Apothecarius ebook Więcej
2019-03-11Piotr Brukiewicz
Opis zmian rozporządzenia w sprawie recept (Dz.U.2019.436)

7 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept (Dz.U.2019.436): http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/436/1

Poniżej publikujemy opis części zmian.

1) w § 7 w ust. 5a w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) pkt 2 lit. d ustawy - Prawo farmaceutyczne, z wyj ątkiem Dokumentu Realizacji Recepty dla recept:
- „pro auctore" i „pro familiae", o których mowa w art. 95b ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo farmaceutyczne,

- na których nie przepisano produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, który ma być wydany za odpłatnością, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji, i na których nie wpisano tych danych,";

Powyższy zapis znosi wymóg umieszczania numeru Regon na DRR, jeśli nie umieszczono go na recepcie, na której w przypadku realizacji recepty papierowej nie przepisano pozycji zniżkowych (tj. nowelizacja pozwala realizować recepty bez wpisanego numeru Regon na recepcie na leki wydawane pełnopłatnie).

2) w § 10 w ust. 2:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Recepta w postaci papierowej, na której nie wpisano poniższych danych, wpisano je w sposób nieczytelny lub niezgodny z art. 96a ustawy - Prawo farmaceutyczne, może zostać zrealizowana pod warunkiem dokonania następujących czynności:",
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) dane pacjenta, o których mowa w art. 96a ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo farmaceutyczne - osoba wydająca określa te dane na podstawie dokumentów przedstawionych przez osobę okazującą receptę, pod warunkiem że na recepcie zawarto daną pacjenta, o której mowa w art. 96a ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy - Prawo farmaceutyczne, albo daną pacjenta, o której mowa w art. 96a ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy - Prawo farmaceutyczne; osoba wydająca zamieszcza określone przez siebie dane w Dokumencie Realizacji Recepty lub na rewersie recepty papierowej; w przypadku danych, o których mowa w art. 96a ust. 1 pkt 1 lit. c i ust. 8 pkt 1b ustawy - Prawo farmaceutyczne, osoba wydająca zamieszcza je w komunikacie elektronicznym, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy o refundacji, przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu;".

Powyższy zapis pozwala uzupełnić dane pacjenta na recepcie, o ile na recepcie znajduje się albo imię i nazwisko lub oznaczenie nn albo Pesel. Pozostałe dane można uzupełnić na podstawie dokumentów jakie przedstawi osoba realizująca receptę.

Przesyłam również odnośniki do:

1.) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000745

2.) art. 96a Prawa farmaceutycznego
https://www.lexlege.pl/prawo-farmaceutyczne/art-96a/

3.) art. 17c ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (SIM)
https://www.lexlege.pl/ustawa-o-systemie-informacji-w-ochronie-zdrowia/art-17c/

4.) art. 6 ustawy o refundacji leków ... https://www.lexlege.pl/ref-lek/art-6/

Otrzymaliśmy informację z KAMSOFTu, iż program KS-AOW jest już dostosowany do nowego rozporządzenia ws. recept, natomiast CSIOZ pracuje jeszcze nad zmianami.

Pozostałe informacje opublikujemy w terminie późniejszym.

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet