2019-11-05
Protokół z XLV Posiedzenia Rady SIA VII Kadencji

Protokół z obrad 45 posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VII kadencji w dniu 5 listopada 2019 r.

Katowice, 5 listopada 2019 r.

1. Posiedzenie Rady SIA otworzył Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz o godz. 9.20. Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu obecnych było 20/30 osób. Na podstawie listy obecności Prezes Rady SIA stwierdził prawomocność obrad posiedzenia Rady SIA dla ważności podejmowanych uchwał. Po powitaniu zebranych i stwierdzeniu prawomocności obrad, prowadzący posiedzenie dr Piotr Brukiewicz zaproponował porządek obrad. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Protokolant mgr farm. Michał Rzepczyk.

W związku ze zbliżającym się VIII Zjazdem Sprawozdawczo-Wyborczym nastąpiło uroczyste zakończenie VII Kadencji.
 
2. Rada SIA jednogłośnie przyjęła protokół z 44 posiedzenia Rady ŚIA VII kadencji w dniu 8.10.2019 r.

3. Opiniowanie:

3a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki ... w Będzin, Bolesław, Pilchowice, Gliwice, Dąbrowa Górnicza, Przegędza, Knurów, Katowice, Ruda Śląska ...

3b. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki dla nowo powstającej apteki ogólnodostępnej na wniosek farmaceuty ... w Gorlice, Gołkowice ...

3c. W dalszej kolejności opiniowano farmaceutów – opiekunów, którzy mają sprawować opiekę nad przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką zawodową studentów VI roku kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego – na wniosek ŚUM w Katowicach:
...

3d. Opiniowanie zmiany uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Pszczyńskiego.
Rada SIA jednogłośnie negatywnie zaopiniowała przesłany przez Starostę Pszczyńskiego rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Pszczyńskiego na rok 2019.
Przedstawiona przez wnioskodawcę propozycja została krytycznie oceniona przez farmaceutów prowadzących apteki na terenie powiatu Pszczyńskiego.

3e. Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Rybniku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek w roku 2020.
Rada SIA jednogłośnie negatywnie zaopiniowała przesłany przez Starostwo Powiatowe w Rybniku projekt Uchwały Rady Powiatu w Rybniku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek w roku 2020. Przedstawiona przez wnioskodawcę propozycja została krytycznie oceniona przez farmaceutów prowadzących apteki na terenie powiatu Rybnickiego.

3f. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do otrzymanego projektu zmiany uchwały nr IV/37/2019 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek w 2019 r, wobec powyższego Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowało w/w projekt.

3g. Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała wniosek mgr farm. ... o przedłużenie okresu obowiązkowych szkoleń farmaceutów, jednogłośnie pozytywnie przedłużając okres obowiązkowych szkoleń o 12 miesięcy.

4. Inne sprawy bieżące:

4a. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady SIA z prac Rady SIA na VIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Aptekarzy SIA w Katowicach w dniach 16-17.11.2019 r.
Prezes Piotr Brukiewicz przedstawił zebranym przygotowane sprawozdanie. Rada SIA jednogłośnie zatwierdziła sprawozdanie Rady SIA z prac Rady SIA w 2018/2019 r. oraz VII kadencji o treści przedstawionej Radzie SIA przez Prezesa dra n. farm. Piotra Brukiewicza do przedstawienia na VIII Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Aptekarzy SIA w Katowicach w dniach 16-17.11.2019 r.

4b. Tradycyjnie do izby wpłynęła prośba SUM o ufundowanie nagrody dla laureata XLI Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich w „Sesji farmacji”.
Rada SIA jednogłośnie postanowiła ufundować nagrodę pieniężną dla laureata „Sesji farmacji” XLI Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich na Wydziale Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu ŚUM w Katowicach oraz dwie nagrody książkowe za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca w wymienionej Sesji …

4c. Podjęcie uchwały o skierowaniu do OROZ członków SIA uporczywie uchylających się od opłacania obowiązkowych składek członkowskich.
Rada SIA zgodnie z uchwałą U-RSIA-018-V-2008 z dnia 04 marca 2008r., jednogłośnie postanowiła wystąpić do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach z wnioskiem wobec członków Śląskiej Izby Aptekarskiej, którzy od ponad roku zalegają z opłacaniem składek członkowskich, o zbadanie, czy nie zostały naruszone art. 23.1 i 23.a. Kodeksu Postępowania Aptekarza Rzeczpospolitej Polskiej oraz dobre obyczaje.
Obowiązek opłacania składek na rzecz samorządów zawodowych jest podstawowym obowiązkiem członka samorządu, co wynika jasno z art. 27 w związku z art. 29 ustawy o izbach aptekarskich.
Za nieprzestrzeganie obowiązków ustawowych aptekarze mogą być ukarani przez OSA. Zgodnie z powołaną uchwałą Rady SIA, po określonym czasie nieopłacania składek przez farmaceutę można skierować wniosek do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej o zbadanie postępowania farmaceuty i podjęcie stosownej decyzji w tej sprawie.

4d. Głosowanie nad wnioskami o przyznanie odznaczeń samorządowych.
Członkowie Rady w głosowaniu tajnym podjęli uchwałę w sprawie nadania odznaczeń i wyróżnień: Medal im. Edmunda Baranowskiego przyznano mgr farm. Bożenie Jasińskiej. Laury Śląskiej Izby Aptekarskiej otrzymali:
mgr Janusz Cieszyński (Podsekretarz Stanu w MZ), dr hab. Marcin Czech (były Podsekretarz Stanu w MZ), lek. med. Mariusz Wójtowicz, mgr farm. Olgierd Batoryna, mgr farm. Karol Będkowski, mgr farm. Szymon Biadacz, mgr farm. Jacek Bryś, mgr farm. Jakub Knysak, mgr farm. Konrad Kotapka, mgr farm. Przemysław Krzyżek, mgr farm. Rafał Ludwig, mgr farm. Roman Misiak, mgr farm. Dariusz Orlik, mgr farm. Łukasz Przewoźnik,mgr farm. Patryk Rękawek.

4e. Ubezpieczenie (opieka farmaceutyczna) dotyczące roszczeń za powikłania poszczepienne. Prezes dr Piotr Brukiewicz zadał pytanie ubezpieczycielowi, czy farmaceuci są objęci ochroną na wypadek wystąpienia powikłań u zaszczepionego pacjenta. Farmaceuci uczestniczą w kursach szczepienia i warto ich poinformować o ewentualnych możliwościach w zakresie ubezpieczenia, by członkowie Izby mieli świadomość, że polisa SIA nie chroni przed ewentualnymi roszczeniami.

4f. Rada SIA porównała propozycje ubezpieczenia OC farmaceutów zaprezentowane przez firmy: Mentor S.A. oraz ADVISER BROKERS Sp. z o.o. Ostatecznie większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym Rada SIA zarekomendowała propozycję firmy ADVISER BROKERS Sp. z o.o.

4g. Spotkanie Koła Naukowego Prawa Medycznego UŚ w Katowicach – 15.10.2019 r.
15 października 2019 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się pierwsze, inauguracyjne spotkanie Koła Naukowego Prawa Medycznego, działającego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego. Gościem specjalnym był radca prawny Katarzyna Różycka z Zespołu Radców Prawnych Śląskiej Izby Lekarskiej, która omówiła od strony praktycznej zagadnienie: „Ochrona zdrowia psychicznego, w szczególności stosowanie środków przymusu bezpośredniego i hospitalizacja bez zgody pacjenta oraz konsekwencje niedopełnienia warunków wynikających z ustawy". SIA na spotkaniu reprezentował Mec. Krystian Szulc. Kolejne spotkanie odbędzie się 19 listopada br.

4h. 18 października 2019 r. w Warszawie odbyła Gala Farmaceuty Neuca – Wirtuozi Farmacji – Warszawa, 18.10.2019 r.
Gala Farmaceuty NEUCA to jedno z największych spotkań branży farmaceutycznej w Polsce, które łączy część biznesową o charakterze targowym z dobrą zabawą. Jest również okazją do spotkań i rozmów z największymi producentami farmaceutycznymi.
Śląską Izbę Aptekarska reprezentował Prezes Piotr Brukiewicz.

4i. 22 października 2019 r. w Warszawie odbyło się Posiedzenie Prezydium NRA oraz NRA, na którym obecna była delegacja SIA. Porządek obrad obejmował m. in.: sprawozdanie z działalności Prezesa NRA i członków Prezydium NRA w okresie od 28 sierpnia 2019 r. do 7 października 2019 r., podjęcie postanowienia w sprawie obsadzenia mandatu członka NRA przez mgr. farm. Piotra Bohatera, sprawy organizacyjne dot. VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy oraz omówienie stanu prac nad projektem ustawy o zawodzie farmaceuty.

4j. Spotkanie „Zdarzenia kryminalne w aptece – profilaktyka i przeciwdziałanie” – Katowice, 23.10.2019 r.
23 października 2019 r. odbyło się spotkanie dla farmaceutów w Śląskiej Izbie Aptekarskiej pod hasłem "Zdarzenia kryminalne w aptece – profilaktyka i przeciwdziałanie". Organizatorem z ramienia izby był dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk. Prowadzący spotkanie przedstawili przepisy prawne związane z ewentualnymi czynami kryminalnymi związanymi z pracą apteki, sposoby ich zgłaszania, konsekwencje, sposoby zapobiegania oaz zasady postępowania w razie ataku, wymuszenia itp.

5. Wolne głosy i wnioski.
- Mec. K. Szulc przedstawił sprawozdanie z procesu o wydanie szczepionki. Prowadzona przez aptekę sprawa sądowa dotyczyła pouczenia pacjenta przy wydaniu szczepionek o sposobie ich przechowania. Pacjent negował, że został przez farmaceutę pouczony, nie przechowywał szczepionek w lodówce i odmówiono mu szczepienia dziecka. Sąd prawomocnie oddalił pozew, ale sprawa trwała 3 lata i spowodowała wysokie koszty zastępstwa procesowego. Ponieważ wyrok ten ma znaczenie dla wszystkich farmaceutów zrzeszonych w SIA i nie tylko, a sprawa jest precedensowa oraz zgodna ze statutowymi celami działania samorządu Rada SIA na wniosek mgr farm. … większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym postanowiła pokryć koszty procesu poniesione przez aptekę …
- Spotkanie przedwyborcze delegatów w SIA – 6.11.2019 r.
6 listopada 2019 r. o godz. 18.30 w siedzibie izby oraz 15 listopada 2019 r. hotelu Vestina w Wiśle odbędą się spotkania przedwyborcze nowo wybranych delegatów na VIII kadencję Śląskiej Izby Aptekarskiej. Celem spotkań będzie m. in. zapoznanie delegatów ze wstępnym programem zjazdu, dyskusja programowa, omówienie procedur związanych ze sposobem głosowania, przedstawienie organów jakie będą wybierane podczas zjazdu oraz warunków jakie trzeba spełnić, aby móc kandydować, określenie zadań organów Śląskiej Izby Aptekarskiej.
W trakcie spotkań będzie również możliwość przedstawienia wniosków do podjęcia w trakcie zjazdu.
- sprawy organizacyjne dot. Zjazdu

6. 45 posiedzenie Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w dniu 5 listopada 2019 r. zakończono ok. godz. 12.30.


Protokołował
Mgr farm. Michał Rzepczyk

Dokładny termin: 2019-11-05
Autor: Michał Rzepczyk
chevron_left
27
11.2020
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry