2018-09-07
Wydanie z apteki recept na żądanie uprawnionego organu

Zgłaszany od lat problem z realizacją wezwań uprawionych organów np.: prokuratury do przekazania recept znajdujących się w aptece nabrał po wejściu w życie RODO 25 maja 2018 r. nowego wymiaru. Doszedł obowiązek zabezpieczenia danych wrażliwych na przekazywanych receptach.

Mając na względzie wagę problemu Śląska Izba Aptekarska w Katowicach wstąpiła do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) z pismem o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

UODO w swojej odpowiedzi powołuje się na ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z 9 września 2017 r. w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania w tajemnicy informacji niejawnych albo zachowania tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji
Biorąc pod uwagę treść par 1 tego rozporządzenia

㤠1.
Rozporządzenie określa sposób sporządzania, przechowywania i udostępniania protokołów przesłuchań oskarżonych, świadków, biegłych i kuratorów, a także innych dokumentów lub przedmiotów, na które rozciąga się obowiązek
zachowania w tajemnicy informacji niejawnych albo zachowania tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji, jak również dopuszczalny sposób powoływania się na takie przesłuchania, dokumenty i przedmioty w orzeczeniach i pismach procesowych.”

Nie jest to trafne powołanie przepisu. To rozporządzenie ma zastosowanie do protokołów i innych dokumentów, które organ (prokurator) już ma, nasze pytanie i problem dotyczył kwestii pozyskania dokumentów (recept) przez uprawniony organ w sytuacji obowiązywania RODO. Na to pytanie nie ma odpowiedzi.

Jak wynika ze stanowiska UODO ewentualne przekazanie recept winno być dokonane z zachowaniem procedur RODO, w sposób zabezpieczający recepty przed utratą i dostępem osób trzecich.

Poniżej pełna treść korespondencji.

Z poważaniem
Krystian Szulc
radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej

 

***

Śląska Izba Aptekarska w Katowicach


Nasz znak: SIAKat-0202-2018
Katowice, 13.06.2018 r.

Szanowna Pani
Edyta Bielak-Jomaa
Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa


Dotyczy: zapytanie o tryb wydawania z apteki recept na żądanie organów ścigania i innych uprawnionych podmiotów.


W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000), które obowiązują od 25 maja 2018 r. zwracam się do Pani Prezes z zapytaniem o tryb wydawania z aptek ogólnodostępnych oryginałów recept zawierających dane wrażliwe pacjentów z poszanowaniem wyżej powołanych przepisów.

Dotychczasowa praktyka, kiedy to apteki wysyłały oryginały pocztą lub zawoziły uprawionemu organowi jest zdaniem Śląskiej Izby Aptekarskiej nie do pogodzenia z aktualnie obowiązującymi przepisami powyżej wskazanych aktów prawnych.

Dla wyjaśnienia dotychczasowej praktyki w załączeniu przesyłamy Pani Prezes nasze zapytanie do Prokuratury Regionalnej w Katowicach w tej sprawie oraz odpowiedź Prokuratury Regionalnej.

Sprawa ta ma istotnie znaczenie dla wykonywania zawodu farmaceuty, zgodnie z art. 1 w związku z art. 7 ust. 1 p.1 i p.6 ustawy o izbach aptekarskich (Dz.U. 2016 poz. 1496 ze zm.) Śląska Izba Aptekarska w Katowicach ma podstawy do działania w tej sprawie w imieniu farmaceutów jak również pacjentów.
        
Z poważaniem
Prezes Rady SIA w Katowicach
dr n. farm. Piotr Brukiewicz

Załączniki:
-Pismo SIA  z dnia 15.12.2017
-Pismo Prokuratury z dnia 17.01.2018

***

URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Zespół ds. Sektora Zdrowia, Zatrudnienia i Szkolnictwa

ZSZZS.027.35.2018.NS.12750
Warszawa, dnia 28 sierpnia 2018 r.


Pan
dr n. farm. Piotr Brukiewicz
Prezes Rady Śląskiej Izby
Aptekarskiej w Katowicach
ul. Kryniczna 15
40-637 Katowice

Szanowny Panie Prezesie,

W odpowiedzi na pismo z dnia 13 czerwca br. (znak: SIAKat-0202-2018), dotyczące stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie wydawania z apteki oryginałów recept zawierających dane wrażliwe pacjentów na żądanie organów ścigania i innych uprawnionych podmiotów, Prezes wskazuje na poniższe.

Mając na uwadze przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm)1 należy wskazać, że w art. 5 ust. 1 RODO zostały wskazane zasady przetwarzania danych osobowych, do których należy: 1) zasada legalności, rzetelności i przejrzystości przetwarzania, czyli wymóg, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, 2) zasada celowości (określenia i ograniczenia celu), 3) zasada minimalizacji danych (dotychczasowa zasada adekwatności/proporcjonalności danych) - obowiązek zapewnienia, aby zakres przetwarzanych danych był ograniczony, pod względem ilości i treści, do zakresu niezbędnego do osiągnięcia celów ich przetwarzania, 4) zasada prawidłowości danych - zapewnienie zgodności ze stanem rzeczywistym, kompletności i aktualności danych, 5) zasada ograniczenia czasowego - zakaz przechowywania danych w formie umożliwiającej identyfikację osób przez czas dłuższy niż niezbędny do celów ich przetwarzania, 6) zasada integralności i poufności danych - wymóg zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przez wdrożenie odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych, w tym ochrony m.in. przed niedozwolonym przetwarzaniem i przypadkową utratą danych.

W przedmiotowej sprawie, należy wskazać, że rzeczy mogące stanowić dowód w sprawie karnej, w tym przypadku recepty, zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 6 czerwca Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) należy wydać na żądanie sądu lub prokuratora. Obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia dokumentacji, w tym recept przekazanych prokuraturze jako dowody w sprawach karnych określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2017 r. w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania w tajemnicy informacji niejawnych albo zachowania tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji.

Przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nie mają wpływu, ani nie zmieniają dotychczas obowiązujących zasad postępowania z dowodami w sprawach karnych. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wskazuje, że nie jest władny do wydawania wytycznych odnośnie trybu przekazywania materiałów stanowiących dowody w postępowaniach karnych. Niemniej jednak podkreślenia wymaga fakt, że na aptece jako administratorze danych osobowych spoczywa obowiązek zapewnienia metody przekazania danych osobowych uprawnionym do tego odbiorcom w sposób zapewniający ich nieujawnienie osobom trzecim. Dodatkowo należy wskazać, że po wydaniu przez aptekę recept, zgodnie § 162 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury - to na prokuratorze ciąży obowiązek kontroli prawidłowości postępowania z dowodami rzeczowymi. W związku z tym apteka nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe przetwarzanie danych znajdujących się na receptach przez organy ścigania, natomiast jest ona, jako administrator danych, odpowiedzialna za przetwarzanie danych zgodnie z zasadami wskazanymi w RODO, w tym na prawidłowym zabezpieczeniu recept przy ich przekazywaniu uprawnionym odbiorcom.


Z poważaniem
z up. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Dyrektor Zespołu ds. Sektora Zdrowia,
Zatrudnienia i Szkolnictwa
Paulina Dawidczyk

 

1 Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., s. 2.

Autor: Krystian Szulc
chevron_left
24
06.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry