2015-12-30
Ubezpieczenie OC dla członków Śląskiej Izby Aptekarskiej od 1 stycznia 2016 r. do 31.12.2016 r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią (www.katowice.oia.pl/news/show/id/6510) od 1 stycznia 2016 roku członkowie Śląskiej Izby Aptekarskiej zostali objęci ubezpieczeniem od Odpowiedzialności Cywilnej.

Numer umowy - certyfikat potwierdzający zawarcie umowy: 436000087939.

Ubezpieczenie będzie opłacane bezpośrednio przez Śląską Izbę Aptekarską, w ramach składek opłacanych przez farmaceutów.

Ubezpieczeniem OC nie są objęci emeryci i renciści nie wykonujący zawodu, którzy złożyli stosowne oświadczenie do Śląskiej Izby Aptekarskiej (zgodnie z informacją na stronie http://katowice.oia.pl/aktualnosci/skladki_w_slaskiej_izbie_aptekarskiej_od_20140401).

Ubezpieczenie obejmuje wszelkie czynności związane z wykonywaniem zawodu farmaceuty i pokryje szkody osobowe i rzeczowe związane z:
- wydaniem leku,
- przygotowaniem leku recepturowego,
- opieką farmaceutyczną.

Powyższy zakres obejmuje również czynności wykonywane przez stażystów i praktykantów, będących pod opieką członków Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Ponadto ubezpieczenie obejmuje:
1) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców, powołanych za pisemną zgodą Ubezpieczyciela,
2) niezbędne koszty obrony sądowej w sporze prowadzonym na polecenie Ubezpieczyciela lub za jego zgodą,
3) koszty obrony Ubezpieczonego, o ile zażądał powołania obrońcy lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów,
4) niezbędne koszty działań podjętych przez Ubezpieczonego po wystąpieniu wypadku w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.
 
Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie: 100 000 PLN.
Suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia: 3 000 000 PLN.

Ubezpieczenie nie posiada żadnych franszyz oraz udziału własnego w szkodzie, co oznacza pełną odpowiedzialność Ubezpieczyciela do wyznaczonego limitu na jedno zdarzenie.

W załączeniu przesyłamy certyfikat 436000087939 dotyczący zawartej Umowy Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej dla Członków Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Niniejszy dokument jest potwierdzeniem objęcia ochrony ubezpieczeniowej i stanowi między innymi podstawę do zgłaszania ewentualnych roszczeń skierowanych do Farmaceuty.

W razie zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego [roszczenia] - Farmaceuta jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Ubezpieczyciela - ERGO HESTIĘ.

Możliwości ZGŁASZANIA SZKÓD:

1) Infolinia Ubezpieczyciela pod numerem 801 107 107, 58 555 55 55;

2) pisemnie drogą faksową 58 555 60 61;
 
3) pisemnie na adres „Biuro Likwidacji Szkód, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń, ul. Hestii 1, 80-371 Sopot”;

4) pisemnie, z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Ubezpieczyciela https://www.ergohestia.pl/pomoc/formularze/zglos-szkode/szkoda-osobowa.html

5) Nasza rekomendacja:
W razie potrzeby skorzystania z porady lub pomocy związanej z zaistniałym zdarzeniem rekomendujemy bezpośredni kontakt z Brokerem.

Osoby do kontaktu:
Pani Jolanta Sienkiewicz - kom. 505 796 775, adres e-mail: j.sienkiewicz@adviser.org.pl

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

Dokładny termin: 2016-01-30 00:00:00
Autor: Piotr Brukiewicz
chevron_left
05
03.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry