2015-03-03
XLI Posiedzenie Rady ŚIA VI Kadencji

Protokół z obrad 41 posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VI kadencji w dniu 3 marzec 2015 roku.

Katowice, dnia 3 marzec 2015 roku.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Godz. rozpoczęcia 9:15. Przewodniczący posiedzenia prezes dr farm. Piotr Brukiewicz. Protokolant mgr farm. Michał Rzepczyk.

2. Przyjęcie protokołu z 40 posiedzenia Rady ŚIA VI kadencji w dniu 03.02.2015r.

1. Posiedzenie Rady SIA otworzył Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz o godz. 9.25. Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu obecnych było 18/31 osób. Na podstawie listy obecności Prezes SIA stwierdził prawomocność obrad posiedzenia Rady SIA dla ważności podejmowanych uchwał. Po powitaniu zebranych i stwierdzeniu prawomocności obrad, prowadzący posiedzenie dr Piotr Brukiewicz zaproponował porządek obrad. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Protokolant mgr farm. Michał Rzepczyk.

2. Następnie Rada SIA jednogłośnie przyjęła protokół z 40 posiedzenia Rady ŚIA VI kadencji w dniu 03.02.2015r.

3. Rada SIA pozytywnie jednogłośnie podjęła uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu farmaceuty: Urszula Marcelina Żal VI/006/15.

4. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad Prezydium Rady SIA przystąpiło do opiniowania:

4a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki:

- mgr farm. Jolanta Plutecka w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Tanich Leków” w 42-310 Żarki, ul. Kościuszki 1;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Monika Knechtel w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Knechtel-Stara Apteka” w 41-600 Świętochłowice, ul. Katowicka 11;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Maciej Gryc w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Tysiąclecia Centrum Tanich Leków” w 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia 5;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie. Jednocześnie Rada SIA negatywnie ocenia używaną przez zezwoleniobiorcę nazwę apteki „Apteka Tysiąclecia Centrum Tanich Leków” ze względu na niezgodność z obowiązującym prawem nazwy apteki. Art. 94a prawa farmaceutycznego w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2012 br. zakazuje wszelkiej reklamy aptek (Dz.U. 2014 poz. 1191), co uzasadnia negatywną opinię Rady SIA. W ocenie Rady SIA nazwa „Apteka Tysiąclecia Centrum Tanich Leków” niezgodna jest ze wskazanym zapisem art. 94a ustawy oraz w sposób niedozwolony sugeruje, że w tej aptece „tanie” są też leki refundowane, które posiadają stałe ceny regulowane. Wskazując na powyższe Rada SIA wyraża pogląd, że nazwa taka jest sprzeczna z prawem i nie powinna zostać zarejestrowana przez WIF w Katowicach, jako nazwa apteki ogólnodostępnej po wejściu w życie art. 94a prawa farmaceutycznego w dniu 01.01.2012r.

- mgr farm. Małgorzata Narwojsz w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Dbam o Zdrowie” w 44-240 Żory, ul. Ogrodowa 18;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Agata Wieczorek w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Supernowa” w 40-870 Katowice, ul. B. Krzywoustego 4/3;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Dominik Tomaszewski w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Batorego 19” w 41-506 Chorzów, ul. Batorego 19;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Małgorzata Przyjemska w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Opieki Farmaceutycznej” w 41-215 Sosnowiec, ul. Ogrodowa 1;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
Jednocześnie Rada SIA zadecydowała, że wraz z uchwałą zostanie do inspektoratu przekazana informacja, że na podstawie posiadanych przez izbę dokumentów, obsada magistrów może nie zapewnić w tej aptece obecności farmaceuty w godzinach czynności apteki zgodnie, z wymogami Prawa farmaceutycznego. W związku z tym Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej prosi, aby przy akceptacji nowego kierownika apteki, zwrócić wnioskodawcy uwagę na konieczność uzupełnienia obsady magistrów farmacji w aptece lub skrócenia godzin czynności apteki.

- mgr farm. Agnieszka Krawczyk w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Mega” w 41-709 Ruda Śląska, ul. Pokoju 14;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

4b. Wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej - wydanie opinii zawierającej m.in. stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia apteki przez kandydata na funkcję kierownika apteki ogólnodostępnej:

- mgr farm. Agata Bielec-Bednarczuk w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Zdrowit” w 40-645 Katowice, ul. Marcina Radockiego 284 w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Szósta Apteka Zdrowit Sp. z o.o. z siedzibą w 41-943 Piekary Śląskie, ul. Diamentowa 3;
Rada SIA jednogłośnie postanowiła wszcząć postępowanie wyjaśniające w sprawie wydania zezwolenia dla „Apteka Zdrowit” w 40-645 Katowice, ul. Marcina Radockiego 284 zgodnie z art. 106 par. 4 kpa i wezwać wnioskodawcę Szósta Apteka Zdrowit Sp. z o.o. z siedzibą w 41-943 Piekary Śląskie, ul. Diamentowa 3 do wyjaśnienia, czy spełnia warunki do uzyskania zezwolenia mając na względzie przepisy antykoncentracyjne zawarte w art. 99 ust. 3 p. 2 ustawy prawo farmaceutyczne oraz jakie są powiązania kapitałowe i osobowe wnioskodawcy z podmiotami prowadzącymi apteki ZDROWIT na terenie woj. śląskiego.

- mgr farm. Alina Wilczek w aptece ogólnodostępnej w 44-280 Rydułtowy, ul. Plebiscytowa 47 w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez FARMDOR Sp. z o.o. z siedzibą w 41-409 Mysłowice, ul. Białobrzeska 45;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Olga Krasnodębska w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Dobrusia III” w 40-431 Katowice, ul. Szopienicka 59 w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez AKESO Sp. z o.o. z siedzibą w 40-728 Katowice, ul. Franciszkańska 30;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Hanna Rozwadowska-Tereszczuk w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Ziko Apteka” w 41-700 Ruda Śląska, ul. Zabrzańska 51 w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez VINCENT Sp. z o.o. z siedzibą w 31-216 Kraków, ul. Legnicka 5;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

4c. Wniosku w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej - wydanie opinii w sprawie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o nazwie:

- „Apteka Zdrowit” w 44-190 Knurów, ul. 1-go Maja 74/3 w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Zdrowit Dacjusz Zdebel, Marta Zdebel Spółka Jawna z siedzibą w 41-943 Piekary Śląskie, ul. Diamentowa 3 - cd. sprawy;
Rada SIA jednogłośnie negatywnie postanowiła zaopiniować wniosek dotyczący udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Z informacji znajdujących się na stronach ŚWIF w Katowicach ustalono, że na terenie Województwa Śląskiego w dniu 03.03.2015r. działa 1535 aptek ogólnodostępnych. Wskazując na powyższe, z wyliczenia matematycznego wynika, że 1% w zaokrągleniu to 16 aptek. Opiniowana apteka zdaniem Rady SIA narusza wskazane przepisy antykoncentracyjne, w tej sytuacji istnieją uzasadnione podstawy do negatywnego zaopiniowania wnioskowanego zezwolenia na prowadzenie apteki w 44-190 Knurów, ul. 1-go Maja 74/3.

- „Prima” w 44-119 Gliwice, ul. Pogodna 15 w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Farmacja UNO Sp. z o.o. z siedzibą w 62-510 Konin, ul. Hurtowa 2;
Po przedstawieniu dokumentacji, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

4d. Kandydatur na stanowisko kierownika Składu Konsygnacyjnego - wydanie zaświadczenia w związku ze zmianą na stanowisku kierownika oraz opiniowanie kandydatury osoby odpowiedzialnej za obrót środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi oraz prekursorami:

- mgr farm. Piotr Wysocki w Składzie Konsygnacyjnym oraz hurtownia Hurtap S.A. w 43-100 Tychy, ul. Murarska 28;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

4e. Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej dotyczący zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska.

5. Inne sprawy bieżące:

5a. Rada SIA jednogłośnie bez uwag przyjęła terminy kolejnych posiedzeń Rady SIA i Prezydium Rady SIA:

31.03 - P
14.04 - R
28.04 - P
12.05 - R
26.05 - P
09.06 - R
23.06 - P

5b. Do Rady SIA wpłynął wniosek o zapomogę finansową. Po rozpatrzeniu wniosku przez komisję ds. Socjalno-Bytowych, Rada SIA działając w ramach swoich kompetencji jednogłośnie postanowiła udzielić wnioskodawczyni mgr farm. ... bezzwrotnej zapomogi finansowej w kwocie ... Izba posiada konto, na którym gromadzone są fundusze na rzecz pomocy Członkom SIA w trudnych sytuacjach życiowych.

5c. Głosowanie nad wnioskami o przyznanie odznaczeń państwowych i branżowych
Członkowie Rady SIA w głosowaniu tajnym podjęli uchwały w sprawie nadania odznaczeń i wyróżnień: Medale im. Edmunda Baranowskiego przyznano mgr farm. Monice Kubara i mgr farm. Romanowi Misiak, a Laury Śląskiej Izby Aptekarskiej - dr n. farm. Bożenie Karolewicz i mgr farm. Wiktorowi Napióra. Ponadto, również w głosowaniu tajnym, członkowie Rady SIA zdecydowali o wystąpieniu do Naczelnej Izby Aptekarskiej o nadanie tytułu "Mecenas Samorządu Aptekarskiego" mgr Barbarze Jendryczko i dalsze procedowanie w sprawie nadanie Srebrnego Krzyża Zasługi mgr farm. Krzysztofowi Majka.

5d. Rada SIA jednogłośnie przyjęła do wiadomości informację o złożeniu do biura SIA wniosków o przyznanie odznaczeń samorządowych i państwowych. Prezes odczytał zebranym kandydatury do odznaczeń. Zgodnie z regulaminem wnioski zostaną zamieszczone na stronie internetowej izby do zapoznania, a na kolejnym posiedzeniu Rady przegłosowane.

5e. Spotkanie z Prezesem Zarządu e-PRUF Panią Karoliną Bartoszek. Tematem spotkania były ubezpieczenia lekowe. Wychodząc z założenia, że pacjenci finansują około 30% kosztów leków, a poziom współpłacenia jest w Polsce najwyższy w Europie, firmy PZU i Luxmed rozwijają temat ubezpieczeń lekowych, widząc potrzebę prywatnego systemu ubezpieczeń.
Ubezpieczenia lekowe to produkty ubezpieczeniowe, gdzie towarzystwa ubezpieczeniowe współfinansują leki.
Prace nad ubezpieczeniami trwają od 2010 roku; pierwsze ubezpieczenie pojawiło się w 2011 r.
Po konsultacji z dużymi kancelariami uznano, że działalność ta nie łamie zakazu reklamy. Jednak interpretacja była jednoznacznie przeciwna. Epruf realizuje obsługę ubezpieczeń zdrowotnych. Od grudnia 2014 jest to możliwe w każdej aptece w Polsce. Dostępne są dwie formy: model gotówkowy - ubezpieczony po zakupie przesyła dokumentację do ubezpieczyciela, który rozlicza wydatek Pacjentowi. Model bezgotówkowy: na podstawie legitymacji dofinansowanie rozliczane jest bezgotówkowo. Informacje na temat modelu bezgotówkowego zostały rozesłane do GIF i WIF oraz izb aptekarskich, a także aptek.
Dodatkowo Epruf jest dla towarzystw ubezpieczeniowych podmiotem umożliwiającym bezgotówkowe rozliczenia oraz wspiera tworzenie receptariuszy (mając wiedzę na ten temat, której brakuje w TU).
Obsługiwane produkty: PZU z kartą apteczną - dofinansowanie z dopłaty do leków w wysokości zależnej od decyzji ubezpieczyciela. Także ubezpieczenia zdrowotne z warunkami różnymi w zależności od pakietu. Luxmed w zależności od pakietu wykupionego przez pracodawcę, do opakowania leku Pacjent dopłaca 5, 3 lub 0 zł.
Prezes dr Piotr Brukiewicz powiedział, że poprzednio współpraca była źródłem konfliktów oraz stygmatyzowania członków Izby, także tych będących członkami Rady. Zdarzało się w naszym rejonie, że WIF zakwestionował funkcjonowanie programu epruf w kontekście zakazu reklamy. Ma nadzieję, że temat jest za nami.
Prezes Karolina Bartoszek przyznała, że były zaniedbania w komunikacji. Celem nigdy nie było wyróżnianie części aptek; obecnie nowe zapisy mają temu dodatkowo zapobiec. Obecnie przestrzegane będą wytyczne by uniknąć problemów z prawem ze strony aptek.
W odpowiedzi na pytania prezes Karolina Bartoszek dodała:
- receptariusz definiuje ubezpieczyciel; PZU ma zdefiniowane 3 cenniki. Nie podlegają refundacji szczepionki, antykoncepcja czy niektóre zabiegi. LuxMed ma w receptariuszu tylko leki na receptę.
- obecnie współpraca systemu z oprogramowaniem eurosoft, tradis i infofarm; założeniem jest współpraca z każdym systemem.
- początkowo obsługiwane były ubezpieczenia grupowe np.: PZU karta apteczna do ubezpieczenia na życia, by szybciej doszedł do zdrowia. Dopłaty sięgały 80%.
Obecnie karta apteczna dla osób indywidualnych, dla osób, które miały ubezpieczenie i chcą przedłużyć, karta apteczna na wypadek pobytu w szpitalu lub ubezpieczenie antybiotyk (zniżka na antybiotyki i chemioterapeutyki).
- przy obsłudze bezgotówkowej pojawiają się koszty do poniesienia przez apteki: ryczałt miesięczny (zapewnienie dostępu do systemu, helpdesk i struktura) maksymalnie 14,99 zł (do końca czerwca 4,99 zł), oraz opłata za transfer w wysokości 2,6% od wartości dofinansowania.
- PZU i Luxmed nie mają innych form współpracy z aptekami niż epruf.

Dr Piotr Brukiewicz zapytał, czy ryzyko nieprawidłowego zrealizowania świadczenia przez aptekę jest minimalne; opiera się tylko na ewentualnych problemach natury informatycznej.
Prezes Karolina Bartoszek wyjaśniła, że klient przychodzi z kodem kreskowym, który po zeskanowaniu daje dostęp do informacji na temat przysługujących świadczeń.
Informacją dla ubezpieczyciela jest recepta, świadcząca o wystąpieniu zdarzenia; koniecznie należy podać nr PESEL. Po poprawnej weryfikacji pacjenta, system przekazuje informację jaka zniżka mu przysługuje na zapisane na recepcie leki.
Epruf kontroluje, czy apteki nie zawyżają cen leków, chcąc zwiększyć swój zarobek. Skupiają się na bardzo odmiennych od rynkowych cenach, bez określania marży.
Mgr Krzysztof Majka wyraził uwagi co do współpracy z epruf. Utrudnieniem są wymogi takie jak: konieczność ponoszenia opłaty, posiadanie sprawnego łącza internetowego do przeprowadzenia transakcji. Mogą pojawić się problemy gdy mamy na stanie np. kosmetyk, którego nie ma w bazie epruf (lub jest źle powiązana), a pacjent uważa że powinien dostać każdy lek z apteki.
Prezes Karolina Bartoszek odpowiedziała, że znaleziono sposób techniczny - umożliwienie sprzedaży każdego produktu w aptece.
Mgr Krzysztof Majka uznał hasło „ubezpieczenie w każdej aptece” jako nieprawdziwe patrząc na usunięcie aptekarzy z programu epruf po głosowaniu tematu aptek DOZ i zapytał, czy są jakiekolwiek możliwości uniknięcia stosowania rozwiązania umowy jako formy nacisku jak miało to miejsce.
Prezes Karolina Bartoszek odpowiedziała, że przychodzi z czystą kartą bez planów usuwania jakiejkolwiek apteki; osobiście nie miała wpływu na decyzje poprzedników i obiecuje, że takie sytuacje nie będą miały miejsca.
Mgr Zdzisław Gawroński stwierdził, że ze względu na opłaty - nie jest to dla każdej apteki. Dodał, że jeśli za coś trzeba płacić - nie jest to ogólnie dostępne.
Prezes Karolina Bartoszek odpowiedziała, że koszty są obniżone do minimum zapewniającego funkcjonowanie. Żeby funkcjonować epruf musi pobierać opłaty.
Dr Piotr Brukiewicz porównał sytuację do tematu operatorów kart kredytowych czy telekomów; brak konkurencji nie wymusza obecnie anulowania czy zmniejszenia kosztów. W przypadku pojawienia się konkurencji brak kosztów by był atutem do wyboru epruf jako obsługującego ubezpieczenia.
Dr Piotr Brukiweicz podsumował, że cieszy się ze zmian w epruf, życzyłby sobie, by członkowie usunięci z programu byli w jakiś sposób zrekompensowani; podejmuje się mediacji z NIA, która jest w opozycji do programu; zachęcił do uwzględnienia poruszanych tematów ekonomicznych.

5f. Do biura izby wpłynęło pismo Rektora SUM w Katowicach prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego, w którym z uznaniem przyjął propozycję SIA w zakresie współpracy i pomocy przy tworzeniu Muzeum Historii Medycyny i Farmacji. Sprawa będzie kontynuowana.

5g. Informacja o spotkaniu z mgr farmacji - pracownikami ŚLWIF w sprawie składek członkowskich. Wysokości składek są różne w okręgowych izbach. Sytuacja pracowników Nadzoru jest podobna do pracowników NFZ, którzy płacą składki, a nie mogą pracować poza NFZ. Należy zgłosić uwagi do projektu ustawy by uporządkować temat w skali kraju.
Mgr Krzysztof Majka powiedział, że wprowadzenie liniowej składki jest uzasadnione i wszyscy płacą tyle samo. Przedstawianie wyliczeń w oparciu o kwotę wypłaty może być krzywdzące dla innych farmaceutów.
Prezes dr Piotr Brukiewicz powiedział, że najbliższy Krajowy Zjazd Aptekarzy powinien zająć się ujednoliceniem budżetowania Okręgowych Izb Aptekarskich. Temat będzie kontynuowany na kolejnym posiedzeniu Rady SIA.

5h. Informacje o brakach leków. Prezes dr Piotr Brukiewicz powiedział, że problem narasta; media coraz częściej dopytują o przyczyny braku leków. Prezes dr Piotr Brukiewicz wraz z mec. Krystianem Szulcem chcą być obecni na najbliższej komisji zdrowia, gdzie ma zostać podjęty temat odwróconego łańcucha. O przyczyny braków są niesłusznie obwiniani aptekarze, podczas gdy przedsiębiorcy do perfekcji doprowadzają wywieranie wpływu na kierowników. Jako samorząd SIA nie jest przeciwnikiem biznesu. Optymalnym wydaje się prawo umożliwiające wywóz nadwyżki. Dr Mikołaj Konstanty powiedział, że będąc w stanie zapewnić kontrolę nad dystrybucją i raportowanie rozchodu wydawało mu się, że producenci będą zainteresowani powierzeniem AGW Radix nadzoru nad lekami. Okazało się, że mimo wcześniejszych zapewnień, po przedstawieniu konkretnej propozycji, przedstawiciele producenta stwierdzili, że dysponują swoimi kanałami interwencyjnymi i jednak nie są zainteresowani współpracą.
Prezes dr Piotr Brukiewicz dodał, że jedynym obecnie sposobem wydaje się przekazywanie mediom informacji o problemach z zaopatrzeniem w leki.
Mgr Grzegorz Zagórny dodał, że anonimizacja recepty przed przekazaniem jej do producenta w celu uzasadnienia zapotrzebowania nie ogranicza się do ukrycia danych pacjenta; należy także anonimizować dane lekarza oraz numer recepty, w którym zawarte są dane.

5i. Informacja o nowej książce prof. Waldemara Jańca „Leki sieroce”.
Rada SIA wyraziła zgodę na zakup kilku egzemplarzy książki na potrzeby izby.

5j. Odpowiedź MZ w sprawie skargi dotyczącej nienależytego wykonywania ustawowych zadań przez GIF. Jedyną drogą wydaje się zaskarżenie ustawy o 1% z KPA i wyjaśnienie sposobów interpretacji artykułu 99, bo ministerstwo interpretuje go inaczej, niezgodnie ze stanowiskiem Izby, inaczej niż wydaje się brzmieć intencja ustawodawcy.

5k. Rada SIA przyjęła do wiadomości pismo Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka - „Apel do Władz III Rzeczypospolitej, do Władz Unii Europejskiej, do Władz Narodów Świata” w sprawie pigułki „dzień po”.

6. Wolne głosy i wnioski.
6a. Informacja o wycofaniu ankiety dotyczącej funkcjonowania samorządu aptekarskiego.
6b.Pradaxa weszła na listy refundacyjne; zobaczymy jak rozwinie się temat dostępności i cen produktu.
6c. Informacje o konkursie fotograficznym. Będzie to otwarty, ogólnodostępny konkurs, do którego zaproszeni są wszyscy amatorzy fotografii.
6d. Pismo mgr farm. z Żyrardowa o sytuacji małych aptek zostało rozesłane do Rady do zapoznania się.
6e. Pani mgr farm. Aleksandra Szymura organizuje szkolenie w Rybniku na temat opieki farmaceutycznej.
6f. Prezes dr Piotr Brukiewicz w imieniu dr Kazimiery Klementys zwrócił się z prośbą o dofinansowanie spotkania Klubu Seniora kwotą ... zł.
6g. 45-lecie WF SUM w Sosnowcu i 25-lecie ukończenia studiów rocznika 90/91
6h. Prezes dr Piotr Brukiewicz omówił sprawę członka Rady SIA - pracownika firmy DOZ S.A. związaną z próbą nadużycia przez Pana mgr farm. Jakuba Wilczok członkostwa w Radzie SIA w interesie swojego pracodawcy.*
6i. Informacja o konferencjach w Rudach w opactwie cystersów oraz PTFarm & TPD (Towarzystwo Dermatologiczne).
6j. Informacja o rozprawach w WSA: powraca temat programu 60+ oraz nazw aptek. W NSA rozpatrywana będzie apelacja wniesiona przez GIF Dolnośląskiej Izbie.
6k. Na konferencji w Rudach prezes dr Piotr Brukiewicz spotkał mgr Kaszę, który przekazał mu materiały na temat budowy Apteki - Pomnika Jana Pawła II. SIA wspomoże inicjatywę przez publikację na stronie WWW oraz w Apothecariusie.

*Do punktu 6h. mgr farm. Jakub Wilczok wniósł zdanie odrębne o treści:
„udzielono mgr Wilczokowi ustnej nagany za pytanie dotyczące możliwości wglądu do materiałów prezydium, w związku z omówieniem na Prezydium treści materiałów wewnętrznych DOZ S.A., gdzie zatrudniony jest mgr Wilczok”.

7. 41 posiedzenie Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w dniu 03 marca 2015r. zakończono ok. godz.13.00

Protokołował
Mgr farm. Michał Rzepczyk

Dokładny termin: 2015-03-03
Autor: Michał Rzepczyk
chevron_left
15
01.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry