2018-12-28
Ustawa dotycząca pomocy finansowej dla aptek przy wdrożeniu e-recepty

W dniu 27 grudnia br. opublikowany został Dz. U. poz. 2429 zawierający Ustawę z 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/2429

Art. 1 ww. ustawy dodaje do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 52 j. Z dodanego zapisu wynika, że poza ujęciem w koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub ulepszenie środków trwałych lub na nabycie wartości niematerialnych i prawnych umożliwiających podłączenie do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych prowadzący aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny mogą odliczyć od dochodu kwotę stanowiącą iloczyn 3.500,00 zł oraz liczby stanowisk w aptece lub punkcie aptecznym. Liczba stanowisk ograniczona jest do czterech, ponadto w sytuacji, gdy podatnik poniósł wydatki w odniesieniu do więcej niż jednej apteki lub punktu aptecznego, odliczeniu podlega suma wydatków zgodnie z powyższym ale również z ograniczeniem do czterech aptek.

Sformułowanie "odliczyć od dochodu" oznacza, że najpierw należy obliczyć dochód (przychody – koszty uzyskania przychodów uwzględniające poniesione ww. wydatki), a następnie przed wyliczeniem podatku podstawę opodatkowania pomniejszyć po raz kolejny tą samą wartość.

Kolejność postępowania jest istotna, ponieważ z ulgi można będzie skorzystać tylko w przypadku osiągnięcia dochodu. W sytuacji, gdy apteka nie przynosi dochodu lub podatek od osiągniętego dochodu pokrywa zapłacona składka zdrowotna skorzystanie z dodatkowej ulgi jest niemożliwe.

Ulgę można zastosować tylko w 2018 r. Przypominam, że składkę zdrowotną zapłaconą w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą można odliczyć od podatku zapłaconego z innych źródeł przychodów takich jak stosunek pracy bądź emerytura.

W praktyce zastosowanie ulgi będzie uwidocznione nie w kpir (książce przychodów i rozchodów) tylko na rozliczeniu rocznym PIT 36 lub PIT 36 L. Wcześniej można zastosować ją w obliczeniu należnej zaliczki za miesiąc grudzień płatnej do 20 stycznia 2019 r.

Ewa Kłoda
doradca podatkowy Śląskiej Izby Aptekarskiej

Autor: Ewa Kłoda
chevron_left
28
09.2020
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry