powrót
2004-10-11
XII Posiedzenie ORA IV Kadencji.
Protokół z 12 posiedzenia Rady Aptekarskiej, Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach, IV kadencji, dnia 5 października 2004 roku.

1. Posiedzenie Rady Aptekarskiej, Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach, IV kadencji, otworzył jej Prezes dr farm. Stanisław Piechula. Po powitaniu zebranych Prezes ORA zaproponował porządek posiedzenia. Porządek obrad został przyjęty

2. Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, przyjęła protokół z 11 posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach. Protokół z 14 posiedzenia Prezydium ORA w Katowicach, Rada przyjęła jednogłośnie.

3a. Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach, jednogłośnie, zaopiniowała negatywnie wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej:
-Przedsiębiorstwa Handlowego Artykułami Farmaceutycznymi i Paramedycznymi FARMAPOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie - apteka ogólnodostępna w Bytomiu ul. Olimpijska 1, kandydatka na stanowisko kierownika apteki mgr farm. Marta K. Pomimo wezwania do przedstawienia dokumentacji wniosku i określenia terminu, w którym ma to nastąpić, wnioskodawca nie przedstawił takiej dokumentacji.

Natomiast wnioski o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki:
-Dylla Spółka jawna z siedzibą w Tarnowskich Górach – apteka ogólnodostępna w Tarnowskich Górach ul. Szwedzka 2, kandydatka na stanowisko kierownika apteki mgr farm. Margarita K.

-Pani Iwony Wróbel-Marek – apteka ogólnodostępna w Sosnowcu ul. Pusta 32, kandydatka na stanowisko kierownika apteki mgr farm. Małgorzata K.

-Pani mgr farm. Elżbiety Płonka - apteka ogólnodostępna w Wodzisławiu Śląskim ul. Armii Ludowej 1, kandydatka na stanowisko kierownika apteki mgr farm. Elżbieta P,

Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach zaopiniowała pozytywnie. Uchwały w powyższych sprawach podjęto jednogłośnie.

Nie udało się wydać opinii w sprawie wniosku Pani mgr farm. Haliny Woźnica-Kampa, o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki o nazwie „w Bujakowie” ul. Ks. Górka 29, kandydatka na stanowisko kierownika apteki dr n. przyr. mgr farm. Weronika S., ponieważ wynik głosowania pozostał nierozstrzygnięty. Dwóch członków ORA w Katowicach było „za”, dwóch „przeciw”, a 14 osób wstrzymało się od głosu.

3b. Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach w Katowicach, jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, o cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o nazwie „EUROPA” w Gliwicach ul. Piwna 8, wydanego dla Pani Anny Tręda - Więch i Pana Eryka Konarskiego. Pozytywna opinia w sprawie tego wniosku została wydana z uwagi na fakt, że w/w apteka od ponad 6 miesięcy nie prowadzi działalności określonej w zezwoleniu na prowadzenie apteki.

4. Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach dr Stanisław Piechula stwierdził, że sytuacja na rynku farmaceutycznym powoduje, że jak najszybciej należy rozpocząć działania mającą na celu konsolidację aptek. W tę akcję w pierwszej kolejności powinni się zaangażować delegaci i dokonać rozeznania w lokalnym środowisku, kto chce przystąpić do tworzącej się, przy współudziale Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach, korporacji aptekarskiej. W rozmowach środowiskowych należy położyć nacisk na to, co łączy środowisko aptekarskie. Tam, gdzie nie ma sieci aptecznych należałoby załagodzić zadrażnienia pomiędzy aptekami i wycofywać się z „wojen cenowych”, a tam gdzie istnieją apteki „sieciowe” zjednoczyć siły aptek i pomóc im w tej nierównej walce. W celu ograniczenia rozwijania się sieci aptek należałoby zaopatrywać się tylko w bezpiecznych hurtowniach farmaceutycznych tzn. takich, które nie mają swoich aptek i nie zaopatrują aptek „sieciowych”. Z hurtowniami trzeba też porozmawiać na temat programów lojalnościowych i spróbować uzgodnić, co w nich jest dobrego, a co szkodzi aptekom. Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach stwierdził z przykrością, że wielu właścicieli aptek nie rozumie działań zmierzających do konsolidacji gospodarczej aptek. Zadaniem delegatów i Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach, jest przede wszystkim uświadomienie zagrożeń. Propozycja konsolidacji aptek zostanie najpierw skierowana do całego środowiska. Konkretne rozmowy zostaną podjęte natomiast z tymi, którzy zechcą podjąć trud zmieniania obecnej trudnej sytuacji rynkowej. Odrzucone zostaną natomiast głosy „wiecznych malkontentów” Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach stwierdził, że zdaje sobie sprawę z tego, że część właścicieli aptek jest zniechęcona i myśli raczej wyłącznie o sprzedaniu swojej apteki. Obecna inicjatywa jest jednak już chyba ostatnią szansą dla aptek „rodzinnych”. W tej sytuacji, jeżeli nie uda się zachęcić do działania członków Rady, Delegatów i poruszyć całego środowiska, to samodzielne próby działania poszczególnych aptek czy innych lokalnych grupek nie przyniosą rezultatu. Okręgowa Izba Aptekarska w Katowicach przygotuje wszystko pod względem organizacyjnym.
Wyrazem stanowiska Rady w tej kwestii jest Uchwała Nr 10-IV-2004 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach z dnia 7 września 2004 roku w sprawie udziału Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach w konsolidacji gospodarczej aptek. Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach uznając za konieczne podjęcie działań stymulujących konsolidację gospodarczą aptek, upoważnia zarówno Prezesa, jak i Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach, do podejmowania działań zmierzających do konsolidacji gospodarczej aptek, włącznie ze zorganizowaniem we współpracy z Okręgową Izbą Aptekarską w Katowicach, spółki lub innego podmiotu gospodarczego rozwijającego tą inicjatywę.
Pełne poparcie i wspieranie inicjatywy Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach zadeklarował, w imieniu Izby Gospodarczej Apteka Polska, jej Prezes mgr Grzegorz Zagórny. Zapewnił także, że IGAP służy pomocą organizacyjną i koordynacyjną.

5a. Główny Inspektor Farmaceutyczny w odpowiedzi na pismo Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach potwierdza, że apteka ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwości nabycia innego niż przepisany na recepcie leku o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej i tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena nie przekracza limitu ceny, z wyjątkiem przypadku, kiedy wystawiający receptę dokonał adnotacji „nie zamieniać”. Główny Inspektor Farmaceutyczny stwierdza, że przepis ten jest jasny i klarowny i nie wymaga zasad wykładni prawa. Przy tej okazji Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach zwrócił uwagę, że obowiązująca od 1 października 2004 roku nowa ustawa o świadczeniach zdrowotnych finansowanych z budżetu państwa, daje farmaceutom jeszcze większe możliwości w zakresie zamiany leków, ponieważ zamiast postaci farmaceutycznej należy uwzględnić drogę podania leku.

5b. Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w odpowiedzi na pismo Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach, dotyczące tanich leków z internetowej apteki, informuje, że rozstrzygnięcia w zakresie apteki internetowej zostaną podjęte przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. O wynikach decyzji Okręgowa Izba Aptekarska w Katowicach zostanie bezzwłocznie poinformowana.

5c. Radca prawny z kancelarii radców prawnych w Łodzi występując w imieniu Polskiej Grupy Farmaceutycznej Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi wzywa dr Stanisława Piechulę do zaprzestania nasilających się od pewnego czasu działań naruszających, jego zdaniem, dobra osobiste Spółki. Powołując się na wyrok Sądu Najwyższego, radca prawny informuje Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach, że dalsze naruszanie prawa spowoduje wyciągnięcie sankcji wobec dr Stanisława Piechuli, ponieważ „okoliczność, że osoba reprezentująca przedsiębiorstwo lub inną jednostkę organizacyjną działa (..) w takim charakterze, nie zwalnia tej osoby od odpowiedzialności wobec pokrzywdzonego... Odpowiadają na pismo dr Stanisław Piechula, Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach po pierwsze zapewnia, że we wszystkich swoich wypowiedziach jak i pismach dokłada wszelkich starań, by informacje były prawdziwe i oparte na faktach. Jeżeli kiedykolwiek zdarzyła się pomyłka, od razu była prostowana. W dalszej części pisma Prezes ORA w Katowicach stwierdza, że w wezwaniu zarzuca mu się manipulowanie informacją oraz insynuację, nie podając żadnych dowodów ani konkretów, co umożliwiłoby ustosunkowanie się do nich. Pomimo braku tych szczegółów, Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach odnosi się do wielu kwestii, w tym polityki Spółki polegającej na zwiększaniu własnej sieci aptek oraz programu „Dbam o zdrowie”. Na zakończenie Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach dr Stanisław Piechula zwraca się do radcy prawnego, występującego w imieniu PGF S.A. o zaproponowanie swojemu klientowi wycofanie się z niebezpiecznych dla właścicieli aptek działań i podjęcie uczciwych rozmów na temat bezpiecznego współistnienia na rynku farmaceutycznym w interesie obydwu stron.
Omawiając ten punkt porządku obrad, Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach dr Stanisław Piechula zapoznał członków Rady z faktami dotyczącymi skierowania przez Śląską Izbę Lekarską, zawiadomień, do prokuratury i Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, o popełnieniu przez niego przestępstwa oraz o toczącym się na wniosek Phoenix Pharma Polska, postępowaniu wyjaśniającym przez Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dr Stanisław Piechula wyjaśnił, że sposób przeprowadzenia akcji Aptekarze Pacjentom, wywołał oburzenie Śląskiej Okręgowej Rady Lekarskiej. W związku z tym Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach spotkał się z Przewodniczącym Śląskiej Rady Lekarskiej dr Maciejem Hamankiewiczem i wyjaśnił sprawę. Dr Stanisław Piechula napisał wyjaśnienie, sprostował nieścisłości zamieszczone w biuletynie Pro Medico, zamieścił też w swoim sprostowaniu przeprosiny dla tych lekarzy, którzy poczuli się urażeni a z opisanymi działaniami firm farmaceutycznych nie maja nic wspólnego. Prosił o zamieszczenie tegoż sprostowania w biuletynie izby lekarskiej. Wyglądało więc, że sprawa jest do polubownie wyjaśnienia. Nagle jednak Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach dr Stanisław Piechula otrzymał wezwanie do prokuratury i od Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w celu złożenia wyjaśnień.
Po wysłuchaniu tych relacji, a w szczególności po zapoznaniu się z działaniami podjętymi przez Izbę Lekarską, oraz po dyskusji, członkowie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach w Katowicach wskazywali na konieczność podjęcia uchwały potwierdzającej, że Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach działa w imieniu Rady i Rada popiera te działania. Dr Stanisław Piechula stwierdził, że jest mu bardzo przyjemnie, słysząc takie jednolite poparcie ze strony członków Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach. Formalny wniosek o podjęcie uchwały zgłosił dr Andrzej Deląg. Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach jednogłośnie podjęła uchwałę następującej treści: W związku z prowadzeniem inicjatywy „Aptekarze-Pacjentom” i skierowaniem na Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach, dr. farm. Stanisława Piechulę doniesienia do Prokuratury, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Okręgowa Rada Aptekarska stwierdza, że Prezes występuje w imieniu Rady i reprezentuje jej stanowisko.

5d. Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach z aprobatą przyjęła do wiadomości oświadczenie Silfarm Spółka z o.o, że hurtownia aptekarska Silfarm nie współpracuje z sieciami aptek i nie ma zamiaru takiej współpracy nawiązywać w przyszłości.

5e. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej zawiadomił Okręgową Radę Aptekarską w Katowicach o złożeniu do Sądu Aptekarskiego w Katowicach wniosku o ukaranie mgr farm. Bartłomieja C.

5f. Mgr Grzegorz Zagórny poinformował, że Wydział Gospodarki Lekiem Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na nowego Naczelnika.

6a. Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach w odpowiedzi udzielonej Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ stwierdza, że zezwolenia na prowadzenie apteki powinny odzwierciedlać aktualny stan prawny. Właścicielem lub współwłaścicielem apteki nie może być praktykujący lekarz. Mając to na uwadze Okręgowa Izba Aptekarska w Katowicach, w czerwcu br. wystąpiła do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego o podanie wykazu aptek, których właścicielem lub współwłaścicielem jest lekarz czynny zawodowo. Okręgowa Izba Aptekarska w Katowicach poinformuje też, że w przypadku apteki, której dotyczy zapytanie (apteka w Katowicach ul. St. Batorego 4), Okręgowa Izba Aptekarska w Katowicach, w 1994 roku wydała opinię pozytywną, ponieważ wówczas z wnioskiem o udzielenie koncesji na prowadzenie tej apteki wystąpiła osoba fizyczna - magister farmacji. Późniejsze zmiany decyzji administracyjnych, w wyniku których właścicielem apteki została spółka cywilna z udziałem lekarza nie podlegały opiniowaniu przez Okręgową Izbę Aptekarską w Katowicach.

6b. Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach, jednogłośnie, podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia o 500 złotych netto od 1 października 2004 roku, zryczałtowanego wynagrodzenia mec. Barbary Jendryczko za obsługę prawną Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OIA w Katowicach. Uzasadnieniem tej decyzji jest znaczne zwiększenie nakładu pracy radcy prawnego, w związku z wszczynaniem przez Rzecznika coraz większej ilości postępowań. Wydatki Izby Aptekarskiej związane z postępowaniami dyscyplinarnymi są refundowane z budżetu państwa.

6c. Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach przyznała Pani mgr farm. Leokadii Sokołowskiej zapomogę finansową w wysokości 200 złotych na zakup leków.

6d. Mec. Krystian Szulc, radca prawny Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach przestrzegł przed podpisywaniem umów bez dokładnego ich przeczytania i przeanalizowania. Po podpisaniu umowy, skutki prawne, często finansowe, są nie do odwrócenia. Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach zaapelował o dostarczanie wszelkiego rodzaju umów związanych z działalnością gospodarczą apteki,. w celu zaopiniowania ich przez radcę prawnego. W niektórych przypadkach umów radca prawny może nawet spróbować przygotować nową treść umowy. W indywidualnych przypadkach Prezes ORA w Katowicach zaleca przed podpisaniem umowy konsultację z mec. Krystianem Szulcem.

6e. Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach poinformował, że jednym z tematów posiedzenia Naczelnej Rady Aptekarskiej w dniu 6 października br. Będzie opracowanie projektu umowy pomiędzy izbami aptekarskimi i jednostkami szkolącymi. Dr Stanisław Piechula przedstawił członkom ORA w Katowicach założenia umowy, które chciałby przedstawić na posiedzeniu Naczelnej Rady Aptekarskiej. Izby Aptekarskie organizowałyby tylko szkolenia nie kończące się zaliczeniem. Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach proponuje 14 dniowy termin zawiadamiania jednostki szkolącej o kursie, podanie miejsca przeprowadzenia szkolenia oraz nazwiska wykładowcy. Po przeprowadzeniu szkolenia do jednostki szkolącej zostałyby przesłane listy obecności. Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach po krótkiej dyskusji zaakceptowała propozycję przedstawione przez Prezesa ORA w Katowicach uznając, że umowa z jednostką szkolącą powinna być jak najprostsza i nie może zobowiązywać okręgowych izb aptekarskich do dodatkowych wydatków.

6f. Dr Andrzej Deląg przedstawił krótką informację na temat planowanego w przyszłym roku Zjazdu organizowanego wspólnie przez niemiecką i polską izbę aptekarską.

7. Na tym zakończono 12 posiedzenie Rady, Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach, dnia 5 października 2004 roku

Protokołował: Leszek Dusik