Apothecarius ebook Więcej
2013-10-28BRUKIEWICZ Piotr
Stanowisko MZ ws. kar umownych zgodne z interpretacją SIA
Z odpowiedzi otrzymanej z MZ, w sprawie naliczania kar za błędnie sprawozdane przez aptekę dane, jednoznacznie wynika, że muszą jednocześnie wystąpić obie przesłanki tj. błędnie przekazane dane oraz nienależna refundacja, aby NFZ z tego powodu mógł nałożyć na aptekę karę.

Samo błędne przekazanie danych przez aptekę nie jest warunkiem wystarczającym, aby NFZ nakładał w takim przypadku karę, na co wielokrotnie wskazywaliśmy w korespondencji z NFZ w tej sprawie. Zdaniem SIA, na podstawie powyższego stanowiska MZ, NFZ powinien zwrócić aptekom wraz z odsetkami nałożone kary za błędnie przekazane dane, w przypadku, kiedy refundacja była należna.

Dlatego uważamy, że jeżeli NFZ z własnej inicjatywy nie zwróci nałożonych aptekom kar, apteki powinny wykorzystując pismo MZ wystąpić do NFZ o zwrot kar wraz z odsetkami.

Cała korespondencja w tej sprawie tylko w załączniku w PDF.

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

**********

Nasz znak: SIAKat-0075-2013
Katowice, 2012-03-13

Szanowna Pani
Agnieszka Pachciarz
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia


W sprawie nakładania kar umownych na apteki.

Analizując kontrole NFZ prowadzone przez niektóre Oddziały NFZ, zauważyliśmy poważną niezgodność z obowiązującym prawem, która skutkuje nieuzasadnionym nakładaniem na apteki kar finansowych.

Prosimy zapoznać się z naszą analizą zapisów rozporządzenia, które reguluje w tym zakresie możliwości karania aptek przez NFZ i zwrócić Oddziałom uwagę na fakt, że karaniu nie mogą podlegać apteki, którym zdarzyło się tylko przekazanie błędnych danych przy receptach prawidłowo zrealizowanych i podlegających należnej refundacji.
Prosimy także aby oddziały, które tak postępowały powinny także zwrócić aptekom pieniądze naliczone jako kary niezgodne z obowiązującym prawem, co mogło mieć miejsce nawet od początku 2012 roku.

Zwracamy się z uprzejma prośbą o informację jakie jest stanowisko Pani Prezes w tym zakresie.


Opis sytuacji:

Rozporządzenie MZ w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept:

§ 8. 1. W razie stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na realizację recept, będącego następstwem okoliczności, za które podmiot prowadzący aptekę ponosi odpowiedzialność, oddział wojewódzki Funduszu, o którym mowa w § 1 ust. 2, nakłada karę umowną.

6. Wysokość kary umownej wynosi do 2% kwoty refundacji ustalonej w sposób określony w ust. 3-5 w przypadku:

2) przedstawienia danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, niezgodnych ze stanem faktycznym, na których podstawie oddział wojewódzki Funduszu, o którym mowa w § 1 ust. 2, dokonał nienależnej refundacji;


Proszę zwrócić uwagę, że kara może być naliczana tylko w odniesieniu do tych recept, które spełniają jednocześnie dwa warunki:

1 - dane zostały przedstawione niezgodnie ze stanem faktycznym;

2 - na podstawie tych danych NFZ dokonał nienależnej refundacji.

Ten zapis nie daje NFZtowi prawa do naliczania kar, gdy dane zostały przekazane niezgodnie ze stanem faktycznym ale NFZ dokonał należnej refundacji, czyli pomimo błędów w przekazanych danych elektronicznych w aptece znajdują się prawidłowe recepty, za które refundacja przysługuje, czyli jest należna.


Zbieżnym z taką interpretacją zapisów rozporządzenia jest także fakt, że NFZ kontrolując apteki dzieli ewentualne błędy stosując dwa kryteria:

1 - kryterium legalności - i tu jeżeli apteka wydała lek nielegalnie zdaniem NFZ , czyli NFZ znalazł powód by zakwestionować aptece refundację, refundacja jest aptece odbierana. W tej sytuacji dodatkowo i tylko wtedy, gdy ta nienależna refundacja została wypłacona aptece w oparciu o przekazanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, który to stan spowodowałby w rzeczywistości odmowę refundacji, NFZ może naliczyć karę. Jeżeli natomiast nienależna refundacja została wypłacona zgodnie z przekazanymi danymi ale po zakwestionowaniu innych błędów na recepcie, kara nie może być naliczana.

2 - kryterium rzetelności - i tu NFZ wskazuje aptece wszystkie błędy (takie jak błędnie przekazany regon, datę wydania leku recepturowego, numer PWZ lekarza, datę wystawienia recepty, itp.) ale zgodnie z prawem NFZ potwierdza, że refundacja, była należna i jej nie kwestionuje, gdyż recepty w rzeczywistości są poprawne. Jednak w tej sytuacji NFZty naliczają niezgodnie z obowiązującym prawem kary za przekazanie danych niezgodnie ze stanem faktycznym ale przy dokonaniu należnej refundacji, co jest niezgodne z rozporządzeniem.

Z wyrazami szacunku

Prezes Rady ŚIA
dr farm. Piotr Brukiewicz

Wiceprezes Rady ŚIA
dr farm. Stanisław Piechula
Autor: BRUKIEWICZ Piotr
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet