Apothecarius ebook Więcej
2006-08-23
XXXII Posiedzenie ORA IV Kadencji.
Wyciąg z protokołu z 32 posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach IV kadencji, dnia 13 czerwca 2006 roku.1. Posiedzenie ORA, otworzył Prezes ORA w Katowicach dr Stanisław Piechula. Po powitaniu zebranych Prezes ORA zaproponował porządek posiedzenia. Porządek obrad został przyjęty.

2. ORA jednogłośnie przyjęła protokoły z 31 posiedzenia ORA i 42 posiedzenia Prezydium ORA.

3. Opiniowanie:

3a. ORA po przeprowadzeniu rozmowy, z wnioskodawczyniami, zaopiniowało pozytywnie prośby dotyczące możliwości dalszego pełnienia funkcji kierownika apteki po ukończeniu 65 roku życia. Farmaceutki przedstawiły zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do dalszej pracy na stanowisku kierownika apteki. Opinie w powyższych sprawach podjęto jednogłośnie.

3b. Po przeprowadzeniu przez Prezesa ORA dr Stanisława Piechulę i Zastępcę Prezesa ORA dr Andrzeja Deląga rozmów z kandydatami, ORA zaopiniowała pozytywnie na stanowisko kierownika apteki kandydatury:

- mgr farm. Marianny J. w aptece ogólnodostępnej „Arnika” w Orzeszu, ul. Mikołowska 245, w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Panią Jolantę Kluczniok – przy 8 głosach „za” i 5 „przeciw”;(dodatkowe pismo do ŚWIF)

- mgr farm. Jolanty S. w aptece ogólnodostępnej „NOWA” w Jastrzębiu Zdroju, ul. Wielkopolska 5A, w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Panią mgr farm. Jolantę Studzińską – jednogłośnie;

- mgr farm. Jadwigę Z. w aptece ogólnodostępnej „U Tomka” w Skrzyszowie, w związku z wnioskiem o udzieleniu zezwolenia na prowadzenie apteki złożonym przez Pana Tomasza Dziendziela – jednogłośnie. Jednocześnie ORA, w związku z powzięciem informacji na temat nieprawidłowości stwierdzonych, w wyniku kontroli punktu aptecznego, którego właścicielem jest Pan Tomasz Dziendziel, jednogłośnie wyraziło stanowisko, w którym stwierdzono, że w/w nie powinien otrzymać zezwolenia na prowadzenie przedmiotowej apteki, ponieważ nie daje rękojmi prawidłowego prowadzenia apteki.

- mgr farm. Katarzyny Ł. w aptece ogólnodostępnej „w Kauflandzie” w Chorzowie, ul. 3-go Maja 185, w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki złożonym przez „PHARM” EXPRESS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu – przy 1 „wstrzymującym się”;

- mgr farm. Sabiny B. w aptece ogólnodostępnej „Na Sójczym Wzgórzu” w Bytomiu, ul. Szymały 122A, w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki złożonym przez „Natura Flos” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu – jednogłośnie.

3c. ORA jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie:

- rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego 2006 roku.

- plan dyżurów i rozkład godzin pracy aptek na terenie powiatu wodzisławskiego w okresie od 01-07-2006 do 31-12-2006 roku.

4. Prezes NRA mgr Andrzej Wróbel skierował pismo do członków Naczelnej i Okręgowych Rad Aptekarskich, w którym stwierdza, że z uwagi na kilka ważnych problemów, które w ostatnim czasie urosły do rangi życiowych dla naszego zawodu informuje, że bierze całą odpowiedzialność za ich zaistnienie. Z uwagi na niemożność przedstawienia wystarczających pisemnych dowodów tłumaczących konkretne działania, Prezes NRA uważa za właściwe powołanie na najbliższym posiedzeniu NRA kilkuosobowej komisji w celu zbadania zasadności stawianych mu zarzutów (pobieranie wynagrodzenia od właściciela Forum Farmaceutycznego, stanowisko w sprawie opłaty administracyjnej). Ponadto Prezes NRA informuje, że zamierza poddać pod głosowanie wniosek o skorygowanie wielkości i składu Prezydium NRA oraz cięć w departamentach i skrócenie ich nazw własnych. Prezes ORA dr Stanisław Piechula poinformował członków ORA, że na posiedzeniu NRA w dniu 7 czerwca 2006 roku, decyzją NRA zlikwidowano DOiKA oraz odwołano go z Prezydium NRA. Dr Stanisław Piechula przedstawił kulisy tych decyzji. Nad odwołaniem każdego z poszczególnych członków Prezydium, Rada głosowała odrębnie. W miejsce zlikwidowanych departamentów powołano nowe i nadano im nowe nazwy. Na tym posiedzeniu NRA rozpatrywano także wnioski o zwołanie NKZD w celu odwołania Prezesa NRA i całej NRA. Do NRA wpłynęło 7 wniosków okręgowych rad aptekarskich w tej sprawie tj. niezbędna, wymagana ilość. Jednak po przejrzeniu tych uchwał przez prawników NRA z powodów formalnych, Rada nie przyjęła uchwał 4 ORA, w tym naszej. W uchwałach ORA w Katowicach zakwestionowano brak podpisu Sekretarza ORA na uchwale. Zastępca Prezesa ORA mgr Anna Śliwińska z dezaprobatą przyjęła tę informację i chciała się dowiedzieć jak doszło do takiej sytuacji. Niestety z powodu nieobecności dyrektora biura (urlop), nie mogła o to zapytać bezpośrednio mgr Leszka Dusika. Sprawę wyjaśnił Prezes ORA dr Stanisław Piechula. Poinformował, że Sekretarz ORA mgr Ryszard Jasiński nie podpisał uchwały, ponieważ nikt go nie poinformował o konieczności podpisania uchwał. Do tej pory do uchwał ORA były dopinane podpisy wszystkich uczestników posiedzenia, zawarte na osobnej kartce. Dopiero po informacji Prezesa ORA z posiedzenia NRA wszystkie wcześniejsze uchwały zostały przygotowane do podpisu przez Prezesa ORA, Sekretarza ORA i Skarbnika (dotyczące spraw finansowych). Prezes ORA stwierdził, że w tym przypadku wina rozkłada się zarówno na dyrektora biura jak i Prezesa ORA oraz radcę prawnego Izby. Wobec powyższego Prezes ORA zwrócił się do Rady, aby ta w oficjalnym stanowisku zwróciła uwagę Prezesowi ORA, dyrektorowi biura i radcy prawnemu na konieczność starannego przygotowywania uchwał. ORA przyjęła wniosek Prezesa ORA i oficjalnie zwróciła uwagę w/w na konieczność bardziej starannego przygotowywania uchwał ORA, w szczególności tych wychodzących na zewnątrz. Wracając do meritum sprawy mgr Lidia Wolnicka-Morawiec i mgr Grzegorz Zagórny zwrócili uwagę, aby szukać szerszego poparcia dla naszych działań i nie liczyć na minimalną ilość uchwał innych ORA potrzebną do załatwienia sprawy, ponieważ często ta minimalna ilość jest niewystarczająca i trzeba się liczyć z tym ze może się wydarzyć coś nieprzewidzianego np. wycofanie się jakiejś rady z wcześniejszego stanowiska, powody formalne, błędy merytoryczne. Mec. Krystian Szulc zwrócił uwagę, że nasze uchwały były ważne, ponieważ wśród wszystkich podpisów pod uchwałą widnieje podpis mgr Ryszarda Jasińskiego z wyraźnym zaznaczeniem „Sekretarz ORA”. Nieszczęściem było to, że Prezes ORA nie dysponował w Warszawie dokumentem z podpisami uczestników posiedzenia ORA, a jedynie treścią uchwał. Obecnie w celu uniknięcia wszelkich niedomówień mec. Krystian Szulc zaleca anulowanie wcześniejszych uchwał Rady w sprawie zwołania NKZD i podjęcie nowych o takiej samej treści, ale z aktualnymi numerami i datami. Do uchwał proponuje załączyć pismo do NRA z prośba o informację, czy przesłane obecnie uchwały spełniają wszystkie wymogi formalne. Jeżeli ORA w Katowicach nie otrzyma odpowiedzi na to pismo, to potraktuje uchwały, jako spełniające wszystkie wymogi przewidziane prawem i regulaminami NRA.
W związku z powyższym Prezes ORA poddał pod głosowanie Rady uchwały:

– w sprawie uchylenia uchwały z dnia 11 kwietnia 2006 roku o zwołanie NKZD w celu odwołania Prezesa NRA Andrzeja Wróbla
– w sprawie uchylenia uchwały z dnia 11 kwietnia 2006 roku o zwołanie NKZD w celu odwołania NRA.

Uchwały podjęto w głosowaniu imiennym 16 „za”. Nikt nie był „przeciw” i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Następnie ORA podjęła uchwały:

– w sprawie zwołania NKZD w celu odwołania Prezesa NRA Andrzeja Wróbla, przy 10 głosach „za”, 2 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się”
– w sprawie zwołania NKZD w celu odwołania Członków NRA wybranych na KZD, przy 10 głosach „za”, 2 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się”.

Uchwały powyższe również podjęto w głosowaniu imiennym.

5. W związku z planowaną konsolidacją Grupy Kapitałowej „Galenica-Silfarm” Sp. z o.o. (GK G-S) z Tofarm S.A, Walne Zgromadzenie udziałowców może podjąć decyzję o sprzedaży udziałów w Spółce na rzecz Torfarm S.A. Ponieważ udziałowcem GK jest również ŚIA konieczne jest upoważnienie Prezesa ORA dr Stanisława Piechuli do podpisania umowy sprzedaży udziałów Izby w G-S. Udziały te zostana zamienione na akcje giełdowej spółki Torfarm S.A. Zabierając głos w dyskusji Prezes ORA stwierdził, że Torfarm jest hurtownią, która nie posiada aptek, a więc nie może tworzyć własnej sieci aptek. Po połączeniu tych hurtowni powstanie szansa na zmianę na rynku hurtu farmaceutycznego, z korzyścią dla samych aptekarzy. Z kolei dr Andrzej Deląg, wskazując na pismo Prosper S.A, przestrzegał przed natychmiastowym podejmowaniem decyzji w sprawie sprzedaży udziałów Izby, ponieważ konsolidacja z Torfarmem nie jest jedyną propozycją dla udziałowców GK G-S. Mgr Władysław Rybka wyraził natomiast żal, że po 11 latach działalności Silfarmu tracimy tożsamość jako hurtownia aptekarska. Negatywnie ocenił przy tym działalność obecnego kierownictwa Rady Nadzorczej i Zarządu Silfarmu. Odnosi się to do zadłużenia Spółki i spadku wartości udziałów. Prezes ORA dr Stanisław Piechula zwrócił uwagę na fakt, że do obecnej złej sytuacji przyczynili się sami udziałowcy, którzy poprzestali na zakupie udziałów, a nie zamawiali towaru w hurtowni aptekarskiej. Przedstawiona przez Torfarm propozycja wydaje się racjonalną. Także mgr Grzegorz Zagórny stwierdził, że nie można zakładać z góry złych intencji Torfarmu, a ponieważ jest to spółka giełdowa o wszystkim zadecyduje gra rynkowa. Po dyskusji i wzięciu pod uwagę wszystkich krytycznych głosów, Prezes ORA zaproponował podjęcie uchwały upoważniającej do podpisania umowy sprzedaży udziałów ŚIA w spółce GK G-S. ORA biorąc pod uwagę, że sprzedaż udziałów jest jednak korzystna dla Izby, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie upoważnienia Prezesa ORA dr Stanisława Piechuli do podpisania umowy sprzedaży 30 udziałów ŚIA w Grupie Kapitałowej Galenica-Silfarm Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na rzecz Torfarm S.A. z siedzibą w Toruniu w wersji przedstawionej przez Galenica-Silfarm sp. z o.o.

6. Prezes ORA przedstawił członkom Rady relację na temat bieżących postępów w realizacji inwestycji na terenie siedziby ŚIA. Dr Stanisław Piechula poinformował, że osuszono już piwnice, założono izolację przeciwdziałającą kolejnym zalaniom. Powstanie jeszcze system odpompowujący wodę. Uzyskano już zgodę z UM w Katowicach na wjazd i wyjazd z miejsc parkingowych przewidzianych na terenie ogrodu. Następnie dr Stanisław Piechula przedstawił projekty rozbudowy siedziby ŚIA o salę konferencyjną oraz wykonania miejsc postojowych dla samochodów. Duża sala konferencyjna może powstać w dwóch wersjach – na samych fundamentach lub z umieszczonymi pod salą dodatkowymi pomieszczeniami. Druga wersja jest droższa. Prezes zwrócił się jednak do ORA o zaakceptowanie wersji z kondygnacją piwnic pod salą konferencyjną, ponieważ ta wersja daje możliwości zagospodarowania tych pomieszczeń zgodnie z potrzebami ŚIA (np. szatnia, aneks kuchenny). Prezes ORA przedstawił następnie całościowy preliminarz kosztów, łącznie z kosztami wykonania projektów budowlanych, map i uzyskania zezwoleń. Prezes ORA zwrócił się do Rady o zaakceptowanie poniesienia kosztu remontu w siedzibie ŚIA w droższej wersji, czyli przewidującej powstanie pomieszczeń pod nową sala konferencyjną. W krótkiej dyskusji mgr Anna Śliwińska wyraziła jedynie obawę, czy nasze prace remontowe i cała inwestycja nie pójdą na marne, jeżeli nastąpi likwidacja korporacji zawodowych, o której się ciągle słyszy. Prezes ORA w odpowiedzi stwierdził, że problem raczej polega na możliwości zniesieniu obowiązkowej przynależności do samorządów zawodowych niż na samej ich likwidacji. Po wysłuchaniu informacji Prezesa ORA, Rada uznała, że projektowane prace są niezbędne w celu dostosowania siedziby Izby do zadań wykonywanych na podstawie obowiązującego prawa i jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie kosztów remontu oraz prac budowlanych w siedzibie ŚIA (mapy, projekty uzgodnienia, sala konferencyjna z pomieszczeniami na dole, łącznik, miejsca parkingowe) i postanowiła zaakceptować poniesienie kosztów remontu oraz prac budowlanych, zgodnie ze wstępnym kosztorysem w wersji droższej. Do ustalenia z Główną Księgową pozostaje kwestia, czy inwestycja ma być finansowana ze środków własnych, którymi dysponuje ŚIA, czy też z kredytu bankowego. Kwestia ta zostanie rozstrzygnięta w terminie późniejszym.

7. Celu usprawnienia działania ŚIA, Prezes ORA zwrócił się do Rady o podjęcie uchwały upoważniającej Prezydium ORA do podejmowania decyzji w sprawie występowania z wnioskami o ordery, odznaczenia i inne wyróżnienia dla zasłużonych farmaceutów. Dr Stanisław Piechula poprosił również o zawarcie w tej uchwale zastrzeżenia dotyczącego dochowania wyznaczonych terminów dostarczania przez kandydatów do wyróżnień, materiałów koniecznych do sporządzenia wniosku o odznaczenie lub wyróżnienie. ORA jednogłośnie podjęła uchwałę, na mocy której upoważniła Prezydium ORA do występowania z wnioskami o nadanie zasłużonym farmaceutom orderów i odznaczeń państwowych oraz innych wyróżnień i odznaczeń. Do podpisania wniosków w powyższym zakresie upoważniła Prezesa i Zastępców Prezesa ORA. Tą samą uchwała ORA postanowiła wystąpić do Wojewody Śląskiego z wnioskiem o nadanie mgr Danieli Cwała-Olszewskiej Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Jednocześnie ORA zobowiązała Prezydium ORA do zachowania wyznaczanych terminów składania dokumentów przez kandydatów do odznaczeń i wyróżnień, pod rygorem cofnięcia kandydatowi rekomendacji do wyróżnienia. Przy tej okazji dr Stanisław Piechula poinformował, że na skutek braku uzgodnień pomiędzy OIA w Warszawie i NRA, ciągle nie jest znany termin uroczystości związanych z Dniem Aptekarza.

8. Na spotkanie z ORA została zaproszona Pani Krystyna Białozorska, długoletnia pracownica biura Izby, Sekretarz OROZ. W imieniu ORA oraz pracowników biura z okazji 60 urodzin, Prezes ORA dr Stanisław Piechula wręczył Pani Krystynie Białozorskiej bukiet kwiatów i złożył najserdeczniejsze życzenia urodzinowe. Prezes ORA poinformował też Panią Krystynę Białozorską, że w uznaniu za wieloletnią, zaangażowaną pracę na rzecz członków Izby, ORA wystąpiła z wnioskiem o nadanie jej Złotego Krzyża Zasługi. Do życzeń dołączyli się wszyscy obecni na posiedzeniu.

9. Informacje bieżące:

9a. W związku z zawieraniem przez niektórych zezwoleniobiorców, posiadających zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, umów o świadczenie usług, na mocy których dochodzi do faktycznego przekazania uprawnień wynikających z udzielonego zezwolenia na prowadzenie aptek innemu przedsiębiorcy, Śl.WIF zwrócił się do ŚIA z prośba o przedstawienie stanowiska samorządu aptekarskiego w/w kwestii. Mec. Krystian Szulc zwrócił uwagę, że w dyskutowanym przypadku nie ma zastosowania ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. W pełni natomiast należy zastosować w tym przypadku ustawę szczególną, jaką jest Prawo farmaceutyczne. Opisana na wstępie procedura przekazywania uprawnień do prowadzenia apteki przez zezwoleniobiorcę, na innego przedsiębiorcę, jakim jest farmaceuta prowadzący własną działalność gospodarczą polegająca na świadczeniu usług farmaceutycznych, jest próbą obejścia przepisów Prawa farmaceutycznego przez zezwoleniobiorców. Należy wskazać, że w sytuacji, gdy zezwoleniobiorca przedstawia umowę o świadczenie usług zamiast umowy o pracę z kierownikiem apteki, organ samorządu może rozważyć negatywne zaopiniowanie kandydata na kierownika apteki, wskazując na niedopuszczalność tej formy pełnienia obowiązków kierownika apteki. ORA w pełni podziela stanowisko Śl.WIF, że umowa o zatrudnienie kierownika apteki, winna być zawarta w formie umowy o pracę na zasadach określonych w kodeksie pracy. Szczegółowa opinia prawna przygotowana przez mec. Krystiana Szulca zostanie przesłana Śl.WIF do wiadomości i wykorzystania. Rada przyjęła stanowisko Prezydium ORA i postanowiła, że ŚIA zwróci się do Śl.WIF o informację, którzy zezwoleniobiorcy nie zastosowali się w wyznaczonym terminie, do wezwania o dostosowanie działalności apteki do obowiązującego prawa. Do takich przedsiębiorców ŚIA również skieruje wezwania do dostosowania, w określonym terminie, warunków prowadzenia apteki zgodnie z obowiązującym prawem. Jeżeli i to nie pomoże, ORA i jej Prezydium, będą cofać rękojmię prawidłowego kierowania apteką tym farmaceutom, którzy pełnią funkcję kierownika apteki w ramach własnej działalności gospodarczej, polegającej na świadczeniu usług farmaceutycznych.

9b. Konwent Marszałków Województw RP w dniu 31 maja 2006 roku poparł zmiany proponowane przez środowisko farmaceutów, dążące do umożliwienia funkcjonowania aptek w dotychczasowych lokalach, bez konieczności ich dostosowywania do nowych przepisów. Konwent Marszałków widząc zagrożenie dla większości aptek w kraju, wnosi o zmianę przepisów w ten sposób, aby umożliwić funkcjonowanie istniejących aptek w dotychczasowych lokalach bez konieczności ich modernizacji.

9c. W związku z propozycjami zmiany cen urzędowych, kolejny raz powraca problem sposobu wprowadzenia rozporządzeń. Prezes NRA w piśmie do Podsekretarza Stanu w MZ, uznając obniżenie cen za zasadne, wyraża sprzeciw wobec trybu wprowadzania przedmiotowych cen. Ze względu na dużą ilość leków, których ceny mają zostać obniżone, Prezes NRA uznaje za konieczne zastosowanie dostatecznie długiego okresu vacatio legis dla rozporządzenia ustalającego nowe ceny. Nie uwzględnienie tego postulatu godzi w ekonomiczne interesy podmiotów prowadzących apteki oraz możliwość racjonalne planowania działalności przez tę grupę przedsiębiorców. Prezes NRA przypomina, że zmiany obowiązujących przepisów prawa nie mogą obciążać przedsiębiorców kosztami wynikającymi z tych regulacji. W związku z powyższym Prezes NRA wnosi o uzupełnienie projektu rozporządzenie o przepis jednoznacznie upoważniający aptekę do sprzedaży produktów leczniczych, nabytych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, po cenach obowiązujących w dniu ich nabycia.

9d. Minister Zdrowia w piśmie do Prezesa NFZ wyjaśnia, że na podstawie Prawa farmaceutycznego do obrotu w Polsce są dopuszczone także produkty lecznicze, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę UE lub KE. Do Polski, będącej krajem członkowskim UE, stosują się przepisy prawa wspólnotowego w tym dotyczące Centralnego Rejestru produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie precyzuje o jaki rejestr chodzi. Natomiast zarówno rejestr krajowy jak i rejestr centralny zawiera leki dopuszczone do obrotu na terytorium RP. W związku z powyższym produkty o symbolu Rp., które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę UE lub KE, spełniają de facto obie przesłanki umożliwiające bezpłatne wydawanie leków dla inwalidów wojennych. Wobec ciągłych rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy MZ i NFZ sytuacja wydaje się patowa. Dla bezpieczeństwa właścicieli należałoby, zdaniem Prezesa ORA, wystąpić do wszystkich OW NFZ, czy będą refundować dla inwalidów wojennych leki zarejestrowane w systemie centralnym. Ponieważ taka procedura jest uciążliwa i może spowodować jeszcze większe zamieszanie, musi dojść do porozumienia na szczeblu centralnym.

9e. Śl.WIF dr Izabela Majewska przesłała Prezesowi ORA do wykorzystania zgodnie z kompetencjami informacje:
- Podsumowującą kontrole w aptekach przeprowadzone przez Główny Urząd Miar (GUM) Biuro Służby Nadzoru Metrologicznego i Probierczego Wydział Kontroli Przyrządów Pomiarowych. Kontrola zakwestionowała 22% ogólnie skontrolowanych przyrządów (wag i odważników). W 4 przypadkach stwierdzono przedawnienie okresu ważności cech legalizacyjnych i ukarano w postępowaniu mandatowym osoby odpowiedzialne, mandatami karnymi na kwotę 1000 złotych. W związku z tym, że kolejna instytucja przeprowadza kontrole w aptekach, Prezes ORA wystąpi z pismem do GUM z wnioskiem, aby kontroli przyrządów pomiarowych w aptekach mogła dokonywać Inspekcja Farmaceutyczna.

- Zawiadomienie ŚlOW NFZ na temat błędnego naliczanie marży detalicznej na leki recepturowe przez jedną z aptek w Siemianowicach Śląskich. Sprawa została skierowana do OROZ. Problem przeanalizuje także radca prawny ŚIA.

- Śl.WIF zawiadomił także, że wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie okoliczności dokonywania w innej aptece w Siemianowicach Śląskich, zapisów na badania na osteoporozę. W wyniku kontroli pobrane zostały kopie recept. Na terenie apteki nie znaleziono rejestru pacjentów. Według oświadczenia kierownika apteki rejestracji dokonywano na stoliku przed apteką. Recepty wypisywał lekarz prowadzące praktykę lekarską w Krakowie. Informację o powyższym Śl.WIF przekazał do ŚlOW NFZ oraz OROZ przy OIL w Krakowie. Do informacji zostały dołączone kopie recept oraz zdjęcia samochodu na krakowskich numerach rejestracyjnych, w którym dokonywano pomiarów oraz wypisywano recepty. Prezes ORA podkreślił bardzo dokładne udokumentowanie wydarzenia przez Inspekcję Farmaceutyczną. O sprawie został zawiadomiony OROZ przy ŚIA. Postępowanie wyjaśniające jest w toku.

9f. OSA w Katowicach postanowił przesłać ORA odpis prawomocnego orzeczenia w sprawie przeciwko farmaceutce, która bez uzyskania zgody ŚlWIF, pełniła obowiązki kierownika apteki ogólnodostępnej w Dąbrowie Górniczej, pomimo ukończenia 65 roku życia. Sąd Aptekarski uznał farmaceutkę winną zarzucanego jej przewinienia zawodowego i wymierzył jej karę upomnienia.

10. Sprawozdania Zastępcy Prezesa ORA d/s szkoleń Dr Andrzeja Deląga.

10a. W kwietniu i maju br. odbyło się 11 zebrań naukowo-szkoleniowych w rejonach. W czerwcu odbędą się jeszcze zebrania naukowo-szkoleniowe w Mikołowie i Świętochłowicach. Pierwsze półrocze prowadzenia szkoleń, należy ocenić dobrze. Zaktywizowane zostało środowisko aptekarzy w rejonach. Następne zebrania odbędą się po wakacjach we wrześniu i październiku. Dr Andrzej Deląg poinformował, że coraz więcej hurtowni farmaceutycznych jest zainteresowanych wsparciem Izby, pomocą logistyczną i finansową.

10b. Szkolenie dofinansowane przez UE w Ustroniu, które odbyło się w dniach 10-11 czerwca 2006 roku było udane i wydaje się, że warsztatowo dużo pomogło farmaceutom w poznaniu tematu jak nie dać się manipulować. Kolejne szkolenie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego odbędzie się 15 i 16 czerwca br. w Zawierciu. Bardzo ciekawie zapowiada się temat „Farmaceuta w roli sprzedawcy, konsultanta i doradcy”. Poruszono także problem osób zgłaszających się na szkolenie, a następnie nie biorących udziału w szkoleniu lub bardzo późno informujących, że nie będą na szkoleniu. ORA postanowiła zamieścić informacje dla aptekarzy, że jeżeli zapisujący się na szkolenie powiadomi zbyt późno o rezygnacji z udziału w szkoleniu to zostanie obciążony kosztami osobowymi przewidzianymi dla danego kursu.

11. Dyskusja na temat konsolidacji rynku hurtowego z udziałem hurtowni aptekarskich odbyła się przy omawianiu pkt 5 porządku obrad.

12. Zachodniopomorska OIA zwróciła się do wszystkich OIA i NIA z prośbą o skierowanie do producentów, których leki tanieją w wyniku zmian cen urzędowych, o współuczestniczenie w stratach poniesionych przez apteki, wskutek obniżki cen urzędowych niektórych leków. Jak poinformował Prezes ORA niektóre firmy przychyliły się do tej prośby np. Glaxo.

13. Mgr Marek Ś., kierownik Apteki Centralna w Tarnowskich Górach zwrócił się do ŚIA z prośba o przychylną opinię dotyczącą organizowania przez aptekę, której jest kierownikiem, wykonywania badań laboratoryjnych, dopplerowskich, holterowskich, spironometrycznych i innych badań dla pacjentów Apteki Centralnej. Prezes ORA zwrócił uwagę, że ŚIA sprzeciwia się dokonywaniu w aptekach wszelkiego rodzaju zapisów na badania, wydawaniu bonów. ŚIA nie zgadza się na prowadzenie w aptekach innej działalności niż ta, która jest określona w ustawie Prawo farmaceutyczne. Stanowisko takie prezentuje też ŚlWIF. W aptece może być jedynie zamieszczona informacja, że dane laboratorium przeprowadza badania. Ponadto zbyt mało wiemy z pisma o proponowanym programie. Mgr Grażyna Chamerska-Świdergoł zaproponowała dostarczenie mec. Krystianowi Szulcowi opisu programu i materiałów dotyczących programu, w celu jego oceny. Radca prawny ŚIA mec. Krystian Szulc przestrzegł przed wydawaniem przez Izbę jakieś formy przyzwolenia. Izba może jedynie wskazać, co w danej propozycji jest dobre, a co niezgodne z prawem. Należy unikać takiej sytuacji, aby ŚIA popierała jakiekolwiek programy, bo później przedsiębiorcy prowadzący apteki, będą chcieli powoływać się na opinię Izby. Po wysłuchaniu tych uwag ORA postanowiła skierować pismo do mgr Marka Ś. z prośbą o podanie więcej szczegółów dotyczących planowanego przedsięwzięcia.

14. Mgr Grzegorz Zagórny poinformował, że w związku z trwającą w szpitalach akcją strajkową pracowników ochrony zdrowia Sekcja Aptek Szpitalnych ŚIA postanowiła zwołać nadzwyczajne zebranie Sekcji. Temat spotkania „Aktualna sytuacja w szpitalach. Postawa środowiska aptekarskiego wobec strajku lekarzy”. W aptekach szpitalnych najczęściej jest zatrudniony jedynie kierownik apteki, a jako kierownik jednostki organizacyjnej szpitala nie może podejmować czynnej akcji strajkowej. W ten sposób aptekarze szpitalni nie są zauważani. W związku z powyższym mgr Grzegorz Zagórny zwrócił się do ORA o podjęcie uchwały wyrażającej poparcie dla akcji strajkowej lekarzy. Sekcja Aptek Szpitalnych na tej podstawie będzie mogła przekazać komitetom strajkowym stanowisko samorządu aptekarskiego w tej sprawie. ORA postanowiła nie podejmować uchwały, ale wyrazić stanowisko ORA w tej kwestii. Głosi ono, że ORA biorąc pod uwagę nie zadawalający poziom wynagrodzeń farmaceutów pracujących w aptekach szpitalnych, popiera postulaty wzrostu wynagrodzeń zgłaszane przez lekarzy i innych pracowników służby zdrowia. Stanowisko ORA wskazuje, że stosowne podwyżki powinny objąć także farmaceutów zatrudnionych w aptekach szpitalnych. Stanowisko ORA wynika z troski i dbałości o ochronę zdrowia publicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu świadczeń, w tym także tych, które wynikają z pracy farmaceutów zatrudnionych w aptekach szpitalnych. Stanowisko powyższe podjęto przy 1 głosie „wstrzymującym się”.

15a. Mgr Anna G. przesłała na ręce Prezesa ORA gorące podziękowania za pomoc finansową. Otrzymane pieniądze mgr Anna G. przeznaczy na nowe okulary i leki potrzebne jej po przebytej miesiąc temu operacji oka.

15b. Po krótkiej dyskusji ORA postanowiła, że w okresie wakacyjnym odbędą się tylko posiedzenia Prezydium ORA. Posiedzenia zaplanowano na 11 lipca i 8 sierpnia br. Kolejne posiedzenie Rady odbędzie się 5 września 2006 roku. ORA zastrzegła, że planowany harmonogram posiedzeń może ulec zmianie na skutek konieczności załatwienia bieżących spraw.

15c. Prezes ORA dr Stanisław Piechula zaprezentował argumenty, które również przedstawił NRA, na temat negatywnych skutków wprowadzenia stałej ceny urzędowej leków oraz opłaty administracyjnej za wydanie leków w aptece. Prezes ORA zwrócił uwagę na zagrożenia dla aptek wynikającego z wprowadzenia tych zmian. Dr Stanisław Piechula przedstawił konkretne argumenty, poparte danymi z IMS Poland. Decyzję w tej sprawie podejmie NRA.

16. Radca prawny ŚIA mec. Krystian Szulc, w uzgodnieniu z Prezesem ORA dr Stanisławem Piechulą, w związku z częstym wskazywaniem przez media na współpracę aptek, czy farmaceutów w działaniach firm farmaceutycznych, jak i innych porozumieniach wykorzystujących ochronę zdrowia wyłącznie w celach komercyjnych, zaproponował ORA, skierowanie do farmaceutów i właścicieli aptek przedstawionych ostrzeżeń i wyjaśnień, co zostało zaakceptowane.

17. Na tym zakończono 32 posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach, w dniu 13 czerwca 2006 roku.

Na podstawie nagranie z posiedzenia ORA protokół sporządził Leszek Dusik
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet