2020-11-13
Nowe obowiązki informacyjne dla aptek

Szanowni Państwo, po ponownej analizie przepisów w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1897 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1897) uznałem, że nie powinno dotyczyć aptek ogólnodostępnych.

Krystian Szulc
radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej

Zaktualizowana informacja w sprawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 października 2020 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1897).

Uwaga - nowe obowiązki sprawozdawcze w zakresie posiadanych wyrobów medycznych i środków ochrony osobistej nie dotyczy aptek ogólnodostępnych.

Rozporządzenie obowiązuje od dnia 5.11.2020 (§ 5).

W załącznikach do rozporządzenia znajdują się wyroby i środki ochrony objęte obowiązkiem sprawozdawczym.

Poniżej zamieszczam wybór przepisów, co powinno ułatwić stosowanie rozporządzenia.

Rozporządzenie dotyczy, zgodnie z art. 2 p. 15, ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia podmiotów zdefiniowanych jako:

15) usługodawca - świadczeniodawcę, o którym mowa w art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz aptekę;

jednak w § 3 rozporządzenia apteki nie wymieniono podając terminy złożenia sprawozdań, co powinno oznaczać, że apteka nie ma takiego obowiązku.

art. 5
p. 41) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczeniodawca:
a) podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
b) osobę fizyczną inną niż wymieniona w lit. a, która uzyskała fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej,
c) (uchylona)
d) podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne

I ma na celu zgodnie z art. 24.
1. System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia jest systemem teleinformatycznym prowadzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w którym są gromadzone informacje o wyrobach medycznych i środkach ochrony osobistej posiadanych przez usługodawców.
2. Usługodawcy są obowiązani do nieodpłatnego przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1, do jednostki podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia. ustawy jak wyżej

Informacje objęte zakresem rozporządzenia są przekazywane w 3 różnych terminach w zależności od formy działania usługodawcy lub apteki § 3:

1) podmiotem leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne w szpitalu liczącym co najmniej 200 łóżek przekazuje co miesiąc do 7 dnia każdego miesiąca;
2) podmiotem leczniczym innym niż wymieniony w pkt 1 przekazuje corocznie do dnia 15 stycznia każdego roku;
3) podmiotem wykonującym działalność leczniczą innym niż wymienionym w pkt 1 i 2 przekazuje corocznie do dnia 31 stycznia każdego roku.

Ponieważ niefortunnie rozporządzenie weszło w życie w dniu 5.11.2020 r., a § 3 p. 1 wyznacza termin do dnia 7 każdego miesiąca biorąc pod uwagę racjonalność ustawodawcy, wyrażam pogląd, że podmioty wskazane w § 3 p. 1 mają ten obowiązek od miesiąca następnego czyli do 7 grudnia.

Zwracam uwagę, że § 3 nie jest koherentny z nomenklaturą ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, gdyż pomija apteki, a definicja usługodawcy je obejmuje.

Krystian Szulc
Radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej

Autor: Krystian Szulc
chevron_left
16
01.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry