Apothecarius ebook Więcej
2018-01-09Michał Rzepczyk
Protokół z XXV Posiedzenia Rady SIA VII Kadencji

Protokół z obrad 25 posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VII kadencji w dniu 9 stycznia 2018 r.

Katowice, 9 stycznia 2018 r.

1. Posiedzenie Rady SIA otworzył Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz o godz. 9.15. Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu obecnych było 25/30 osób. Na podstawie listy obecności Prezes SIA stwierdził prawomocność obrad posiedzenia Rady SIA dla ważności podejmowanych uchwał. Po powitaniu zebranych i stwierdzeniu prawomocności obrad, prowadzący posiedzenie dr Piotr Brukiewicz zaproponował porządek obrad. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Protokolant mgr farm. Michał Rzepczyk.

2. Rada SIA jednogłośnie przyjęła protokół z 24 posiedzenia Rady ŚIA VII kadencji w dniu 6.12.2017 r.

3. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad Prezydium Rady SIA przystąpiło do opiniowania:

3a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki:

- mgr farm. Marta Witkowska w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Rodzinna” w 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 50 D;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Bartosz Staroń w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Nova Sieciowa” w 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Okrężna 19;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Ewa Witman w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka – Mysłowice” w 41-400 Mysłowice, ul. Piastów Śląskich 2;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Elżbieta Siwy-Kamińska w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Nova Sieciowa” w 44-100 Gliwice, ul. Spółdzielcza 33D;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Ewa Kaleniak w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Salve” w 59-800 Lubań, ul. Kazimierza Wielkiego 2;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Anna Lakota w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Centrum Tanich Leków – Apteka Św. Barbary w 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Śląska 6;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
Jednocześnie Rada SIA zadecydowała, że wraz z uchwałą zostanie do inspektoratu przekazana informacja, że Rada SIA negatywnie ocenia używaną przez zezwoleniobiorcę nazwę apteki „Centrum Tanich Leków – Apteka św. Barbary” ze względu na niezgodność z obowiązującym prawem nazwy apteki.
Art. 94a prawa farmaceutycznego w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2012 r. zakazuje wszelkiej reklamy aptek (Dz.U. 2017 poz. 2211), co uzasadnia negatywną opinię Rady SIA.
W ocenie Rady SIA nazwa „Centrum Tanich Leków – Apteka św. Barbary” niezgodna jest ze wskazanym zapisem art. 94a ustawy oraz w sposób niedozwolony sugeruje, że w tej aptece „tanie” są też leki refundowane, które posiadają stałe ceny regulowane. Wskazując na powyższe Rada SIA wyraża pogląd, że nazwa taka jest sprzeczna z prawem i nie powinna zostać zarejestrowana przez WIF w Katowicach, jako nazwa apteki ogólnodostępnej po wejściu w życie art. 94a ustawy - Prawo farmaceutyczne w dniu 01.01.2012 r.

- mgr farm. Alicja Łabędzka w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Dla Zdrowia” w 40-871 Katowice, ul. Tysiąclecia 82;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Sylwestra Szewczuk w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Główna” w 42-217 Częstochowa, Al. Wolności 10
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Bożena Łokieć w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Nowa Dla Zdrowia” w 41-800 Zabrze, ul. Wolności 121 B;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Damian Nowak w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Euro-Apteka” w 40-107 Szczecin, ul. Milczańska 31F;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Renata Długosz w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Centrum dla Zdrowia” w 32-566 Alwernia, ul. Gęsikowskiego 16;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Barbara Marchwińska-Kwapień w ogólnodostępnej o nazwie „Asclepios” w 41-800 Zabrzem, ul. 3 Maja 3;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

3b. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki szpitalnej:

- mgr farm. Anna Gracka-Kula w aptece szpitalnej Szpitala GeoMedical w 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 4;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- dr farm. Katarzyna Molęda-Krawiec w aptece szpitalnej Szpitala Powiatowego w 42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

3c. Prośba ŚlWIF w Katowicach o wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki dla farmaceutki, która została ukarana karą upomnienia przez Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach – cd. sprawy.
W związku z otrzymanym przez Śląską Izbę Aptekarską w Katowicach wnioskiem Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach w sprawie udzielenia opinii dotyczącej rękojmi należytego prowadzenia apteki przez mgr farm. … zajmującą stanowisko kierownika apteki ogólnodostępnej o nazwie …, w związku z prawomocnym ukaraniem przez Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach karą upomnienia, Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej zapoznała się z okolicznościami faktycznymi sprawy.
Pani mgr farm., jako kierownik apteki została ukarana karą upomnienia przez Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach m. innymi za naruszenie art. 88 ust. 1 i art. 99 ust. 4a ustawy Prawo farmaceutyczne. Uchwałą nr U-PSIA-K306-VII-2017 z dnia 19.12.2017 r. poinformowano stronę o możliwości zajęcia stanowiska w toczącym się postępowaniu i zgodnie z art. 10 KPA postanowiono sprawę rozpoznać na następnym posiedzeniu Rady SIA w dniu 9.01.2018 r. Jak wynika z otrzymanego potwierdzenia odbioru przesyłka została odebrana w dniu 29.12.2017 r. Strona prawidłowo zawiadomiona nie skorzystała z prawa wzięcia czynnego udziału w toczącym się postępowaniu.
Rada SIA biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności wynikające z uzasadnienia orzeczenia Okręgowego Sądu Aptekarskiego w Katowicach w szczególności fakt pełnienia funkcji kierownika apteki bez prawem wymaganej opinii Rady SIA oraz celowe nieaktualizowanie danych w rejestrze farmaceutów, co miało na celu ukryć ten fakt postanowiła uznać, że Pani mgr farm. nie daje rękojmi należytego prowadzenia apteki ogólnodostępnej, o której mowa w art. 99 ust. 4a ustawy Prawo farmaceutyczne.
Rada SIA przyjęła za własne argumenty z uzasadnienia orzeczenia Okręgowego Sądu Aptekarskiego w Katowicach o ukaraniu, co stanowi podstawę do stwierdzenia braku rękojmi należytego prowadzenia apteki.
Uchwałę podjęto stosunkiem głosów: 20 głosów „nie daje rękojmi”, 1 głos „wstrzymujący”.

3d. Wniosku w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w ... udzielonego na rzecz przedsiębiorców Pana J.B. oraz Pana M.K.
W związku z otrzymanym przez Śląską Izbę Aptekarską w Katowicach wnioskiem Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach o udzielenie opinii dotyczącej cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej ..., udzielonego na rzecz przedsiębiorców J.B. oraz Pana M.K., Rada SIA zapoznała się z wnioskiem ŚWIF w Katowicach, pisemnymi wyjaśnieniami przedsiębiorcy J.B. oraz wysłuchała jego wyjaśnień w trakcie posiedzenia.
W związku z przepisami KPA zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy Pana J.B. koniecznym jest zapoznanie się Rady SIA w Katowicach z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, aby uniknąć zarzutów już podniesionych w otrzymanej korespondencji od Pana J.B., że Rada nie zapoznała się z całością zgromadzonej w sprawie dokumentacji.
W celu weryfikacji twierdzeń okoliczności i wniosków Pana J.B. z pisma z dnia 08.01.2018 r. oraz złożonych ustnie w czasie posiedzenia Rada SIA jednogłośnie postanowiła wszcząć postępowanie wyjaśniające oraz zwrócić się do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach o umożliwienie zapoznania się Radzie SIA poprzez wskazanego przedstawiciela lub pełnomocnika z dokumentacją zgromadzoną przez ŚWIF w Katowicach w tej sprawie.

3e. W dalszej kolejności opiniowano farmaceutę – opiekuna, który ma sprawować opiekę nad przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką zawodową studentów VI roku kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego – na wniosek ŚUM w Katowicach. Po przeanalizowaniu warunków, które są wymagane od opiekunów Rada SIA jednogłośnie udzieliła zgody:

- mgr farm. Joanna Skutela-Chmielarska – Apteka Ziko, 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 32/32a;

3f. Rada SIA pozytywnie zaopiniowała wnioski mgr farm. o przedłużenie okresu obowiązkowych szkoleń farmaceutów (2013-2017):
- mgr farm. Szymon Gaj – 12 mies., większością głosów, przy dwóch głosach przeciw
- mgr farm. Łukasz Fusiarski – 12 mies., jednogłośnie
- mgr farm. Emilia Szymczyk – 12 mies., jednogłośnie
- mgr farm. Roksana Adamska-Janocha – 12 mies., jednogłośnie
- mgr farm. Ewa Bartoszek – 12 mies., jednogłośnie

4. Inne sprawy bieżące:

4a. Projekt badawczo-rozwojowy wsparcia lekarzy kardiologów w monitoringu kupowanych leków i suplementów diety przez pacjentów objętych leczeniem kardiologicznym przez Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
Projekt przedstawiła dr Joanna Kwiecińska pacjenci leczeni są równocześnie przez wielu lekarzy, o różnych specjalnościach. Oprócz tego kupują przeróżne suplementy w aptekach na własną rękę. Pomysłodawcy projektu zwrócili się do firmy Kamsoft z zapytaniem o pomoc w ustaleniu, co ich pacjenci rzeczywiście zażywają. Pojawił się pomysł wykorzystania anonimowych wirtualnych kont zdrowotnych (gdzie pacjent decyduje, jakie informacje ujawniać lekarzowi) do zweryfikowania zakupów pacjenta. Celem projektu jest jeszcze większa poprawa zdrowia pacjentów kardiologicznych. Kluczowe będzie wdrożenie innowacji polegającej na monitorowaniu kupowanych przez pacjentów leków i suplementów diety. W efekcie oprócz realizacji celu zdrowotnego pacjenta, moglibyśmy liczyć na wdrożenie i pomoc w finansowaniu opieki farmaceutycznej. Wyniki badania byłyby udostępnione SIA, służąc za dane wspomagające proces decyzyjny o wprowadzeniu opieki.
Kardiolodzy przekonali się podczas wizyt w aptekach, że mimo podłączenia do OSOZ, pracownicy apteki nie wiedzieli, czym jest indywidualne konto pacjenta oraz jak wprowadzać dane o sprzedaży leków i suplementów kupowanych przez pacjentów.
Elementem współpracy będzie poinformowanie członków SIA o sposobie funkcjonowania kont zdrowotnych oraz uzupełnianiu informacji o wykupywanych lekach czy suplementach. W trakcie opracowania jest moduł do programu KS-Apteka zawierający kluczowe informacje na temat suplementów diety. Stąd prośba o przesyłanie do firmy Kamsoft informacji na temat suplementów, których nie opisano w vademecum. Odpowiednie przyporządkowane numerów bazy BLOZ do produktów w aptece pomoże w uzyskaniu dodatkowych informacji o suplementach w ramach tworzonego vademecum. Około 40% aptek nie ma odpowiednio przyporządkowanych numerów BLOZ, przez co nie ma możliwości identyfikacji produktów. W czasie pytań od gościa mgr Katarzyna Kandziora-Kuna zaproponowała, by dane z informacji o skradzionych receptach były automatycznie przekazywane do programu aptecznego i rejestrowane. Zaproszona odpowiedziała, że porozmawia z kolegami współpracującymi z NFZ by wdrożyć pomysł. Rada przy jednym głosie wstrzymującym wyraziła wstępną zgodę na rozpoczęcie projektu.

4b. Zmiany w aptekach od 1.01.2018 r. Zmiany były szeroko opisywane w mailingach rozsyłanych do członków SIA. W temacie reklamówek pozostało jeszcze rozważenie tematu torebek na produkty termolabilne, których ścianki są grubsze niż reklamówek. Wysłane zostanie zapytanie do ministerstwa ochrony środowiska.
Część członków SIA podłączyło się do środowiska produkcyjnego ZSMOPL. Prezes dr Piotr Brukiewicz zachęca do wysyłania raportów, ponieważ ZSMOPL ma stanowić narzędzie eliminacji patologii braku leków występujących na naszym rynku. Planowane jest raportowanie o stanach i brakach, a także o braku dostępu do leków. Do końca maja konieczność raportowania jest zawieszona. Mgr farm. Beatrycze Radlańska-Piątek w imieniu farmaceutów szpitalnych złożyła wniosek o zorganizowanie przez SIA szkolenia dla tej grupy zawodowej w temacie ZSMOPL.
Firma Kamsoft prześle do aptek informację na temat sposobu wykonanie zmiany stawek podatku VAT dla niektórych produktów.

4c. Do izby wpłynęło celem wykonania orzeczenie OSA w Katowicach o ukaraniu mgr farm. … karą upomnienia za nieprawidłową organizację pracy w aptece, w której pełni funkcję kierownika, poprzez dopuszczenie do nieobecności magistra farmacji w aptece w godzinach jej czynności, co stwierdziła kontrola ŚlWIF. Rada zapoznała się z orzeczeniem OSA, które zgodnie z procedurą zostanie przesłane do NIA oraz Wojewody Śląskiego, który przekaże sprawę do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

4d. Rada SIA jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie powołania biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za okres 10/2017-09/2018 i postanowiła wybrać ofertę Biura Księgowo-Podatkowego „Koncept-Finanse” Sp. z o.o. …

4e. XIV Rajd Turystyczny Śląskiej Izby Aptekarskiej – Babia Góra – 25-27.05.2018 r.
W dniach 25-27.05.2018 r. odbędzie się kolejny XIV Rajd Śląskiej Izby Aptekarskiej. Na wniosek organizatora mgra farm. Tomasza Kloca Rada SIA jednogłośnie postanowiła wyrazić zgodę na dofinansowanie XIV Rajdu Turystycznego Śląskiej Izby Aptekarskiej kwotą …
Wiosenny rajd dla farmaceutów zorganizowany zostanie w Masyw Babiej Góry. Impreza od siedmiu lat służy integracji środowiska zawodowego, uczestniczą w niej również farmaceuci z całego kraju. Wielopokoleniowa mieszanina ok. 65 farmaceutów, właścicieli, pracowników sieciowych i indywidualnych, aptek otwartych i szpitalników służy wymianie doświadczeń i wzajemnemu zrozumieniu. Uczestnicy rajdu pokryją część kosztów pobytu.

4f. Spotkanie w temacie P1 – 4.01.2018 r. Po zmianie pani minister cyfryzacji planowany jest pilotaż programu e-recepty.

4g. Rodzinne Targi Zdrowia ze szkoleniami dla farmaceutów organizowane przez Farmacol S.A. - Katowice - 13.01.2018 r.

4h. Informacja ws. prezydencji Śląskiego Forum Samorządów Zawodowych Zaufania Publicznego od 1.01.2018 r. przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach. Mec. Roman Kusza zastąpi na stanowisku przewodniczącego dr Jacka Kozakiewicza, który podziękował za dotychczasową współpracę.

4i. Prezes Rady SIA przekazał zebranym informację, że po raz kolejny odbędzie Bal Śląskiego Forum Samorządów Zawodowych Zaufania Publicznego.

Bal odbędzie się 10.02.2018 r. w Hotelu "Monopol" w Katowicach przy ulicy Dworcowej.
Zakładane jest przeprowadzenie licytacji przedmiotów przekazanych przez członków Śląskiego Forum na cel charytatywny.

4j. Rada SIA jednogłośnie przyjęła do wiadomości informację o złożeniu do biura SIA wniosku o nadanie odznaczenia samorządowego Laur SIA dla dr n. farm. Lucyny Bułaś. Prezes odczytał zebranym uzasadnienie wniosku. Zgodnie z regulaminem wniosek zostanie zamieszczony na stronie internetowej izby do zapoznania, a na kolejnym posiedzeniu Rady przegłosowany.

5. Wolne głosy i wnioski.
- propozycja i oferta pana Wiktora Szukiela – redaktora Czasopisma Aptekarskiego na zamieszczenie w albumie o Leopoldzie Skulskim listy farmaceutów mających udział w tworzeniu państwowości polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem prezydentów i burmistrzów obecnego terytorium OIA Katowice. Prezes dr Piotr Brukiewicz stwierdził, że wymagana pula 100 sztuk to zbyt duży wydatek i temat zostanie przekazany do rozważenia w NIA. Jeśli inne OIA będą również zdecydowane kupić ww. wydawnictwo SIA przyłączy się do tego projektu.

- przypomnienie o możliwości rejestracji na II Puchar Polski Farmaceutów w narciarstwie alpejskim w Istebnej – 27.01.2018 r. Udział jest bezpłatny; należy ewentualnie opłacić udział w kolacji w kwocie 100 zł.

- Prezes dr Piotr Brukiewicz poinformował o wpłaceniu przez … tytułem ugody z … na fundusz zapomogowy SIA.

- na ręce Prezesa Piotra Brukiewicza wpłynęło podziękowanie mgr farm. Elżbiety Mickoś za udział w zbiórce pieniędzy na operację ratującą nóżkę córki Alicji Mickoś oraz prośba o dalszą pomoc: 1% podatku lub darowizna.

- mgr farm. Jan Stasiczek przekazał zapytania aptekarzy w sprawie wymaganego podawania numeru PESEL pacjenta kupującego pełnopłatnie lek Xarelto. Rada zdecydowała o przekazaniu sprawy do GIF i GIODO oraz skierowania zapytania do firmy Bayer.

6. 25 posiedzenie Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w dniu 09 stycznia 2018 r. zakończono ok. godz. 12.00.


Protokołował
Mgr farm. Michał Rzepczyk

Dokładny termin: 2018-01-09
Autor: Michał Rzepczyk
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet