Apothecarius ebook Więcej
2017-03-07Michał Rzepczyk
XVI Posiedzenie Rady SIA VII Kadencji

Protokół z obrad 16 posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VII kadencji w dniu 7 marca 2017 r.

Katowice, 07.03.2017 r.

1. Posiedzenie Rady SIA otworzył Wiceprezes Rady SIA mgr farm. Andrzej Bednarz o godz. 9.35. Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu obecnych było 19/30 osób. Na podstawie listy obecności Wiceprezes SIA stwierdził prawomocność obrad posiedzenia Rady SIA dla ważności podejmowanych uchwał. Po powitaniu zebranych i stwierdzeniu prawomocności obrad, prowadzący posiedzenie mgr farm. Andrzej Bednarz zaproponował porządek obrad. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Protokolant mgr farm. Michał Rzepczyk.

2. Rada SIA większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym przyjęła protokół z 15 posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VII kadencji w dniu 07 lutego 2017 roku.

3. Rada SIA pozytywnie jednogłośnie podjęła uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu farmaceuty: mgr farm. Dominika Kaźmierczak VI/003/17; mgr far. Justyna Bigaj VI/004/17; mgr farm. Monika Gaura VI/005/17;

4. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad Prezydium Rady SIA przystąpiło do opiniowania:

4a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki:

- mgr farm. Aleksandra Grabowska-Misiaszek w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Bliska” w 40-872 Katowice, ul. Zawiszy Czarnego16 A;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Magdalena Nikiel w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Centrum Zdrowia” w 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Olimpijska 2;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Aldona Łonak w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Blisko Ciebie” w 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Krasickiego 1;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Adriana Chromy-Głuchowska w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Dr Optima” w 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Radlińska 61;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Monika Kowalczyk w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Słoneczna” w 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 6;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

4b. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki szpitalnej – wydanie zaświadczenia w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki szpitalnej:

- mgr farm. Kamila Żyła w aptece szpitalnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie większością głosów przy 2 głosach wstrzymujących.

4c. W dalszej kolejności opiniowano farmaceutę – opiekuna, który ma sprawować opiekę nad przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką zawodową studentów VI roku kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego – na wniosek ŚUM w Katowicach. Po przeanalizowaniu warunków, które są wymagane od opiekunów Rada SIA udzieliło jednogłośnie zgody:

- mgr farm. Kamila Żyła w aptece szpitalnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35;

4d. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do otrzymanego projektu uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Świętochłowice, wobec powyższego Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt.

4e. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do otrzymanego projektu uchwały Starostwa Powiatowego w Mikołowie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2017, wobec powyższego Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt.

4f. Rada SIA większością głosów przy 2 głosach „wstrzymujących”, 3 głosach „przeciw” pozytywnie zaopiniowała przesłany przez Prezydenta Miasta Rybnika wykaz z rozkładem godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta z uwagami wskazanymi w uzasadnieniu.
Propozycja oparta jest o działalność 37 aptek ogólnodostępnych czynnych od poniedziałku do soboty (ewentualnie w niedzielę i święta) oraz pełniących dyżury nocne w wyznaczonych dniach od poniedziałku do piątku od 22:00 do 7:00, w sobotę od 22:00 do 8:00 oraz niedzielę od 22:00 do 7:00, jednakże do biura izby wpłynęły uwagi co do pełnienia dyżurów nocnych. Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej na podstawie zgłoszonych zastrzeżeń zwróciła organowi uwagę, że zgodnie z przedstawionym do zaopiniowania rozkładem Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4 czynna jest do godz. 24.00, co winno mieć odniesienie w godzinach dyżurów innych aptek, które winny rozpoczynać dyżur o godz. 24.00 i uważa, że zastrzeżenia te winny być rozpatrzone przez organ przed podjęciem uchwały w sprawie dyżurów aptek.
Ponadto Rada SIA stoi na stanowisku, że nałożony na apteki ogólnodostępne obowiązek pełnienia dyżurów nieodpłatnie, nie jest zgodny z obwiązującym prawem. Podmiot prowadzący aptekę wykonuje zadania, które są własnymi zadaniami powiatu. Pełni je nieodpłatnie ponosząc koszty dyżurów bez rekompensaty. Nieodpłatne wykonywanie świadczenia na rzecz powiatu powoduje uszczerbek majątkowy po stronie apteki i przysporzenie po stronie powiatu.

5. Inne sprawy bieżące:
Dalszą część posiedzenia poprowadził Prezes dr n. farm. Piotr Brukiewicz.

5a. Rada SIA jednogłośnie przyjęła terminy kolejnych posiedzeń Rady SIA i Prezydium Rady SIA:
11.04 – R
25.04 – P
09.05 – R
24.05 (środa) – P
06.06 – R
20.06 – P

5b. Prośba mgr farm. o udzielenie zapomogi finansowej.
Po analizie nadesłanego pisma, Komisja ds. Socjalno-Bytowych nie widzi przeszkód do udzielenia zapomogi, jednak ze względów regulaminowych poproszono o uzupełnienie wniosku i przesłanie kserokopii dokumentów potwierdzających stany chorobowe, które powołano we wniosku o zapomogę.
Samo stwierdzenie o stałym leczeniu nie jest wystarczające do oceny przy przyznaniu zapomogi. Po dostarczeniu wskazanych dokumentów, Komisja ponownie rozważy prośbę o przyznanie zapomogi finansowej, a następnie na kolejnym posiedzeniu Rady SIA przekaże swoje rekomendacje członkom Rady.

5c. Rada SIA jednogłośnie postanowiła kontynuować dostęp do serwisu prawnego Wolters Kluwer. Wybrano propozycję I z przygotowanej dla SIA oferty kontynuacji współpracy na okres 1 roku w kwocie … Z serwisu korzysta biuro SIA jak również członkowie SIA, którym hasło zostaje udostępnione na indywidualną prośbę zainteresowanego. Podjęte działania zgodne są z ustawowymi celami działania samorządu aptekarskiego.

5d. Do biura SIA wpłynęła prośba ŚUM o ufundowanie nagrody pieniężnej dla najlepszego absolwenta na kierunku farmacja, w związku z powyższym Rada SIA jednogłośnie podjęła uchwałę i postanowiła ufundować nagrodę pieniężną w kwocie 1000,00 zł dla najlepszego absolwenta w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu ŚUM w Katowicach na kierunku farmacja, ze wskazaniem na osobę, która zostanie członkiem SIA i podejmie pracę na terenie Śląskiej Izby Aptekarskiej.

5e. Na wniosek dr n. przyr. Kazimiery Klementys Prezesa Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Rada SIA jednogłośnie postanowiła zaakceptować poniesienie przez Śląską Izbę Aptekarską w Katowicach kosztów współorganizacji corocznego spotkania Klubu Seniora Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Katowicach w wysokości ... Jest to tradycyjne, coroczne spotkanie Seniorów Farmacji mające na celu podtrzymywanie więzów koleżeńskich i zawodowych pomiędzy seniorami, a także integrację z aktywnymi członkami zawodu.

5f. Członkowie Rady w głosowaniu tajnym podjęli uchwały o wystąpieniu do Naczelnej Izby Aptekarskiej o nadanie:
- Medal im. Prof. Bronisława Koskowskiego: mgr farm. Zdzisław, Maciej Gawroński, mgr farm. Krzysztof Grzesik;
- Strażnik Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego: mgr farm. Jolanta Dominek, dr n. przyr. Kazimiera Klementys, mgr farm. Krzysztof Majka, mgr farm. Mariusz Langer;
-Mecenas Samorządu Aptekarskiego: dr n. farm. Lucyna Bułaś, mgr farm. Tomasz Kloc, mgr farm. Ewa Ochota, mgr farm. Jan Stasiczek, mgr farm. Danuta Szydłak;
-Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”: mgr farm. Andrzej Bednarz, mgr farm. Zdzisław, Maciej Gawroński, mgr farm. Grzegorz Zagórny;
-Złoty Krzyż Zasługi: dr n. farm. Lucyna Bułaś;

5g. Rada SIA jednogłośnie przyjęła do wiadomości informację o złożeniu do biura SIA wniosków o przyznanie odznaczeń samorządowych i państwowych. Prezes odczytał zebranym kandydatury do odznaczeń. Zgodnie z regulaminem wnioski zostaną zamieszczone na stronie internetowej izby do zapoznania, a na kolejnym posiedzeniu Rady przegłosowane.

5h. Do izby wpłynęły celem wykonania orzeczenia OSA w Katowicach o ukaraniu mgr farm. … karą upomnienia. Rada zapoznała się z orzeczeniami OSA, które zgodnie z procedurą zostaną przesłane do NIA oraz Wojewody Śląskiego, który przekaże sprawę do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

5i. CSIOZ - Posiedzenie Zespołu Ekspertów Medycznych - Warszawa 20.01.2017 r. Samorząd bierze udział w posiedzeniach, jako partner konsultacyjny. NIA reprezentował prezes dr Piotr Brukiewicz, Prezes Barbara Jękot oraz mgr Marian Witkowski. Na posiedzeniu poinformowano zebranych, że realizacja założeń z poprzednich lat jest nierealna i należy je w dużym stopniu zmodyfikować. Szczególnie na poziomie producentów i hurtowników, należy dokładnie określić jak najmniejszą ilość danych do raportowania. Delegacja NIA wyjaśniła, co powinno się znaleźć w raportach wychodzących z aptek by system był wystarczająco spójny.

5j. CSIOZ - Posiedzenie ws. zintegrowanego systemu monitorowania obrotem produktami leczniczymi - Warszawa 16.02.2017 r. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele producentów, hurtowni oraz samorządów. System jest na dzień dzisiejszy zawieszony w zakresie naliczania kar za brak raportowania do końca czerwca. Mówi się o przedłużeniu tego okresu do 1 lutego, co i tak jest krótkim czasem na wyprowadzenie programu z fazy testowej do pełnego działania. Spotkania konsultacyjne planowane są co miesiąc.
Mgr Włodzimierz Wdowski zapytał, czy będziemy mogli zrezygnować z jakichkolwiek obecnie używanych systemów, wprowadzając kolejny. Niedługo staniemy przed koniecznością zatrudnienia dodatkowej osoby do ich obsługi.
Zebrani zgodzili się z faktem istnienia coraz większej ilości obsługiwanych systemów, lecz nikt nie widzi sposobu na ograniczenie tej liczby.

5k. Spotkanie Śląskiego Klastra Seniora – 22.02.2017 r. w Urzędzie Wojewódzkim. SIA reprezentował mgr Zdzisław Gawroński. Spotkanie inaugurowało powstanie śląskiego klastra. Docelowo każde województwo będzie posiadało swój klaster, który będzie funkcjonował jak spółdzielnie, zrzeszenia przedsiębiorców, którzy będą mogli wymieniać się doświadczeniami i zleceniami. Jako samorząd moglibyśmy udostępniać naszym członkom możliwość współdziałania w zakresie zapewniania apteczek, czy towarowania firm, domów opieki itp.
Prezes dr Piotr Brukiewicz zawnioskował o przesunięcie dyskusji na następne posiedzenia Rady. W tym czasie przedyskutuje temat z mec. Krystianem Szulcem oraz mgr Krzysztofem Majką.

5l. IV Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa - 23-24.02.2017 r. SIA reprezentował mgr Grzegorz Zagórny. Prezentowane były między innymi plusy i minusy korzystania z zamienników leków oraz teoria opieki farmaceutycznej, która rozumiana była przez konsumentów, jako przedsięwzięcie komercyjne, podczas gdy w praktyce zależy nam na stworzeniu zasad działania oraz na jej wdrożeniu, rezerwując decyzję o sposobach rozliczania na dalsze rozważania.
 
5ł. Posiedzenie Prezydium NRA – 28.02.2017 r. SIA reprezentował prezes dr Piotr Brukiewicz oraz mgr Krzysztof Majka. Dyskutowany był tzw. okrągły stół - pomysł popierany przez przedsiębiorców zrzeszających z m.in. Pharmanet. Może on spowodować nieskończenie długie dyskusje, które mogą nie zakończyć się jakimkolwiek rozwiązaniem. Planowane jest termin następnego spotkania, na którym opracowywany będzie budżet, spotkanie z Kamsoftem, propozycje uczestnictwa członków NIA w zjazdach sprawozdawczych i sprawozdawczo-wyborczych rad okręgowych.

5m. Spotkanie z Prezydium SIL ws. zmian ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk 1126) – 01.03.2017 r. SIA reprezentowali prezes dr Piotr Brukiewicz oraz mec. Krystian Szulc. Delegaci zostali ciepło przyjęci przez prezesa Kozakiewicza i Prezydium SIL. Zebranym przedstawione zostały założenia zmian prawie farmaceutycznym ilustrowane filmami autorstwa mgr farm. Łukasza Waligórskiego nt. treści zmian Pf. Po prezentacji odpowiadano na pytania wyjaśniając często „populistyczne”, nieprawdziwe, obiegowe twierdzenia. Mec. Krystian Szulc zaprezentował sposoby regulacji rynku leków w Europie. Prezes dr Piotr Brukiewicz przygotował bazę wiedzy, która została przekazana SIL. Oczekujemy na posiedzenie Rady SIL, na którym udzielone ma zostać poparcie, a także na Śląskie forum samorządowe, do którego także się z podobną prośbą zwrócimy.
Mgr Katarzyna Kandziora-Kuna powiedziała, że poparcie SIL jest cenne, jednak powinniśmy następnie poprosić o zwrócenie się z apelem do lekarzy o powstrzymanie się od negatywnych komentarzy na temat zmian w prawie farmaceutycznym.
Mec Krystian Szulc wspominając poprzednie lata, powiedział, że czuje się pozytywnie zbudowany widząc pozytywne kontakty SIA z SIL.

5n. Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej – informacje Jelenia Góra 04-05.03.2017 r. SIA reprezentował prezes dr Piotr Brukiewicz. Zebranych uderzyła fala krytyki skierowana pod adresem Pani Prezes NRA i obecnych władz NRA. Obecnych członków NRA pytano m.in. o ich ocenę pracy Pani Prezes NIA. Rozmawiano o nieudanym wprowadzeniu koncepcji AdA oraz o ustawie zakazującej więcej niż 1% aptek jednego właściciela w województwie. Zebrani pytali o prace NRA, bo nie widać sukcesów, a czasy są trudne.

5o. II Kongres Wyzwań Zdrowotnych – Health Challenge – Katowice 09.03.2017 r. SIA reprezentował będzie prezes dr Piotr Brukiewicz, który wraz z lekarzami zrzeszonymi w SIL będzie mówił o m.in. suplementach oraz e-zdrowiu. Odbędzie się także panel na temat rynku detalicznego i aptek, na który przyjedzie mgr Marek Tomków.

5p. 22. Międzynarodowy Kongres OSOZ 04-05.04.2017 r. Wśród podejmowanych tematów znajdą się opieka farmaceutyczna, paszportyzacja leków oraz suplementy diety.

5r. Informacje o portalu ogłoszeń SIA. Portal jest już gotowy, można na nim zamieszczać ogłoszenia.

6. Wolne głosy i wnioski.
- Śląskie forum zawodów zaufania publicznego - Apel Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej o poparcie projektu obywatelskiego ustawy PIWiZ. Pismo jest do wglądu w biurze, zostanie także zawieszone na stronach i być może pojawi się w formie umożliwiającej wyrażenie poparcia przez podpisanie elektronicznie. Zebrani złożyli podpisy pod apelem.

- prośba Sekcji Studenckiej PTFarm Młoda Farmacja o pomoc i współpracę. Proszą o udostępnienie grafiki na stronie internetowej SIA. Prezes dr Piotr Brukiewicz powiedział, że planuje spotkanie z działaczami młodej farmacji by porozmawiać i zapoznać ich z tematem pracy w samorządzie.

- bieżące informacje organizacyjne na temat mistrzostw w piłce nożnej halowej. Udział zgłosiło 11 drużyn. Przygotowania są w fazie końcowej.

- informacja o dyplomatorium i posiedzeniu Rady SIA w sprawie wydania Praw Wykonywania Zawodu, które planowane jest na 05.04.2017 r. Biuro będzie musiało szybko przygotować dokumenty dla 100 osób, a członkowie Rady będą podpisywać uchwały dla wszystkich farmaceutów.

- 45-lecie SUM - odbyło się spotkanie organizacyjne. Mgr Andrzej Bednarz powiedział, że termin został ustalony, uroczystości będą miały miejsce w kampusie, a kolacja odbędzie się w Szafranowym Dworze. Opłata za uczestnictwo wyniesie 100 zł. Pozyskanych zostało kilku sponsorów. Biuro Izby proszone jest o udostępnienie konta do przyjmowania wpłat.

- NFZ - funkcjonowanie portalu. Prezes dr Piotr Brukiewicz powiedział, że zrobił rozeznanie na temat funkcjonowania portali NFZ w zakresie przetwarzania zestawień w kraju. Przetwarzanie zestawienia w Lubelskiem kilka godzin, Dolny Śląsk ok. 2 dni, Zachodniopomorskie kilka godzin, Gdańsk na drugi dzień kilka godzin po południu, Szczecin, Kielce i Mazowsze apteki nie mają problemów, Kujawsko-Pomorskie w godzinę po wysłaniu. Na podstawie przeprowadzonej sondy prezes dr Piotr Brukiewicz napisze do dyrektora Śląskiego NFZ zapytanie, dlaczego w naszym regionie przetwarzanie komunikatu trwa 4 dni.

- problem z receptami wystawianymi przez onkologię w Gliwicach – ciąg dalszy sprawy zaprezentowanej przez dr Piotra Kaczmarczyka na poprzednim posiedzeniu. Uzyskano zapewnienie o chęci współpracy w temacie między innymi od prezesa SIL. Pojawiła się jedna recepta z drobnym błędem, lecz NFZ uznał, że może on wystąpić, a recepta będzie refundowana.

- spotkanie z doc. Pawłem Olczykiem w sprawie projektu opieki farmaceutycznej. Prezes dr Piotr Brukiewicz rozmawiał także z Kamsoftem, który ma stworzyć narzędzia informatyczne służące do sprawnego znajdowania przypadków, danych interesujących doc. Pawła Olczyka i by mogły one być dalej przetwarzane.

- Testowany jest nowy sposób wyliczania i przekazywania danych o leku recepturowym. Złożona w Centrali NFZ w Warszawie w trakcie spotkania dot. receptury propozycja zmiany sposobu naliczania marży na lek recepturowy, opiera się w większym stopniu na rzeczywistej wycenie wiedzy, pracy i czasu farmaceuty, koniecznych do przygotowania wybranej postaci leku, a nie jest związany tylko z wartością składników wchodzących w skład leku recepturowego.
Zalecenia farmaceutów zmierzają do utrzymania opłacalności receptury ze względu na dostępność dla Pacjenta, a także ze względu na straty w surowcach i inne koszty ponoszone przez apteki. NFZ przyjął propozycje, lecz żadnej nie uwzględnił. NFZ chce mieć pełny wgląd w skład leku. Wszystkie składniki muszą mieć przyporządkowany bloz, ean oraz jednolite miary. Na pliku xml mają być tworzone analizy do wyliczeń marży. Niestety NFZ będzie rozwiązany zanim temat zostanie rozwiązany. Istnieje obawa, że kary umowne będą zastąpione przez odsetki. Dr Mikołąj Konstanty powiedział, że problemem są próby regulowania rynku „od góry”. Prezes dr Piotr Brukiewicz powiedział, że porażający jest brak informacji i zrozumienia po stronie NFZ.

- Prezes przekazał informację, że aby mieć pełen wgląd w dane portalu NFZ niezbędna jest aktualizacja komunikatu o numerze PWZ. Stary numer musi być zastąpiony nowym. Niektórzy mają w książeczkach stary numer PWZ. Nowy można podejrzeć na stronach internetowych centralnego rejestru farmaceutów. Wymagana jest aktualizacja całego personelu.

- poinformowano, że do biblioteki SIA została już zakupiona najnowsza Farmakopea Polska X .

- Członkowie Rady uczestniczyli w I Balu Śląskiego Forum Zaufania Publicznego, który odbył się 10 lutego br. w hotelu Monopol w Katowicach.

7. 16 posiedzenie Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w dniu 7 marca 2017 r. zakończono ok. godz. 12.35.

Protokołował
Mgr farm. Michał Rzepczyk

Dokładny termin: 2017-03-07
Autor: Michał Rzepczyk
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet