ŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA
W KATOWICACH

Procedura wydawania PWZ w roku 2024

Data dodania: 2024-03-06

Procedura wydawania Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty w Śląskiej Izbie Aptekarskiej - informacja dla wszystkich studentów kończących praktykę w aptekach.

Złożenie ślubowania i wydanie zaświadczenia o posiadaniu Prawa Wykonywania Zawodu jest podstawą do rozpoczęcia pracy w aptece na stanowisku magistra farmacji i zależy od terminu złożenia wszystkich dokumentów w biurze izby!

1 - złożenie wniosku.
Wnioski oraz informacje o wszystkich potrzebnych dokumentach zamieszczono na stronie internetowej www.katowice.oia.pl w dziale Do pobrania -> Praktykanci.

2 - oryginał wniosku o wydanie Prawa Wykonywania Zawodu w chwili obecnej należy składać osobiście.

3 - po posiedzeniu Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej i złożeniu ślubowania, farmaceuci mogą otrzymać zaświadczenia o posiadaniu PWZ lub książeczkę PWZ.

4 - oryginał dokumentu Prawa Wykonywania Zawodu będzie do odebrania w biurze Śląskiej Izby Aptekarskiej w dniu ślubowania lub terminie późniejszym.

5 - odbiór oryginału dokumentu PWZ tylko osobisty.

6 - z datą nadania numeru PWZ i podjęcia uchwały o przyznaniu Prawa Wykonywania Farmaceuty, farmaceuci automatycznie wpisywani są do rejestru Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach. Wobec powyższego prosimy o składanie dokumentów osoby, które zamierzają podjąć pracę na terenie Śląskiej Izby Aptekarskiej.

W innym przypadku wnioski należy składać w izbie, na terenie której chce się podjąć pracę.

a - (Dz. U. 2021 poz. 1850., Dz. U. 2022 poz. 1873 ) Osoby wykonujące zawód farmaceuty są zrzeszone w samorządzie zawodu farmaceuty. Przynależność do samorządu zawodu farmaceuty jest obowiązkowa dla farmaceutów wykonujących zawód farmaceuty. Farmaceuta podlega obowiązkowi wpisu do rejestru farmaceutów prowadzonego przez okręgową radę aptekarską, która przyznała prawo wykonywania zawodu farmaceuty izby https://bip.katowice.oia.pl/page/7/zasieg-terytorialny-dzialania-slaskiej-izby-apte.html;

b - (Dz. U. 2022 poz. 1873) Farmaceuta wykonujący zawód na terenie więcej niż jednej okręgowej izby aptekarskiej podlega obowiązkowi wpisu do rejestru farmaceutów prowadzonego przez wskazaną przez niego radę okręgowej izby aptekarskiej, na terenie której wykonuje zawód;

UWAGA!!!

Ozywiście można zatrudnić się w aptece wcześniej, jednak nie można wykonywać żadnych czynności fachowych, natomiast w umowie o pracę można zamieścić klauzulę np.: "...pracownik do dnia otrzymania prawa wykonywania zawodu będzie wykonywał prace administracyjno-pomocnicze ..." lub "... dopiero z chwilą nabycia prawa wykonywania zawodu obejmie stanowisko magistra farmacji ..."

Osoby nie będące absolwentami ŚUM oraz te, które chcą otrzymać Prawo Wykonywania zawodu w innym terminie (nie na Dyplomatorium) proszone są o kontakt z Beatą Konieczny z biura Śląskiej Izby Aptekarskiej (tel. 32-608 97 62).

W roku 2024 kalendarz wydawania PWZ dla absolwentów ŚUM jest następujący:

1 - na posiedzeniu Rady SIA, które odbędzie się 18 kwietnia 2024 r. podjęte zostaną uchwały w sprawie nadania PWZ (nie można jeszcze pracować jako mgr farm.) magistrom farmacji, którzy:

a - najpóźniej do 16 kwietnia 2024 r. włącznie dostarczą oryginał odpisu dyplomu oraz do 31 marca br. dostarczą osobiście do biura Śląskiej Izby Aptekarskiej oryginał wniosku oraz pozostałych zaświadczeń oraz kartę danych osobowych.

b - wszystkie inne osoby, które nie dotrzymają powyższych terminów otrzymają zaświadczenie o posiadaniu PWZ w terminie późniejszym, a najbliższy kolejny, prawdopodobny termin posiedzenia Rady SIA to 14 maja 2024 r.

2 - ślubowanie i wydanie zaświadczenia o posiadaniu PWZ odbędzie się 27 kwietnia 2024 r. na uroczystości Dyplomatorium.

Złożenie ślubowania i otrzymanie PWZ upoważnia do rozpoczęcia pracy w aptece na stanowisku magistra farmacji posiadającego Prawo Wykonywania Zawodu.

W przypadku podjęcia uchwał w sprawie nadania PWZ na posiedzeniu 14 maja 2024 r. lub w kolejnych terminach, ślubowanie i wydanie zaświadczeń lub książeczek odbędzie się w późniejszym czasie.

Dokumenty potrzebne przy ubieganiu się o Prawo Wykonywania Zawodu Farmaceuty:

- wniosek;

- karta danych osobowych;

- oryginał odpisu dyplomu lub uwierzytelniony notarialnie odpis dyplomu (zostaje w biurze izby) ukończenia w RP studiów na kierunku farmacja, w programie których został odbyty co najmniej 6 - miesięczny staż w aptece potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra;

lub

- oryginał odpisu dyplomu lub uwierzytelniony notarialnie odpis dyplomu (zostaje w biurze izby) ukończenia w RP studiów na kierunku farmacja w szkole wyższej potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra;

- kserokopia aktu małżeństwa w przypadku zmiany nazwiska (oryginał do wglądu);

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o tym, że wnioskodawca nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe.

- oryginał orzeczenia lekarskiego potwierdzającego posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zawodu farmaceuty, Dz.U. 2022 poz. 1873. Art. 15 ust. 1 pkt 2; (zaświadczenie lekarskie może być wydane u lekarza rodzinnego z adnotacją ”brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu farmaceuty”);

- dowód osobisty do wglądu;

- 1 aktualne, paszportowe zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm (tzw. biometryczne), każde podpisane czytelnie na odwrocie w taki sposób, aby podpis nie odznaczał się na drugiej stronie. Drugie zdjęcie można przesłać elektronicznie na adres: konieczny.beata@slaskaoia.pl. Zdjęcia muszą być sporządzone nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o wydanie dokumentów;

- ważność dokumentów 3 miesiące.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Beatą Konieczny z biura izby - tel. 32-608 97 62, e-mail: konieczny.beata@slaskaoia.pl

mdi-arrow-left Powrót
Zobacz również:
Procedura wydawania PWZ w roku 2023 Procedura wydawania Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty w Śląskiej Izbie Aptekarskiej - informacja dla wszystkich studentów kończących praktykę w aptekach.Złoże...
Więcej mdi-menu-right
Rozporządzenie MZ z 5 kwietnia 2022 r. w sprawie praktyki zawodowej w aptece 8 kwietnia 2022 r. ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie praktyki zawodowej w aptece (Dz.U. z 2022 r. poz. 784): https...
Więcej mdi-menu-right
Procedura wydawania PWZ w roku 2022 Procedura wydawania Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty w Śląskiej Izbie Aptekarskiej - informacja dla wszystkich studentów kończących praktykę w aptekach.Złoże...
Więcej mdi-menu-right
Więcej artykułów mdi-menu-right