2020-04-06
Komunikat GIF oraz MZ dot. dostaw leków do pacjenta w ramach leczenia szpitalnego

Komunikat GIF oraz MZ dotyczący dostaw produktów leczniczych do Pacjenta w ramach Leczenie szpitalne - programy lekowe oraz Leczenie szpitalne - chemioterapia w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Z poważaniem
Wiceprezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk

***

Warszawa, 03 kwietnia 2020 r.


Główny Inspektor Farmaceutyczny
Paweł Piotrowski

BRP.064.5.2020.DW.

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego

Dotyczący dostaw produktów leczniczych do Pacjenta w ramach Leczenie szpitalne-programy lekowe oraz Leczenie szpitalne- chemioterapia w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

Zgodnie z art. 106 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2019, poz. 499 z późn. zm.) apteka szpitalna może zaopatrywać w leki Pacjentów włączonych do terapii w ramach programów lekowych, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a także pacjentów korzystających z chemioterapii w trybie ambulatoryjnym.

Mając na uwadze powyższe, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, kierując się stanem wyższej konieczności oraz potrzebą zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych Pacjentów należy dopuścić dodatkowe, czasowe rozwiązanie polegające na tym, aby hurtownie farmaceutyczne wykonujące działania logistyczne na rzecz danego podmiotu leczniczego (szpitala), w ramach zawartych umów dostaw, mogły dowozić produkty lecznicze wydawane z aptek szpitalnych bezpośrednio do miejsca zamieszkania pacjenta lub do jego przedstawiciela ustawowego przy zachowaniu w czasie transportu warunków Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej wskazanych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2017r. poz. 509).

Ponadto, mając na uwadze pkt. 5.8 ww. rozporządzenia, dokumentację dostawy należy prowadzić w taki sposób, aby móc ustalić gdzie w danym momencie znajduje się produkt leczniczy.

Główny Inspektor Farmaceutyczny
Paweł Piotrowski
/podpisano elektronicznie/

Źródło: https://www.gov.pl/web/gif/komunikat-glownego-inspektora-farmaceutycznego-z-dnia-3-kwietnia-2020-roku

***

Komunikat Ministra Zdrowia dla podmiotów leczniczych realizujących umowy w rodzaju Leczenie szpitalne programy lekowe oraz Leczenie szpitalne - chemioterapia, a także dla pacjentów objętych tym leczeniem

W związku ze szczególnymi rozwiązaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COViD-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Minister Zdrowia rekomenduje:

1. Przy preskrypcji leków w ramach programów lekowych niewymagających obecności pacjenta - możliwość wydawania takiej ilości produktu leczniczego, który w opinii lekarza prowadzącego zabezpieczy terapię pacjenta na maksymalnie długi okres bez konieczności niezbędnej wizyty, jednak nie dłuższy niż 6 miesięcy;

2. W przypadku kiedy stan zdrowia pacjenta jest stabilny, a wizyta u świadczeniodawcy odbywa się wyłącznie w celu zabezpieczenia kontynuacji terapii pacjenta na kolejny okres cyklu leczenia - lek powinien być dostarczony przez szpital bezpośrednio do pacjenta w miejscu jego zamieszkania lub do jego przedstawiciela ustawowego, a w przypadkach gdy nie będzie to możliwe lub znacznie utrudnione może być wydany pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu albo osobie przez niego upoważnionej z apteki szpitalnej;

3. W przypadku kiedy placówka udzielająca świadczeń w ramach programu lekowego przekształci się w placówkę chorób zakaźnych - rekomenduje się doraźne przejęcie pacjentów przez inną placówkę realizującą dany program lekowy, w szczególności dotyczy to pacjentów wymagających niezwłocznego podania leku wynikającego z określonego cyklu leczenia;

4. Z uwagi na możliwość występowania okresowego zaburzenia w planowych harmonogramach przyjęć pacjentów w celu podania/wydania leków wynikających z określonego cyklu leczenia, w tym również konieczności wykonania badań diagnostycznych wskazanych w opisach świadczeń:

a) w przypadkach stabilnych, które nie stwarzają zagrożenia życia i zdrowia pacjenta, konsultacja lekarska może odbyć się za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych,

b) w przypadkach, w których stan pacjenta jest stabilny a odsunięcie wykonania badania kontrolnego pozostaje bez wpływu na stan zdrowia i bezpieczeństwo chorego możliwe jest przesunięcie terminu badania kontrolnego przewidzianego treścią programu lekowego,

c) w przypadku niezbędnej wizyty - jeżeli jest to możliwe pacjenci powinni być przyjmowani w trybie ambulatoryjnym w specjalne wydzielonych do tego pomieszczeniach,

d) w przypadku niezbędnej wizyty - jeżeli jest to możliwe świadczeniodawca powinien wydzielić pomieszczenia tak, aby maksymalnie skrócić "drogę pacjenta" do miejsca udzielenia świadczenia,

e) w przypadku niezbędnej wizyty - organizacja udzielania świadczeń powinna zapewnić bezpieczeństwo dla pacjentów, ustanowionych przez nich przedstawicieli ustawowych oraz personelu medycznego.

Szczegółowe rozwiązania w zakresie wskazanym przez niniejszy komunikat oraz sposób ich realizacji, powinien zostać wypracowany przez poszczególnych świadczeniodawców w oparciu o standardy i zalecenia dotyczące terapii pacjentów w poszczególnych stanach klinicznych biorąc pod uwagę ich bezpieczeństwo oraz skuteczność prowadzonych terapii.

z upoważnienia
Ministra Zdrowia
Maciej Miłkowski
Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/

Autor: Piotr Kaczmarczyk
chevron_left
16
01.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry