ŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA
W KATOWICACH

Dokumenty do opiniowania kandydata na kierownika apteki, DFS oraz osoby odpowiedzialnej za prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

Kategoria: KIEROWNICY
Data dodania: 2024-05-22

UWAGA:

1. Informujemy, że ze względów technicznych oraz konieczności przekazania otrzymanych dokumentów komisji opiniującej, wnioski o wydanie opinii dotyczącej spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika apteki ogólnodostępnej, apteki szpitalnej, „DFS” oraz osoby odpowiedzialnej za prowadzenie hurtowni farmaceutycznej przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do CZWARTKU poprzedzającego posiedzenie Rady lub Prezydium Rady SIA do godz. 15.00.

2. Przy obliczaniu stażu pracy zawodowej na stanowisko kierownika uprzejmie prosimy o skorzystanie z przygotowanej przez izbę aplikacji „Kalkulator obliczania przebiegu pracy zawodowej na stanowisko kierownika apteki lub hurtowni” dostępnej pod linkiem www.kalkulator.katowice.oia.pl

Decyzją Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach z dnia 21 maja 2024 r. nastąpiła zmiana wymaganych do wydania opinii dokumentów oraz zasad opiniowania kandydatów na kierowników aptek, „dfs” i hurtowni farmaceutycznych, które przedstawiają się następująco:

1. Opinie wydawane są w dwóch trybach:

- na wniosek Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w przypadku wydania opinii dotyczącej spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika apteki ogólnodostępnej przez kandydata na kierownika (zmiana, nowa, przeniesienie zezwolenia) lub w przypadku wydania opinii na temat udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

- na wniosek farmaceuty (kandydata na kierownika) w przypadku wydania opinii dotyczącej spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika apteki szpitalnej, „dfs”, hurtowni farmaceutycznej przez kandydata na kierownika (zmiana, nowa).

2. Równolegle ze złożoną w ŚlWIF informacją o zmianie na stanowisku kierownika lub wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, szpitalnej, „dfs” należy do biura izby przekazać dokumenty do opiniowania kandydata na kierownika. Zalecamy zrobić to poprzez Strefę farmaceuty (https://www.katowice.oia.pl/login), ewentualnie drogą mailową w postaci skanów (zeskanowane dokumenty proszę przesyłać w jednym pliku pdf. nie przekraczającym 10 MB) na adres katowice@oia.pl.

2a - w skład dokumentów do opiniowania wchodzą:

- wypełnione przez farmaceutę (kandydata na kierownika), pracodawcę lub pełnomocnika pracodawcy formularze dostępne poniżej (skany formularzy nie wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem),

- kserokopie świadectw pracy dokumentujących przebieg pracy zawodowej (skany świadectw wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez osobę składającą dokumenty do opiniowania).

2b - dodatkowo w treści maila należy zamieścić oświadczenie o treści:

„Zgodnie z art. 233 §1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.
.....................................................................................”
(miejscowość, data, czytelny podpis składającego dokumenty)

3. Biuro izby weryfikuje kandydata pod kątem przebiegu pracy zawodowej, wypełniania obowiązku ustawicznego rozwoju zawodowego, wypełniania obowiązku opłacania składek członkowskich oraz niekaralności przez Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach.

3a - w przypadku powziętych przez komisję opiniującą wątpliwości co do złożonych do opiniowania dokumentów, rozmowa komisji z kandydatem odbywać się będzie przez połączenie telefoniczne przed posiedzeniem Rady SIA lub Prezydium Rady SIA (zazwyczaj w poniedziałek przed planowanym posiedzeniem) na numer telefonu podany w dokumentach do opiniowania, w godz. pomiędzy 13.00-15.00. W pozostałych przypadkach rozmowy nie będą przeprowadzane.

3b - przewodniczący komisji przekazuje na posiedzeniu informacje uzyskane w procesie opiniowania, w oparciu o które Rada SIA lub Prezydium Rady SIA wydaje w drodze uchwały opinię dotyczącą spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika apteki, „dfs” lub hurtowni farmaceutycznej dla danego kandydata.

3c - po wydaniu opinii biuro izby przygotowuje, a następnie przekazuje pocztą elektroniczną zabezpieczone hasłem uchwały inspekcji farmaceutycznej, kandydatowi oraz zezwoleniobiorcy.

W celu zwrotnego przekazania opinii w postaci elektronicznej oraz wysłania hasła do zabezpieczonego pliku wymagane jest podanie w złożonej do opiniowania dokumentacji numeru telefonu kontaktowego (komórki) oraz adresu e-mail kandydata na kierownika oraz pracodawcy lub pełnomocnika pracodawcy.

Poniżej zamieszczone są wzory formularzy niezbędne do wydania opinii dotyczącej spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika apteki, „dfs” oraz hurtowni farmaceutycznej.

mdi-arrow-left Powrót
Zobacz również:
2024-06-26 11:29:18
Zasady przynależności kierowników do OIA Przypominamy, że zgodnie z brzmieniem art. 7a. pkt 4 Ustawy o izbach aptekarskich wprowadzonym przez Ustawę o zawodzie farmaceuty:Kierownik apteki, punktu aptec...
Więcej mdi-menu-right
2024-06-20 12:03:42
Kalkulator obliczania przebiegu pracy zawodowej na stanowisko kierownika apteki lub hurtowni Zalecamy kandydatom na kierownika skorzystanie z aplikacji, która pomaga poprawnie obliczyć posiadanie odpowiedniego stażu pracy zawodowej, aby pełnić funkcję k...
Więcej mdi-menu-right
2024-05-23 09:09:05
Komunikat w sprawie zaliczania stażu wykonywania zawodu farmaceuty do uzyskania uprawnień kierownika... Komunikat Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach z 6 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczania stażu wykonywania zawodu farmaceuty do uzyskania uprawnień kiero...
Więcej mdi-menu-right
Więcej artykułów mdi-menu-right