2018-05-28
Informacja dla aptek w sprawie monitoringu w aptece

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), informuję co następuje:

Na podstawie art. 111 ww. ustawy zmieniono przepisy Kodeksu Pracy - dodany art. 222 reguluje kwestię monitoringu w sposób kompleksowy.

Monitoring może być tylko wizyjny. Jak z tego wynika od 25.05.2018 r. wszelkie monitoringi audio są nielegalne. Pracodawcy, którzy prowadzą monitoring audio winni natychmiast zaprzestać jego stosowania. Pracownikom, którzy mają podejrzenie, że monitoring audio jest prowadzony, pozostaje albo oficjalnie zapytać pracodawcy albo poskarżyć się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawne GIODO) - kontakt: kancelaria@uodo.gov.pl, infolinia: 606-950-000 (do końca maja w godz. 09.00–14.00).

Pracodawca ma obowiązek pisemnie, w sposób w danym zakładzie pracy przyjęty, poinformować pracowników o prowadzonym monitoringu wizyjnym oraz o pomieszczeniach, w których jest prowadzony. Uwaga - dotyczy też otoczenia zewnętrznego. Zabroniony jest monitoring pomieszczeń służących potrzebom osobistym pracowników - toaleta, łazienka, pokój socjalny, stołówka.

Nagrania pracodawca przechowuje przez 3 miesiące i może wykorzystywać tylko dla celów, dla jakich zostały dokonane, czyli np: ochrony mienia, nadzoru procesu produkcji, zabezpieczenia bezpieczeństwa pracowników.

Cele dokonywania monitoringu należy podać do wiadomości pracowników. Zalecam pisemne zawiadomienie i podpisanie przez pracowników (wzór poniżej).

Informacja o uruchomieniu monitoringu winna być podana na 2 tygodnie przed jego rozpoczęciem. Ale ustawa nie miała vacatio legis (weszła w życie w dniu ogłoszenia). Proszę zawiadamiać niezwłocznie.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy powyższe informacje muszą być udzielone pracownikowi .
Pracodawca ma też oznaczyć teren, który jest monitorowany w sposób czytelny i widoczny.
Uwaga - przewidziano tez możliwość monitorowania służbowej poczty e-mail (art. 223 KP):
„niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy, pracodawca może wprowadzić kontrolę służbowej poczty elektronicznej pracownika (monitoring poczty elektronicznej).
§ 2. Monitoring poczty elektronicznej nie może naruszać tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych pracownika.”
Wszelkie obowiązki informowania o jego wprowadzeniu wyżej wskazane dotyczą też tego monitoringu.

W przypadku prowadzenia monitoringu poczty elektronicznej, pracodawca musi też informować pracownika o jego prowadzeniu, w jaki celu poczta e-mail jest monitorowana oraz o okresie przechowywania.

W art. 223, ustawodawca przewidział stosowanie przepisów o monitoringu wizyjnym do innych form monitoringu, nie wskazując, jakie są formy jego prowadzenia.

Proszę o pilne dostosowanie aptek do wskazanych znowelizowanych przepisów KP.

Krystian Szulc
Radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej
***

Wzór

Katowice, dnia ...


Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) Jan Kowalski prowadzący aptekę XXXX w YYYY informuje co następuje:

1. na podstawie art. 111 ww. ustawy zmieniono przepisy Kodeksu Pracy – informuję, że monitorowane są pomieszczenia ... ,

Monitoring jest prowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw oraz ochrony mienia pracowników i pracodawcy...................................
Oznaczenie pracodawcy i podpisZapoznałem się z informacją

..................................
Daty i podpisy pracowników

Autor: Krystian Szulc
chevron_left
20
01.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry