Apothecarius ebook Więcej
2018-10-09Michał Rzepczyk
Protokół z XXXIII Posiedzenia Rady SIA VII Kadencji

Protokół z obrad 33 posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VII kadencji w dniu 9 października 2018 r.

Katowice, 9 października 2018 r.

1. Posiedzenie Rady SIA otworzył Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz o godz. 9.30. Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu obecnych było 20/30 osób. Na podstawie listy obecności Prezes SIA stwierdził prawomocność obrad posiedzenia Rady SIA dla ważności podejmowanych uchwał. Po powitaniu zebranych i stwierdzeniu prawomocności obrad, prowadzący posiedzenie dr Piotr Brukiewicz zaproponował porządek obrad. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Protokolant mgr farm. Michał Rzepczyk.

2. Rada SIA jednogłośnie przyjęła protokół z 32 posiedzenia Rady ŚIA VII kadencji w dniu 11.09.2018 r.

3. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad Prezydium Rady SIA przystąpiło do opiniowania:

3a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki ... w miastach: Siemianowice Śląskie, Rybnik, Jaworzno, Katowice, Bytom, Sosnowiec, Racibórz,Zabrze, Tarnowskie Góry ...

3b. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki – wydanie zaświadczenia w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki szpitalnej ... w miastach: Gorzyce, Siemianowice Śląskie ...

3c. Kandydatur na stanowisko kierownika hurtowni farmaceutycznej – wydanie zaświadczenia w związku ze zmianą na stanowisku kierownika hurtowni farmaceutycznej ... w Będzinie ...

3d. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki dla nowo powstającej apteki ogólnodostępnej na wniosek farmaceuty wraz z wydaniem opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, na wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach ... w Gliwicach ...

3e. Rada SIA większością głosów, przy czterech głosach wstrzymujących negatywnie zaopiniowała wniosek w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej …. Rada SIA szczegółowo zapoznała się z wnioskiem ŚWIF w Katowicach dotyczącym prowadzonego postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej jak wyżej. W trakcie postępowania Rada SIA i Prezydium Rady SIA spotkało się z …, która udzieliła szczegółowych wyjaśnień w sprawie.

3f. W dalszej kolejności opiniowano farmaceutę – opiekuna, który ma sprawować opiekę nad przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką zawodową studentów VI roku kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego – na wniosek ŚUM w Katowicach. Po przeanalizowaniu warunków, które są wymagane od opiekunów Prezydium Rady SIA udzieliło jednogłośnie zgody ...
4. Inne sprawy bieżące:

4a. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wstępnego programu XXI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy SIA w Katowicach w dniu 17.11.2018 r.
Prezes Piotr Brukiewicz przedstawił zebranym program zjazdu, następnie Rada SIA jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia wstępnego programu XXI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy SIA w dn. 17.11.2018 r. Zgodnie z powołanym przepisem art. 26 ustawy ORA zwołuje corocznie okręgowy zjazd aptekarzy. Zgodnie z par. 6 i 7 regulaminu obrad Okręgowego Zjazdu Aptekarzy SIA w Katowicach to zjazd uchwala porządek obrad, Rada SIA może tylko zaproponować prządek obrad zjazdu do akceptacji przez Zjazd.

4b. Prośba mgr farm. o udzielenie zapomogi finansowej.
Do Rady SIA wpłynął wniosek o zapomogę finansową. Po rozpatrzeniu wniosku przez komisję ds. Socjalno-Bytowych, Rada SIA działając w ramach swoich kompetencji jednogłośnie postanowiła udzielić wnioskodawczyni mgr farm. … bezzwrotnej zapomogi finansowej w kwocie… Izba posiada konto, na którym gromadzone są fundusze na rzecz pomocy Członkom SIA w trudnych sytuacjach życiowych.

4c. Spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym w Katowicach. Prezes dr Piotr Brukiewicz powitał panią mgr farm. Zofię Gardecką i złożył życzenia z okazji powołania pani inspektor przez Wojewodę Śląskiego na stanowisko Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w imieniu Izby. Mgr farm. Zofia Gardecka powiedziała, że z SIA współpracowała już jako zastępca Ślaskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Pani Inspektor spotkanie postrzega jako możliwość wspólnego określenia zasad współpracy. Współpraca ta zawsze układała się dobrze, a naszym celem będzie dalsza poprawa wzajemnych stosunków. Będzie to wymagało wzajemnego szacunku, dlatego zaproszona życzyła farmaceutom i sobie jednocześnie życzliwości i zrozumienia co wraz z umiejętnością wzajemnego słuchania jest jej zdaniem kluczowe dla naszej dobrej współpracy. Inspektorat realizuje obowiązki ustawowe w oparciu o przepisy prawa, które obowiązują wszystkich, a naszym wspólnym celem i priorytetem jest dobro Pacjentów by apteki na Śląsku postrzegano jako najlepsze w Polsce. Obecnie liczba pracowników inspekcji farmaceutycznej zmniejszyła się z powodu przechodzenia na emeryturę. Trwa nabór, lecz po analizie aplikacji okazuje się, że nie każdy spełnia wymagania lub nie chce pracować za proponowane wynagrodzenie, którego poziom w porównaniu do wynagrodzeń w aptekach nie jest kuszącą alternatywą dla farmaceuty. Prezes dr Piotr Brukiewicz powiedział, że cieszy się z tak szybkiego i sprawnego wyboru Inspektora co nie zawsze się zdarza, a co najważniejsze że została nim osoba znana i będąca farmaceutą osadzonym w realiach pracy w aptece. Głównym celem w stosunku do inspekcji ze strony SIA jest współpraca. Nasze opinie mogą się różnić lecz zawsze będziemy współpracować. Znając realia pracy w inspekcji prezes dr Piotr Brukiewicz zapewnił o chęci wsparcia inspektorów w tematach doinwestowania czy doszacowania u Wojewody. Ważnym ruchem było powrócenie do spotkań Głównego Inspektora oraz Wojewódzkich Inspektorów z przedstawicielami samorządu jak ostatnie spotkanie w Wieliczce. Obecnie procedowana jest duża ustawa Prawa Farmaceutycznego gdzie pojawia się odpowiedzialność karna dla farmaceutów jako jedynej grupy zawodów zaufania społecznego co budzi kontrowersje. Ponadto częsta zmienność prawa wciąż utrudnia aptekom funkcjonowanie. Ze strony SIA prezes dr Piotr Brukiewicz złożył deklarację otwartości, stawiania czoła wyzwaniom, otwartości oraz chęci współpracy z Inspekcją, zachęcając do organizacji spotkań np.: raz w roku lub co pół roku na wzór spotkań z przedstawicielami NIA. Inspektor mgr Zofia Gardecka powiedziała, że jeśli wynikną ważne sprawy chętnie spotka się przed posiedzeniem by skonsultować, ustalić lub udzielić informacji potrzebnej do procedowania na posiedzeniu nawet bez konieczności przyjazdu do SIA. Nasze zdania mogą się różnić lecz wzajemne słuchanie będzie nam pomagać je zmniejszyć lub wyeliminować. Przykładem wspólnego zdania jest temat zwracania się o rękojmię do Izby. Wbrew pojawiającym się opiniom traktującym prawo wykonywania zawodu jako wyznacznik gotowości do pełnienia funkcji kierownika, insp. Zofia Gardecka uważa, że tylko Izba wie o przebiegu pracy i ewentualnie toczących się postępowaniach w stosunku do kandydata na kierownika i za każdym razem gdy aplikuje on na to stanowisko, powinien podlegać takiej weryfikacji. Podobne zdanie wykazuje Główny Inspektor Farmaceutyczny, także w temacie konieczności współpracy z Izbami Aptekarskimi. Prezes dr Piotr Brukiewicz wymienił najważniejsze dla środowiska aptekarskiego tematy, w których ciągła współpraca jest ważna jak przestrzeganie zasady 1%, odwrócony łańcuch, funkcjonowanie rynku detalicznego, reklamy aptek, które miały już częściowo wypracowane rozwiązania w poprzednich kadencjach przez dr Izabelę Majewską i dr Stanisława Piechulę, które pojawiły się mimo braku ustawy, a stały się ważnymi aktami obowiązującymi w całym kraju. Nowym zjawiskiem jest obecnie pojawianie się dużej ilości aptek działających w formie zbliżonej do franczyzy. Prezes dr Piotr Brukiewicz zaprosił insp. Zofię Gardecką na zjazd SIA. Następnie dodał, że od pojawienia się monografii, Izba planuje stworzyć aplikację (podobnie jak aplikacja pomagająca w implementacji RODO) wspomagającą tworzenie procedur i dokumentacji. W tej chwili nie ma jeszcze konkretnych wytycznych lecz dwa stanowiska, ogólne Prezesa Urzędu oraz stanowisko GIF mogące być zinterpretowane że monografia nie jest jeszcze obowiązująca. Dlatego pojawia się pytanie, w ślad za częstymi pytaniami farmaceutów i menadżerów sieci o obecny stosunek Inspektoratu do tego zagadnienia. Insp. Zofia Gardecka powiedziała że od początku obowiązywania monografii tłumaczyła inspektorom że są to czynności wykonywane na co dzień, nawet jeśli wydaje się, że trzeba zgromadzić ogromne ilości papierów. Wystarczy posiadane procedury przejrzeć i zgrupować. Inspektorzy zostali zobowiązani do pytania na zasadzie rozmowy o przygotowania do wprowadzenia protokołów; co zostało wprowadzone i przygotowane. Do tego nie są wprowadzane żadne decyzje choć zdarzyło się, że jeden z inspektorów wpisał dostosowanie do przepisów jako wezwanie pokontrolne. Po fakcie insp. Zofia Gardecka na zebraniu zabroniła wpisywania tego jako wezwania pokontrolnego do końca roku kalendarzowego. Prezes dr Piotr Brukiewicz powiedział, że prowadzenie takiej dokumentacji musiałoby pociągnąć za sobą konieczność zatrudnienia dodatkowego farmaceuty (bo nie może tego wykonywać technik) i jako jedyne rozwiązanie widzi automatyzację na poziomie informatycznym tworzenia protokołów wytwarzania leku. Dziękując za dodatkowy czas na dostosowanie się prezes dr Piotr Brukiewicz powiedział, że procedury powinny zostać opublikowane na stronie PTFarm i skomentowane przez konsultanta wojewódzkiego lub krajowego by były odpowiednio standaryzowane. Insp. Zofia Gardecka powiedziała, że rozumie możliwość przeciągnięcia się procesu w czasie lecz chciałaby widzieć zrobione cokolwiek by mieć świadomość postępowania procesu. Wtedy będzie można określić czego brakuje i ile czasu na to będzie potrzebne. Za protokoły odpowiada kierownik apteki mający zorganizować pracę tak, by działała zgodnie z przepisami. Może on zlecić zadanie innej osobie jeśli taka jest w aptece. Prezes dr Piotr Brukiewicz powiedział, że w jego odczuciu przy konieczności wypełniania dużej ilości formularzy w związku z wykonaniem leku recepturowego ucierpieć może dobro pacjenta, który nie będzie odpowiednio obsłużony kiedy czas będzie musiał być przeznaczony na wypełnianie dokumentów. Zdecydowano do końca roku zorganizować spotkanie, na którym pokazane zostanie wypracowane do tej pory rozwiązanie, a przebiegające kontrole nie będą wpisywać do zaleceń braku dokumentacji opisanej w monografii dotyczącej sporządzania leków recepturowych w aptece. Zaproponowano napisanie wspólnego komunikatu w tej sprawie. Insp. Zofia Gardecka powiedziała, że podczas spotkania pod koniec roku określone zostanie co zostało zrobione, na jakim etapie są prace, jakiego rodzaju pomoc jest potrzebna. Jeśli Inspektorat będzie mógł pomóc - chętnie to uczyni. Nie widzi też przeszkód do napisania wspólnego komunikatu, który przyczyni się do unicestwienia plotki na temat sankcji za brak przygotowania w tej chwili. Na wpisane wezwanie pokontrolne inspektorat oczekuje odpowiedzi, że jest w trakcie wdrażania i wymienienia jakie działania zostały poczynione i wprowadzone. Nie będzie żadnych konsekwencji lecz protokół to opis zastanej sytuacji, a nie powinno być tak, że nic nie zostało przygotowane. Następnie rozmawiano na temat leków narkotycznych przepisywanych na receptach weterynaryjnych. Przy zmianie rozporządzenia w sprawie recept Inspektorat wydawał zakresy liczb lekarzom medycyny bez umowy z NFZ, którzy chcieli leczyć pacjentów lekami narkotycznymi RpW. Ilość zapotrzebowań nie przekroczyła 20. Wydano także numery dla lekarzy weterynarii co zostało potraktowane jako błąd, więc zostało wstrzymane. Obecnie ponownie wydawany jest zakres numerów rozpoczynający się od 07 dla lekarzy weterynarii, którzy muszą wystąpić w Wojewódzkiego Inspektora o przydział zakresu liczb. Ponieważ nie zostało uchylone rozporządzenie w sprawie recept mówiące o wypisywaniu przez lekarza weterynarii leków RpW na receptach różowych z zielonym paskiem w ocenie insp. Zofii Gardeckiej, gdy lekarz weterynarii chce przepisać lek RpW dla ludzi (np. Fentanyl), musi wystąpić o zakres numerów i umieścić go na receptach białych z oznaczeniem RpW jak dla ludzi. Gdyby ten lekarz chciał wypisać lek RpW weterynaryjny (np. Ketamina), może użyć recepty różowej z zielonym paskiem.

4d. Spotkanie Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego – Katowice - 26.09.2018 r.
W ramach spotkania odbył się panel dyskusyjny poświęcony Kulturze zaufania, jak ją chronić i umacniać. Do dyskusji zaproszeni zostali przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, aby przedstawić spojrzenie na kulturę zaufania z różnej perspektywy i z różną refleksją. W minioną środę, 26 września br. odbyło się kolejne spotkanie Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Tym razem zostało ono zorganizowane w gościnnych progach Akademii Muzycznej w Katowicach. Organizatorem zdarzenia był Dziekan ORA w Katowicach pełniący funkcję Przewodniczącego Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Warto pokreślić, że nasze Forum łączy samorządy zrzeszające łącznie prawie 75.000 członków. Dziekan wspomniał o początkach Forum, polach aktywności i zadaniach. Uczestnicy spotkania wzięli udział w panelu dyskusyjnym poświęconemu Kulturze zaufania, jej kształtowaniu, chronieniu i umacnianiu. W celu ukazania roli zaufania w różnych aspektach życia społecznego, na różnych poziomach i we wszystkich jego możliwych wymiarach do dyskusji zaproszone przedstawicieli różnych dziedzin nauki. Grono panelistów zaszczycili; prof. dr hab. Alicja Ratuszna, fizyk z uniwersytetu Śląskiego, dr hab.n.med. Grażyna Markiewicz-Łoskot, kardiolog dziecięcy Uniwersytetu Śląskiego, ks. prałat dr Stanisław Puchała, Jarosław Dudała, redaktor Gościa Niedzielnego oraz dr hab. Zbigniew Zagała, socjolog z Uniwersytetu Śląskiego oraz moderator panelu prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz. Prowadzona dyskusja z tak różnych perspektyw i różnych dyscyplin naukowych na pewno zmusiła słuchaczy do refleksji nad kultura zaufania, jej ograniczeniami czy zagrożeniami jak również była wydarzeniem intelektualnym. Po spotkaniu z nauką uczestnicy wzięli udział w pięknym koncercie zatytułowanym: "Wiesław Ochman i jego goście" prowadzonym przez samego Mistrza. Przez blisko dwie godziny wszyscy zgromadzeni na sali uczestniczyli w prawdziwej uczcie muzycznej, gdzie znakomici, młodzi śpiewacy Renata Dobosz, Marta Gamrot-Wrzoł, Aleksandra Stokłosa, sopranistki, Jakub Sazanow-Lubelski, tenor oraz sam mistrz Wiesław Ochman raczyli słuchaczy pięknym wykonaniem znakomitych arii operetkowych i musicalowych. Koncert prowadzony był przez Wiesława Ochmana , który raczył zebranych licznymi anegdotami i opowieściami z występów na salach koncertowych całego świata. Koncert zakończył się burzą braw i owacjami ,co było wyrazem zachwytu jego uczestników (http://slaskieforum.pl/2018/10/01/przy-muzyce-o-kulturze-zaufania/). SIA reprezentował prezes dr Piotr Brukiewicz oraz mec. Krystian Szulc z mgr Marzanną Szulc. Poziom dyskusji był bardzo wysoki i był kontynuacją spotkań prowadzonych przez dra Jacka Kozakiewicza. W drugiej części odbył się Koncert odbył w pięknej Sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

4e. Ogólnopolski Dzień Aptekarza – Warszawa - 27.09.2018 r. Ogólnopolski Dzień Aptekarza, obchodzony przez samorząd aptekarski od wielu lat, stał się świętem całego środowiska farmaceutycznego. Co roku w uroczystościach w Warszawie biorą udział nie tylko aptekarze z całej Polski, ale także parlamentarzyści, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, instytucji państwowych i środowisk akademickich, duchowni z Krajowego Duszpasterstwa Służby Zdrowia oraz działacze samorządów zawodów zaufania publicznego. W tym roku swoją wiedzą podzieliły się osobistości świata farmacji z całej Europy. W części oficjalnej nastąpiło uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych i samorządowych osobom zasłużonym dla farmacji i ochrony zdrowia. Całemu wydarzeniu towarzyszyła wystawa prezentowana we foyer teatru, której głównym bohaterem był Leopold Skulski – farmaceuta, były premier polskiego rządu, działacz polityczny i społeczny, przedsiębiorca aktywnie uczestniczący w życiu zawodowym i publicznym przełomu XIX i XX wieku. Był on postacią wybitną, zarówno w wykonywanym przez siebie zawodzie farmaceuty, jak i w sprawowaniu

4f. Konferencja V4 PharmForum – Warszawa - 28.09.2018 r. W ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza Naczelna Rada Aptekarska zorganizowała prestiżową konferencję V4 PharmForum, która odbywa się w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Grupa Wyszehradzka skupia Polskę, Czechy, Słowację oraz Węgry, jej celem jest pogłębianie współpracy między tymi krajami, konsultowanie, wspólne rozwiązywanie problemów i poszukiwanie najlepszych rozwiązań. W ramach spotkania, które miało miejsce także w Teatrze Palladium, 28. września br. swoje wykłady wygłosiły najważniejsze osobistości reprezentujące farmaceutów w zrzeszonych krajach. Byli to Lubomír Chudoba – prezes Czeskiej Izby Aptekarskiej, który przedstawił sytuację na lokalnym rynku farmaceutycznym skupiając się na sytuacji ekonomicznej aptek. Prezes Słowackiej Izby Aptekarskiej – Ondrej Sukel’ podjął się przedstawienia problemu braku leków na rynku aptecznym. W ramach wykładu zaprezentował rozwiązania, które wprowadzono na Słowacji w celu eliminacji tego problemu. Dyrektor Węgierskiej Izby Aptekarskiej Attila Horváth – Sziklai podjęła temat zmian struktury własności aptek, a także funkcjonowania systemu kontroli farmaceutów. Seria wykładów zakończyło się przedstawieniem przyszłościowej wizji farmacji i rynku aptecznego. Zaprezentował ją Michał Byliniak – prezydent-elekt Pharmaceutical Group of the European Union, a także wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej w Polsce. V4 PharmForum zakończyło się panelem dyskusyjnym, w którym udział wzięli zgromadzeni goście.
Na konferencji niestety widoczny był bardzo mały udział młodych farmaceutów. Mgr Zdzisław Gawroński powiedział, że niska frekwencja była spowodowana odbywaniem się trzech imprez w tym samym czasie. Według dra Mikołaja Konstantego konferencja była udana; szczególnie wykład pana Besancon były szef IT dużej organizacji farmaceutycznej na temat wizji aptekarstwa na świecie. Kolejne spotkanie odbędzie się w przyszłym roku na Węgrzech.

4g. Coroczne spotkanie szkoleniowe dla farmaceutów aptek szpitalnych odbyło się w Ustroniu w dniach 29-30.09.2018 r.

4h. Opolski Dzień Aptekarza – Opole – 29.09.2018 r. SIA reprezentowali prezes dr Piotr Brukiewicz oraz dr Mikołaj Konstanty.

4i. 29.09.2018 r. w Katowicach miały miejsce obchody Święta Lekarzy Weterynarii Śląskiej Izby Lekarsko-Weteryneryjnej, na których SIA reprezentował Prezes Piotr Brukiewicz.

4j. Spotkanie Okręgowych Izb Aptekarskich z GIF i WIF – Wieliczka - 03.10.2018 r.
Wychodząc naprzeciw sygnalizowanej potrzebie omówienia zagadnień z zakresu współpracy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej i Izb Aptekarskich, 3 października br. w Wieliczce odbyło się spotkanie poświęcone ww. problematyce, zorganizowane w ramach konferencji Głównego Inspektora Farmaceutycznego z Wojewódzkimi Inspektorami Farmaceutycznymi. Organizatorem Konferencji był Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Krakowie Pan Józef Łoś. W trakcie spotkania dyskutowano nt. najważniejszych problemów aptekarskich dotyczących m.in. AdA, 1%, braku leków oraz zakazu reklamy aptek.

4k. Spotkanie w MZ ws. Opieki farmaceutycznej – Warszawa - 05.10.2018 r. Rozmawiano o aplikacji do obsługi dokumentowania i raportowania procesu opieki farmaceutycznej. Prezes dr Piotr Brukiewicz zwrócił się do Rady o zaakceptowanie pana Rafała Hensela jako konsultanta IT w rozmowach dotyczących ww. spraw. Decyzja podjęta została jednogłośnie.

4l. X Jubileuszowa Konferencja Lekarsko – Farmaceutyczna BEZPIECZNA FARMAKOTERAPIA - Kraków - 12–14 października 2018 r. Tegorocznym tematem wiodącym Konferencji były „Postępy w zakresie leczenia chorób układu pokarmowego” Za udział w konferencji można było zdobyć 8 punktów edukacyjnych.

5. Wolne głosy i wnioski.

- dr Piotr Kaczmarczyk sprawozdał przebieg II Międzynarodowej konferencji dla farmaceutów i lekarzy z Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Austrii, która odbyła się 21-23 września w Popradzie organizowanej przez PTFarm w Krakowie i Wydział Farmaceutyczny CMUJ gdzie organizatorem był prof. Włodzimierz Opoka. CMUJ wystawiło wielu magistrantów i doktorantów, którzy mogli przedstawić swoje wystąpienia. Wystąpienie miała również prezes Barbara Jękot z OIA w Krakowie oraz przewodnicząca Naczelnego Sądu Aptekarskiego mgr farm. Anna Włodarczyk. W przyszłym roku warto zwiększyć reprezentację naszej Izby tak, by więcej osób mogło podnosić swoje kwalifikacje. Dr Piotr Kaczmarczyk przygotował sprawozdanie i notatkę do Apothecariusa.

...

- Rada SIA jednogłośnie wyraziła zgodę na zmianę treści pełnomocnictw do reprezentowania SIA dla Prezesa Piotra Brukiewicza oraz radcy prawnego Krystiana Szulca w zakresie dodania treści „w sprawach w których stroną lub uczestnikiem na prawach strony jest Śląska Izba Aptekarska z siedzibą w Katowicach”.

- Nowelizacja Prawa farmaceutycznego. Nowelizacja zawiera m.in. przepisy karne, raportowanie do ZSMOPLA, rozszerzenie zakazu reklamy i inne. Mec. Krystian Szulc powiedział, że ustawa wycofuje inspekcję farmaceutyczną i przeprowadzane kontrole spod rządów ustawy o przedsiębiorczości. Skutkiem tego inspekcja nie będzie musiała powiadamiać o kontroli, która będzie zwana „inspekcją”. Pojawił się też przepis o charakterze otwartym mówiący o możliwości dostarczenia leku pacjentowi niepełnosprawnemu przez farmaceutę. Oświadczenie o niepełnosprawności pacjenta ma być doprecyzowane, bo w obecnym kształcie każdy może oświadczyć, że jest niepełnosprawny bez żadnych konsekwencji. Apteka będzie mogła przekazać leki do domu opieki społecznej za zgodą inspekcji farmaceutycznej lecz wskazano konkretny cel takiej darowizny, którego apteka nie jest w stanie kontrolować, bo nie wie co stanie się z lekami po ich wydaniu z apteki. Mało precyzyjny wydaje się zapis mówiący o realizacji zapotrzebowań, gdzie zapisano, że wydaje się ilość odpowiednią do potrzeb gabinetu. Brak precyzyjnego określenia ilości może powodować ocenę negatywną działań kiedy wydane zostanie np. dwa opakowania zamiast jednego. Nadanie aptekom szpitalnym możliwości zaopatrzenia pacjenta w leki kiedy występuje uzasadnione podejrzenie braku leków na rynku. Zapis o uczestnictwie apteki w programie karta dużej rodziny jest według mec. Krystiana Szulca lex specialis do ustawy prawo farmaceutyczne i apteka może w nim brać udział spełniając założenia artykułu 94a, czyli podając tylko dane adresowe nie mogąc informować o ewentualnych rabatach jak inni uczestnicy. Zwrócono też uwagę na zapis mówiący o karze w przypadku uchylania się od inspekcji. Kontrola prowadzona jest w godzinach czynności apteki, chyba że jest to kontrola doraźna, która może być prowadzona w dowolnych porach. Zapewniona ma być obecność kierownika apteki lecz kiedy go nie ma możliwa jest każda osoba będąca w lokalu apteki. Umożliwiono kontrole krzyżowe. Wpisano kary więzienia od 3 miesięcy do lat 5 w sposób bardzo restrykcyjny.- Komunikat CSIOZ dotyczący podłączenia do systemu P1. Przesłane zostało pismo wzywające do podłączania się do platformy P1 w celu zapewnienia gotowości do obsługi e-recept od 1 stycznia 2019 r. Planowane są szkolenia w tym temacie. Udostępniono instrukcje opisujące proces krok po kroku. Konieczne jest posiadanie co najmniej jednego czytnika 2D, który umożliwi odczyt kodów QR potrzebny do tzw. procedury awaryjnej wczytywania e-recepty. Czytniki będą też potrzebne do obsługi założeń ustawy antyfałszywkowej.

- Rada SIA jednogłośnie zatwierdziła przedstawione wstępne koszty organizacji corocznego spotkania mikołajkowego farmaceutów „Mikołaj 2018”, które odbędzie się w dniach 7-9.12.2018 r. w Kompleksie Zagroń w Istebnej, zgodnie z załączoną kalkulacją cenową. Jest to już tradycyjne, coroczne spotkanie mikołajkowe dla farmaceutów z rodzinami, mające na celu integrację środowiska zawodowego. Jak co roku będzie można dodatkowo zdobyć punkty edukacyjne uczestnicząc w przygotowanym przez SIA szkoleniu. Na wniosek Prezesa Piotra Brukiewicza, przy akceptacji skarbnika mgr farm. Beatrycze Radlańskiej-Piątek Rada SIA jednogłośnie wyraziła zgodę na pokrycie kosztów pobytu dla pracowników izby z os. towarzyszącym. Jest to forma nagrody dla pracowników, za przygotowanie i obsługę tej imprezy oraz forma premii za pracę na rzecz izby w danym roku.

- ODOFarm w UE. Program wspomagający wprowadzenie RODO stworzony przez SIA będzie przetłumaczony i zaprezentowany innym krajom unijnym do wykorzystania na zasadzie licencji.

- 10 listopada 2018 r. w Domu Lekarza w Katowicach odbędzie się konferencja z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez RP pt. "Środowisko medyczne na rzecz niepodległości Polski". Pod nieobecność prof. Dionizego Moski spowodowaną niedyspozycją zdrowotną, prezentację prowadził będzie red. Wikotr Szukiel. SIA zapewni zwrot kosztów przejazdu, pobytu i przygotowania prezentacji. Decyzję podjęto jednogłośnie.

- Ukazał się „Leksykon naturalnych surowców leczniczych”. Zdecydowano zakupić 10 sztuk na potrzeby SIA.

6. 33 posiedzenie Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w dniu 09 października 2018 r. zakończono ok. godz.12:45.


Protokołował
Mgr farm. Michał Rzepczyk

Dokładny termin: 2018-10-09
Autor: Michał Rzepczyk
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet