Apothecarius ebook Więcej
2016-06-07Michał Rzepczyk
Protokół VII Posiedzenia Rady SIA VII Kadencji

Protokół z obrad 07 posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VII kadencji w dniu 7 czerwca 2016 roku.

Katowice, dnia 7czerwca 2016 roku

1. Posiedzenie Rady SIA otworzył Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz o godz. 9.20. Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu obecnych było 21/31 osób. Na podstawie listy obecności Prezes SIA stwierdził prawomocność obrad posiedzenia Rady SIA dla ważności podejmowanych uchwał. Po powitaniu zebranych i stwierdzeniu prawomocności obrad, prowadzący posiedzenie dr Piotr Brukiewicz zaproponował porządek obrad. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Protokolant mgr farm. Michał Rzepczyk.

2. Rada SIA większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym przyjęła protokół z 06 posiedzenia Rady ŚIA VII kadencji w dniu 24.05.2016 roku.

3. Rada SIA pozytywnie jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu farmaceuty: Kamil, Marek Ledworowski VI/077/2016.

4. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad Rada SIA przystąpiła do opiniowania:
4a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki:

- mgr farm. Barbara Wleklińska w aptece ogólnodostępnej o nazwie DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie. "Górnicza" w 43-600 Jaworzno, ul. Gwarków 1;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Aleksandra Wyględowska w aptece ogólnodostępnej o nazwie Apteka „Vitalis” w 40-474 Katowice, ul. Wojciecha 57;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- dr n. farm. Alicja Kowalska w aptece ogólnodostępnej o nazwie Apteka „Vita” w 41-400 Mysłowice, ul. Orła Białego 29;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Joanna Roksela w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Blisko Ciebie” w 43-100 Tychy, ul. Edukacji 37;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

4b. Wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej - wydanie opinii zawierającej m.in. stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia apteki przez kandydata na funkcję kierownika apteki ogólnodostępnej:

- mgr farm. Przemysław Belcik w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Dr.Max” w 40-097 Katowice, ul. 3 Maja 11, w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez PlusPharma Sp. z o.o. z siedzibą w 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 25/4 - cd. sprawy;
Na ostatnim posiedzeniu Rada SIA postanowiła wszcząć postępowanie wyjaśniające w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o nazwie „Dr.Max” w 40-097 Katowice, ul. 3 Maja 11 zgodnie z art. 106 par. 4 kpa i wezwać wnioskodawcę do wyjaśnienia, czy spełnia warunki do uzyskania zezwolenia mając na względzie przepisy antykoncentracyjne zawarte w art. 99 ust. 3 p. 2 ustawy prawo farmaceutyczne oraz jakie są powiązania kapitałowe i osobowe wnioskodawcy, jako członków zarządu i wspólników spółki PlusPharma Sp. z o.o. z siedzibą w 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 25/4 z podmiotami prowadzącymi apteki na terenie woj. śląskiego. Wnioskodawca zajął stanowisko w sprawie, składając do biura SIA wyjaśnienie i oświadczenie, że nie narusza powołanych wyżej przepisów prawa farmaceutycznego. W związku z powyższym Rada SIA jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek jw.

4c. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki dla nowopowstającej apteki ogólnodostępnej, w związku ze zmianą trybu opiniowania nowopowstających aptek od 01.06.2016r.
W związku z nową procedurą operacyjną GIF/WIF/SOP/009/01 w sprawie udzielania zezwoleń uprawniających do prowadzenia apteki ogólnodostępnej, zaktualizowana zostanie dokumentacja wymagana przez SIA w sprawie wydania opinii dotyczącej stwierdzenia rękojmi należytego prowadzenia nowopowstającej apteki ogólnodostępnej.
 
Ponadto na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 7, art. 29 pkt 5 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1429) Rada SIA, bądź Prezydium Rady SIA na swoich posiedzeniach oprócz podjęcia uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej stwierdzenia rękojmi należytego prowadzenia nowopowstającej apteki ogólnodostępnej będzie wydawać postanowienie (w trybie ustawy o izbach aptekarskich) w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie nowopowstającej apteki ogólnodostępnej, które będzie przekazywane do WIF.
W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa farm. w tym 94a, 99 pkt 3, Śląska Izba Aptekarska wystąpi dodatkowo o dopuszczenie do postępowania administracyjnego, którego przedmiotem jest udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki, jako strona w trybie art. 31 kpa.

Po omówieniu nowych procedur Rada SIA jednogłośnie pozytywnie wydała opinie w sprawach dotyczących stwierdzenia rękojmi należytego prowadzenia nowopowstających apteki ogólnodostępnych przez:

- mgr farm. Ewa Piec w aptece ogólnodostępnej o nazwie "Apteka Śląska" w 41-900 Bytom, ul. Józefczaka 1;
Jednocześnie, zgodnie z przepisami ustawy o izbach aptekarskich, Rada SIA ma prawo do wydania opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki i z tego prawa korzystając, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała udzielnie zezwolenia na prowadzenie nowopowstającej apteki ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Śląska” w 41-900 Bytom, ul. Józefczaka 1, w związku z zamiarem ubiegania się podmiotu Viola. Kobiela Spółka jawna z siedzibą w 41-706 Ruda Śląska, ul. Ks. Pawła Lexa 17 o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

- mgr farm. Beata Młyńska w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Luna” w 59-900 Zgorzelec, ul. Warszawska 27;
W związku z lokalizacją nowopowstającej apteki na terenie woj. Dolnośląskiego, Rada SIA postanowiła odstąpić od opiniowania wniosku w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej jw.
 
4d. Kandydatur na stanowisko kierownika hurtowni farmaceutycznej – wydanie zaświadczenia w związku ze zmianą na stanowisku kierownika hurtowni farmaceutycznej:

- mgr farm. Ryszard Jasiński w hurtowni farmaceutycznej Ryszard Drobik INTERTECH DENTAL w 43-100 Tychy, ul. Nowokościelna 26;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

4e. Wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej - wydanie opinii zawierającej stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia hurtowni przez kandydata na funkcję kierownika hurtowni farmaceutycznej:

- mgr farm. Grzegorz Gołczyk w hurtowni farmaceutycznej MEDIFARM Sp. z o.o. w 43-100 Tychy, ul. Bławatków 6 w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej złożonym przez MEDIFARM Sp. z o.o. w 43-190 Mikołów, ul. Dąbrowa 41;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

4f. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - mgr farm., którzy otrzymali warunkowo rękojmię należytego prowadzenia apteki do 30.06.2016r., wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki w związku z upływem terminu rękojmi.
- mgr farm. Barbara Dylska-Olszańska w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka na Piłsudskiego” w 44-100 Gliwice, pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie. Rękojmi udzielono warunkowo do 31.12,.2016r.

4g. W związku ze złożeniem przez pełnomocnika zezwoleniobiorcy URT sp. z o.o. Pana Rafała Szandecki zażalenia od uchwały Prezydium Rady SIA nr U-PSIA-K145-VII-2016 z dnia 12 maja 2016r. w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Polska” w 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. 11 Listopada 24 udzielonego przedsiębiorcy URT Sp. z o.o. z siedzibą w 42-520 Dąbrowa Górnicza, ul. Traktowa 19a, po rozpatrzeniu złożonego odwołania, Rada SIA na posiedzeniu w dniu 07 czerwca 2016r. postanowiła uchylić uchwałę Prezydium Rady SIA z dnia 12 maja 2016r.
Jednocześnie Postanowieniem na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 7, art. 29 pkt 5 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1429), oraz na podstawie §13 pkt. 1 Regulaminu Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach, zatwierdzonego przez Okręgowy Zjazd Delegatów w dniu 25 listopada 2005r. ze zm., działając w ramach własnych kompetencji zaopiniowała pozytywnie wniosek ŚLWIF w sprawie jw.

4h. W dalszej kolejności opiniowano farmaceutów – opiekunów, którzy mają sprawować opiekę nad przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką zawodową studentów VI roku kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego – na wniosek:

a) SUM w Katowicach
- mgr farm. Joanna Klapkarek, Apteka „Blisko Ciebie - Centrum Tanich Leków” w 41-902 Bytom, ul. Dworcowa 24;     
- mgr farm. Dominik Tomaszewski, „Apteka Główna - Centrum Niskich Cen” w 40-098 Katowice, ul. Plac Szewczyka 5;

b) UM w Lublinie:
- mgr farm. Katarzyna Rezner, „Apteka Pod Lwem” w 44-200 Rybnik, ul. Sobieskiego 4;
Po przeanalizowaniu warunków, które są wymagane od opiekunów Rada SIA jednogłośnie udzieliła zgody ww. farmaceutom.
Jednocześnie Rada SIA działając na podstawie art. 7 w związku z art. 29 ustawy o izbach aptekarskich wskazała, że nazwa apteki, w której ma być odbywany staż „…Centrum Tanich Leków” oraz „…Centrum Niskich Cen” może naruszać zakaz reklamy aptek wynikający z art. 94a prawa farmaceutycznego. Wskazując na powyższe Rada SIA pozostawiła decyzję w tym zakresie uczelni, mając na względzie punkt programu stażu „prawne, etyczne i administracyjne aspekty pracy farmaceuty”.

4i. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do otrzymanego projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Bytomia, wobec powyższego Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt.

4j. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do otrzymanego projektu uchwały Rady Miasta w Siemianowicach Śląskich w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Siemianowice Śląskie, wobec powyższego Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt.

4k. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do otrzymanego projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Gliwice, wobec powyższego Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt.

5. Inne sprawy bieżące:

5a. Rada SIA jednogłośnie przyjęła terminy kolejnych posiedzeń Rady SIA i Prezydium SIA:

05.07 – R
26-07 – P (3 tyg. przerwy, okres urlopowy)
09-08 – R
23-08 – P
13-09 - R
27-09 - P

5b. Rada SIA jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zwołania XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy SIA w Katowicach w 2016 roku.
Zjazd odbędzie się w dniu 19.11.2016 roku w Hotelu Diament Arsenal Palace w 41-500 Chorzów, ul. Paderewskiego 35.
Zobowiązano również Prezesa SIA oraz biuro izby do opracowania programu zjazdu i przedstawienia Radzie SIA na posiedzeniu Rady SIA w miesiącu wrześniu 2016r., oraz przesłania zawiadomień do delegatów wraz z programem zjazdu i wynikami finansowymi izby z zachowaniem terminów wynikających z par.1 p. 3 regulaminu (14 dni przed terminem zjazdu + 7 dni na obrót pocztowy).

5c. Członkowie Rady w głosowaniu tajnym podjęli uchwały w sprawie nadania odznaczeń i wyróżnień:
- Odznaka Pharmaciae Seniori przyznano mgr farm. Janinie Barancewicz, dr n. przyr. Stefanowi Skrzypczak
- tytuł Śląski Aptekarz Roku 2016 przyznano mgr farm. Grzegorzowi Zagórny
Farmaceuci wyróżnieni odznaką Pharmaciae Seniori przez pół wieku nienagannej pracy kształtowali wizerunek farmaceuty oddanego pracy i pacjentom. Dzięki takim postawom społeczeństwo zyskuje potwierdzenie, że zawód ten jest swoistego rodzaju służbą i misją. Odznaczeni i wyróżnienie farmaceuci zaangażowani przez wiele lat byli również w działalność samorządu aptekarskiego i kształcenie farmaceutów.
Farmaceuta uhonorowany tytułem Śląski Aptekarz Roku 2016 wyróżnił się wyjątkową działalnością na rzecz samorządu aptekarskiego, a tym samym – Śląskiej Izby Aptekarskiej poprzez zaangażowanie w prace Zespołu Roboczego ds. opieki farmaceutycznej. Jego zaangażowanie pozawala na przybliżenie sfinalizowania w Polsce refundowanej opieki farmaceutycznej.

5d. Prośba mgr farm. o rozważenie możliwości udostępnienia aptekarzom w ramach portalu Śląskiej Izby Aptekarskiej umieszczania ogłoszeń o pracy dla magistrów i techników farmaceutycznych.
Kiedy SIA współpracowała z serwisem dr Stanisława Piechuli, linki ze strony WWW Izby prowadziły do ogłoszeń w portalu. Farmaceuta w ramach opłacanych składek mógł bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia. Obecnie nowy właściciel zamieszcza pojedyncze ogłoszenie po zapłaceniu kwoty 150 złotych. Farmaceuta, który skierował do SIA list uważa, że kwota jest zbyt wysoka dla pojedynczych aptek i małych sieci i wnioskuje stworzenie takiej funkcjonalności na stronie WWW SIA, podobnie jak ma to miejsce na stronach pozostałych izb aptekarskich. Mgr inż. Lech Wróblewski powiedział, że obecnie portal farmacja.pl zamieszcza płatne ogłoszenia (ogłoszenia Dam pracę), a stawkę można obniżyć dodając większą ilość ogłoszeń, co realne jest tylko w przypadku sieci aptek. Inne izby mają na różny sposób rozwiązaną usługę publikacji ogłoszeń. Najczęściej administrator portalu publikuje ogłoszenia przesyłane mailem. Trwają rozmowy z firmą serwisującą stronę SIA i wycena funkcjonalności automatycznie dodającej ogłoszenie zostanie przedstawiona na następnym posiedzeniu prezydium.
Dr Piotr Kaczmarczyk powiedział, że jego zdaniem należy rozwijać funkcjonalność strony WWW SIA zamiast opierać się na systemie portalu, który raz może być bardziej, a raz mniej przychylny naszym działaniom.

5e. Posiedzenie Rady NFZ 2016-06-03. Pod nieobecność prezesa dr Piotra Brukiewicza, SIA reprezentował mgr Zdzisław Gawroński. SIA bierze udział w posiedzeniach jako słuchacz bez prawa głosu. Komisja zebrała się w pełnym składzie. NFZ wykazał znaczną nadwyżkę w swoim budżecie. Nie poruszano żadnych spraw farmaceutycznych. Kolejne spotkanie w celu uchwalenia budżetów odbędzie się jeszcze w czerwcu.

5f. Posiedzenie Prezydium NRA 2016-06-03. Obecni byli prezes dr Piotr Brukiewicz oraz mgr Krzysztof Majka. Podejmowane były tematy nowej procedury (bez podjęcia stanowiska), XXV-lecia samorządu, oraz spotkania dla omówienia sposobów realizacji recept problematycznych, które będą omawiane i wyjaśniane w udostępnionych komunikatach. Prezes dr Piotr Brukiewicz opisał sytuację realizacji recept na lek Vimpat, refundowanego w niepełnym zakresie wieku pacjenta, w przypadku którego apteka w Małopolsce została obciążona zwrotem refundacji, mimo wypisania przez lekarza recepty z wpisaną odpłatnością zniżkową. Podobnie jak w przypadku przepisywania innych leków nieuprawnionym do refundacji pacjentom, należy walczyć o wyłączenie odpowiedzialności farmaceuty za wydanie leku refundowanego zgodnie z zaleceniem, a następnie obciążania apteki refundacją. Pojawił się też problem z refundacją szczepionek odczulających takich jak Purethal, które nie mogą mieć wpisanej daty realizacji „od dnia”, co jest obecnie zapisane w rozporządzeniu i być może zostanie poprawione w zmianach planowanych na wrzesień.
Sprawa odebrania refundacji aptece zostanie poprowadzona przez mec. Krystiana Szulca we współpracy z prezes OIA w Krakowie - Barbarą Jękot by otrzymać wyrok w sprawie, co da aptekarzom jasną informację na temat postępowania z lekami warunkowo refundowanymi.
Dodatkowo NFZ oprócz apteki nakłada karę także na lekarza, który wystawia receptę. Mec. Krystian Szulc powiedział, że ponieważ NFZ nie może zarabiać, podwójne karanie nie powinno mieć miejsca i sprawę należy skierować do NIA.
Prezes dr Piotr Brukiewicz widząc sytuację z lekiem Vimpat, zaczął rozmowy z Kamsoftem na temat wdrożenia systemu podpowiadającego ekspediującemu farmaceucie możliwości i warunki refundacji.
Dr Mikołaj Konstanty przypomniał sytuację z lekami antykoncepcyjnymi przepisywanymi w ramach leczenia skórnego i pojawiające się wtedy dylematy związane z refundacją.
Temat będzie dalej opracowywany przez prezesa dr Piotra Brukiewicza, mgr Grzegorza Zagórnego oraz mec. Krystiana Szulca. O wynikach prac Rada będzie informowana na posiedzeniach.
Mgr Krzysztof Majka podziękował prezesowi za jego aktywność i podejmowanie trudnych tematów na posiedzeniach NIA.
Prezes dr Piotr Brukiewicz powiedział, że na wiele tematów zawodowych i samorządowych rozmawia z prezesem Pawłem Łukasińskim z DOIA.
Z ważnych spraw mgr Krzysztof Majka wymienił temat moratorium i prac nad 51% udziałem farmaceuty we własności apteki.
Prezes dr Piotr Brukiewicz dodał, że minister Łańda mówiąc o zamiarze wprowadzenia moratorium, powoduje efekt w postaci naprędce otwieranych w centrach miast aptek różnych sieci - są ostatnio szczególnie widoczne skutki takiej polityki MZ.
Mgr Krzysztof Majka ustalił z księgową weryfikację składek i kwoty rzekomo nierozliczonej w stosunku do NIA, czyli pierwszy krok na drodze zakończenia ciągnącego się od dłuższego czasu sporu o składki od osób zwolnionych z płacenia składek. Ma być dokonana stosowna korekta.
Wspólny z NIA projekt jubileuszowego medalu i odznaczeń będzie trudny do ustalenia. Dlatego mgr Krzysztof Majka zasugerował zaprojektowanie całości identyfikacji wizualnej przez mgr Karolinę Szczepanik. Możemy ewentualnie poczekać na ustalenia odnośnie do medalu pamiątkowego, choć patrząc na przekazane na ten cel środki zachodzi obawa o odpowiednią jakość odznaczenia.

6. Wolne głosy i wnioski.
- na ręce Prezesa dr Piotra Brukiewicza wpłynęła prośba mgr farm. Piotra Klimy o rozpatrzenie dodatkowego dofinansowania do organizacji Konferencji Naukowej poświęconej historii szpitalnictwa na Śląsku, która odbędzie się w dniach 10-11 czerwca br. Mgr. P. Klima zaproszony został na posiedzenie Rady, jednak z ważnych powodów nie mógł przybyć. Konferencja odbędzie się przy współudziale SIL w Domu Lekarza w Katowicach. Rada SIA jednogłośnie postanowiła przyznać dodatkowe ... złotych wsparcia finansowego.
Organizowana Konferencja m.in. ma dać jej uczestnikom sporą dawkę wiedzy nt. historii szpitali w tym aptek szpitalnych, umożliwi zdobycie kolejnych punktów edukacyjnych w ramach szkolenia permanentnego oraz wzmocni integrację środowiska zawodowego.
Udział w Konferencji, w charakterze prelegentów wezmą osoby zajmujące się podmiotowym zagadnieniem. Referaty przedstawią również goście z zagranicy, m.in. z Czech, Danii, Niemiec.

- spotkanie Rady SIA z Kamsoftem. Przedstawicielka firmy, pani Joanna Paprotna-Kwiecińska zaproponowała spotkania z Radą SIA w zakresie ustanowienia nowej formy współpracy między Izbami i Kamsoft’em, gdzie przedstawiane będą potrzeby środowiska farmaceutycznego, rozwiązania IT itp. Miejscem spotkania będzie siedziba Kamsoft w Gliwicach. NIA nie bierze udziału w spotkaniach, lecz prezes dr Piotr Brukiewicz ma polecenie od prezes NIA Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej reprezentowania Naczelnej Rady podczas rozmów. Firma Kamsoft chce słuchać potrzeb środowiska farmaceutycznego. Prezes dr Piotr Brukiewicz poprosił osoby chętne do udziału w pracach o zgłaszanie się.

- Rada SIA jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zwrotu kosztów dojazdu za udział w posiedzeniach Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach i jej Prezydium ustalając, iż za udział w posiedzeniach Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej oraz jej Prezydium, Członkom tych organów wypłacany będzie zryczałtowany zwrot kosztów dojazdu ...

- informacje z pierwszego posiedzenia komisji mediacyjnej - mgr Zdzisław Gawroński. Pierwsze spotkanie odbyło się w składzie 7 osób. Farmaceutka występowała przeciw koleżance, która wykorzystała jej dane przy otwieraniu apteki. Niestety pani mgr nie zaznaczyła wcześniej, lecz dopiero podczas spotkania, że nie widzi możliwości polubownego załatwienia sprawy. Skarżąca zrozumiała, że komisja jest elementem nowej procedury. Dlatego należy wyraźnie zaznaczyć, że nie jest to trzecia instancja odpowiedzialności zawodowej, lecz ciało, które ma nie dopuścić do postępowania w dalszych instancjach. Nie każda sprawa przed postępowaniem u rzecznika przechodzi przez mediację. Uświadomiono skarżącą panią mgr, że komisja nie przekazuje spraw do rzecznika, lecz musi dokonać tego sama. Kolejna sprawa będzie dotyczyła sporu o nieuczciwą konkurencję. Prezes dr Piotr Brukiewicz powiedział, że zgłosi jeszcze sprawę, która miała miejsce na spotkaniu wyborczym w Tychach. Zanonimizowane protokoły posiedzeń komisji będą publikowane i mogą wywrzeć efekt profilaktyczny, co jest niewątpliwą korzyścią.

- mgr Jan Stasiczek poinformował o piśmie, w którym firma Bayer zawiadamia o przeprowadzanych w aptekach audytach sprawdzających obrót lekiem Xarelto. Dr Mikołaj Konstanty potwierdził, że apteki mające umowę z firmą muszą udostępnić dane audytorom. Z drugiej strony warto zastanowić się, czy te firmy są właściwymi organami uprawnionymi do kontrolowania aptek. Dr Bożena Kwaśniak potwierdziła, że szczególnie w przypadku firm, których leki są wywożone na eksport, zapisy umów umożliwiają audyt. Przyjeżdżają wtedy osoby najczęściej z pionu księgowego i sprawdzają całą dokumentację na temat obrotu lekiem. Takie firmy jak Bayer, Astra Zeneca czy Boehringer kontrolują stany z dokumentacją co do sztuki, a nadmiarowe opakowania będące na stanie każą w ich obecności zutylizować. Obecnie od początku lipca wchodzi tzw. jednolity plik księgowy, który dotyczy także średnich przedsiębiorstw i hurtownia online przekazuje dokumenty dotyczące zakupu, sprzedaży czy transakcji magazynowych do Urzędu Skarbowego. Dr Mikołaj Konstanty powiedział, że patrząc na kontrakty z firmami w ramach AGW Radix, można zauważyć, że są one coraz obszerniejsze głównie z powodu rozwijania punktu odnośnie do kontroli i obowiązków aptek.

- mgr Jakub Wilczok zapytał, czy w związku z budową rejestru farmaceutów będzie możliwość zrezygnowania z wypełnianych obecnie dzienniczków szkoleń. Prezes dr Piotr Brukiewicz odpowiedział, że na razie nie ma takiej możliwości, choć sprawa szkoleń wymaga uporządkowania. Funkcjonalność powinna pojawić się w ramach systemu CSIOZ, lecz nie wiadomo czy i kiedy dzienniczek zniknie, bo system musi najpierw powstać, a następnie wypełnić się danymi. Największym wyzwaniem obecnie jest jakość i merytoryka szkoleń.

7. 07 posiedzenie Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w dniu 07 czerwca 2016 r. zakończono około godziny 12:00.

Protokołował
Mgr farm. Michał Rzepczyk

Dokładny termin: 2016-06-07
Autor: Michał Rzepczyk
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet