2012-08-07
Uchwały Rady SIA dot. stawiennictwa na wezwanie OROZ i OSA
Uchwała nr U-RSIA-063-VI-2012 Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej z dnia 07 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę nr U-RSIA-056-VI-2012 z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie stawiennictwa na wezwanie organów ŚIA, a w szczególności na wezwanie OROZ i OSA.

Uchwała nr U-RSIA-063-VI-2012 Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej z dnia 07 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę nr U-RSIA-056-VI-2012 z dnia 5 czerwca 2012r.

w sprawie stawiennictwa na wezwanie organów Śląskiej Izby Aptekarskiej, a w szczególności na wezwanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowego Sądu Aptekarskiego

Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach, działając w ramach swoich kompetencji określonych w art. 7 ust. 1 pkt. 3 i 5 w związku z art. 29 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz.U. 2008/136/856 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów (Dz.U. 2003/65/612)

uchwala co następuje:

1. W powołanej uchwale z dnia 5 czerwca 2012r. zdanie 2 skreśla się. Pozostałą treść oznacza się jako p. 1

2. Dodaje się p. 2 w brzmieniu: w celu przypomnienia członkom izby aptekarskiej o treści par. 29 p. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów, że nieobecność może działać na ich niekorzyść, gdyż nie będą mieli możliwości przedstawienia swojego stanowiska i orzeczenie zostanie wydane bez ich obecności i nie będzie to argumentem w ewentualnym odwołaniu (Par. 29 p. 5 „nieusprawiedliwione niestawiennictwo obwinionego lub jego obrońcy lub pokrzywdzonego na rozprawie nie stanowi przeszkody do rozpoznania sprawy, chyba że sąd uzna ich obecność za konieczną”).

3. W najbliższym numerze czasopisma Apothecarius zamieścić treść uchwały wraz z powołanym przepisem i wyjaśnieniem prawnika izby.

Uzasadnienie

W uchwale z 05 czerwca 2012r. U-RSIA-056-VI-2012 mając na względzie powtarzające się próby obstrukcji i przewlekania postępowania zarówno przed rzecznikiem odpowiedzialności jak też sądem aptekarskim poprzez nieusprawiedliwiane niestawiennictwo Rada SIA aby zdyscyplinować członków samorządu wskazała na możliwość traktowania takiego zachowania jako przewinienia zawodowego ale bez sankcji. Zostało to błędnie odczytane przez część środowiska jako kreowanie nowych form przewinienia i karania aptekarzy, co nie było celem uchwały ani intencją Rady SIA.

W celu uniknięcia wszelkich zarzutów w tym względzie Rada SIA postanowiła dokonać zmiany uchwały wskazując farmaceutom jakie mogą być negatywne dla nich konsekwencje braku stawiennictwa na wezwanie, które przewiduje obowiązujące prawo.

Biorąc pod uwagę, że zarówno przepisy powołanego rozporządzenia Ministra Zdrowia zawierają przepisy dyscyplinujące strony postępowania jak też fakt, że przepisy kodeksu postępowania karnego zawierają przepisy dyscyplinujące świadków i biegłych w postępowaniu przed organami Izby zmiana uchwały jest w pełni uzasadniona, gdyż zarówno rzecznik jak i sąd dysponują odpowiednimi sankcjami prawnymi dyscyplinującymi zarówno strony jak też uczestników postępowania.

Treść uchwały po zmianie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz

Sekretarz Rady SIA mgr farm. Michał Rzepczyk

Skarbnik Rady SIA mgr farm. Krzysztof Majka

**********

Załącznik do uchwały U-RSIA-063-VI-2012


Uchwała nr U-RSIA-056-VI-2012 Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej z dnia 05 czerwca 2012r.

Po zmianie uchwałą nr U-RSIA-063-VI-2012 z dnia 07 sierpnia 2012r. w sprawie stawiennictwa na wezwanie organów Śląskiej Izby Aptekarskiej, a w szczególności na wezwanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowego Sądu Aptekarskiego


Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach, działając w ramach swoich kompetencji określonych w art. 7 ust. 1 pkt. 3 i 5 w związku z art. 29 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz.U. 2008/136/856 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów (Dz.U. 2003/65/612)

uchwala co następuje:

1. Realizując zadania powierzone samorządowi aptekarskiemu określone w szczególności w art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich, mając na względzie usprawnienie działania organów Śląskiej Izby Aptekarskiej, Rada SIA postanawia zobowiązać wszystkich członków Śląskiej Izby Aptekarskiej do stawiennictwa na wezwanie organów Śląskiej Izby Aptekarskiej, w szczególności na wezwanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowego Sądu Aptekarskiego.

2. W celu przypomnienia członkom izby aptekarskiej o treści par. 29 p. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów, że nieobecność może działać na ich niekorzyść, gdyż nie będą mieli możliwości przedstawienia swojego stanowiska i orzeczenie zostanie wydane bez ich obecności i nie będzie to argumentem w ewentualnym odwołaniu (Par. 29 p. 5 „nieusprawiedliwione niestawiennictwo obwinionego lub jego obrońcy lub pokrzywdzonego na rozprawie nie stanowi przeszkody do rozpoznania sprawy, chyba że sąd uzna ich obecność za konieczną”).

Uzasadnienie

1. Do uchwały U-RSIA-056-VI-2012 z dnia 05 czerwca 2012r.
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Izby Aptekarskiej oraz Przewodniczący Okręgowego Sądu Aptekarskiego zgłosili, że część osób wzywanych przez te organy nie stawia się, nie przedstawiając żadnego wyjaśnienia przyczyny nieobecności. Takie postępowanie dezorganizuje pracę organów odpowiedzialności zawodowej, stanowi przejaw lekceważenia organów Izby, a ponadto naraża Izbę na zwiększenie wydatków związanych z obsługą tych spraw. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której osoba wzywana nawet kilkakrotnie nie stawia się na żadne wezwanie i nie przedstawia żadnego usprawiedliwienia. Wobec powyższego zasadne jest podjęcie powyższej uchwały.

2. Do uchwały U-RSIA-063-VI-2012z dnia 07 sierpnia 2012r.
W uchwale z 05 czerwca 2012r. U-RSIA-056-VI-2012 mając na względzie powtarzające się próby obstrukcji i przewlekania postępowania zarówno przed rzecznikiem odpowiedzialności jak też sądem aptekarskim poprzez nieusprawiedliwiane niestawiennictwo Rada SIA aby zdyscyplinować członków samorządu wskazała na możliwość traktowania takiego zachowania jako przewinienia zawodowego, ale bez sankcji. Zostało to błędnie odczytane przez część środowiska jako kreowanie nowych form przewinienia i karania aptekarzy co nie było celem uchwały ani intencją Rady.

W celu uniknięcia wszelkich zarzutów w tym względzie Rada SIA postanowiła dokonać zmiany uchwały wskazując farmaceutom jakie mogą być negatywne dla nich konsekwencje braku stawiennictwa na wezwanie, które przewiduje obowiązujące prawo. Biorąc pod uwagę, że zarówno przepisy powołanego rozporządzenia Ministra Zdrowia zawierają przepisy dyscyplinujące strony postępowania jak też fakt, że przepisy kodeksu postępowania karnego zawierają przepisy dyscyplinujące świadków i biegłych w postępowaniu przed organami Izby zmiana uchwały jest w pełni uzasadniona, gdyż zarówno rzecznik jak i sąd dysponują odpowiednimi sankcjami prawnymi dyscyplinującymi zarówno strony jak też uczestników postępowania.

Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz

Sekretarz Rady SIA mgr farm. Michał Rzepczyk

Skarbnik Rady SIA mgr farm. Krzysztof Majka
Autor: WRÓBLEWSKI Lech
chevron_left
24
06.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry