2014-03-04
Składki w Śląskiej Izbie Aptekarskiej od 2014-04-01

Śląska Izba Aptekarska w Katowicach informuje, że zgodnie z Uchwałą nr U-RSIA-140-VI-2014 Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej z dnia 4 marca 2014r. w sprawie składek członkowskich w Śląskiej Izbie Aptekarskiej, z dniem 1 kwietnia 2014r. ulega obniżeniu wysokość składek członkowskich.

Od dnia 1 kwietnia 2014r. składka członkowska wynosi 40 zł miesięcznie dla każdego członka Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach, za wyjątkiem:

- emerytów i rencistów nie wykonujących zawodu - na ich pisemny wniosek (plik DOC w załączeniu) - całkowite zwolnienie z opłacania składki,

- osób przebywających na urlopie wychowawczym (nie wykonujące zawodu) - na ich pisemny wniosek (plik DOC w załączeniu) oraz osób bezrobotnych - po przedstawieniu zaświadczenia z urzędu pracy o rejestracji jako bezrobotni - składka w wysokości 10 zł miesięcznie.

Wpłatę należy dokonywać do 15 dnia danego miesiąca na konto bankowe:
PKO I o/Katowice 59 1020 2313 0000 3002 0019 3508

Poniżej i w załączeniu Uchwała nr U-RSIA-140-VI-2014 Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej z dnia 4 marca 2014r. w sprawie składek członkowskich w Śląskiej Izbie Aptekarskiej.

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

*********

Uchwała nr U-RSIA-140-VI-2014 Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej z dnia 04 marca 2014r. w sprawie składek członkowskich w Śląskiej Izbie Aptekarskiej

Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach, działając w ramach swoich kompetencji określonych w art. 29 ust. 3 i następne w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz.U.2008r. Nr 136 poz. 856 z późn. zm.),

uchwala co następuje:

§1

Z dniem 31.03.2014r. uchyla się uchwałę nr U-RSIA-104-VI-2013 Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej z dnia 5 marca 2013r. w sprawie składek członkowskich w SIA.

§2

Składka członkowska dla członków Śląskiej Izby Aptekarskiej wynosi:

I. 1. 40 zł miesięcznie dla wszystkich członków SIA wykonujących zawód farmaceuty art. 15 ust. 1 i 2 ustawy za wyjątkiem p. II i III uchwały.

II. Składkę w wysokości 10 zł miesięcznie opłacają:
1. osoby przebywające na urlopie wychowawczym - na ich pisemny wniosek.
2. osoby bezrobotne nie wykonujące zawodu - po przedstawieniu zaświadczenia z urzędu pracy o rejestracji jako bezrobotni.

III. Zwalnia się z obowiązku opłacania składki:
1. emerytów i rencistów nie wykonujących zawodu - na ich pisemny wniosek.

Zasady opłacania składek:
Zgodnie z art. 15 powołanej ustawy każda osoba wykonująca zawód na terenie danej izby aptekarskiej musi być wpisana na listę jej członków z czym wiąże się bezwzględny obowiązek opłacania składek członkowskich.
Wpłatę należy dokonywać do 15 dnia danego miesiąca.

W przypadku określonym w § 2 pkt. I oraz pkt. II obowiązek opłacania składki powstaje w zależności od chwili wpisu: 1. w miesiącu wpisu jeżeli był on dokonany do 15 dnia danego miesiąca, 2. w następnym miesiącu po dokonaniu wpisu na listę członków SIA w Katowicach, jeżeli wpisu dokonano po dniu 15 danego miesiąca.

W przypadku określonym w pkt. II 1. i 2. i pkt. III obowiązek opłacania składki ustaje w następnym miesiącu po złożeniu uzasadnionego wniosku, decyduje data wpływu do SIA.

Osoby opłacające składki w obniżonej wysokości lub zwolnione z obowiązku opłacania składek mają obowiązek niezwłocznie (instrukcyjnie 14 dni) zawiadomić SIA w Katowicach o utracie uprawnień do opłaty obniżonej składki lub zwolnienia z jej opłacania pod rygorem zapłaty należnych składek wraz z odsetkami i skierowaniu sprawy do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialność Zawodowej.

Uzasadnienie

Określenie wysokości składki członkowskiej jest wyłączną kompetencją Rady SIA, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy o izbach aptekarskich. Rada SIA ujednoliciła wysokość składki członkowskiej tak, aby nie były one dla członków samorządu zróżnicowane. Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 12 stycznia 2006 sygn. akt III ZS 2/05 „... organy samorządu... nie mogą uzależniać wpisu na listę od ... ani różnicować wysokości składek korporacyjnych w sposób sprzeczny z zasadami samorządności i równości...”. Tak jednoznaczne stanowisko Sądu Najwyższego nie pozostawia wątpliwości, że składka za przynależność do samorządu zawodowego powinna być w jednakowej wysokości dla wszystkich członków. Dokonane obniżki składki i zwolnienia z obowiązku ich opłacania zgodne są z zasadami współżycia społecznego art. 5 kc. Ponadto w związku ze zmianą sytuacji na rynku pracy różnica pomiędzy zarobkami kierowników, a mgr farmacji jest coraz mniejsza i często wynagrodzenia są wypłacane w porównywalnej wysokości.

Obniżona wysokość składek i zwolnienie z obowiązku ich opłacania jest związane ze szczególną sytuacją grup uprawnionych do obniżonej składki (względy społeczne) oraz realizacją uchwały nr VI/27/2012 KZA z dnia 22.01.2012r.

Sankcje za zaniechanie obowiązku poinformowania izby o utracie uprawnień do opłacania składki obniżonej lub zwolnienia z obowiązku jej opłacania mają na celu przeciwdziałanie nadużywaniu tego prawa oraz są zgodne z zasadami współżycia społecznego art. 5 kc.

Wskazując na powyższe Rada SIA podjęła powyższą uchwałę.


Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz

Sekretarz Rady SIA mgr farm. Michał Rzepczyk

Skarbnik Rady SIA mgr farm. Krzysztof Majka

Autor: Piotr Brukiewicz
chevron_left
12
04.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry