2019-09-03
Protokół z XLIII Posiedzenia Rady SIA VII Kadencji

Protokół z obrad 43 posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VII kadencji w dniu 3 września 2019 r.

Katowice, 3 września 2019 r.

1. Posiedzenie Rady SIA pod nieobecność Prezesa Rady SIA dra n. farm. Piotra Brukiewicza otworzył o godz. 9.30. Wiceprezes mgr farm. Andrzej Bednarz. Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu obecnych było ostatecznie 17/30 osób. Na podstawie listy obecności Wiceprezes Rady SIA stwierdził prawomocność obrad posiedzenia Rady SIA dla ważności podejmowanych uchwał. Po powitaniu zebranych i stwierdzeniu prawomocności obrad, prowadzący posiedzenie zaproponował porządek obrad. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Protokolant mgr farm. Michał Rzepczyk.

2. Rada SIA jednogłośnie przyjęła protokół z 42 posiedzenia Rady ŚIA VII kadencji w dniu 6.08.2019 r.

3. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad Rada SIA przystąpiła do opiniowania:

3a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki ... w Świerklany, Nowy Sącz, Jastrzębie-Zdrój, Katowice ...

Dalszą część spotkania poprowadził przybyły dr n. farm. Piotr Brukiewicz.
Przed procedowaniem kolejnych zagadnień porządku obrad Prezes złożył serdeczne życzenia Mec. Krystianowi Szulcowi z okazji 10-lecia pracy SIA, a na ręce Prezesa dra n. farm. Mikołaja Konstantego gratulacje z okazji 5-lecia działalności Aptekarskiej Grupy Wsparcia „Radix”.

Następnie Rada SIA przystąpiła procedowania dalszych punktów porządku obrad:

3b. Rada SIA po zapoznaniu się z okolicznościami faktycznymi sprawy oraz uzasadnieniem otrzymanego wniosku, biorąc pod uwagę całokształt okoliczności sprawy, stwierdziła, że ŚWIF w Katowicach wykazał naruszenie warunków zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, wobec powyższego jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek ŚlWIF w Katowicach sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w …

3c. W dalszej kolejności opiniowano farmaceutów – opiekunów, którzy mają sprawować opiekę nad przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką zawodową studentów VI roku kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego

SUM Katowice:
...

UM w Łodzi:
...

Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej pozytywnie zaopiniowała zaproponowane na opiekuna praktyki ww. kandydatury. Wskazane osoby spełniają wymagania określone w art. 2c ust. 4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1419)

3d. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do otrzymanego projektu uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Świętochłowice, w związku ze zmianą godzin pracy Apteki Rodzinnej przy ul. Katowickiej 11 w Świętochłowicach, wobec powyższego Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt.

3e. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do otrzymanego projektu rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Rybnika, wobec powyższego Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w rozkład.

3f. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do otrzymanego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Pszczyńskiego, wobec powyższego Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt.

4. Inne sprawy bieżące:
4a. Rada SIA jednogłośnie przyjęła terminy kolejnych posiedzeń Rady SIA i Prezydium Rady SIA.
08.10 – R
21.10 – P
05.11 – R
19.11 – R (nowa kadencja)

4b. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wstępnego programu VIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego-Wyborczego Aptekarzy SIA w Katowicach w dniu 15-17.11.2019 r.
Prezes Piotr Brukiewicz przedstawił zebranym program zjazdu, następnie Rada SIA jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia wstępnego programu VIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Aptekarzy Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach w dniach 15-17 listopada 2019 r. Zgodnie z przepisem art. 26 ustawy ORA zwołuje corocznie okręgowy zjazd aptekarzy. Zgodnie z par. 6 i 7 regulaminu obrad Okręgowego Zjazdu Aptekarzy SIA w Katowicach to zjazd uchwala porządek obrad, Rada SIA może tylko zaproponować prządek obrad zjazdu do akceptacji przez Zjazd.

4c. VIII Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy – Ośrodek Wrota Mazur w Imionku k. Pisza 30.08-01.09.2019 r.
W zawodach startowało 13 załóg. Załoga SIA Katowice zdobyła 6 miejsce w biegu krótkim, 4 miejsce w biegu długim. Z powodu słabego wiatru i upału w niedzielę zawody nie odbyły się.
Na miejscu pierwszym uplasowała się drużyna Pomorsko-Kujawskiej OIA, kolejne miejsca zdobyła OIA Olsztyn oraz OIA Białystok.

Dodatkowo na wniosek uczestnika mistrzostw mgra farm. Piotra Wysockiego Rada SIA jednogłośnie podjęła decyzję o ufundowaniu czapek żeglarskich dla załogi oraz przypinek z logo SIA …

4d. IV Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Maratonie MTB - Józefów - 21.09.2019 r. – dofinansowanie udziału w zawodach.
Rada SIA jednogłośnie postanowiła pokryć koszty podróży oraz dofinansować koszty pobytu (noclegu) w kwocie … dla uczestników Śląskiej Izby Aptekarskiej biorących udział w IV Mistrzostwach Polski Farmaceutów w Maratonie MTB, które odbędą się w Józefowie koło Warszawy 21 września 2019 r. Uczestnicy imprezy pokryją część kosztów pobytu.
Organizatorem zawodów jest HURTAP SA oraz Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi. Patronat nad zawodami objęła Naczelna Izba Aptekarska, a patronat medialny Aptekarz Polski.
Coroczna impreza dla wspólnej integracji farmaceutów z całej Polski, ich rodzin, dzieci, a także pracowników branży farmaceutycznej i przyjaciół farmacji.

4e. Posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej odbędzie się w Serocku, 11-12.09.2019 r.

4f. Zaproszenie drużyny piłkarskiej Śląskiej Izby Aptekarskiej do udziału w zawodach charytatywnych organizowanych przez mgra farm. Tomasza Zaprutko z OIA Poznań – Dopiewo, 1.12.2019 r. Rada SIA zdecydowała wstępnie wesprzeć inicjatywę, a wraz z piłkarzami omówić kwestię terminu i kosztów uczestnictwa.

5. Wolne głosy i wnioski.

- po 3 miesiącach starań doszło do skutku spotkanie w MZ w sprawie dalszych prac zespołu do spraw organizacji pilotażu opieki farmaceutycznej. Odbyła się rzeczowa dyskusja z ministrem Maciejem Miłkowskim oraz przedstawicielami MZ i NFZ. Obecnie prezes Elżbieta Rutkowska pracuje nad dalszym rozwojem współpracy.

- dr Mikołaj Konstanty przedstawił sprawozdanie ze spotkania zespołu do spraw braków leków przy Ministerstwie Zdrowia. W spotkaniach uczestniczą pracownicy NFZ, Ministerstwa Zdrowia, Główny Inspektor Farmaceutyczny, reprezentacja ZSMOPLa oraz prezes URPL i reprezentanci naszego zawodu. Głównym tematem było raportowanie i przewidywanie braków leków. Próbowano zestawić dane z DRR'ów i dane ze ZSMOPLa.
Zaplanowano stworzenie aplikacji mającej na celu przewidywanie ewentualnych braków i analizę ich przyczyn. Korzystając z takiego narzędzia można łatwo (nawet w terenie) sprawdzić braki wraz z ich przyczyną.
Cieszy fakt, że do rozmów zaproszona jest Izba Aptekarska i można odnieść wrażenie, że zdanie farmaceutów jest ważne dla prac zespołu.
Następne spotkanie ma się odbyć 20 września. Na każdym spotkaniu prezentowany ma być raport na temat 400 leków refundowanych - głównie leków zagrożonych.
Dr Bożena Kwaśniak powiedziała, że w Niemczech ilości leków refundowanych są kontraktowane i kiedy w Polsce nie było leku euthyrox, nasi sąsiedzi nie chcieli go sprzedawać Polakom by wystarczyło dla pacjentów niemieckich. W Polsce nie ma takiego kontraktowania.- prośba o dofinansowanie publikacji „Kolokacje medyczne do tłumaczeń wysokospecjalistycznych”, opinia dra hab. n. farm. Pawła Olczyka nt. słownika dra Arkadiusza Badzińskiego.
W związku z uzyskaniem dotacji z innej firmy Pan dr Badziński odstąpił od ubiegania się o dofinansowanie ze środków SIA publikacji przedmiotowego słownika.

6. 43 posiedzenie Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w dniu 3 września 2019 r. zakończono ok. godz. 13.00.


Protokołował
Mgr farm. Michał Rzepczyk

Dokładny termin: 2019-09-03
Autor: Michał Rzepczyk
chevron_left
27
11.2020
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry