2015-02-03
XL Posiedzenie Rady ŚIA VI Kadencji

Protokół z obrad 40 posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VI kadencji w dniu 3 lutego 2015 roku.

Katowice, dnia 03 lutego 2015 roku.


1. Posiedzenie Rady SIA otworzył Wiceprezes mgr farm. Andrzej Bednarz o godz. 9.30. Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu obecnych było 16/31 osób. Na podstawie listy obecności Wiceprezes Rady SIA stwierdził prawomocność obrad posiedzenia Rady SIA dla ważności podejmowanych uchwał. Po powitaniu zebranych i stwierdzeniu prawomocności obrad, prowadzący posiedzenie mgr farm. Andrzej Bednarz zaproponował porządek obrad. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Protokolant mgr farm. Jan Stasiczek.

2. Rada SIA jednogłośnie przyjęła protokół z 39 posiedzenia Rady ŚIA VI kadencji w dniu 07.01.2015r.

3. Rada SIA pozytywnie jednogłośnie podjęła uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu farmaceuty: Joanna Kruk VI/002/15, Karol Paszylka VI/003/15

4. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad Rada SIA przystąpiła do opiniowania:

4a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki:

- mgr farm. Agnieszka Kawoń w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Dbam o Zdrowie” w 41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 75;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Ewa Gleń w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Zdrowit V” w 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 1;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek pozytywnie większością głosów przy jednym głosie „wstrzymującym”.
Jednocześnie Rada SIA zwróciła się do ŚlWIF o zbadanie, czy podmiot prowadzący aptekę nie przekroczył zapisów antykoncentracyjnych w zakresie prowadzenia 1% aptek. W ocenie Rady SIA podmioty prowadzące Apteki Zdrowit spełniają dyspozycję art. 99 ust.3 p. 2 ustawy prawo farmaceutyczne.

- mgr farm. Anna Kucharska w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Zdrowit” w 44-113 Gliwice, ul. Przyszowska 40;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie większością głosów przy dwóch głosach „wstrzymujących”.
Jednocześnie Rada SIA zwróciła się do ŚlWIF o zbadanie, czy podmiot prowadzący aptekę nie przekroczył zapisów antykoncentracyjnych w zakresie prowadzenia 1% aptek. W ocenie Rady SIA podmioty prowadzące Apteki Zdrowit spełniają dyspozycję art. 99 ust.3 p. 2 ustawy prawo farmaceutyczne.

4b. Wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej - wydanie opinii zawierającej m.in. stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia apteki przez kandydata na funkcję kierownika apteki ogólnodostępnej:

- mgr farm. Agnieszka Sierka w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Dobra Sieciowa” w 41-200 Sosnowiec, ul. Sucha 9 w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Pana Mariusza Sierka zam. Zawiercie, Pana Mieczysława Stępień zam. Wielowieś - cd. sprawy
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, kandydata na stanowisko kierownika apteki zaopiniowano pozytywnie większością głosów przy 1 głosie „wstrzymującym”
Natomiast negatywnie większością głosów przy 1 głosie „wstrzymującym” zaopiniowano wniosek w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Dobra Sieciowa” ze względu na niezgodność z obowiązującym prawem nazwy apteki. Art. 94a prawa farmaceutycznego w brzmieniu obowiązującym od 01.12.2012r. zakazuje wszelkiej reklamy aptek Dz.U. 2008/45/271 ze zm. co uzasadnia negatywną opinię Rady SIA. Rada SIA wyrażą pogląd, że nazwa taka jaką zaproponowano we wniosku jest sprzeczna z prawem w zakresie użycia przymiotnika „dobra” i nie powinna zostać zarejestrowana przez WIF w Katowicach jako nazwa apteki ogólnodostępnej.
Jednocześnie Rada SIA postanowiła wystąpić do ŚLWIF z wnioskiem o wszczęcie postępowania i usunięcie z witryn lokalu napisów reklamujących opiniowaną aptekę sprzecznych z art. 94a pr. farmaceutycznego, a także zakazanie w trakcie procedowania wydania zezwolenia na prowadzenie apteki reklamy przyszłej apteki poprzez nieprawdziwe oznaczenie otwieranej apteki jako „tutaj powstanie centrum tanich leków”, co jest oczywiście nieprawdziwe i sprzeczne z art. 94a pr. farmaceutycznego.

- mgr farm. Adam Kunert w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Zdrowit” w 44-194 Knurów, ul. Szpitalna 25a w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Zdrowit Dacjusz Zdebel, Marta Zdebel Spółka Jawna z siedzibą w 41-943 Piekary Śląskie, ul. Diamentowa 3;
Po przedstawieniu wniosku Rada SIA większością głosów przy jednym głosie „wstrzymującym” postanowiła wszcząć postępowanie wyjaśniające w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Zdrowit” w 44-194 Knurów, ul. Szpitalna 25a zgodnie z art. 106 par. 4 kpa i wezwać wnioskodawcę Zdrowit Dacjusz Zdebel, Marta Zdebel Spółka Jawna z siedzibą w 41-943 Piekary Śląskie, ul. Diamentowa 3 do wyjaśnienia, czy spełnia warunki do uzyskania zezwolenia mając na względzie przepisy antykoncentracyjne zawarte w art. 99 ust. 3 p. 2 ustawy prawo farmaceutyczne oraz jakie są powiązania kapitałowe i osobowe wnioskodawcy z podmiotami prowadzącymi apteki ZDROWIT na terenie woj. Śląskiego zgodnie z wykazem prowadzonym przez SWIF w Katowicach, a także wezwać Pana mgr farm. Adama Kunert do wykazania od kiedy spełnia warunki do pełnienia funkcji kierownika wnioskowanej apteki. Kandydat na kierownika apteki Pan mgr farm. Adam Kunert w oświadczeniu złożonym do akt nie wskazał od kiedy będzie pełnił funkcję kierownika we wnioskowanej aptece, a jednocześnie oświadczył w formularzu, że pełni funkcję kierownika w innej aptece od 2004 roku do nadal. Zgodnie z art. 88 ust. 1 prawa farmaceutycznego można być kierownikiem jednej apteki. W tej sytuacji koniecznym stało się wyjaśnienie od kiedy kandydat na kierownika we wnioskowanej aptece, zaprzestanie pełnienia funkcji kierownika w dotychczasowym miejscu pracy, tak aby wskazany przepis był przestrzegany.
Jednocześnie Rada SIA postanowiła zwrócić się do ŚWIF w Katowicach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Zdrowit” w 44-194 Knurów, ul. Szpitalna 25a na prawach strony na podstawie art. 31 par. 1 p. 2 kpa, co uzasadnione jest ważnym interesem członków Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach oraz pacjentów, a ustawowe cele działania SIA dają podstawę do złożenia wniosku.
- mgr farm. Agnieszka Mech w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Brojan” w 43-600 Jaworzno, ul. Paderewskiego 43 w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Panią Grażynę Barańska zam. Jaworzno, Pana Kazimierza Barański zam. Jaworzno;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

4c. W dalszej kolejności opiniowano farmaceutę - opiekuna, który ma sprawować opiekę nad przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką zawodową studentów VI roku kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego - na wniosek ŚUM w Katowicach. Po przeanalizowaniu warunków, które są wymagane od opiekunów Rada SIA udzieliła jednogłośnie zgody:

- mgr farm. Teresie Stychlok w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Stara” w 43-190 Mikołów, ul. Rynek 5;

4d. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do otrzymanego projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Będzińskiego, wobec powyższego Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt.

4e. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do otrzymanego projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Sosnowiec, wobec powyższego Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt.

4f. Prośba o opinię w sprawie aptek całodobowych działających na terenie miasta Katowice, w związku z rezygnacją z systemu całodobowego apteki w Katowice, ul. Mysłowicka 13;
W odpowiedzi na pismo Wiceprezydenta Miasta Katowice w sprawie udzielenia opinii dotyczącej możliwości rezygnacji z pracy w systemie całodobowym apteki „Przyjazna II” w Katowicach, ul. Mysłowicka 13 i ograniczenia godzin jej czynności od 7:00 do 22:00 Rada SIA uznała, że zaproponowane rozwiązanie dostosowane jest do potrzeb ludności i zapewnia dostępność do świadczeń również w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy. Propozycja oparta jest o działalność sześciu aptek czynnych całodobowo przez wszystkie dni w roku w tym niedziele, święta i inne dni wolne od pracy oraz o działalność pozostałych aptek ogólnodostępnych otwartych od poniedziałku do soboty, ewentualnie w niedzielę. Rada SIA nie widzi przeszkód rezygnacji z systemu całodobowego apteki w Katowice, ul. Mysłowicka 13.

5. Inne sprawy bieżące:

5a. Do biura SIA wpłynęła prośba Zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego ŚUM o objęcie patronatem X Międzynarodowej i LIV Międzywydziałowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych. Rada SIA jednogłośnie zaakceptowała ww. prośbę. Stosowne pismo zostanie przesłane na ręce Pana Bartosza Kuc - Członka Zarządu STN.

5b. Wydanie postanowienia w sprawie egzekucji komorniczej.
Rada SIA jednogłośnie postanowiła skierować do postępowania egzekucyjnego zgodnie z art. 66 ustawy o izbach aptekarskich sprawę Pani mgr farm. ... oraz prowadzić postępowanie egzekucyjne w sprawie ściągnięcia zaległych składek członkowskich.
Pani mgr farm. została prawidłowo powiadomiona o zmianach w zasadach opłacania składek. Informacja została przesłana listem poleconym na adres podany do Rejestru Farmaceutów prowadzonego przez Śląską Izbę Aptekarską. Korespondencja została podjęta. Pomimo wyjazdu za granicę, nie dopełniła oficjalnie obowiązku zawiadomienia o zmianach w miejscu wykonywania zawodu i nie podjęła kontaktów z Izbą do czasu, gdy pracownik izby nie uzyskał kontaktu mailowego w dniu 08.04.2014r. W mailu znajdował się wniosek o skreślenie z listy członków SIA w związku z wykonywaniem zawodu na terenie UE (Włochy). W maju 2014r. dokonano wykreślenia zgodnie z wnioskiem. Wniosek o umorzenie zaległych składek nie mógł zostać uwzględniony, ze względu na brak podstaw prawnych i faktycznych. Formalnie wniosek o wykreślenie wpłynął mailem w kwietniu 2014roku. W 2013 roku dłużniczka odebrała pismo z informacją o zmianach w zasadach opłat składek. Dłużniczka nie zwróciła się o rozłożenie na raty lub inną prolongatę zaległości, a Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej nie może zwolnić z obowiązku opłacania składek. W tej sytuacji prowadzenie egzekucji jest jedynym możliwym sposobem uzyskania należnych zaległych składek.

5c. Do Sejmowej Komisji Zdrowia zostaną przesłane uwagi SIA do projektu poselskiego dot. Prawa Farmaceutycznego art. 36z.
Rada SIA omówiła prace nad zmianami prawa farmaceutycznego. W związku z proponowanym brzmieniem art. 36z w związku z art.78 Rada SIA postanowiła zaproponować dodanie do art. 78 punkt 1b w brzmieniu
„Po punkcie 24 dodaje się punkt 24 a w brzmieniu
24a) w art. 78 po ustępie 1a dodaje się ustęp 1 b w brzmieniu
„Odmowa dostawy produktów leczniczych refundowanych przedsiębiorcy prowadzącemu hurtownię farmaceutyczną przez podmiot odpowiedzialny lub jego hurtownię, wytwórcę lub jego hurtownię lub importera jest dokonywana w formie pisemnej lub elektronicznej wraz z uzasadnieniem oraz powiadomieniem GIF
Odmowa sprzedaży Aptece przez Hurtownię Farmaceutyczną produktów leczniczych refundowanych wymaga przekazania Aptece informacji w formie pisemnej lub elektronicznej oraz składania przez Hurtownię do GIF cotygodniowych raportów o odmowach.”
Uzasadnienie
Należy zwrócić uwagę, że art.78 odnosi się wyłącznie do hurtowni farmaceutycznej. Proponowany zapis powinien odnosić się zaś do Podmiotów odpowiedzialnych lub ich hurtowni, Producenta lub ich hurtowni, Importera, Hurtowni oraz Apteki.
Tak, więc obecny zapis art.78 pkt 5 powinien odnosić się do wszystkich uczestników łańcucha w obrocie lekiem czyli do Podmiotu Odpowiedzialnego i powinien być rozszerzony o raportowanie przez Podmiot Odpowiedzialny lub jego hurtownię do GIF ewentualnej odmowy sprzedaży.

5d. Prośba o wydanie opinii dotyczącej propozycji zmian w Prawie Farmaceutycznym.
W odpowiedzi na wniosek Pana mgr farm. Łukasza Waligórski, po zapoznaniu się z przedstawionymi materiałami Rada SIA jednogłośnie stwierdziła, że nie widzi konieczności dokonywania zmian prawa farmaceutycznego w zakresie recepty farmaceutycznej.
Zdaniem Rady SIA brak jest aktualnie możliwości procedowania zmian ustawy prawo farm. w zakresie recept farmaceutycznych wobec wielu innych potrzeb nowelizacji tego prawa.
Rada częściowo podziela argumenty wnioskodawcy o konieczności wzmocnienia pozycji farmaceuty w systemie opieki zdrowotnej jednak aktualny zapis umożliwia wydanie leku prawie w każdej sytuacji.
Pojęcie zagrożenia zdrowia, którym operuje ustawodawca jest kategorią niedookreśloną i dość pojemną pozostawiając dużą swobodę w korzystaniu z recepty farmaceutycznej.
W tym zakresie Rada podziela stanowisko radcy prawnego SIA wyrażone w opinii, która przekazana zostanie do wiadomości wnioskodawcy.

5e. Informacja o posiedzeniu Rady NFZ - 29.01.2015
Mgr Andrzej Bednarz przekazał informacje z posiedzenia Rady NFZ, na którym uczestniczył w zastępstwie Prezesa Piotra Brukiewicza. Tematem wiodącym był ostatnio bardzo nagłaśniany i reklamowany pakiet onkologiczny. Na spotkaniu omawiano szczegółowo dla kogo może być wydana karta opieki onkologicznej, jakie się z tym wiążą koszty, kto ma prawo do tej karty, jak będą pacjenci kierowani na badania itd.
Inną kwestią poruszaną w dyskusji były środki kierowane zwrotnie jako nadwyżka ze śląskiego OW NFZ do budżetu centralnego. Kwoty te są z roku na rok coraz mniejsze, a to wynika wprost z ustawy refundacyjnej (pojawianie się nowych molekuł na liście refundacyjnej oraz zahamowanie spadku cen leków będących na liście) oraz z tego, iż z drugiej strony spożytkowane one są m. in. lokalnie na programy lekowe w województwie. Dokładniej kwestię tę omówił mgr Grzegorz Zagórny. Nadmienić należy, iż nie stwarza to żadnych konsekwencji dla wypłat kwot refundacji za leki dla aptek.
Kolejną kwestią, która została przez przedstawiciela SIA podniesiona to różny czas weryfikacji przesyłanych z aptek do NFZ zestawień refundacyjnych przez portal świadczeniodawcy. Należy jednak wspomnieć, iż cały czas jest to okres, który określają przepisy prawne na tą operację i może on być maksymanie do 5 dni wydłużony.

5f. Podsumowanie zawodów SKIM&L CUP - II Narciarski Puchar Lekarzy, Farmaceutów i Prawników - 2015
Mgr Krzysztof Majka przekazał relację z zakończonych w miniony weekend zawodów odbywających się na terenie Szczyrku na stokach Szyndzielni wśród lekarzy, farmaceutów i po raz pieszy także grona prawników. Zawody odbywały się w kategoriach zjazdu na nartach oraz snow-bordzie. Jak opisał kolega czasem można było odnieść wrażenie iż są to zawody amatorów (tu reprezentowanych przez farmaceutów) z zawodowcami, biorąc pod uwagę okazjonalnych pasjonatów narciarstwa oraz tych, którzy uprawiają ten sport prawie zawodowo. Wyniki sportowe osiągnięte przez farmaceutów nie były na poziomie pucharowym, tym nie mniej satysfakcja duża z ukończenia poszczególnych dyscyplin i spora zabawa. Gratulacje dla wszystkich którym się to udało!
Kolejną częścią pucharu była konferencja naukowa. Przebiegała ona w dwóch nurtach, które można było wyodrębnić. Pierwszy tyczył uprawiania sportu przez każdego z nas. Tu jak pokazuje wiele badań należy się kierować zdrowym rozsądkiem, gdyż każde podjęcie treningów stopniu zaawansowanym wiąże się w przyszłości z dużym ryzykiem doświadczenia kontuzji. Im więcej rozsądku i umiaru, tym dłuższa przyjemność z uprawiania sportu bez kontuzji.
Drugim nurtem w panelu dyskusyjnym była kwestia odpowiedzialności prawnej w narciarstwie, a dokładnie w wypadkach podczas uprawiania tej dyscypliny sportu. Ciekawostką jest fakt, iż w sytuacji kolizji osoby zjeżdżającej w dół z osobą przecinającą stok uznaje się winną osobę, która przecina stok, gdyż porównuje się to do modelu ulicy jednokierunkowej. Dominujący jest kierunek z gór w dół. Innym faktem poruszanym w prelekcji było posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia podczas wyjazdu szczególnie na stokach poza krajem np. Austrii. Tu przy kolizji gdzie nie można dociec kto jest winnym, uznaje się iż oboje uczestnicy zdarzenia ponoszą winę po równo, w tym też np. kosztów udziały helikoptera w akcji. Zalecane jest posiadanie w tym przypadku stosownych polis przewidujących także takie ekstremalne koszty wypadku. Honorowym gościem konferencji był Józef Łuszczek - dwukrotny medalista olimpijski oraz wielokrotny medalista mistrzostw Polski.
W podsumowaniu należy podkreślić, iż współdziałanie z samorządem lekarzy oraz prawników przebiegało wzorowo i należy tą współprace rozwijać i wspierać.

5g. Stowarzyszenie Klub Żeglarski - APTEKARZ
Przewodniczący obrad przekazał informacje o założeniu Stowarzyszenia Klubu Żeglarskiego APTEKARZ w Olsztynie. 27 listopada zostało ono zarejestrowane w sądzie rejonowym i zaczęło swoje działania. Na prezesa powołano mgr Romana Grzechnik, obecnego prezesa OIA Olsztyn.
Zapraszamy wszystkich sympatyków żagli do wspierania tej cennej inicjatywy. Jak czytamy w statucie klubu będzie on organizował imprezy żeglarskie dla członków oraz ich rodzin, ma plan wspierać regaty farmaceutyczne oraz pielęgnować tradycje farmaceutyczne i żeglarskie w młodym pokoleniu żeglarzy. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod telefonem 89 534 06 81 oraz mail oiaols@ol.onet.pl lub olsztyn@oia.org.pl.

6. Wolne głosy i wnioski.
- pismo z prośbą o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia w spr. opiniowania.
Przewodniczący mgr Andrzej Bednarz przedstawił prośbę jednego z członków o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia w sprawie opiniowania. Z drugiej strony przedstawiono propozycję uregulowania zwoływania nadzwyczajnych posiedzeń.

- do biura SIA wpłynęła prośba mgr farm. o wycofanie wniosku egzekucyjnego dotyczącego ściągnięcia zaległych składek członkowskich. Rada SIA, biorąc pod uwagę sytuację Pani mgr farm. ..., jednogłośnie postanowiła wycofać wniosek egzekucyjny, aby umożliwić rozpoczęcie spłat zaległych składek, bez konieczności egzekucji i dodatkowych obciążeń Pani mgr farm.

- komunikat MZ ws. ellaOne.
Omówiono pismo MZ w sprawie wydawania z aptek produktów leczniczych i wyrobów medycznych dotyczących leku EllaOne. Zmianie uległby paragraf nr 1 w punkcie 2, gdzie dopisano, iż produkty z grupy ATC G03 A czyli hormonalne środku antykoncepcyjne do stosowanie wewnętrznego, posiadałyby kategorie dostępności OTC z dodatkowym warunkiem wydawania ich osobie, która ukończyła 15 rok życia. Pojawił się problem z weryfikacją danych pacjenta, na podstawie których można ten warunek sprawdzić, gdyż osoby te nie mają dowodu osobistego. Pojawiła się sugestia sprawdzania legitymacji szkolnej.
Głos w dyskusji zabrał mecenas Krystian Szulc opisując szerzej problem. Stwierdził, iż nie jest głównym zadaniem magistra farmacji śledzić decyzje Komisji Europejskich. Decyzja ta skierowana jest przede wszystkim do producenta i on jest głównym dysponentem tej informacji. To w jego gestii i obowiązku jest fakt iż powinien zadbać o to że by danym kraju ta decyzja byłaby wykonywana zgodnie z obowiązującym tam prawem. W tym momencie trzeba podkreślić, iż nikt nie kwestionuje zasadności wydanej przez Komisji Europejskiej decyzji na temat określonego leku. Firma przyznaje, iż aby farmaceuta mógł wydać lek zgodnie z tą decyzją jest konieczna potrzeba zmiany ulotki i opakowania. W związku z powyższym to firma ma obowiązek zmienić ulotkę oraz opakowanie, czyli globalnie dostosować do wymogów prawnych w danym kraju do potrzeb posiadanej decyzji.
Pojawia się też problem co z opakowaniami, które są w obrocie i nie mają nowej ulotki. Jak w tej kwestii ma postąpić apteka? Wyrażono pogląd, iż na przyszłość powinna wejść regulacja, która będzie mówiła o tym jak farmaceuta ma respektować decyzję Komisji Europejskiej.
Dotyka to też kwestii merytorycznej, iż w bazie aptecznej leków BLOZ mamy inny stan rzeczy, niż wydana decyzja. To też należy poprawić, by było jednolite stanowisko jasne dla apteki.

- Przewodniczący odczytał odpowiedz GIF z dnia 12.01.2015 r. na pismo skierowane przez SIA w sprawie wydawania przez technika leków z grupy działania A- substancje bardzo silnie działające wobec wykreślenia wykazu A, co powoduje teoretyczną możliwość wydania leków z tej grupy przez techników farmaceutycznych.
W dniu 19.01.2015 GIF zgłosił poprawkę do treści art. 91 prawo farmaceutyczne. Propozycja oparta jest o zapis, iż technik farmaceutyczny posiadający 2 letnia praktykę zawodową może wykonywać określone czynności fachowe z wyjątkiem sprzedaży produktów zawierających substancje bardzo silnie działające posiadające oznaczenie A w Farmakopei Polskiej.

- w odpowiedzi na pismo SUM w sprawie rozważenia możliwości podjęcia współpracy, która pozwoliłaby w ramach wspólnych działań na utworzenie na terenie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej ŚUM w Katowicach Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Rada SIA podjęła decyzję o współpracy z ŚUM w tym przedsięwzięciu. Szczegóły zostały omówione na ostatnim posiedzeniu Prezydium Rady SIA.

- Omówiono pismo skierowane do SIA przez mgr Piotra Klimę. Wyraził w nim podziękowanie za otrzymaną dotację na konferencje naukową w Rudach Raciborskich w dniu 27-28.02.2015. W piśmie swym także dotyka problemu nabycia mebli dla muzeum SUM. Pojawia się też kwestia adaptacji tychże mebli do wymiarów pomieszczenia - zmniejszenia ich wysokości.

- Mgr Włodzimierz Wdowski zwrócił uwagę na problem pojawiający się na wpisywaniu w sprawozdaniach za dany okres numeru rejestracyjnego nadawanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Adresat tego sprawozdania, Urząd Marszałkowski kwestionuje w nim poprawność tego numeru. Powoduje to komplikacje w postaci ponownego wysyłania sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego, najlepiej bez podania tego numeru lub zapisanie tego numeru wraz z załączonym pismem wyjaśniającym, skąd taki numer apteka posiada. Prelegent zwraca się o pomoc w tej kwestii, by wystąpić z wnioskiem, aby zlikwidować obowiązek składania sprawozdań. Przewodniczący przekazał, iż nie jest to możliwe, gdyż wymaga to zmiany prawa, zaś kwestia numeru rejestracyjnego będzie wyjaśniana z mecenasem Krystianem Szulcem.

7. 040 posiedzenie Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w dniu 03 lutego 2015 r. zakończono ok. godz. 11.00.

Protokołował
Mgr farm. Jan Stasiczek

Dokładny termin: 2015-02-03
Autor: Jan Stasiczek
chevron_left
15
01.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry