ŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA
W KATOWICACH

Ustawa o niektórych zawodach medycznych oraz nowe obowiązki dla techników farmaceutycznych w pigułce

Data dodania: 2024-03-25

Już 26 marca 2024 r. wchodzi w życie Ustawa o niektórych zawodach medycznych wprowadzająca nowe obowiązku dla techników farmaceutycznych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z punktu widzenia techników, kierowników oraz właścicieli aptek zmiany wprowadzane poprzez ustawę.

1. Ustawa określa:
- zasady wykonywania zawodu,
- definiuje rejestr zawodów medycznych oraz samo jego powstanie,
- określa zasady ustawicznego rozwoju zawodowego,
- określa zasady odpowiedzialności zawodowej.

2. Ustawa wchodzi w życie 26.03.2024 r., jednak daje okresy przejściowe:
- do 26.09.2024 r. technicy muszą dokonać zgłoszenia do rejestru,
- od 26.03.2025 r. nie będzie możliwa praca w zawodzie bez wpisu do rejestru.

3. Zgodnie z art. 2 ustawy do wykonywania zawodu uprawniona jest osoba, która:
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- korzysta z pełni praw publicznych,
- wykazuje znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania danego zawodu – oświadczenie,
- posiada odpowiednie wykształcenie,
- posiada wpis do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego (patrz punkt 4),
- nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – dotyczy to również sytuacji prawomocnego skazania sprzed wejścia w życie ustawy (patrz punkt 5).

4. Rejestr osób wykonujących zawód medyczny stanowi jedną z kluczowych nowości – będzie on bezwzględnym wymogiem do wykonywania zawodu, każdy technik będzie zobowiązany do samodzielnego dokonania wpisu w w/w terminie. Rejestr zawierał będzie szereg informacji zarówno jawnych jak i niejawnych.
- Wnioski składne będą przez system do wojewody właściwego miejsca zamieszkania.
- Koszt wpisu jest jednorazowy i wynosi 100 zł.
- Rejestr musi być aktualizowany w ciągu 30 dni od daty wystąpienia zmiany (zmiana jest bezpłatna).
- Wnioski składane są wyłącznie elektronicznie – każdy technik musi dysponować co najmniej profilem zaufanym aby móc złożyć wniosek.

Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego będzie dostępny po adresem: rizm.ezdrowie.gov.pl

Podstawowe funkcjonalności systemu to m.in.:
- rejestracja wniosku o wpis do rejestru przez przedstawicieli zawodów medycznych wskazanych w ustawie,
- obsługa złożonych wniosków przez urzędy wojewódzkie, w tym tworzenie wpisów w rejestrze,
- generowanie zaświadczeń o posiadanym wpisie.

Pomoc techniczną w zakresie Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego będzie można uzyskać telefoniczne pod nr 19 239 oraz mailowo pod adresem: rizm-serwis.ezdrowie@cez.gov.pl

Pomoc świadczona jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu (również w święta).

Instrukcje dostępne będą pod adresem: https://rizm-ezdrowie.gov.pl/howToUseRizm po uruchomieniu systemu.

5. Kwestią budzącą wiele pytań jest sposób dokumentowania faktu niekaralności. Zgodnie z przepisami pracodawca ma prawo uzyskania informacji o osobach, których dane osobowe zostały zgromadzone w Krajowym Rejestrze Karnym, w zakresie niezbędnym m.in. dla ustalenia uprawnienia do wykonywania określonego zawodu. W ustawie o niektórych zawodach medycznych wskazano natomiast, że status osoby niekaranej za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz pełnia praw publicznych są jednymi z niezbędnych warunków do wykonywania zawodu technika farmaceutycznego. Podsumowując, pracodawca ma prawo zwrócić się o przedstawienie zaświadczenia o niekaralności, jednak, w naszej ocenie, ustawa nie nakłada na niego takiego obowiązku. Możliwym jest pobranie od technika jedynie oświadczenia, w którym zaświadczy on o spełnieniu warunków do wykonywania zawodu, co również w pewnym stopniu będzie zabezpieczało kierownika i właściciela. Pamiętać należy, że obecny stan jest przejściowym do czasu pełnego uruchomienia rejestru czyli 26.03.2025 r.

6. Kolejną nowością jest obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego – analogicznie jak w przypadku magistrów farmacji przewidziane są okresy 5-letnie i zbieranie punktów oraz wypełnianie i zdawanie książeczki. Część punktów będzie mógł przyznać pracodawca. Obowiązek wchodzi w życie 1.01 roku następnego po uzyskaniu wpisu do rejestru (najwcześniej 1.01.2025 r.) . Na chwilę obecną czekamy na finalną wersję rozporządzenia w tym zakresie.

7. Razem z ustawicznym rozwojem technicy uzyskują 6 dni dodatkowego urlopu szkoleniowego. Urlop przysługuje dla osób objętych obowiązkiem ustawicznego rozwoju zawodowego czyli najwcześniej od 1.01.2025 r. jeżeli wpis do rejestru zostanie dokonany w 2024 r. Termin urlopu jest uzgadniany z pracodawcą i wymaga przedstawienia dokumentu potwierdzającego udział w ustawicznym rozwoju w danym dniu.

8. Ustawa wprowadza również odpowiedzialność zawodową za naruszenie przepisów związanych z wykonywaniem danego zawodu – przewidziane kary od upomnienia, poprzez karę finansową, do zawieszenia/cofnięcia uprawnienia do wykonywania zawodu. Postępowanie może być wszczęte z urzędu lub na wniosek pokrzywdzonego.

W załączniku przesyłam Q&A, ze szkolenia które odbyło się 6.03.2024 r.
Pełna treść ustawy dostępna jest pod linkiem https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001972/O/D20231972.pdf


Z poważaniem
mgr farm. Paweł Sapiński
Wiceprezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej

Załączniki:

mdi-file-pdf-box Q&A technicy [Pobierz]
mdi-arrow-left Powrót
Zobacz również:
Jednolity teskt rozporządzenia MZ w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutyczn... Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odbywania praktyki w ap...
Więcej mdi-menu-right
Praktyka technika farmaceutycznego tylko w Polsce. Pismo MZ informujące, że technik farmaceutyczny może odbyć praktykę uprawniającą do wykonywania zawodu tylko w Polsce.
Więcej mdi-menu-right
Kierownik apteki potwierdza ukończenie praktyki technika. Zwracam uwagę kierownikom aptek, że ich obowiązkiem jest wydawanie technikom farmaceutycznym kończącym praktykę w danej aptece zaświadczeń o odbyciu praktyki. ...
Więcej mdi-menu-right
Więcej artykułów mdi-menu-right