ŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA
W KATOWICACH

Ubezpieczenie OC dla członków Śląskiej Izby Aptekarskiej od 1 stycznia 2022 r.

Data dodania: 2022-01-14

Informujemy, że członkowie Śląskiej Izby Aptekarskiej zostali objęci Ubezpieczeniem od Odpowiedzialności Cywilnej na kolejny 2022 r.


Ubezpieczenie jest opłacane bezpośrednio przez Śląską Izbę Aptekarską, w ramach składek opłacanych przez farmaceutów.
Ubezpieczeniem OC nie są objęci emeryci i renciści nie wykonujący zawodu, którzy złożyli stosowne oświadczenie do Śląskiej Izby Aptekarskiej (zgodnie z informacją na stronie https://www.katowice.oia.pl/aktualnosci/zmiana_wysoko__ci_sk__adki_od_1_lipca_2021_r_1).

Numer umowy (polisy): 436000268829

W załączeniu certyfikat 436000268829 dotyczący zawartej Umowy Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej dla Członków Śląskiej Izby Aptekarskiej. Niniejszy dokument jest potwierdzeniem objęcia ochrony ubezpieczeniowej i stanowi między innymi podstawę do zgłaszania ewentualnych roszczeń skierowanych do Farmaceuty.

Przypominamy, że ubezpieczenie obejmuje wszelkie czynności związane z wykonywaniem zawodu farmaceuty i pokryje szkody osobowe i rzeczowe związane z:
- wydaniem leku,
- przygotowaniem leku recepturowego,
- opieką farmaceutyczną (w rozumieniu art. 2a ust 1 pkt 7 Ustawy o izbach aptekarskich).
- wykonywanie szczepień przeciwko COVID-19;
- sprawowanie opieki farmaceutycznej, o której mowa w ust. 2 pkt. 4 Ustawy;
- udzielanie usług farmaceutycznych, o których mowa w ust. 3 pkt. 4 Ustawy;
- wykonywanie zadań zawodowych, o których mowa w ust. 4 pkt. 4 Ustawy;
- wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 5 pkt. 4 Ustawy.

Ponadto ubezpieczenie obejmuje:
- koszty wynagrodzenia rzeczoznawców, powołanych za pisemną zgodą Ubezpieczyciela,
- niezbędne koszty obrony sądowej w sporze prowadzonym na polecenie Ubezpieczyciela lub za jego zgodą,
- koszty obrony Ubezpieczonego, o ile zażądał powołania obrońcy lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów,
- niezbędne koszty działań podjętych przez Ubezpieczonego po wystąpieniu wypadku w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem zawodu farmaceuty określone w:
- Ustawie z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty,
- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19.

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód wynikłych z udziału w badaniach klinicznych w rozumieniu Ustawy z 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie: 100 000 PLN

Suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia: 3 000 000 PLN

Ubezpieczenie nie posiada żadnych franszyz oraz udziału własnego w szkodzie, co oznacza pełną odpowiedzialność Ubezpieczyciela do wyznaczonego limitu na jedno zdarzenie.

W razie zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego [roszczenia] – Farmaceuta jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Ubezpieczyciela - ERGO HESTIĘ.

ZGŁASZANIE SZKÓD - możliwości są następujące:
- Infolinia Ubezpieczyciela pod numerem 801 107 107, 58 555 55 55;
- pisemnie drogą faksową 58 555 60 61;
- pisemnie na adres „Biuro Likwidacji Szkód, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń, ul. Hestii 1, 80-371 Sopot”;
- pisemnie z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Ubezpieczyciela
https://www.ergohestia.pl/pomoc/formularze/zglos-szkode/szkoda-osobowa.html

Nasza rekomendacja:

W razie potrzeby skorzystania z porady lub pomocy związanej z zaistniałym zdarzeniem rekomendujemy bezpośredni kontakt z Brokerem.

Jolanta Sienkiewicz
broker ubezpieczeniowy
nr zezw. 2266/16

ADVISER BROKERS Sp. z o.o.
ul. Bielska 15 A
43-190 Mikołów
kom. +48 505 796 775, +48 512 123 471
e-mail: j.sienkiewicz@adviserbrokers.pl

 

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr n. farm. Mikołaj Konstanty

mdi-arrow-left Powrót
Zobacz również:
2023-12-29 12:45:04
Ubezpieczenie OC Farmaceuty dla członków Śląskiej Izby Aptekarskiej od 1 stycznia 2024 r. Informujemy, że członkowie Śląskiej Izby Aptekarskiej zostali objęci ubezpieczeniem Odpowiedzialności Cywilnej Farmaceuty z tytułu wykonywania zawodu farmaceuty...
Więcej mdi-menu-right
2023-11-30 13:16:16
Ubezpieczenie OC Farmaceuty dla członków Śląskiej Izby Aptekarskiej od 1 stycznia 2023 r. Informujemy, że członkowie Śląskiej Izby Aptekarskiej zostali objęci ubezpieczeniem OC Farmaceuty z tytułu wykonywania zawodu farmaceuty na kolejny 2023 r. Ubez...
Więcej mdi-menu-right
Ubezpieczenia - Kontakt Kontakt 1. Ubezpieczenie OC farmaceutów – program grupowyAdviser Brokers Sp. z o.o. 43-190 Mikołów, ul. Bielska 15 A www.adviserbrokers.plJolanta Sienkiewic...
Więcej mdi-menu-right
Więcej artykułów mdi-menu-right