2019-12-03
Protokół z 2 Posiedzenia Rady SIA VIII Kadencji

Protokół z obrad 2 posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VIII kadencji w dniu 3 grudnia 2019 r.

Katowice, dnia 3 grudnia 2019 r.

1. Posiedzenie Rady SIA otworzył Prezes Rady SIA dr n. farm. Mikołaj Konstanty o godz. 9.15. Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu obecnych było 28/31 osób. Na podstawie listy obecności Prezes Rady SIA stwierdził prawomocność obrad posiedzenia Rady SIA dla ważności podejmowanych uchwał. Po powitaniu zebranych i stwierdzeniu prawomocności obrad, prowadzący posiedzenie dr Mikołaj Konstanty przedstawił porządek obrad ze zmianami zaproponowanymi przez mgra Andrzeja Bednarza dotyczącymi przesunięcia na początek spotkania punktów 4g oraz 4k. Rada SIA zaakceptowała zmiany. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Protokolant mgr farm. Michał Rzepczyk.

2. Do przesłanego drogą e-mail protokołu zostały wniesione przez dra Piotra Brukiewicza, dr Kazimierę Klementys oraz mgr farm. Agnieszkę Lipską drobne poprawki. Rada SIA proponowane zmiany przyjęta jednogłośnie. Następnie jednogłośnie przyjęto protokół z 01 posiedzenia Rady ŚIA VIII kadencji w dniu 19.11.2019 r.

W związku z przyjętą zmianą porządku obrad mgr farm. Andrzej Bednarz omówił punkt 4g oraz 4k.

4g. XLI Konkurs Prac Magisterskich – Sosnowiec, 22.11.2019 r. SIA reprezentował mgr Andrzej Bednarz. Prezentowano 9 prac magisterskich. 4 z farmacji stosowanej; reszta z biotechnologii. Wygrała praca na temat uwalniania octanu sildenafilu z różnych podłoży maściowych.

4k. Posiedzenie Rady NFZ – Katowice, 26.11.2019 r. SIA reprezentował mgr Andrzej Bednarz. Ogłoszono wyniki finansowe oraz statystyki przedstawiające między innymi lawinowy wzrost ilości e-recept choć to wciąż zaledwie 20% wszystkich realizowanych recept na Śląsku.

3. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad Rady SIA przystąpiło do opiniowania:

3a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki ...w Katowice, Gliwice, Katowice ...

3b. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki szpitalnej - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki szpitalnej - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki ... Chorzów ...

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

3c. Rada SIA jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej ...

3d. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do otrzymanego projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zawierciańskiego w 2020 r., wobec powyższego Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt.

3e. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do otrzymanego projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego w 2020 r., wobec powyższego Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt.

3f. Opiniowanie projektu rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pszczyńskiego na rok 2020.
Rada SIA większością głosów przy 2 głosach „wstrzymujących” postanowiła wszcząć postępowanie wyjaśniające w sprawie wydania opinii dla projektu rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Pszczyńskiego na rok 2020 oraz harmonogramu nocnych dyżurów aptek ogólnodostępnych na rok 2020.

3g. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do otrzymanego projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek na w 2020 r., wobec powyższego Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt.

3h. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do otrzymanego projektu uchwały Rady Powiatu rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Raciborskiego, wobec powyższego Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt.

3i. W dalszej kolejności opiniowano farmaceutkę – opiekuna, która ma sprawować opiekę nad przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką zawodową studenta VI roku kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego – na wniosek UJCM Kraków.
Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej pozytywnie zaopiniowała zaproponowaną na opiekuna praktyki ww. kandydaturę. Wskazana osoba spełnia wymagania określone w art. 2c ust. 4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1419)

...

3j. Wniosków mgr farm. o przedłużenie okresu obowiązkowych szkoleń farmaceutów:
...

4. Inne sprawy bieżące:

4a. Spotkanie powyborcze delegatów SIA VIII kadencji – Katowice, 29.11.2019 r. Celem spotkania było omówienie tematów, które pojawiły się podczas wyborów i wybór chętnych do działania w komisjach. Obecne było ponad 30 osób. Mogą do nich wciąż dołączyć inne osoby, które być może nie miały możliwości dotrzeć na spotkanie. Wśród zebranych byli także studenci PTSF.

4b. Podjęcie uchwał w sprawie:

- Powołania komisji problemowych działających w SIA;
Rada SIA jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie powołania komisji problemowych działających w SIA/:
- ds. APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH
- ds. APTEK SZPITALNYCH
- ds. HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH
- ds. HISTORII
- ds. INFORMACJI
- ds. INFORMATYZACJI
- ds. NAUKI, SZKOLENIA I STAŻU PRZYPOMINAJĄCEGO wraz z sekcją ds. badań klinicznych i sekcją ds. jakości w ochronie zdrowia
- ds. PRACOWNIKÓW APTEK
- ds. PRAWA I STRATEGII PROGRAMOWEJ
- ds. SPORTOWO – TURYSTYCZNYCH
Składy poszczególnych komisji zostaną zamieszczone na stronie internetowej izby.

- powołania komisji ds. mediacji;
Rada SIA jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie powołania komisji ds. mediacji ... w składzie:
- mgr farm. Andrzej Bednarz
- mgr farm. Ewa Bilińska-Lis
- dr n. farm. Piotr Brukiewicz
- mgr farm. Katarzyna Filipowicz-Dyrka
- mgr farm. Zdzisław Gawroński
- mgr farm. Ewa Gleń
- mgr farm. Justyna Kiedrowska
- mgr farm. Szymon Kudla
- mgr farm. Grzegorz Maćczak
- mgr farm. Hanna Mączyńska-Małozięć
- mgr farm. Beatrycze-Radlańska-Piątek
- mgr farm. Chrystian Touma
- mgr farm. Ewa Wojciechowska-Burek
- mgr farm. Danuta Wyczesany

- wypłaty ryczałtu za udział w posiedzeniach komisji ds. mediacji;
Rada SIA jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wypłaty ryczałtu za udział w posiedzeniach komisji ds. mediacji ...

4c. Rada SIA jednogłośnie wyraziła zgodę na odbycie przeszkolenia uzupełniającego mgr farm. ... w aptece ogólnodostępnej ...

4d Rada SIA jednogłośnie wyraziła zgodę na odbycie przeszkolenia uzupełniającego mgra farm. ... w aptece ogólnodostępnej ...

4e. Prośba o dofinansowanie udziału reprezentacji SIA w piłce nożnej halowej w V edycji Ogólnopolskiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej „Katowice CUP 2020” o Puchar Prezydenta Miasta Katowice.
Rada SIA jednogłośnie wyraziła zgodę na pokrycie kosztów udziału drużyny piłkarskiej Śląskiej Izby Aptekarskiej w V Ogólnopolskim Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Katowice „Katowice CUP 2020” ...

4f. Postanowienie OSA w Katowicach o ukaraniu mgr farm. karą nagany – informacja dla Członków Rady SIA.
Do izby wpłynęło celem wykonania orzeczenie OSA w Katowicach o ukaraniu mgr farm. ... karą nagany za niewywiązywanie się w okresie pełnienia funkcji kierownika z obowiązku zapewnienia prawidłowej organizacji pracy w aptece …, co stwierdzono w toku kontroli przeprowadzonej przez SLWIF. Rada zapoznała się z orzeczeniem OSA, które zgodnie z procedurą zostanie przesłane do NIA oraz Wojewody Śląskiego, który przekaże sprawę do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

4g. XLI Konkurs Prac Magisterskich – Sosnowiec, 22.11.2019 r. – omówiono na początku posiedzenia.

4h. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Manufaktura Sukcesu” PTSF o. Sosnowiec, 23.11.2019 r.
SIA na Konferencji reprezentował Prezes dr Mikołaj Konstanty. Wydarzenie odbyło się na Wydziale Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu ŚUM w Katowicach. W przedsięwzięciu wzięło udział ponad 100 studentów farmacji z całej Polski. Program wykładowy był bardzo bogaty. Podczas wydarzenia skupiono się na zagadnieniach dotyczących rozwoju farmaceutycznego rynku pracy oraz ścieżek kariery w branży farmaceutycznej. SIA objęła patronat honorowy nad Konferencją.

- Ogólnopolska Akcja Edukacyjna "Skonsultuj z Farmaceutą". Wydarzenie odbyło się 30 listopada 2019 r. w Centrum Handlowym "Supersam" przy ul. Skargi 6A w Katowicach. Tematem edycji była "Opieka farmaceutyczna w cukrzycy". W przedsięwzięciu wzięło udział ok. 30 studentów farmacji. Studenci dokonywali pomiarów ciśnienia krwi, stężenia glukozy we krwi, składu masy ciała oraz edukowali pacjentów. Z ramienia izby aptekarskiej mgr Włodzimierz Wdowski sprawował nadzór nad prawidłowym przebiegiem wydarzenia.

4i. Opolski Dzień Aptekarza - Opole, 25.11.2019 r. SIA reprezentował dr Piotr Brukiewicz. Odbyła się konferencja historyczna. Prezesem został ponownie wybrany mgr Marek Tomków, który otrzymał 100% głosów.

4j. Konferencja „Regionalna Polityka Zdrowia Województwa Śląskiego – Katowice, 26.11.2019 r. SIA reprezentował dr Piotr Kaczmarczyk. Konferencję zorganizował Urząd Marszałkowski. Tematem była polityka zdrowotna województwa w najbliższych latach. Większość wystąpień odnosiła się do niedoborów kadrowych w zawodach medycznych. Brakuje lekarzy, pielęgniarek itd. W tym miejscu zasadne było przedstawić naszą retorykę by uświadomić jakie role w leczeniu może przyjmować farmaceuta (także w kontekście obecności farmaceuty w szpitalu), a apteki mogą stanowić doskonałe uzupełnienie luki w opiece zdrowotnej. Stanowisko prezentowane w wystąpieniu SIA w pozytywny sposób przekazało, że farmaceuci wiedzą co należy zrobić, w przeciwieństwie do pojawiających się u przedmówców narzekań. Z wystąpienia zostanie przygotowana notatka.

4k. Posiedzenie Rady NFZ – Katowice, 26.11.2019 r. – omówiono na początku posiedzenia.

4l. 100-lecie Administracji Weterynaryjnej Województwa Śląskiego – Katowice, 27.11.2019 r. SIA reprezentował prezes dr Mikołaj Konstanty. Impreza trwała 6 godzin. Rozpoczęła się mszą w Katedrze, po której nastąpił przemarsz z orkiestrą dętą do sali Sejmiku Śląskiego, gdzie nastąpiło wręczenie odznaczeń, wystąpienia i na zakończenie – koncert. Podczas wystąpień można było wysłuchać wykładu m.in. profesora Stojko.

5. Wolne głosy i wnioski.

- Rada SIA przychylnie ustosunkowała się do prośby mgra Konrada Okólskiego o udostępnienie w mediach społecznościowych artykułu nt. medycyny naturalnej, wyrażając zgodę na zamieszczenie artykułu na stronie internetowej izby.
...

- Prezes Mikołaj Konstanty przedstawił sprawy bieżące dotyczące wyjazdu delegatów na KZA:
- wstępnie ustalono przejazd do Warszawy pociągiem,
- spotkanie przed KZA ustalono na początek stycznia 2020 r.,
- przekazano informację o możliwości przesyłania do 4.12.2019 do biura SIA wniosków, które będą przekazane na VIII KZA.

- oferta umowy OC dla farmaceutów cd. sprawy – przesunięto na kolejne posiedzenie.

- Prezes Rady SIA odczytał zebranym propozycję harmonogramu stałych imprez Śląskiej Izby Aptekarskiej na 2020 r. Rada SIA jednogłośnie przyjęła zaproponowany harmonogram.

- Rada SIA jednogłośnie pozytywnie przyjęła propozycję stworzenia na stronie SIA bazy pytań i odpowiedzi.
Prowadzenie i aktualizowanie bazy zadeklarowali:
mgr farm. Jan Stasiczek
mgr farm. Agnieszka Lipska
mgr farm. Michał Rzepczyk
dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk

- omówiono propozycję zamieszczania reklam na portalu ogłoszenia.

- dr n. farm. P. Kaczmarczyk zaproponował stworzenie na stronie izby zakładki, aby ułatwić dostęp do ważnych dla farmaceutów szpitalnych materiałów i opracowań, gdzie będą gromadzone i udostępnione najważniejsze i aktualne dokumenty do pobrania (np. wykaz A, zestaw przeciwwstrząsowy, propozycje oznaczeń w apteczkach oddziałowych etc.).

- prezes dr Mikołaj Konstanty poinformował Radę o planowanym otwarciu konferencji farmaceuci bez granic organizowanej przez dr Piotra Merksa.

- mgr farm. Zdzisław Gawroński zwrócił informację rady na temat e-recepty na antykoncepcję, która dystrybuowana jest poprzez portal internetowy po opłaceniu tzw. konsultacji online. Zdecydowano skierować sprawę do Nadzoru, CSIOZ oraz Izby Lekarskiej.

- doc. Paweł Olczyk przedstawił propozycje tematów szkoleń internetowych z technologii postaci leku. Prosił też o rozpowszechnienie informacji o otwarciu możliwości specjalizacji z farmacji klinicznej i związanej z tym potrzebie znalezienia farmaceutów z taką specjalizacją do prowadzenia osób zainteresowanych. Następnie przedstawił prośbę studentów, którzy chcieliby realizować część praktyki (3 miesiące) za granicą.

6. 02 posiedzenie Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w dniu 3 grudnia 2019 r. zakończono ok. godz. 12.25.


Protokołował
Mgr farm. Michał Rzepczyk

Autor: Michał Rzepczyk
chevron_left
27
11.2020
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry