2019-11-19
Fundusz Pomocy na rzecz członków SIA

Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej uchwałą numer U-RSIA-016-VIII-2019 z dnia 19 listopada 2019 r. postanowiła utworzyć Fundusz Pomocy na rzecz członków Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Uchwała nr U-RSIA-016-VIII-2019 Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie powołania członków komisji ds. socjalno-bytowych

Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach, działając w ramach swoich kompetencji określonych w art. 7 pkt 8 oraz w art. 29 pkt 1 i 7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich (Dz.U. z 2019 r. poz. 1419 ze zm.),

postanawia co następuje:

1. Powołać komisję ds. socjalno-bytowych w składzie:

  • dr n. farm. BRUKIEWICZ Piotr
  • dr n. przyr. KLEMENTYS Kazimiera
  • dr n. farm. KONSTANTY Mikołaj
  • mgr farm. MAJKA Krzysztof
  • dr n. farm. ŚWIERCZEK-ZIĘBA Grażyna

2. Utrzymać konto, na którym są gromadzone fundusze na rzecz pomocy Członkom SIA w kwocie 2000 zł/mies.

3. Pozostawić bez zmian Regulamin funduszu pomocy na rzecz Członków SIA – w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały Rady SIA z dnia 10.01.2012 r. nr U-RSIA-031-VI-2012.

Uzasadnienie

W związku z napływającymi do Rady SIA prośbami o przyznanie zapomóg finansowych, w celu rozważnego rozdziału zgromadzonych funduszy Rada SIA postanowiła jak wyżej.

Prezes Rady SIA dr n. farm. Mikołaj Konstanty

Sekretarz Rady SIA mgr farm. Michał Rzepczyk

Skarbnik Rady SIA mgr farm. Krzysztof Majka


***************

Załącznik nr 1

REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY NA RZECZ CZŁONKÓW ŚLĄSKIEJ IZBY APTEKARSKIEJ

1. Fundusz pomocy tworzony jest z odpisu części składek członkowskich.
Fundusz pomocy może być zwiększony o:
- dotacje z prowadzonej przez Izbę działalności gospodarczej
- darowizny czynionej na rzecz tego funduszu.

2. Wielkość funduszu pomocy oraz limity finansowe na poszczególne jego cele określone są w programie rocznym i uzależnione od sytuacji finansowej Śląskiej Izby Aptekarskiej.

3. Funduszem pomocy zarządza Rada SIA. Bieżące czynności związane z administrowaniem prowadzi komisja ds. Socjalno-Bytowych Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

4. Prawo do świadczeń z funduszu pomocy mają członkowie Izby.

5. Fundusz pomocy przeznaczony jest na:
- zapomogi losowe (bezzwrotne)

6. Inne formy pomocy finansowej lub materialnej nie przewidziane w niniejszym regulaminie wymagają odrębnej Uchwały Rady SIA.

7. Od decyzji w sprawach świadczenia członkom izby przysługuje prawo odwołania do Okręgowej Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zasady przyznawania zapomogi losowej.

1. W przypadkach losowych członkom Izby może być przyznana zapomoga bezzwrotna.

2. Za wydarzenia losowe uważa się:
- śmierć członka Izby lub członka jego rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie,
- chorobę członka Izby lub członka jego rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie,
- wypadki losowe, związane ze znaczną utratą mienia (pożar, kradzież itp.),
- wypadki losowe powodujące utratę zdrowia, okresowo uniemożliwiające wykonywanie zawodu w ogóle lub w dotychczasowym zakresie.

3. Pisemny wniosek o zapomogę losową składa się do Komisji ds. Socjalno-Bytowych Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

4. Wniosek o przyznanie zapomogi mogą składać:
- członkowie izby
- koledzy na rzecz członka Izby.

5. Zasadność przyznania zapomogi, a także jej wysokość rozpatrywana będzie każdorazowo indywidualnie przez Komisję Pomocy i Spraw socjalnych w składzie co najmniej 3 osobowym.

6. Wniosek Komisji podlega zatwierdzeniu przez Radę SIA.

Autor: Lech Wróblewski
chevron_left
24
06.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry