2008-10-09
odbywanie praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego.
Rozporządzenie w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego.


Pełny tekst rozporządzenia z załącznikami w załaczniku.


**********************


Na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381 i z 2002 r. Nr 113, poz. 984) zarządza się, co następuje:


§ 1.

Rozporządzenie określa program praktyki w aptece oraz sposób i tryb jej odbywania przez technika farmaceutycznego.§ 2.

1. Praktyka technika farmaceutycznego w aptece, zwana dalej „praktyką", obejmuje pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie czynności fachowych, w szczególności polegających na sporządzaniu, wytwarzaniu i wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

2. Program praktyki technika farmaceutycznego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.


§ 3

1. Technik farmaceutyczny, zwany dalej „praktykantem", odbywa praktykę na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub na czas określony w celu odbycia praktyki.

2. Czas trwania praktyki określony w art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, zwanej dalej „ustawą", ulega przedłużeniu w przypadku:

1) pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy,

2) nieprzerwanej niezdolności do pracy, o której mowa w art. 92 § 1 Kodeksu pracy, przez okres dłuższy niż 14 dni,

3) urlopu macierzyńskiego,

4) powołania po zakończeniu nauki do odbycia przeszkolenia wojskowego,

5) urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż o rok,

6) urlopu bezpłatnego, nie dłużej jednak niż o 3 miesiące,

7) niezrealizowania programu praktyki w związku z ciążą odbywającej praktykę lub sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 4.

3. Przedłużenie czasu trwania praktyki, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, obejmuje okres do pełnego wymiaru czasu pracy.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2-7, przedłużenie czasu trwania praktyki następuje na okres realizacji tej jej części, która nie została zrealizowana w czasie, o którym mowa w art. 91 ust. 1 ustawy.

5. Okres odbywania stażu lub przygotowania zawodowego przez technika farmaceutycznego, który otrzymał skierowanie starosty na podstawie art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 94, poz. 788), może być wliczony do okresu praktyki.


§ 4.

1. Praktykę odbywa się w aptece zapewniającej świadczenie usług farmaceutycznych, co najmniej w zakresie, o którym mowa w art. 86 ust. 2 ustawy.

2. Dopuszcza się możliwość odbywania praktyki w innej aptece, pod warunkiem umożliwienia praktykantowi odbycia części zajęć praktycznych w aptece zapewniającej świadczenie usług farmaceutycznych, co najmniej w zakresie określonym w art. 86 ust. 2 ustawy.

3. Jeżeli praktyka nie może być kontynuowana w aptece, w której praktykant odbywa praktykę, dopuszcza się odbywanie dalszej części praktyki w innej aptece, pod warunkiem, że zmiana ta umożliwi pełną realizację programu praktyki.

4. skreślony

5. skreślony


§ 5.

1. Praktyką kieruje kierownik apteki, w której praktykant odbywa aktualnie praktykę, lub wyznaczony przez kierownika tej apteki farmaceuta, zwany dalej „opiekunem". Opiekun może kierować jednocześnie praktyką najwyżej dwóch praktykantów.

2. Do obowiązków opiekuna należy:

1) sporządzanie planu i harmonogramu zajęć praktycznych i nadzór nad ich wykonaniem,

2) prowadzenie zajęć praktycznych w aptece,

3) pisemne stwierdzenie zrealizowania przez praktykanta całości programu praktyki.


§ 6.

Praktykant może samodzielnie wykonywać czynności pomocnicze przy sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, z wyłączeniem produktów leczniczych, o których mowa w art. 91 ust. 1 ustawy, i preparatów leczniczych będących:

1) lekami do żywienia pozajelitowego,

2) lekami do żywienia dojelitowego,

3) lekami w dawkach dziennych, w tym lekami cytostatycznymi,

4) płynami infuzyjnymi,

5) roztworami do hemodializy i dializy dootrzewnowej.


§ 7.

1. Praktykant prowadzi „Dziennik praktyki aptecznej technika farmaceutycznego", zwany dalej „dziennikiem", w którym odnotowuje wykonywane zajęcia praktyczne.

2. Dziennik posiada formę książkową z ponumerowanymi kolejno stronami.

3. Na pierwszej stronie dziennika umieszcza się imię i nazwisko praktykanta, nazwę apteki, w której praktykant rozpoczyna praktykę, datę wydania oraz numer dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu technika farmaceutycznego, a także datę rozpoczęcia praktyki oraz imię i nazwisko opiekuna praktyki; na poszczególnych stronach dziennika należy umieścić nazwę apteki, w której praktykant wykonuje zajęcia praktyczne, ich opis oraz ocenę osoby nadzorującej wykonywanie tych zajęć.

4. Jeżeli wpisy w dzienniku dotyczą czynności wykonywanych pod nadzorem innej osoby niż opiekun, wymagają, oprócz potwierdzenia przez osobę nadzorującą zajęcia, dodatkowo potwierdzenia przez opiekuna.

5. Jeżeli praktyka odbywana jest w różnych aptekach bądź podczas jej odbywania występują przerwy, opiekun potwierdza te fakty w dzienniku, z uwzględnieniem dat rozpoczęcia i zakończenia okresu ich trwania.


§ 8.

1. Zaświadczenie o odbyciu praktyki wydaje kierownik apteki, w której praktykant zakończył realizację całości programu praktyki.

2. Podstawą do wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, są wpisy w dzienniku oraz pisemne stwierdzenie przez opiekuna zrealizowania całości programu praktyki.

3. Wzór zaświadczenia o odbyciu praktyki stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.


§ 9. skreślony§ 10.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2002 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r. (poz. 1082)

Załącznik nr 1PROGRAM PRAKTYKI TECHNIKA FARMACEUTYCZNEGOProgram praktyki obejmuje:

1. Prace przy sporządzaniu leków recepturowych, przez okres 8-12 miesięcy, a w szczególności:

1) przygotowywanie stanowiska recepturowego - w tym stanowiska do pracy w warunkach aseptycznych,

2) techniki sporządzania różnych postaci i form produktów leczniczych (z wyłączeniem produktów bardzo silnie działających, zawierających w swoim składzie substancję bardzo silnie działającą, środek odurzający lub substancję psychotropową):

a) recepturowych,

b) galenowych,

3) zasady kontroli leku recepturowego.

2. Prace przy ekspedycji preparatów leczniczych i wyrobów medycznych oraz wykonywanie innych czynności przez okres 12-16 miesięcy, a w szczególności:

1) zasady rozmieszczania i przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych,

2) zasady wydawania produktów leczniczych,

3) stosowanie nowych technik informatycznych do ewidencjonowania oraz wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych,

4) praktyczne wdrożenie zasad Dobrej Praktyki Aptecznej.

3. Etyczne, prawne i organizacyjne zasady wykonywania zawodu technika farmaceutycznego obejmujące w szczególności:

1) podstawy wiedzy w zakresie:

a) przepisów prawa farmaceutycznego, w tym organizacji i uprawnień Inspekcji Farmaceutycznej oraz samorządu zawodowego,

b) przepisów regulujących gospodarkę produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, w tym:

- zasady rotacji leków oraz kontrolę terminu ważności,

- zasady zaopatrywania apteki w produkty lecznicze i wyroby medyczne,

c) Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej,

d) uprawnień i obowiązków pracowników apteki wykonujących czynności fachowe,

e) bezpieczeństwa i higieny pracy oraz regulaminu pracy,

2) doskonalenie umiejętności praktycznego korzystania z literatury fachowej oraz innych źródeł informacji o produkcie leczniczym.ZAŁACZNIKI DO ROZPORZĄDZENIA W PLIKU PDF.

Autor: PIECHULA Stanislaw
chevron_left
15
05.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry