Apothecarius ebook Więcej
2005-10-27
XXIII Posiedzenie ORA IV Kadencji.
Wyciąg z protokołu z 23 posiedzenia Rady Aptekarskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach IV kadencji, dnia 6 września 2005 roku.


1. Posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach, otworzył Prezes ORA w Katowicach dr farm. Stanisław Piechula. Po powitaniu zebranych Prezes ORA zaproponował porządek posiedzenia. Porządek obrad został przyjęty.

2. Okręgowa Rada Aptekarska, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, przyjęła protokół z 22 posiedzenia ORA i z 31 posiedzenia Prezydium ORA.

3. Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach, jednogłośnie podjęła uchwałę stwierdzającą prawo wykonywania zawodu farmaceuty mgr farm. Aleksandry Marii R. – nr 06094058.

4. Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach rozpatrywała prośbę Pani mgr farm. Sonii W. o wydanie duplikatu prawa wykonywania zawodu aptekarza. Zgodnie z dyrektywami Naczelnej Izby Aptekarskiej w Warszawie, Okręgowe Izby Aptekarskie nie wydają już duplikatów praw wykonywania zawodu, lecz nadają dokument z nowym numerem. Wobec powyższego, Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach, jednogłośnie podjęła uchwałę stwierdzającą prawo wykonywania zawodu farmaceuty mgr farm. Sonii W.– nr 06095055, równocześnie anulując zagubione prawo wykonywania zawodu aptekarza, o numerze VI/27/566/96.

5. Opiniowanie.

5a. Po uprzednim przeprowadzeniu przez Prezesa ORA rozmów wyjaśniających z kandydatami na stanowisko kierownika apteki i zarekomendowaniu tych kandydatur, ORA zaopiniowała pozytywnie kandydatury:

- mgr Jerzego P., w aptece ogólnodostępnej o nazwie „POLIFARM” w Chorzowie ul. Kościuszki 9, w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki złożonym przez POLIFARM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – przy 2 głosach „przeciwko”, 7 głosach „wstrzymujących się” i 14 głosach „za”,

- mgr farm. Małgorzaty T., w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Blisko Ciebie” w Będzinie ul. Piłsudskiego 25a, w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki złożonym przez wspólników spółki cywilnej „Jargan-Szklorz” Pana Leszka Jargana, Panią Jolantę Jargan, Pana Andrzeja Szklorz, Panią Katarzynę Szklorz, przy 4 głosach „wstrzymujących się” i 20 głosach „za”,

Po zapoznaniu się z opinią Radcy Prawnego OIA w Katowicach, ORA zaopiniowała pozytywnie, bez przeprowadzania rozmowy wyjaśniającej kandydaturę:

- mgr farm. Agnieszki T., w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Panacea” w Tarnowskich Górach ul. Piłsudskiego 16, w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki złożonym przez Panią mgr farm. Marię Góra – przy 3 głosach „wstrzymujących się” i 18 głosach „za”,

Po uzupełnieniu przez kandydatkę na stanowisko kierownika apteki dokumentacji o „zobowiązanie kandydata na kierownika apteki”, ORA zaopiniowała jednogłośnie, bez przeprowadzania rozmowy wyjaśniającej, kandydaturę:

- mgr farm. Renaty R., w aptece ogólnodostępnej w Żorach ul. Wodzisławska, w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki złożonym przez GCF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

5b. Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2005 roku podjęła decyzję o wezwaniu na dzień 6 września 2005 roku pełnomocnika spółki Hipokrates, Adwokata Jacka Żelaznego. Celem wezwania było złożenie wszelkich wyjaśnień w sprawie, jaka toczy się przed ORA w Katowicach, w związku z wnioskiem Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach o wydanie opinii w sprawie cofnięcia zezwoleń na prowadzenie przez spółkę Hipokrates sp. z o.o. aptek ogólnodostępnych. Równocześnie ORA umożliwiła przejrzenie akt sprawy w siedzibie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach, po uprzednim uzgodnieniu terminu z dyrektorem biura. Wezwany nie złożył wyjaśnień ani nie skontaktował się z biurem OIA. W dniu 6 września 2005 roku o godz. 10.00 Radca Prawny OIA w Katowicach, Krystian Szulc trzykrotnie wywołał (w obecności mgr farm. Ryszarda Jasińskiego), sprawę spółki z o.o. Hipokrates. Mec. Krystian Szulc, w obecności w/w świadka, stwierdził nieobecność przedstawicieli spółki. W oparciu o gromadzone od 2000 roku materiały dowodowe, Radca Prawny OIA w Katowicach, Krystian Szulc zreferował zebranym sprawę. Mecenas zauważył, że decyzję o cofnięciu koncesji Naczelny Sąd Administracyjny uchylił tylko z powodów formalnych oraz że w rzeczonej sprawie toczy się postępowanie karne. Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach, chcąc wysłuchać stronę, wezwała ją na spotkanie. Spółka Hipokrates nie odebrała wezwania. Pomimo odebrania przez pełnomocnika sp. z o.o. Hipokrates zawiadomienia, pełnomocnik nie stawił się ani nie dostarczył też innych materiałów dowodowych.
Wobec powyższego, Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach mając na uwadze wszystkie zgromadzone materiały oraz dobro pacjentów, podjęła uchwały zawierające pozytywną opinię w sprawie cofnięcia zezwoleń na apteki należące do Hipokrates sp. z o.o.:
- w Katowicach ul. Fliegera 14 – jednogłośnie
- w Dąbrowie Górniczej ul. Katowicka 11 – jednogłośnie
- w Mikołowie ul. Gliwicka 2 - jednogłośnie

6. Prezes ORA podziękował za wszelkie wpłaty na rzecz prowadzonej przez niego i mgr farm. Annę Śliwińską kampanii wyborczej. Dr Stanisław Piechula zachęcił wszystkich do wzięcia udziału w wyborach. Przypomniał zebranym, że osoby, które nie mogą głosować na terenie swojego miejsca zamieszkania, powinny odebrać z właściwego biura meldunkowego zaświadczenie upoważniające do głosowania w jakimkolwiek miejscu w kraju. Prezes ORA podkreślił, że sukces w wyborach będzie możliwy tylko w przypadku zaangażowania się farmaceutów. Wielu właścicieli aptek znajdujących się w okręgach wyborczych nr 30 i 32 zadeklarowało chęć pomocy mgr farm. Annie Śliwińskiej i dr farm. Stanisławowi Piechula, poprzez zgodę na wywieszenie plakatów wyborczych i udostępnienia pacjentom innych materiałów wyborczych. Prezes podkreślił, że mamy duży potencjał, potrzeba jedynie zaangażowania. Dr farm. Andrzej Deląg zaprosił członków ORA i ich pracowników na spotkania wyborcze, organizowane przez farmaceutów kandydujących do Sejmu.

7. Prezes ORA poinformował o rozpoczętym, drugim etapie inicjatywy „Aptekarze – Pacjentom = Leczenie może być tańsze.” W celu jak najszerszego rozpropagowania akcji, zainicjowano kampanię prasową. W dodatku katowickim „Gazety Wyborczej” w dniu 2 września ukazał się plakat propagujący i wyjaśniający cele akcji. Natomiast 3 września w „Dzienniku Zachodnim” ukazał się artykuł, w którym zarzucono dr farm. Stanisławowi Piechula, że rozpoczynając akcję propagującą stosowanie tańszych odpowiedników leków, usiłuje torować sobie drogę do Sejmu. Prezes w rozmowie z dziennikarką sprostował, że w materiałach dotyczących akcji „Aptekarze-Pacjentom” nie ma jakiejkolwiek wzmianki o polityce, wyborach i kandydatach do Sejmu. Podjęta w 2005 r. inicjatywa „Aptekarze – Pacjentom” jest drugim etapem akcji, która w 2004 roku przyniosła pacjentom zauważalne korzyści.
Dr farm. Stanisław Piechula zakomunikował zgromadzonym, że różne podmioty chciałyby wesprzeć finansowo inicjatywę „Aptekarze – Pacjentom = Leczenie może być tańsze”. Wobec powyższego, ORA w Katowicach, przy jednym głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę, że wszelkie wpłaty dokonywane na konto OIA w Katowicach, wskazujące na darowiznę związaną z prowadzoną akcją „Aptekarze – Pacjentom” zostaną w całości przeznaczone na ten cel.

8. ORA podjęła uchwałę w sprawie zwołania na dzień 25 listopada 2005 roku, Okręgowego Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

9. Informacje bieżące:

9a.. Prezes ORA poinformował zebranych o komentarzu Departamentu Prawnego NIA do nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Art. 36 ust. 3 ustawy określa maksymalną wysokość opłaty ryczałtowej za lek podstawowy oraz lek recepturowy. Po nowelizacji ustawy, opłata ta w przypadku leku podstawowego nie może przekraczać 4,25 zł., a w przypadku leku recepturowego 12,74 zł. Prezes ORA poprosił zainteresowanych o zapoznanie się z pismem w biurze OIA.

9b. Prezes ORA przedstawił listę zarejestrowanych farmaceutów, aptekarzy, kandydatów do Sejmu RP, wg stanu na dzień 31-08-2005, przesłaną przez NIA.

9c. Prezes ORA przypomniał o zmianie zasad rozpatrywania spraw związanych ze zmianą, cofnięciem i stwierdzeniem wygaśnięcia zezwoleń. Od czerwca 2005 roku GIF przekazał wszystkie sprawy związane z zezwoleniami Wojewódzkim Inspektorom Farmaceutycznym.

9d. Wiceprezes ORA w Katowicach, dr farm. Andrzej Deląg przedstawił harmonogram szkoleń na miesiąc wrzesień 2005 roku. Poinformował również, że lista uczestników Pierwszej Polsko-Nemieckiej Konferencji Kraków 2005, jest już zamknięta. Ze strony polskiej uczestniczyć w niej będzie ponad 600 osób, ze strony niemieckiej – ponad 100.
Dr Andrzej Deląg poprosił członków Rady, aby przedstawiali propozycje tematów, które cieszyłyby się zainteresowaniem ze strony farmaceutów. Zagadnienia te mogłyby się stać tematami wykładów w czasie szkoleń punktowanych.

9e. Mgr farm. Jadwiga Pikuła poruszyła problem, z jakim coraz częściej mają do czynienia farmaceuci z rejonu Tych. Policjanci rekwirujący narkotyki, przychodzą do aptek z prośbą o zważenie narkotyku. Farmaceuci mają wątpliwości, czy mogą to robić. Mgr farm. Władysław Rybka powiedział, że każdy posterunek policji powinien posiadać wagę. Prezes ORA powiedział, że wystąpi do Komendanta Wojewódzkiego Policji z prośbą o pouczenie policjantów o zaniechanie tej praktyki.

10. Wolne głosy i wnioski.

10a. Prezes ORA poinformował zebranych o wystąpieniu przez Okręgową Izbę Aptekarską w Katowicach z wnioskiem o nadanie firmie „Silfarm”, w 10 rocznicę powstania Hurtowni Aptekarskiej „Silfarm”, złotej „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”.

10b. Prezes ORA przedstawił prośbę Prezydenta Fundacji Budowy Pomnika im. Jana Pawła II z siedzibą w Rybniku, o wsparcie finansowe z przeznaczeniem na pomoc w podjęciu studiów farmaceutycznych przez osoby niepełnosprawne ruchowo. Po zapoznaniu się z treścią pisma, ORA w Katowicach postanowiła zaprosić Prezydenta Fundacji na najbliższe posiedzenie Rady, w celu dokładniejszego przedstawienia tematu.

12. Na tym zakończono 23 posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach, IV kadencji, w dniu 6 września 2005 roku.

Protokołowała: Dorota Hapeta

powrót do góry
Wykonanie: Falkonet