2017-07-27
OBOWIĄZEK informowania izby o zmianach w zatrudnieniu

Uwaga - zmianie uległa treść załączników - druków zgłoszenia zmian zatrudnia. Reszta wpisu jest archiwalna i pochodzi z 2011 r.

Przypominamy i wdrażamy system kontrolny zatrudnienia! KAŻDY właściciel apteki i hurtowni farmaceutycznej ma obowiązek informowania izby aptekarskiej w ciągu 7 dni o wszelkich zmianach w zatrudnieniu farmaceutów.

W związku z nieprzestrzeganiem przez wielu właścicieli aptek jednoznacznego zapisu ustawy, izba aptekarska wdraża system kontroli zatrudnienia magistrów farmacji w aptekach, w których bardzo często jest zatrudnianych mniej farmaceutów niż wynikałoby to z godzin ich otwarcia.

Jeżeli po opiniowaniu kierownika apteki lub wystąpieniu izby do danej apteki lub sieci aptek o uzupełnienie danych w rejestrze izby, właściciel nie prześle aktualnych danych w zatrudnieniu magistrów farmacji, izba aptekarska wystąpi do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego i Państwowej Inspekcji Pracy z prośbą o przeprowadzenie kontroli w zakresie ilości zatrudnionych farmaceutów w stosunku do godzin otwarcia apteki.

Art. 15. 3. ustawy o izbach aptekarskich : Osoba, która uzyskała zezwolenie na prowadzenie apteki lub hurtowni, lub kierownik państwowej jednostki organizacyjnej prowadzącej aptekę lub hurtownię są obowiązani zawiadomić właściwą okręgową izbę aptekarską, najpóźniej w ciągu 7 dni, o rozpoczęciu i zaprzestaniu pracy przez osobę wymienioną w ust. 2.

Izba aptekarska jest zobowiązana do prowadzenia takiego rejestru i odpowiada za jego aktualność.Zawiadomienie o każdorazowej zmianie w zatrudnieniu farmaceuty należy złożyć w biurze izby lub przesłać listem poleconym na adres: Śląska Izba Aptekarska w Katowicach, 40-637 Katowice, ul. Kryniczna 15.

Kopia zawiadomienia zostanie potwierdzona przy składaniu w biurze Izby. Przy wysyłce poleconej należy do kopii pozostającej w aptece lub hurtowni dołączyć poświadczenie wysłania w celu ewentualnej weryfikacji.

Kopie zawiadomień z dopiętym potwierdzeniem wysłania najlepiej przechowywać razem z Książką ewidencji zatrudnionych w aptece.

Można przesłać powyższe dane pocztą email z adresu elektronicznego apteki lub kierownika na adres Izby katowice@oia.pl lub faxem na numer 32-6089769. Odbiór emaila zostaje każdorazowo potwierdzony emailem zwrotnym, co warto wydrukować jako potwierdzenie.

DRUK - WZÓR ZAWIADOMIENIA W ZAŁĄCZNIKU !

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

Dokładny termin: 2017-07-27
chevron_left
16
01.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry