Apothecarius ebook Więcej
2016-08-09Jan Stasiczek
Protokół IX Posiedzenia Rady SIA VII Kadencji

Protokół z obrad 09 posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VII kadencji w dniu 9 sierpnia 2016 roku.

Katowice, 9 sierpnia 2016 roku

1. Posiedzenie Rady SIA pod nieobecność Prezesa Rady SIA dr n. farm. Piotra Brukiewicz otworzył Wiceprezes mgr farm. Andrzej Bednarz o godz. 9.25. Zgodnie z listą obecności po dotarciu prezesa na posiedzeniu obecnych było 19/31 osób. Na podstawie listy obecności Wiceprezes SIA stwierdził prawomocność obrad posiedzenia Rady SIA dla ważności podejmowanych uchwał. Po powitaniu zebranych i stwierdzeniu prawomocności obrad, prowadzący posiedzenie mgr farm. Andrzej Bednarz zaproponował porządek obrad. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Protokolant mgr farm. Jan Stasiczek.
 
2. Rada SIA jednogłośnie przyjęła protokół z 08 posiedzenia Rady ŚIA VII kadencji w dniu 05.07.2016 roku.

3. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad Prezydium Rady SIA przystąpiło do opiniowania:

3a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki:

- mgr farm. Monika Popiołek w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Vita” w 41-409 Mysłowice, ul. Orła Białego 29;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Agnieszka Barska-Hadrych w aptece ogólnodostępnej o nazwie „4 Pory Roku” w 42-500 Będzin, ul. Bema 1A;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Iwona Karendał w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Na Redenie” w 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Reymonta 5;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

3b. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki dla nowopowstającej apteki ogólnodostępnej na wniosek farmaceuty wraz z wydaniem opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, na wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach:

- mgr farm. Katarzyna Biadacz w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka MGfarm” w 43-600 Jaworzno, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 46, w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę Małgorzata Glimos z siedzibą w 43-600 Jaworzno, ul. Pocztowa 13;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, jednogłośnie udzielono rękojmi należytego prowadzenia apteki, jak również jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach dotyczący wydania opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie ww. apteki ogólnodostępnej.

- mgr farm. Izabela Piwowarczyk w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Blisko Ciebie” w 41-403 Chełm Śląski, ul. Śląska 66, w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę Apteka Najtańsza w Mieście Spółka Cywilna Jolanta Jargan, Agata Jargan-Barańska, Katarzyna Szklorz, Marta Szklorz z siedzibą w 41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 13;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, jednogłośnie udzielono rękojmi należytego prowadzenia apteki, jak również jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach dotyczący wydania opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie ww. apteki ogólnodostępnej.

3c. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki dla nowopowstającej apteki ogólnodostępnej na wniosek farmaceuty:

- mgr farm. Agnieszka Słomiany w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Hygieia” w 41-500 Chorzów, ul. Wolności 40/1, w związku z planowanym złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę Centrum Tanich Leków I Chojnacki Sp.J. z siedzibą 31-423 Kraków, ul. Józefa Łepkowskiego 5;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, jednogłośnie udzielono rękojmi należytego prowadzenia nowopowstającej apteki ogólnodostępnej.

- mgr farm. Magdalena Mędrek w aptece ogólnodostępnej o nazwie „VITALIS 2” w 43-300 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 19a, w związku z planowanym złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę „VITALIS 2” Katarzyna Kandziora-Kuna, Tomasz Cabak s.j. z siedzibą w 40-772 Katowice, ul. Panewnicka 141;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, jednogłośnie udzielono rękojmi należytego prowadzenia nowopowstającej apteki ogólnodostępnej.

3d. Wydanie opinii na wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach, w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o nazwie:

- „Centrum” w 43-100 Tychy, ul. Stefana Batorego 21A, w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę „WIBIS” Sp. z o.o. z siedzibą w 32-620 Brzeszcze, ul. Ofiar Oświęcimia 34;
Rada SIA jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach dotyczący wydania opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie ww. apteki ogólnodostępnej. Wniosek farmaceuty o wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego prowadzenia nowopowstającej apteki ogólnodostępnej zaopiniowano na jednym z wcześniejszych posiedzeń.

- „Ziko Apteka” w 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Warszawska 2, w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę CITO Sp. z o.o. z siedzibą w 30-644 Kraków, ul. Kamieńskiego 51;
Rada SIA większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach dotyczący wydania opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie ww. apteki ogólnodostępnej. Wniosek farmaceuty o wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego prowadzenia nowopowstającej apteki ogólnodostępnej zaopiniowano na jednym z wcześniejszych posiedzeń.

W związku z przybyciem Prezesa dr. Piotra Brukiewicza, nastąpiła zmiana prowadzącego obrady. Dalszą część spotkania procedował Prezes SIA.

3e. Wniosku w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Wituchowscy” w 41-190 Piekary Śl., ul. Karola Miarki lok. A 03 A.
Do dnia posiedzenia Rady SIA strona prawidłowo zawiadomiona nie skorzystała z prawa wzięcia czynnego udziału w toczącym się postępowaniu, wobec powyższego Rada ŚIA po zapoznaniu się z okolicznościami faktycznymi sprawy oraz uzasadnieniem otrzymanego wniosku jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek ŚlWIF w Katowicach w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Wituchowscy” w 41-190 Piekary Śl., ul. Karola Miarki lok. A 03 A udzielonego przedsiębiorcy Apteka Wituchowscy Sp. z o.o. siedzibą w 41-190 Piekary Śl., ul. Karola Miarki lok. A 03 A;

3f. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do otrzymanego projektu uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Mysłowice, wobec powyższego Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano w/w projekt.

3g. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do otrzymanego projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2016, wobec powyższego Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt.

4. Inne sprawy bieżące:

4a. Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała prośbę mgr farm. Andrzeja Wosz o wydanie duplikatu PWZ w związku z zagubieniem. Opłata za wydanie nowego dokumentu została wniesiona przez Panią magister.

4b. Do Rady SIA wpłynęła prośba o zapomogę finansową. Po rozpatrzeniu wniosku przez komisję ds. Socjalno-Bytowych, Rada SIA działając w ramach swoich kompetencji jednogłośnie postanowiła udzielić wnioskodawczyni mgr farm…bezzwrotnej zapomogi finansowej …
Izba posiada konto, na którym gromadzone są fundusze na rzecz pomocy Członkom SIA w trudnych sytuacjach życiowych. W dniu 01.08.2016r. do biura SIA wpłynęło uzupełnienie wniosku z dnia 16.03.2016r. Po wnikliwym rozpatrzeniu sprawy Rada SIA przychyliła się do prośby mgr farm.

4c. Do biura SIA wpłynęły celem wykonania dwa orzeczenia OSA w Katowicach o ukaraniu magistrów farm. karą upomnienia. Rada zapoznała się z orzeczeniami OSA, które zgodnie z przyjętymi ustaleniami zostaną przesłane do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego,

4d. Dziennik Zachodni - Plebiscyt HIPOKRATES 2016 - prośba o współpracę.
Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy ustawy o izbach aptekarskich oraz ustawy prawo farmaceutyczne jednogłośnie zadecydowała, że nie widzi możliwości współpracy przy organizacji plebiscytu i postanowiła zrezygnować z udziału w obecnej edycji. W ocenie Rady SIA farmaceuci nie powinni brać w nim udziału.
Obowiązujące restrykcyjne przepisy w zakresie reklamy aptek oraz zasady wynikające z Kodeksu Etyki Aptekarza RP (Art. 19 1. „Aptekarz nie reklamuje siebie oraz swoich usług. …”) uniemożliwiają współpracę w tym zakresie. Zeszłoroczna edycja Plebiscytu HIPOKRATES 2015 w zakresie sposobu głosowania na wybranych laureatów z kategorii farmaceuta nie spełniła oczekiwań członków Śląskiej Izby Aptekarskiej.

4e. Rezolucje DIA - cd. sprawy
Prezes SIA Piotr Brukiewicz przekazał informacje o podjętych działaniach strukturalnych przez NIA w sprawach rezolucji wystosowanych przez DIA. Więcej szczegółów będzie znanych 22 sierpnia podczas narady NIA w Warszawie. Rozważana jest też propozycja dodatkowo spotkania z prezesem DIA mgr farm. Pawłem Łukasińskim na Śląsku celem omówienia działań.

5. Wolne głosy i wnioski.

- Rada SIA postanowiła wydać medale pamiątkowe z okazji 25-lecia SIA, które zostaną przekazane uczestnikom uroczystej gali. Decyzja o zakupie oraz określeniu ilości medali została przesunięta na kolejne posiedzenie po uzyskaniu szczegółowych informacji.
SIA złożyła również zamówienie na zakup 100 szt. okolicznościowych medali z NIA, które zostaną wręczone zasłużonym farmaceutom pracującym na rzecz samorządu.

- Do biura SIA wpłynęło pismo NIA w sprawie przekazania nazwisk 10 zasłużonych farmaceutów, którym podczas uroczystości XXV-lecia samorządu w dniu 9 listopada w Warszawie zostaną wręczone medale. Rada SIA wstępnie wyłoniła kilka kandydatur. Zapytanie w tej sprawie zostanie również przesłane do delegatów.

- Rada SIA jednogłośnie wyraziła zgodę na wywieszenie tablicy informacyjnej Radix na budynku siedziby SIA;

- W związku z nowelizacją ustawy prawo farmaceutyczne, od 1 maja 2016r. Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego powołuje zespoły ekspertów do opracowania programów specjalizacji w poszczególnych dziedzinach farmacji, w których skład m.in. wchodzą przedstawiciele NIA.
Także od 1 maja 2016r. Dyrektorowi CMKP powierzono udzielanie akredytacji uprawniającej podstawowe jednostki organizacyjne uczelni do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w poszczególnych dziedzinach farmacji. W związku z powyższym Dyrektor CMKP powołuje zespoły ekspertów, które opiniować będą jednostki ubiegające się o prowadzenie specjalizacji.
Na prośbę NIA biuro SIA wysłało propozycje kandydatów członków SIA, specjalistów we wskazanych dziedzinach, którzy wyrazili chęć zasiadania w powoływanych zespołach.

- Inf. o pilotażu Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi
Prezes SIA przekazał informację o wysłaniu listy aptek biorących udział w systemie monitowania obrotu lekami (ZSMOPL). W poprzednim roku po nowelizacji ustawy Prawo Farmaceutyczne, miały wejść w życie odpowiednie narzędzia kontrolne dotyczące obrotu lekami oparte o platformę P1 (E-Zdrowie) przy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Nie weszły one do dziś w życie, w związku z tym Prawo Farmaceutyczne nie działa w tym obszarze efektywnie.
Aktualnie NIA została poproszona o włączenie z każdej z izb aptekarskich w kraju odpowiedniej ilości aptek do programu pilotażowego w tym zakresie. Sprawa monitorowania tego obrotu jest priorytetowa, gdyż sytuacja braku leków dla pacjenta jest nieustanna i poprawy nie widać, mimo zmiany pewnych kanałów zaopatrywania aptek.
W tym punkcie należy też wspomnieć o projekcie zrównania cen leków refundowanych do poziomu średnich cen europejskich, by także ten proceder eksportu wyeliminować, jednak ten pomysł może ekonomicznie budżety państw uboższych bardzo obciążyć.

- W kolejnym punkcie obrad odniesiono się do ministerialnego projektu listy leków dla seniora 75+. Podczas dyskusji wysunięto obawy o wydolność systemu informatycznego do obsługi tego projektu po stronie aptek i płatnika (szczególnie widoczne to będzie przy raportowaniu refundacji). Omówiono listę leków oraz oceniono ją bardzo pozytywnie w aspekcie porycia potrzeb lekowych pacjentów. Poinformowano także, iż wymiana zamiennika (wg ogólnych reguł wcześniej znanych) z określoną substancja leczniczą jest możliwa jedynie
w obrębie listy leków upublicznionych przez Ministra. Sprawie będzie monitorowana i analizowana po jej wejściu w życie.

- do biura SIA wpłynął wniosek Członka Rady SIA, aby zająć się sprawą, która miała miejsce w zeszłym roku i najprawdopodobniej trwa nadal. Sytuacja dotyczy ulotek szkalujących dobre imię farmaceutów, które rozwieszane są w przychodniach. Już w zeszłym roku izba wystosowała prośbę o pomoc w ustaleniu sprawców. Z posiadanych informacji jednak wynika, że ulotki te w dalszym ciągu są rozwieszane w przychodniach. Najprawdopodobniej ulotki rozwieszane są przez przedstawicieli jednej z firm produkujących probiotyki.
Rada SIA większością głosów przy jednym głosie „przeciw” postanowiła ufundować nagrodę pieniężną w kwocie … dla osoby, która przedstawi dowód i wskaże sprawcę rozwieszania plakatów w przychodniach pt. „Stop korupcji w aptekach” i „Stop oszustwom w aptekach”
W trosce o zachowanie godności zawodu i obronę jego interesów ufundowanie w/w nagrody Rada SIA uznała za zasadne oraz zgodne z ustawowymi celami działania samorządu aptekarskiego.

6. 09 posiedzenie Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w dniu 09 sierpnia 2016 r. zakończono ok. godz. 10:50.


Protokołował
Mgr farm. Jan Stasiczek

Autor: Jan Stasiczek
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet