Apothecarius ebook Więcej
2016-07-05Jan Stasiczek
Protokół VIII Posiedzenia Rady SIA VII Kadencji

Protokół z obrad 08 posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VII kadencji w dniu 5 lipca 2016 roku.

Katowice, dnia 5 lipca 2016 roku

1. Posiedzenie Rady SIA otworzył Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz o godz. 9.25. Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu obecnych było 19/31 osób. Na podstawie listy obecności Prezes SIA stwierdził prawomocność obrad posiedzenia Rady SIA dla ważności podejmowanych uchwał. Po powitaniu zebranych i stwierdzeniu prawomocności obrad, prowadzący posiedzenie dr Piotr Brukiewicz zaproponował porządek obrad.
Mgr farm. Justyna Kiedrowska poprosiła o zmianę w porządku i przeniesienie omówienia punktu 4b w miejsce punktu 4a. Rada SIA przyjęła propozycję i następnie zaproponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Protokolant mgr farm. Michał Rzepczyk.

2. Rada SIA jednogłośnie przyjęła protokół z 07 posiedzenia Rady ŚIA VII kadencji w dniu 07.06.2016 roku.

3. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad Rada SIA przystąpiła do opiniowania:

3a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki:

- mgr farm. Marta Szcześniak w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Turkusowa” w 41-200 Sosnowiec, ul. B. Prusa 53;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Wojciech Bagier w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Tęczowa- Mysłowice” w 41-400 Mysłowice, ul. Piastów Śląskich 2;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Bożena Łokieć w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Novum III” w 44-100 Gliwice, ul. Gomułki 4a/U;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

3b. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki dla nowopowstającej apteki ogólnodostępnej na wniosek farmaceuty wraz z wydaniem opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, na wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach:

- mgr farm. Anna Selwet w aptece ogólnodostępnej w 41-706 Ruda Śląska, ul. Solidarności 11F, w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę Apteka Malinowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 41-947 Piekary Śląskie, ul. Piekarska 69;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, jednogłośnie udzielono rękojmi należytego prowadzenia apteki. Wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach dotyczący wydania opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej zaopiniowano pozytywnie większością głosów, przy jednym głosie „przeciw”.

- mgr farm. Renata Kańtoch w aptece ogólnodostępnej w 40-887 Katowice, ul. Ułańska 12, w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę Apteka Malinowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 41-947 Piekary Śląskie, ul. Piekarska 69;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, jednogłośnie udzielono rękojmi należytego prowadzenia apteki. Wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach dotyczący wydania opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej zaopiniowano pozytywnie większością głosów, przy dwóch głosach „przeciw”.

- mgr farm. Krystyna Cieślik w aptece ogólnodostępnej w 44-117 Gliwice, ul. Gwiazdy Polarnej 18A, w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę Apteka Malinowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 41-947 Piekary Śląskie, ul. Piekarska 69;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, jednogłośnie udzielono rękojmi należytego prowadzenia apteki. Wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach dotyczący wydania opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej zaopiniowano pozytywnie większością głosów, przy dwóch głosach „przeciw”.

- mgr farm. Ewa Zajęcka w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Blisko Ciebie” w 41-214 Sosnowiec, ul. Gen. Stefana Grota Roweckiego 37, w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę Top Pharm Jargan-Szklorz Spółka Jawna z siedzibą w 41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 13;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, jednogłośnie udzielono rękojmi należytego prowadzenia apteki. Mgr farm. Ewa Zajęcka nie była zapraszana na rozmowę z komisją opiniującą, gdyż pełni funkcję kierownika w tej aptece od stycznia 2016r. Wniosek opiniowano ze względu na zmianę właściciela apteki. Wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach dotyczący wydania opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej zaopiniowano pozytywnie większością głosów, przy siedmiu głosach „wstrzymujących” oraz jednym głosie „przeciw”.

- mgr farm. Sylwia Witwicka w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Superjednostka” w 42-400 Zawiercie, al. gen. Władysława Sikorskiego 21a, lok. 2 i 4, w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę Aspharma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 42-218 Częstochowa, ul. Okulickiego 31D/88;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, jednogłośnie udzielono rękojmi należytego prowadzenia apteki. Wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach dotyczący wydania opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej zaopiniowano pozytywnie większością głosów, przy dwóch głosach „wstrzymujących” oraz jednym głosie „przeciw”.

3c. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki dla nowopowstającej apteki ogólnodostępnej na wniosek farmaceuty wraz z wydaniem opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 7, art. 29 pkt 5ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1429):

- mgr farm. Grażyna Cichy w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Centrum Tanich Leków” w 43-100 Tychy, ul. Batorego 21A, w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę „WIBIS” Sp. z o.o. z siedzibą w 32-620 Brzeszcze, ul. Ofiar Oświęcimia 34;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, jednogłośnie udzielono rękojmi należytego prowadzenia apteki. Jednocześnie Rada SIA mając ustawowe prawo do wydania opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki jednogłośnie negatywnie zaopiniowała udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki jw. ze względu na niezgodność z obowiązującym prawem nazwy apteki. Art. 94a prawa farmaceutycznego w brzmieniu obowiązującym od 01.12.2012r. zakazuje wszelkiej reklamy aptek Dz.U. 2008/45/271 ze zm. co uzasadnia negatywną opinię Rady SIA. Dodatkowo SIA wystąpi do SLWIF o dopuszczenie Śląskiej Izby Aptekarskiej do udziału w postępowaniu w sprawie z wniosku „WIBIS” Sp. z o.o. z siedzibą w 32-620 Brzeszcze, ul. Ofiar Oświęcimia 34 o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o nazwie „Centrum Tanich Leków” w 43-100 Tychy, ul. Batorego 21A.

3d. Kandydatur na stanowisko kierownika hurtowni farmaceutycznej - wydanie zaświadczenia w związku ze zmianą na stanowisku kierownika hurtowni farmaceutycznej:

- mgr farm. Kinga Orlińska w hurtowni farmaceutycznej KMC Pharma Sp. z o.o. w 41-813 Zabrze, ul. Jordana 56b;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

3e. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do otrzymanego projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu raciborskiego wobec powyższego Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt.

3f. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do otrzymanego projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Katowice wobec powyższego Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt.

4. Inne sprawy bieżące:

4b. Zgodnie ze zmianą porządku obrad w pierwszej kolejności omówiono Rezolucje podjęte przez Dolnośląską Izbę Aptekarską we Wrocławiu, skierowane do Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej mgr farm Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej.

Członkowie Rady zapoznali się z rezolucjami przed posiedzeniem, ponieważ zostały rozesłane do wszystkich drogą mailową.
Rezolucje były wstępnie głosowane na posiedzeniu NRA. Z powodu nadesłania materiałów na dzień przed posiedzeniem, nie odbyła się dyskusja na ich temat.

Rezolucje dotyczą:

1/ Egzekwowania przepisów antykoncentracyjnych Prawa Farmaceutycznego.
Według oceny prezesa dr Piotra Brukiewicza NIA nie do końca opracowała kompleksową strategię działania i przepisy tego prawa nie są nadal skutecznie egzekwowane przez urzędy centralne. Izby okręgowe liczą na zdecydowaną strategię nakreśloną przez NIA oraz podjęcie wspólnych działań i tu niestety wiele jest do zrobienia. Przestrzeganie 1% własności aptek to przyszłość, szczególnie na rynku gdzie pojawiają się sieci.

2/ Działań podejmowanych przez NIA, w związku z wypowiedzią i opinią poprzedniego prokuratora generalnego w przedmiocie niekonstytucyjności zakazu reklamy aptek oraz negatywnego stanowiska Komisji Ustawodawczej Sejmu RP dotyczącego konstytucyjności zakazu reklamy aptek, jak również rosnącej ilości przypadków łamania zakazu reklamy aptek.

W rezolucji opisano zagrożenie, jakim jest uwolnienie tego zakazu, jednak z drugiej strony znane są wypowiedzi publiczne ministerstwa traktujące o utrzymaniu dla dobra polskiego pacjenta takiego stanu rzeczy.

Prezes dr Piotr Brukiewicz powiedział, że mamy, w temacie łamania zakazu reklamy aptek, wiele sukcesów jako SIA, a także w obszarze nazewnictwa aptek, a te sukcesy zawdzięczamy w bardzo dużej mierze pomocy jaka otrzymaliśmy od DOIA oraz wieloletniej współpracy z DOIA. W tym punkcie widać wszczynanie wielu spraw przez inspekcję i prowadzenie spraw dalej do finalizacji. Niestety niewiele OIA przyłączyło się do akcji składania wniosków w trybie art. 31 KPA, która rozpoczęła DOIA.
Aktualnie gorącym tematem, który miał swój początek w końcówce roku 2015 jest portal „Kto ma Lek” jako wiodący ostatnio projekt firmy Kamsoft noszący znamiona łamania zakazu reklamy. W tym przypadku należy zdaniem SIA zachęcać strony konfliktu do współpracy i dialogu, gdyż tylko w ten sposób możemy coś konstruktywnie opracować. Jest to o wiele skuteczniejsza i szybsza droga, niż podjęcie od razu ścieżki prawnej. Mec. Krystian Szulc dodał, iż należy zwrócić szczególną uwagę na aspekt reklamowy w/w projektu „Kto ma lek”, który przy okazji może faworyzować apteki, w których dostępna jest część asortymentu.

3/ Zapadłych w ostatnim czasie orzeczeń WSA w Warszawie oraz wydanej przez GIF standardowej procedury nr GIF/WIF/SOP/009/01 kwestionującej uprawnienia organów samorządu aptekarskiego do wydania opinii do wniosków WIF w przedmiocie udzielenia lub cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki.

Rozbieżność tą wyjaśnił Prezes SIA przedstawiając, iż prawie od ponad 20 lat była niedoprecyzowana luka opisująca ten stan rzeczy pomiędzy inspekcją, a samorządem. Bierze się to z różnic w zapisach w dwóch ustawach oraz braku zapisu o rękojmi w ustawie Prawo Farmaceutyczne.
Prezes dr Piotr Brukiewicz powiedział, że procedura została w SIA elastycznie wdrożona do aktualnych wymogów i funkcjonuje poprawnie. Z drugiej strony celem działania samorządu winno być wprowadzeniem zapisów o rękojmi do prawa farmaceutycznego.

4/ Eliminacji nasilających się sytuacji łamania przepisów prawa pracy przez niektórych właścicieli aptek w stosunku do zatrudnionych farmaceutów.

Prezes dr Piotr Brukiewicz powiedział, że Samorząd jest świadom różnych sytuacji w aptekach, lecz nie zdarzają się doniesienia o łamaniu prawa pracy na terenie naszego województwa. Mgr Justyna Kiedrowska powiedziała, że słyszała o sytuacji w aptece, gdzie kierownik nie mógł drukować tzw. „paska” i przy kontroli została na nią zrzucona odpowiedzialność za brak recept, kiedy nie mogła ona tej ilości zweryfikować. Zebrani zgodnie stwierdzili, że warto przypomnieć farmaceutom o tym, że Izba działa w ich obronie i zgłaszając takie epizody mogą liczyć zawsze na pomoc prawną.
Dr Bożena Kwaśniak dodała, że warto poinformować farmaceutów o coraz częstszym wstawianiu w umowy o pracę klauzulach o zakazie konkurencji, podejmowania pracy dodatkowej i innych zapisach mogących być niekorzystnymi.
Dr Piotr Kaczmarczyk powiedział, że zapisy te są indywidualną sprawą aptek, czy firm zatrudniających, więc nie widzi do końca powodów do informowania farmaceutów w tak szerokim kontekście.
Mgr Andrzej Bednarz powiedział, że odnosząc się do rezolucji nie jest uzasadnione podejmowanie stanowiska przy braku zgłoszonych sytuacji łamania prawa.
Mec. Krystian Szulc wyraził ubolewanie, że o faktach dowiaduje się ostatni, bo farmaceuci dopóki pracują - nie czują zagrożenia.

4/ Przebiegu procesu rejestracyjnego „Krajowej Fundacji Systemu Weryfikacji Leków” oraz faktu wyłączenia NIA z udziału w organach tej ciała na prawach podmiotu współdecydującego.

Prezes dr Piotr Brukiewicz powiedział, że temat ENVO był omawiany na bieżąco na posiedzeniach NIA. Rada była informowana o postępach przez mgr Michała Byliniaka. Sprawa ENVO oraz fundacji odpowiedzialnej za powstanie struktur w Polsce jest od początku trudna do zrozumienia i skomplikowana. NIA jednak nie rezygnuje cały czas z działań, starając się na bieżąco monitować sprawę. Główną sprawą staje się status samorządu w organach ENVO, jako członka współdecydującego w ważnych tematach, mimo nie brania udziału pozornie w kosztach. Obecne działania NIA są oceniane jako poprawne.

Dr Mikołaj Konstanty powiedział, że na dzień dzisiejszy fundacja się nie ukonstytuowała, więc funkcjonuje bez podstaw prawnych. NIA podejmuje działania zmierzające do ustalenia struktur powołanej fundacji, nie otrzymując na razie żadnej wiążącej odpowiedzi. Mimo to fundacja podejmuje działania i wydaje się, że gdyby samorząd w pewnym momencie nie „uderzył mocno pięścią w stół”, ta struktura mogłaby przeforsować wiele swoich niekorzystnych dla aptekarstwa pomysłów. Obecnie NIA ma zapewnienie, że będzie traktowana jako podmiot.
Prezes dr Piotr Brukiewicz dodał, że największy polski wykonawca oprogramowania firma Kamsoft nie został dopuszczony do certyfikacji, zostając odsunięty od projektu, w którym pozostaje czterech europejskich graczy.
Pikanterii dodaje temu fakt, iż sfałszowane leki w aptece pojawiają się niezwykle rzadko. Zarejestrowano dotychczas 2 przypadki takich leków, w tym jeden nie do końca potwierdzony. Praktycznie całość obrotu lekiem sfałszowanym odbywa się poza aptekami.
Apteki mimo nie partycypowania w kosztach rozwoju systemu będą zmuszone ponieść koszy związane z czytnikami 2D, oprogramowaniem i skanowaniem opakowań.

Na podstawie przeprowadzonej dyskusji zostanie opracowany projekt stanowiska SIA, który następnie zostanie rozesłany do konsultacji Członkom Rady i na kolejnym posiedzeniu Rady SIA zatwierdzony.

4a. Wycena modernizacji strony www.katowice.oia.pl w zakresie wdrożenia ogłoszeń pracy, nowej szaty graficznej oraz forum farmaceutycznego.

Rada na wniosek wielu członków samorządu rozczarowanych ceną zamieszczanych ogłoszeń na ogólnopolskim portalu zajęła się tematem wdrażania modułów zmian strony internetowej. Szczególnym naciskiem zmian winno się obdarzyć cześć dotyczącą ogłoszeń o pracę.
Pod uwagę wzięto aktualną firmę, która prowadzi nasza stronę oraz postulowano poszukania innych konkurencyjnych ofert dotyczących tej aktualizacji. Podczas gorącej dyskusji określono górną kwotę finansowania wdrożenia nowego modułu na stronie izby oraz poproszono dyrektora biura by porównać kilka ofert w tym zakresie na następne spotkanie Rady SIA.

4c. IV Konkurs Nalewek SIA własnej receptury – 10.11.2016r.

Prezes SIA poinformował o tradycyjnym już IV konkursie Nalewek, który odbędzie się 10 listopada 2016 roku. Wszystkich sympatyków, praktyków i koneserów tematu serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

4d. Debata ekspercka Akademii Liderów Zdrowia – 27.06.2016r.

W dniu 27 czerwca w Gliwicach odbyło się drugie spotkanie w ramach kampanii pn Liderzy Zdrowia. Zaproszono na spotkanie specjalistów zajmujących się sferą ochrony zdrowia w szczególności przedstawicieli stowarzyszeń pacjentów, konsultantów wojewódzkich, reprezentantów izb samorządów medycznych, dyrektorów szpitali. Gospodarzem spotkania była posłanka Beata Małecka-Libera członek sejmowej komisji ds. zdrowia publicznego. W spotkaniu uczestniczył Prezes dr Piotr Brukiewicz.
Na spotkaniu omówiono sytuacje w zakresie diagnostyki i leczenia nowotworów na Śląsku oraz przedyskutowano postulaty i potrzeby pacjentów, by wspólnie rozwiązać istniejące problemy w tym obszarze służby zdrowia. Uczestnicy spotkania, szczególnie posłowie zadeklarowali pomoc i wsparcie dla środowiska lekarzy, świadczeniodawców oraz pacjentów, by zwrócić uwagę na podjęte na spotkaniu problemy zdrowotne. Podkreślono, iż dzięki wspólnemu energicznemu działaniu można osiągnąć więcej.

4e. Posiedzenie Rady NFZ – 24.06.2016r.
Prezes SIA przekazał relację z udziału na posiedzeniu Rady NFZ.

4f. Dzień otwarty dla pacjentów - akcja NFZ poświęcona polipragmazji w woj. śląskim – 25.06.2016r.
W sobotę 25 czerwca odbyła się akcja pod patronatem NFZ „NFZ Bliżej Pacjenta”. W dniu tym w siedzibach oddziałów wojewódzkich Funduszu był Dzień Otwarty. Wszystko po to, aby ułatwić osobom pracującym załatwienie w NFZ spraw, na które w zwykłe dni nie mają czasu. Ponadto można było uzyskać informacje na temat skutków nadużywania leków. Delegacja SIA była na tym wydarzeniu, służąc zainteresowanym pacjentom swą wiedzą. W tym miejscu Rada SIA kieruje serdecznie podziękowania mgr Markowi Lysko oraz mgr Karolinie Szczepanik.

4g. Posiedzenie NRA – 28.06.2016r.
Omówione wcześniej przy okazji pkt 4b. Dodatkowo nadmieniono, iż w przyszłości będzie udostępniona ankieta pod patronatem NRA na temat strat poniesionych przez apteki w wyniki przecen leków, w związku z kolejnymi aktualizacyjnymi wykazu leków refundowanych przez ministerstwo.

- Obchody XXV-lecia samorządu aptekarskiego

Mgr Krzysztof Majka omówił planowane działania NRA związane z jubileuszem XXV-lecia samorządu aptekarskiego. W planie NRA znajdzie się uroczysta gala w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej w Warszawie. Oprawę muzyczną uświetni koncert w wykonaniu Polskiej Symfonicznej Orkiestry Radiowej im Witolda Lutosławskiego, która zagra największe przeboje muzyki filmowej. Ponadto planowana jest wystawa prac artystycznych farmaceutów oraz msza św.

4h. Spotkanie Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego - 28.06.2016r.
W kolejnym punkcie mgr Andrzej Bednarz przedstawił relacje z drugiego spotkania Śląskiego Forum Samorządów Zaufania Publicznego, na którym była obecna delegacja SIA w osobach wiceprezesa mgr Zdzisława Gawrońskiego oraz mgr Andrzeja Bednarza.
Jak wspomniano na początku forum liczyło przedstawicieli trzech samorządów, a aktualnie liczy 18 z opcją poszerzenia tego forum do 36 przedstawicieli wolnych zawodów.
Na spotkaniu podjęto uchwałę w sprawie: bezpieczeństwa wykonywania zawodu, przyjęto znak graficzny powstałego forum oraz powołano rzecznika w osobie mgr Alicji Van der Coghen - rzecznika śląskiej izby lekarskiej. Druga uchwałę przedstawiono na spotkaniu w postaci projektu, który po omówieniu przez poszczególne samorządy będzie dyskutowany na kolejnym spotkaniu we wrześniu.
Przyjęto kalendarz spotkań, które będą się odbywały co kwartał w ostatni wtorek miesiąca z małą różnicą, iż w grudniu termin ten będzie przypadał na dzień 13 grudnia. Nadmieniono jeżeli ważne sprawy wcześniej się pojawią będą one przekazywane na bieżąco wszystkim innym samorządom. Dodano, iż Śląskie Forum Samorządów Zaufania Publicznego jest trzecią platformą poza działającymi takimi ciałami w województwie mazowieckim i łódzkim.

5. Wolne głosy i wnioski.

- W związku z kończącą się umową o pracę zawartą na czas określony z Panią Beatą Konieczny, Rada SIA jednogłośnie upoważniła Prezesa Rady SIA dr Piotra Brukiewicz do podpisania aneksu umowy o pracę na czas nieokreślony od dnia 1 sierpnia 2016r. i określenia jej zakresu obowiązków.
Rada SIA pozytywnie ocenia pracę Pani Beaty Konieczny uznając, że rzetelnie wywiązuje się z powierzonych zadań, w związku z powyższym jednogłośnie ustalono wynagrodzenie miesięczne …

- Trwają prace nad przygotowaniem publikacji dotyczącej 25-lecia Śląskiej Izby Aptekarskiej. Pani mgr farm. Karolina Szczepanik wyraziła chęć współpracy przy projekcie. Zważywszy, że już kilkakrotnie służyła SIA pomocą w zakresie prac graficznych, Rada SIA przyjęła propozycję.
Z Panią mgr farm. Karoliną Szczepanik zostanie zawarta umowa o dzieło, której przedmiotem będzie powierzenie czynności związanych z przygotowaniem projektu plakatów, zaproszeń, baneru oraz publikacji dotyczącej 25-lecia Śląskiej Izby Aptekarskiej.
Za wykonanie wskazanych w umowie czynności jednogłośnie przyznano wynagrodzenie w wysokości …

- Szkolenie PTFarm i SIA-29.06.2016r.
Prezes SIA poinformował, iż odbyło w siedzibie izby szkolenie, na którym byli obecni dr Majewska przekazując bieżące informacje z pracy WIF, wykład przeprowadził dr hab. Paweł Olczyk na temat „Propolis, a przebudowa macierzy pozakomórkowej w przebiegu naprawy uszkodzeń tkankowych” oraz mgr Grzegorz Zagórny "Błędy lekarzy i aptekarzy popełniane najczęściej w wypełnianiu i realizacji recept - przykłady z praktyki" .

- decyzja w sprawie zaległości składkowych …
W związku z przeniesieniem członka izby z SIA do innej izby omówiono związaną z tym kwestię zaległości składkowych wobec izby, z której się członek wypisał. Przy okazji z pracownikiem biura Panią Dorota Hapetą przedyskutowano procedurę egzekucji składek od osób, które maja zaległości.

- podjęcie działań ws. powołania konsultanta woj. ds. farmacji aptecznej
W związku z wakatem na stanowisku konsultanta wojewódzkiego ds farmacji aptecznej SIA prosi członków, którzy chcą objąć w/w stanowisko o nadsyłanie zgłoszeń.

- magazyn aptekarski-plebiscyt Farmaceuta Roku.
Z uwagi na podjęcie też tematu patronowania plebiscytowi przez NIA, przesunięto wydanie decyzji na następną Radę SIA.

- Farmacja 21 - ponowienie komunikatu
Rada SIA wydała jednogłośnie zgodę w związku z prośbą Farmacji 21 o powtórnie umieszczenie na stronie internetowej SIA komunikatu. Przekazano w nim zaproszenie do udziału w drugiej edycji forum Farmacji XXI pt „Farmaceuci w ochronie zdrowia”, które odbędzie się w dniach 23-24 września we Wrocławiu.

- Rada SIA przesunęła podjęcie decyzji w sprawie przeszkolenia pracowników SIA na okres powakacyjny z jednoczesnym zwróceniem uwagi na kwestie ekonomiczną SIA. Przeszkolenie ma dotyczyć kwestii związanej z komunikacją z „trudnymi petentami”, a zwłaszcza skarżącymi się pacjentami aptek i ich właściwą obsługą przez pracowników biura.

6. 08 posiedzenie Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w dniu 05 lipca 2016 r. zakończono ok. godz. 12:00.

Protokołował
Mgr farm. Jan Stasiczek

Autor: Jan Stasiczek
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet