2019-10-08
Protokół z XLIV Posiedzenia Rady SIA VII Kadencji

Protokół z obrad 44 posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VII kadencji w dniu 8 października 2019 r.

Katowice, 8 października 2019 r.

1. Posiedzenie Rady SIA otworzył Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz o godz. 9.25. Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu obecnych było 21/30 osób. Na podstawie listy obecności Prezes Rady SIA stwierdził prawomocność obrad posiedzenia Rady SIA dla ważności podejmowanych uchwał. Po powitaniu zebranych i stwierdzeniu prawomocności obrad, prowadzący posiedzenie dr Piotr Brukiewicz zaproponował porządek obrad. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Protokolant mgr farm. Michał Rzepczyk.

2. Rada SIA jednogłośnie przyjęła protokół z 43 posiedzenia Rady ŚIA VII kadencji w dniu 3.09.2019 r.

3. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad Prezydium Rady SIA przystąpiło do opiniowania:

3a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki ... w Wodzisław Śląski, Świętochłowice, Sosnowiec, Nowogard, Piekary Śląskie, Czeladź ...

3b. Do biura SIA wpłynął wniosek Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie w sprawie udzielenia opinii dotyczącej stwierdzenia rękojmi należytego prowadzenia apteki ogólnodostępnej ... Warszawa ...

4. Inne sprawy bieżące:

4a. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników wyborów delegatów na VIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego-Wyborczego Aptekarzy SIA w Katowicach w dniu 15-17.11.2019 r.
W związku z przeprowadzonymi zebraniami wyborczymi delegatów Rada SIA większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym stwierdziła, że wybory delegatów na VIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Aptekarzy SIA w Katowicach zostały przeprowadzone prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4b. Do Rady SIA wpłynął wniosek o zapomogę finansową. Po rozpatrzeniu wniosku przez komisję ds. Socjalno-Bytowych, Rada SIA działając w ramach swoich kompetencji jednogłośnie postanowiła udzielić wnioskodawcy mgr. farm. … bezzwrotnej zapomogi finansowej w kwocie ... Izba posiada konto, na którym gromadzone są fundusze na rzecz pomocy Członkom SIA w trudnych sytuacjach życiowych.

4c. Prośba Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji o objęcie patronatem honorowym Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Manufaktura Sukcesu”.`
Rada SIA jednogłośnie postanowiła objąć patronat honorowy nad Ogólnopolską Konferencją Naukową „Manufaktura Sukcesu” organizowaną przez Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji w dniu 23 listopada 2019 r. na Wydziale Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu ŚUM w Katowicach, ul. Jedności 8 Sosnowiec.
W przedsięwzięciu weźmie udział ponad 100 studentów farmacji z całej Polski. Na uczestników czeka bogaty program wykładowy z zagadnień dotyczących rozwoju farmaceutycznego rynku pracy oraz ścieżek kariery w branży farmaceutycznej.

4d. Przedstawienie wniosków o przyznanie odznaczeń samorządowych.
Rada SIA jednogłośnie przyjęła do wiadomości informację o złożeniu do biura SIA wniosków o przyznanie odznaczeń samorządowych. Prezes odczytał zebranym kandydatury do odznaczeń. Zgodnie z regulaminem wnioski zostaną zamieszczone na stronie internetowej izby do zapoznania, a na kolejnym posiedzeniu Rady przegłosowane.

4e. IX Mistrzostwa Polski OIA w Piłce Halowej – 24-26.04.2020 r. - podjęcie decyzji w sprawie terminu oraz lokalizacji oraz bazy noclegowej zawodów sportowych.
W związku z organizacją przez SIA przyszłorocznych IX Mistrzostw Polski OIA w Piłce Nożnej Halowej Rada SIA jednogłośnie zatwierdziła termin, miejsce rozgrywek oraz bazę noclegową dla uczestników wydarzenia. Ostatecznie zawody odbędą się 24-26.04.2020 r. w Chorzowie na Hali Sportowej MORiS, ul. Dąbrowskiego 113 oraz Hali Sportowej „HAJDUKI”, ul. Graniczna 92. Na bazę noclegową wybrano Hotel Diament Arsenal Palace w Chorzowie, ul. Paderewskiego 35.

4f. Apteki i pracujący w nich farmaceuci, z racji specyfiki zawodu są narażeni na różnorodne, niebezpieczne zdarzenia natury kryminalnej. Obecnie poza kradzieżami, włamaniami oraz rozbojami, do Śląskiej Izby Aptekarskiej docierają sygnały o próbach zastraszania i zmuszania farmaceutów do uczestnictwa w nielegalnym procederze np. nieewidencjonowanej sprzedaży leków zawierających prekursory, czy odwróconym łańcuchu dystrybucji. Wobec powyższego Rada SIA jednogłośnie przyjęła propozycję dra Piotra Kaczmarczyka dotyczącą spotkania dla farmaceutów z byłym szefem wyszkolenia jednostek antyterrorystycznych Policji pt. "Zdarzenia kryminalne w aptece – profilaktyka i przeciwdziałanie", które odbędzie się 23 października 2019 r. o godz. 17.30 w siedzibie SIA.

4g. W związku z rezygnacją mgra farm. Bartłomieja Bojdylli z funkcji przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej do Rady SIA wpłynęło zawiadomienie ws. wyboru przewodniczącego OKR. Spośród członków OKR na przewodniczącą wybrano mgr farm. Halinę Jeszkę.

4h. Konferencja Sejm RP "Razem zadbajmy o piękno i zdrowie" - Warszawa, 9.09.2019 r. zorganizowana przez panią poseł Barbarę Dziuk, która zwróciła się do SIA o pomoc i wsparcie. Izba udzieliła wsparcia finansowego, a prezes dr Piotr Brukiewicz wygłosił wykład na temat opieki farmaceutycznej. W konferencji wzięło udział około 300 osób.

4i. Posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej – Serock, 11-12.09.2019 r. Omawiano sprawy związane z bieżącą sytuacją procedowania ustawy o zawodzie oraz wyborów delegatów w izbach okręgowych. Rozmawiano także o realizacji e-recept, szczególnie w kontekście 365-dniowego okresu ważności, wypisywania recept na leki psychotropowe oraz o wydanym przez CSIOZ poradniku realizacji e-recepty. Podpisana została ustawa antyfałszywkowa, przez co apteki będą od lipca zobowiązane do skanowania i raportowania kodów 2D pod groźbą kary do 20 tysięcy złotych.

4j. Święto Lekarzy Weterynarii Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej – Zabrze, 14.09.2019 r. Obchody odbyły się w kopalni GUIDO. SIA reprezentował Prezes dr Piotr Brukiewicz.

4k. 30-lecie Odrodzonego Samorządu Lekarskiego – Katowice, 21.09.2019 r. SIA reprezentowała Beatrycze Radlańska-Piątek. Obchody odbyły się w NOSPR.

4l. Ogólnopolski Dzień Aptekarza – Warszawa, 26.09.2019 r. W części oficjalnej wystąpił minister Cieszyński, który obiecał, że ustawa o zawodzie farmaceuty będzie przyjęta bo jest świadomy jak bardzo jest ważna. Następnie odbyła się dyskusja, wręczenie odznaczeń państwowych i samorządowych oraz nagród. Na zakończenie, w części artystycznej odbył się koncert.

4ł. XI Ogólnopolska Konferencja Lekarsko-Farmaceutyczna – Kraków, 4-6.10.2019 r., której organizatorem była hurtownia Salus. Udział wzięli aptekarze z aptek otwartych i szpitalnicy. Wykład na temat opieki farmaceutycznej wygłaszał doc. Paweł Olczyk. Prezes dr Piotr Brukiewicz przedstawił wykład na temat ZSMOPLa. W części artystycznej odbył się koncert muzyki jazzowej. Prezes dr Piotr Brukiewicz był w następnym dniu w Warszawie na konferencji Hello Future zorganizowanej przez PGF. Wykład na temat opieki farmaceutycznej wygłosił dr Piotr Merks. Prezes dr Piotr Brukiewicz zwrócił uwagę, że w chwili obecnej nie jest to w pełni opieka farmaceutyczna i edukacja pacjenta lecz doradztwo farmaceutyczne wspomagane za pomocą technologii IT, ponieważ przedstawione systemy nie zakładają gromadzenia i prowadzenia dokumentacji procesu OF.

4m. Prezes Piotr Brukiewicz powiadomił zebranych o kolejnym Posiedzeniu Naczelnej Rady Aptekarskiej, które odbędzie się 22.10.2019 r. w Warszawie. Wobec powyższego, w celu zapewnienia quorum Posiedzenie Prezydium Rady SIA planowane również na ten dzień zostało przesunięte na poniedziałek tj. 21.10 br. na godz. 16.00.

4n. Prezes zreferował osiągnięcia reprezentantów SIA w imprezach sportowych:
- III Puchar Polski w Piłce Nożnej - Łęczyca, 7.09.2019 r.
- IV Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Raftingu - Kraków - 13-15.09.2019 r.
- IV Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Maratonie MTB - Józefów - 21.09.2019 r.
- XVII Rajd Śląskiej Izby Aptekarskiej - Krawców Wierch - 28-29.09.2019 r.
- zawody Strzeleckie – Biedrusko - 20-21.09.2019 r.

4o. Rada SIA jednogłośnie zatwierdziła wynegocjowane przez biuro ceny uczestnictwa farmaceutów i ich rodzin w tegorocznym spotkaniu mikołajkowym, które już tradycyjnie odbędzie się w Istebnej w dniach 6-7.12.2019 r.

4p. Spotkanie w sprawie ubezpieczenia grupowego OC dla farmaceutów SIA z reprezentantkami firmy Mentor. Rada spotkała się z firmą, która podobnie jak Adviser oferuje ubezpieczenie OC dla farmaceutów, celem poznania ich oferty.

5. Wolne głosy i wnioski.

- Prezes SIA zreferował spotkanie z przedstawicielem ds. przestępczości narkotykowej. Sprawa dotyczy sytuacji kryzysowych w aptece, gdzie farmaceuci mogą czuć się zagrożeni ze strony otoczenia przestępczego.

- decyzją Rady SIA zostanie zakupiony na potrzeby biura SIA jeden egz. FP XI w wersji pełnej.

- Prezes omówił negatywny komentarz farmaceuty, który wpłynął do biura ws. nagród za uzyskanie specjalizacji.

6. 44 posiedzenie Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w dniu 8 października 2019 r. zakończono ok. godz. 13.00.


Protokołował
Mgr farm. Michał Rzepczyk

Dokładny termin: 2019-10-08
Autor: Michał Rzepczyk
chevron_left
27
11.2020
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry