ŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA
W KATOWICACH

WPIS do Śląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

Kategoria: FARMACEUCI
Data dodania: 2021-11-22

Farmaceutów WPISUJĄCYCH się do Śląskiej Izby Aptekarskiej proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami i przygotowanie odpowiednich dokumentów zgodnie z opisem.


Zgodnie z uchwałą Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej nr U-RSIA-128-VIII-2021 z dnia 09.11.2021 r. wyznacza się dwa terminy dokonywania wpisów do rejestru farmaceutów Śląskiej Izby Aptekarskiej:

pierwszy i piętnasty dzień każdego miesiąca.

Farmaceuta wpisujący się do rejestru farmaceutów Śląskiej Izby Aptekarskiej powinien w terminie nie krótszym niż 14 dni przed planowaną datą wpisu złożyć wniosek o wpis (załącznik nr 1).

Wniosek składa się:

a) listem poleconym na adres biura Śląskiej Izby Aptekarskiej (40-637 Katowice, ul. Kryniczna 15)

lub

b) mailowo na adres katowice@oia.pl

Po otrzymaniu wniosku Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach lub Prezydium Rady zwraca się do rady okręgowej izby aptekarskiej prowadzącej dotychczasowy rejestr o przekazanie zaświadczenia o członkostwie na dzień złożenia wniosku przez farmaceutę. Na najbliższym posiedzeniu Rada lub Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej podejmuje uchwałę o wpisie do rejestru farmaceutów Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Po podjęciu uchwały i dostarczeniu niezbędnych dokumentów takich jak:

1. oryginał Prawa Wykonywania Zawodu (w którym zostanie dokonany wpis),

2. oryginał zaświadczenia o członkostwie w dotychczasowej okręgowej izbie aptekarskiej,

3. kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu),

4. kwestionariusz z danymi do rejestru (załącznik nr 2)

dokonywana jest czynność administracyjna w postaci adnotacji o wpisie do rejestru farmaceutów prowadzonego przez Śląską Izbę Aptekarską oraz w dokumencie PWZ. Następnie wymagane dane farmaceuty są przekazywane do Centralnego Rejestru Farmaceutów.

Podstawa prawna:
- Ustawa o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1850)
- Ustawa o Zawodzie Farmaceuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 97)
- Uchwała Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej nr U-RSIA-128-VIII-2021 z dnia 09.11.2021

Ustawa o izbach aptekarskich (Dz.U. z 2021 r. poz. 1850)

Art. 7 p. 2 Zadania określone w ust. 1 samorząd zawodu farmaceuty wykonuje w szczególności przez:

1) przyznawanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty;
1a) zawieszanie i pozbawianie prawa wykonywania zawodu oraz ograniczanie w wykonywaniu zawodu;
1b) prowadzenie postępowania w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu farmaceuty;
2) prowadzenie rejestru farmaceutów;
3) (uchylony)
4) współdziałanie w sprawach specjalizacji zawodowej;
5) udział w komisjach konkursowych na stanowiska określone w odrębnych przepisach;
6) opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących produktów leczniczych, aptek i wykonywania zawodu farmaceuty oraz występowanie z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej;
7) wydawanie opinii w sprawach udzielania lub cofania zezwoleń na prowadzenie aptek lub hurtowni;
8) (uchylony)
9) opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed- i podyplomowego farmaceutów i techników farmaceutycznych;
10) prowadzenie badań dotyczących służb farmaceutycznych i wykonywania zawodu farmaceuty;
11) występowanie w obronie interesów indywidualnych i zbiorowych członków izb aptekarskich;
12) sprawowanie sądownictwa dyscyplinarnego w zakresie odpowiedzialności zawodowej farmaceutów oraz sądownictwa polubownego;
12a) współpracę z samorządami zawodów medycznych i innymi organizacjami reprezentującymi zawody medyczne w kraju i za granicą oraz organami państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie spraw określonych w ustawie;
12b) organizowanie doskonalenia zawodowego prowadzonego przez samorząd zawodu farmaceuty;
13) prowadzenie działalności gospodarczej, wydawniczej i zarządzanie majątkiem izby.

Art. 7a. Wpis do rejestru farmaceutów

1. Farmaceuta podlega obowiązkowi wpisu do rejestru farmaceutów prowadzonego przez okręgową radę aptekarską, która przyznała prawo wykonywania zawodu farmaceuty.
2. Jeżeli farmaceuta wykonuje zawód na terenie innej izby niż izba, której rada przyznała prawo wykonywania zawodu, podlega obowiązkowi wpisu do rejestru farmaceutów prowadzonego przez radę okręgowej izby aptekarskiej, na terenie której farmaceuta wykonuje zawód.
3. Farmaceuta wykonujący zawód na terenie więcej niż jednej okręgowej izby aptekarskiej podlega obowiązkowi wpisu do rejestru farmaceutów prowadzonego przez wskazaną przez niego radę okręgowej izby aptekarskiej, na terenie której wykonuje zawód.
4. Kierownik apteki, punktu aptecznego, działu farmacji szpitalnej oraz farmaceuta sprawujący funkcję, o której mowa w art. 2 pkt 21a-21c ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, podlega wpisowi do rejestru farmaceutów prowadzonego przez radę okręgowej izby aptekarskiej, na terenie której jest kierownikiem lub sprawuje funkcję.
5. Farmaceuta, który po przyznaniu prawa wykonywania zawodu farmaceuty nie podejmuje zatrudnienia jako aptekarz, podlega obowiązkowi wpisu do rejestru farmaceutów prowadzonego przez okręgową radę aptekarską, która podjęła uchwałę o przyznaniu tego prawa.
6. Farmaceuta, który przestaje wykonywać zawód farmaceuty, pozostaje wpisany w rejestrze farmaceutów, do którego był ostatnio wpisany.
7. Farmaceuta, który przestaje wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z przeniesieniem do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, pozostaje wpisany w rejestrze farmaceutów, do którego był ostatnio wpisany, chyba że przedstawi oświadczenie, że w czasie wykonywania zawodu farmaceuty w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej podlegać będzie nadzorowi sprawowanemu przez właściwą organizację lub instytucję zawodową.
8. Właściwa okręgowa rada aptekarska podejmuje uchwałę o dokonaniu wpisu niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o wpis.

Art. 29 Zadania okręgowej rady aptekarskiej

Okręgowa rada aptekarska kieruje działalnością izby w okresie między okręgowymi zjazdami aptekarzy, a w szczególności:
1) wykonuje zadania i czynności określone w art. 7 zadania samorządu zawodu farmaceuty ust. 2 pkt 1–2, 4–7, 9–13;
2) wykonuje uchwały okręgowego zjazdu aptekarzy;
3) określa wysokość składki członkowskiej;
4) składa przed okręgowym zjazdem aptekarzy sprawozdanie z działalności i wykonania budżetu;
5) wydaje opinię w sprawach udzielania lub cofania koncesji na prowadzenie aptek lub hurtowni;
6) współdziała z samorządem terytorialnym w sprawie rozmieszczenia aptek;
7) prowadzi bieżące sprawy izby;
8) wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę Aptekarską

mdi-arrow-left Powrót
Zobacz również:
Procedura przeszkolenia uzupełniającego farmaceuty Uchwała nr U-RSIA-186-VIII-2022 Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie procedury przeszkolenia uzupełniającego farmaceuty.Rada Śląskie...
Więcej mdi-menu-right
Wybrane aspekty wykonywania zawodu farmaceuty   I.    Warunki wykonywania zawodu farmaceuty – uzyskanie PWZ1.    Przyznanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty – ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie...
Więcej mdi-menu-right
Wytyczne dla autorów opracowań przesyłanych do Śląskiej Izby Aptekarskiej Celem poniższego opracowania jest ujednolicenie artykułów przygotowywanych i wysyłanych przez autorów do druku w biuletynie Apothecarius-Śląskie Forum Farmaceut...
Więcej mdi-menu-right
Więcej artykułów mdi-menu-right