2020-01-07
Protokół z 3 Posiedzenia Rady SIA VIII Kadencji

Protokół z obrad 3 posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VIII kadencji w dniu 7 stycznia 2020 r.

Katowice, dnia 7 stycznia 2020 r.


1. Posiedzenie Rady SIA otworzył Prezes Rady SIA dr n. farm. Mikołaj Konstanty o godz. 9.15. Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu obecnych było 28/31 osób. Na podstawie listy obecności Prezes Rady SIA stwierdził prawomocność obrad posiedzenia Rady SIA dla ważności podejmowanych uchwał. Po powitaniu zebranych i stwierdzeniu prawomocności obrad, prowadzący posiedzenie dr Mikołaj Konstanty zaproponował porządek obrad. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Protokolant mgr farm. Jan Stasiczek.

2. Po przyjęciu pomyłki pisarskiej w punkcie 4g protokołu, wniesionej przez mgra Andrzeja Bednarza, Rada SIA jednogłośnie przyjęła protokół z 02 posiedzenia Rady ŚIA VIII kadencji w dniu 03.12.2019 r.

3. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad Prezydium Rady SIA przystąpiło do opiniowania:

3a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki ... Katowice, Bielsko-Biała, Zabrze, Tychy ...

3b. Rada SIA pozytywnie zaopiniowała wnioski mgr farm. o przedłużenie okresu obowiązkowych szkoleń farmaceutów ...

4. Inne sprawy bieżące:

4a. Prezes Rady SIA dr Mikołaj Konstanty na ręce Pani mgr Doroty Hapety złożył najserdeczniejsze życzenia i gratulacje z okazji jubileuszu 25 lat pracy w SIA.

4b. W kolejnym punkcie obrad Prezes Rady SIA omówił najważniejsze zmiany jakie czekają farmaceutów w aptekach od 1 stycznia 2020 r. Informacja w tym temacie została również zamieszczona na stronie internetowej izby pod linkiem: https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/8189

4c. „Konferencja Prawo a Medycyna” – Sosnowiec,10.12.2019 r.
10 grudnia 2019 r. w auli Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu pod patronatem honorowym rektora SUM prof. dra hab. n med. Przemysława Jałowieckiego odbyła się IV edycja konferencji naukowej pt. „Prawo a medycyna”. Audytorium wypełnili studenci wydziałów lekarskiego, farmaceutycznego oraz diagnostyki laboratoryjnej, którzy z dużym zainteresowaniem wysłuchali ciekawych informacji z dziedzin prawa w przyszłej wykonywanej pracy. Zebrani mogli także wysłuchać ważnych kwestii związanych z działalnością samorządów zawodowych. Działalność samorządu aptekarskiego przybliżył młodym farmaceutom mgr Dominik Lakota.

4d. Spotkanie w MZ w sprawie opieki farmaceutycznej – Warszawa, 11.12.2019 r.
Informacje ze spotkania przekazał dr n. farm. Piotr Brukiewicz. Należy zauważyć, że wprowadzenie opieki farmaceutycznej jest zagadnieniem równocześnie procedowanym z Ustawą o zawodzie farmaceuty jako projekt rządowy, który w tym momencie znajduje się w komisji zdrowia.
Najważniejszym celem na tym etapie jest wdrożenie projektu ustawy oraz przeprowadzenie Pilotażu OF. Do jego przeprowadzenia niezbędne jest znalezienie fundamentu legislacyjnego oraz finansowego (budżetowego) by projekt był pilotażem systemowym (krajowym). Choć dzisiejszy system e-zdrowia jest obecnie bardzo krytykowany (brak walidacji, kalkulatory, skomplikowane przepisy) o tyle mamy nadzieję, iż w bliskiej przyszłości będzie pomocne w przeprowadzeniu Pilotażu OF, jako dobre narzędzie do jego wspomagania. Liczymy, iż szybko znajdą się środki i pilotaż opieki będzie wdrożony wraz z możliwością gromadzenia dokumentacji w systemie e-Zdrowia wykorzystując m.in. Indywidualne Konto Pacjenta.

4e. Warsztaty szkoleniowe „Farmaceuci Bez Granic” – Katowice, 14.12.2019 r.
Prezes SIA dr Mikołaj Konstanty poinformował o udziale w ciekawej konferencji pt.”Farmaceuci Bez Granic”, którą miał zaszczyt otworzyć na Katowicach w Hotelu Vienna House. W tym roku odbywająca się cyklicznie już 4 edycja spotkań (Warszawa, Łódź, Katowice), odbyła się pod hasłem Komunikacja i Profesjonalizm w opiece zdrowotnej.
Zebrani wysłuchali wykładów m.in. dr sc Arijany Mestović (Kluczowe kompetencje w opiece zdrowotnej, Asertywna komunikacja i informacja zwrotna oraz Profil osobowościowy DISC pracowników służby zdrowia- forma warsztatów), dra n. farm. Piotra Merksa (Jak wykorzystać komunikację i EBM doradztwie pacjentowi), dra Walentyna Pankiewicza (Receptura w aptece), mgr farm Karoliny Arciszewskiej (współpraca farmaceuty z lekarzem). Ponadto można było wysłuchać praktycznych wskazówek i relacji z pracy farmaceuty w innych krajach oraz otrzymać wskazówki jak pracę takową podjąć. Informacje na temat konferencji uzupełniła zebranym dr Grażyna Świerczek-Zięba.
 
4f. Konferencja PTSF UJ CM oraz Koła Naukowego Prawa Medycznego „Farmacja w obliczu zmian prawa” – Kraków, 14.12.2019 r.
14.12.2019 r. odbyła się konferencja PTSF UJ CM oraz koła naukowego pt. „Farmacja w obliczu zmian prawa”. Wśród prelegentów wystąpił dr Piotr Brukiewicz z wykładem „Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty”. Dalszą część wykładową uzupełniła Pani radca Natalia Łojko z informacjami dotyczącymi art. 86a PF oraz procesem uszczelniania systemu dystrybucji lekami (zjawisko patologii odwróconego łańcucha) oraz Dr Joanna Uchańska (tematyka nowego prawa kosmetycznego i prawa o wyrobach medycznych w prawie unijnym i krajowym).

4g. Kongres Opieka Farmaceutyczna od Zaraz: Leki i choroby wieku podeszłego – Kraków, 15.12.2019 r.
W Muzeum Sztuki Japońskiej Manggha w dniu 15.12.2019 r. odbył się kongres Opieka Farmaceutyczna od Zaraz: Leki i choroby wieku podeszłego. Kongres zgromadził wielu uczestników, którzy mogli wysłuchać ciekawych wykładów – oraz zapoznać się z wynikami ogólnopolskiego badania Pilotaż wdrożenia Opieki Farmaceutycznej, który został przeprowadzony przez panów mgra farm. Konrada Tuszyńskiego oraz mgra farm. Effiona Uman-Ntuk – liderów OpiekaFarm Sp. z o.o. Przeprowadzili oni szkolenia farmaceutów biorących udział w pilotażu oraz nadzorowali proces świadczenia tej usługi. Powstał finalnie opracowany raport m.in. z listą najważniejszych (najczęstszych) powstających w trakcie leczenia interakcji, na które napotyka się pacjent.
Należy podkreślić, iż to duży krok, który został wykonany szczególnie w aspekcie metodycznym i praktycznym.
W pilotażu tym wzięli udział farmaceuci, którzy mogą dalej być podporą do wprowadzenia szeroko pojętej akcji promującej OF. Na ten moment testowane były lokalnie świadczone usługi (przegląd lekowy), lecz brak dalej systemu centralnego mogącego ocenić proces na podłożu ekonomicznym dla regulatora.
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem z uwagi na bogaty program wykładów oraz warsztatów związanych bezpośrednio z procesem merytorycznej opieki nad pacjentem w różnych chorobach. Gościem wśród wykładowców była m.in. Pani Małgorzata E. Zielonka, która przekazała swe doświadczenie w kierowaniu i zarządzaniu aptekami o różnych profilach działalności z USA. Wydarzenie bardzo udane o wysokim poziomie organizacyjnym oraz merytorycznym.

4h. W kolejnym punkcie Prezes poinformował o nadchodzących wydarzeniach sportowych:
- SKIM&L CUP 2020 – VII Narciarski Puchar Polski Lekarzy, Radców Prawnych i Farmaceutów. Zawody odbędą się w dniach 31 stycznia - 2 lutego 2020 r. w Krynicy-Zdrój. Organizatorami imprezy są Śląska Izba Lekarska, Śląska Izba Aptekarska oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach. Informacja i zaproszenie do wzięcia udziału w zawodach zostanie opublikowane na stronie SIA.

- IV Puchar Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim w Istebnej w dniu 18 stycznia 2020 r.
Rada SIA jednogłośnie postanowiła dofinansować koszty uczestnictwa zawodników Śląskiej Izby Aptekarskiej w IV Pucharze Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim w Istebnej, w postaci zwrotu kosztów za nocleg.
Jest to cykliczna impreza sportowa dla farmaceutów mająca na celu integrację środowiska zawodowego. Organizatorem zawodów jest Śląska Izba Aptekarska oraz HURTAP. Patronat nad zawodami obejmie Naczelna Izba Aptekarska, a patronat medialny Aptekarz Polski.


5. Wolne głosy i wnioski.

- w związku z wakatem na stanowisku Konsultanta wojewódzkiego ds. farmacji aptecznej Rada SIA wyraziła poparcie dla dr Lucyny Bułaś na to stanowisko.

- mgr Dorota Hapeta przedstawiła członkom Rady SIA procedury przyznawania odznaczeń branżowych i samorządowych.

- Rada SIA jednogłośnie zaakceptowała nowe kwestionariusze do przeprowadzania rozmów z kandydatami na kierowników.

- KZA - robocze spotkanie delegatów na zjazd KZA odbędzie się 20.01.2020 r. godz.17.30.

- ankieta IQVIA ws. marż aptecznych.
Prezes SIA dr n. farm. Mikołaj Konstanty zwrócił się z gorącą prośba o pomoc w przesyłaniu ankiet zwrotnie do izby tyczących marz aptecznych oraz szeroko pojętej rentowności aptek.
...


- 18 grudnia 2019 r. delegacja SIA w osobie Prezesa dra n. farm. Mikołaja Konstantego oraz Wiceprezesa dra n. farm. Piotra Brukiewicza odbyła pierwsze spotkanie z dyrektorem OW NFZ Piotrem Nowakiem.

- Prezes SIA poinformował, iż w okresie przedświątecznym odbyło się także pierwsze spotkanie ze Śląskim Inspektorem Farmaceutycznym mgr fam. Zofią Gardecką.

- kolejne spotkanie szkoleniowe ws. e-recepty odbędzie się na Sali audytoryjnej SUM w Sosnowcu 28.01.2020 r. Informacja w najbliższym czasie zostanie opublikowana na stronie internetowej izby.

- 3 stycznia br. w siedzibie izby odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne Komisji ds. Pracowników Aptek.
Mgr farm. Małgorzata Gurgul-Pełka przekazała informację o pierwszym spotkaniu komisji ds. pracowników aptek. Komisja w liczbie 7 osób wraz z Prezesem SIA zebrała się na roboczym spotkaniu. Podczas niego wypracowano wspólnie cel pracy, którym jest integracja środowiska oraz podzielenie się zebranym doświadczeniem. Ustalono, iż komisja będzie się także spotykać lokalnie w miejscach, gdzie osoby chcą omawiać pojawiające się w tej materii problemy. Informacja o tej możliwości będzie niebawem upubliczniona na stronie SIA oraz w mediach społecznościowych SIA.

- Dr hab. n. farm. Paweł Olczyk w imieniu SUM (Wydział Farmacji) wspomniał o problemach, z którymi mierzą się studenci na stażu. Mimo apelu na stronach SIA oraz zmianach w umowie nadal są apteki, które pobierają środki finansowe od stażystów za ich uchybienia w pracy. Jest to zachowania naganne i niezgodne z umową zawieraną przez aptekę z uczelnią.

6. 3 posiedzenie Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w dniu 7.01.2020 r. zakończono ok. godz. 11.45.


Protokołował
Mgr farm. Jan Stasiczek

Dokładny termin: 2020-03-20
Autor: Jan Stasiczek
chevron_left
27
11.2020
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry