Apothecarius ebook Więcej
2004-06-07
IX Posiedzenia ORA IV Kadencji.
Protokół z 9 posiedzenia Rady Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach,IV kadencji, dnia 18 maja 2004 roku.

1.Posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach otworzył jej Prezes dr Stanisław Piechula. Po powitaniu zebranych Prezes zaproponował porządek posiedzenia. Porządek obrad został przyjęty.

2.Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach, jednogłośnie, przyjęła protokół z 8 posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach w dniu 27 kwietnia 2004 roku i 5 posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach w dniu 11 maja 2004 roku.

3. Z uwagi na nie przedstawienie przez wnioskodawców dokumentacji wniosku Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach nie mogła rozpatrzyć tego punktu porządku obrad.

4. Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach, jednogłośnie, poparła apel Izby Gospodarczej Apteka Polska, dotyczący ustanowienia dnia l czerwca 2004 roku, Dniem Solidarności Gospodarczej Indywidualnych Właścicieli Aptek. Dzień Solidarności Gospodarczej ma na celu wyrażenie przez indywidualnych właścicieli aptek niezadowolenia z faktu powiększania przez niektóre hurtownie farmaceutyczne lub podmioty powiązane, liczby otwieranych, kupowanych, przejmowanych lub uzależnianych aptek. W tym dniu indywidualni właściciele aptek popierający apel, powinni powstrzymać się od zamawiania towaru w hurtowniach posiadających apteki. Treść apelu zostanie wysłana do aptek w bieżącej korespondencji. Ponadto Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach uznała, że należy doprowadzić w Naczelnej Radzie Aptekarskiej do spotkania z przedstawicielami hurtowni farmaceutycznych i Izbą Gospodarczą Apteka Polska w celu wypracowania i wdrożenia wspólnych rozwiązań, które pozwolą indywidualnym właścicielom aptek na pewne i bezpieczne współistnienie na rynku farmaceutycznym.

5. Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach dr Stanisław Piechula poinformował Radę, że w związku z przejęciem przez Polską Grupę Farmaceutyczną sieci Aptek 21, Prezes Zarządu PGF S.A. Jacek Szwajcowski skierował do niego pismo, w którym uzasadnia decyzję spółki oraz wykazuje korzyści wynikające z takiego rozwiązania. Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach przygotował odpowiedź na pismo Prezesa PGF S.A, w którym dziękując za przesłaną informację, zwraca uwagę, że decyzja PGFu budzi jednak mieszane uczucia. Z jednej strony może cieszyć fakt, że być może, zostanie zakończona przez sieć Apteki 21, ekspansja i ostry sposób konkurowania z innymi aptekami, ale z drugiej strony obawy budzi tworzenie przez PGF dominującej sieci aptek (oprócz sieci Apteki 21 zakup przez PGF Cefarmu Łódź). W celu rozwiania wszelkich wątpliwości, Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach zaprasza Prezesa PGF S.A. w dniu 30 czerwca 2004 roku na zebranie w Domu Lekarza w Katowicach. W zebraniu weźmie udział także Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej mgr Andrzej Wróbel. Po krótkiej dyskusji i uwzględnieniu wniosku mgr Ryszarda Jasińskiego, aby odpowiedź na pismo Prezesa PGF, przygotowana przez Prezesa ORA w Katowicach, nie miała charakteru prywatnego pisma, ale żeby została skierowana w imieniu całej Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach, Rada Izby Aptekarskiej w Katowicach jednogłośnie zaakceptowała treść odpowiedzi na pismo Prezesa PGF S.A.

6. Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach dr Stanisław Piechula poinformował, że jako Prezes Izby Gospodarczej Apteka Polska wystąpił do hurtowni farmaceutycznych, podając uzasadnienie, o usunięcie z faktur i ofert cenowych kolumny „ceny sugerowane” lub ze względu na wykorzystywanie tej kolumny przez apteki do weryfikowania poprawności ceny urzędowej i orientacji w cenach detalicznych, zamieszczanie w tej kolumnie zawsze pełnej ceny urzędowej i ceny sugerowanej zawsze z jedną i tą samą marżą 25% na wszystkie pozostałe pozycje pełnopłatne. Jednocześnie Prezes IGAP prosi hurtownie farmaceutyczne o informację jak zamierzają się odnieść do powyższej kwestii, a właścicieli aptek o dopytywanie się w hurtowniach o odpowiedź na pismo IGAP i przesyłanie uwag o stosowanych praktykach godzących w interesy indywidualnych właścicieli aptek. Prezes Izby Gospodarczej Apteka Polska prosi też o poparcie prośby Naczelną i Okręgowe Izby Aptekarskie. Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach dyskutując nad powyższą sprawą, generalnie podzieliła stanowisko Izby Gospodarczej Apteka Polska. Jednak za całkowitą rezygnacją z kolumny „ceny sugerowane” opowiedział się tylko mgr Ryszard Jasiński, uznając, że hurtownie nic nie mają do sugerowania ceny detalicznej. Na fakturach powinna być umieszczona wyłącznie cena detaliczna urzędowa. Także mgr Władysław Rybka opowiedział się za likwidacją cen sugerowanych, ale dopuścił możliwość umieszczania tych cen, pod warunkiem, że hurtownia będzie informować, że cena sugerowana nie jest ceną, w której apteka zobowiązana jest sprzedać produkt leczniczy. Z kolei mgr Tomasz Kloc zaproponował, aby przy cenie sugerowanej hurtownia informowała jaką zastosowała marżę. Mgr Monika Kosmala wyraziła pogląd, że hurtownie farmaceutyczne podając ceny sugerowane powinny informować, że zastosowana przez nie marża nie jest marżą urzędową. Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach dr Stanisław Piechula stwierdził, że właściciele aptek chcą jednak porównywać ceny i dlatego zaproponował alternatywne rozwiązanie - podawanie zawsze pełnej marży w wysokości 25%. Mgr R. Jasiński i mgr Stanisław Berezowski stwierdzili, że w takim przypadku OIA w Katowicach może się narazić na zarzut zmowy cenowej. Zapytany o opinię w tej sprawie mec. Krystian Szulc, radca prawny OIA w Katowicach, stwierdził, że być może nie będzie się tego czepiał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale może to być źle odebrane medialnie. Po tej dyskusji, głosami 17 „za”, 3 „przeciw” i 3 „wstrzymujące się”, Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach postanowiła poprzeć apel Izby Gospodarczej Apteka Polska dotyczący uporządkowania i ujednolicenia cen sugerowanych, zamieszczanych przez hurtownie farmaceutyczne na fakturach. W piśmie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach do Przedstawicieli hurtowni farmaceutycznych i Członków OIA w Katowicach zostanie podkreślone, że nie ma żadnych podstaw, by apteki stosowały określone marże na pozycje pełnopłatne. Nie ma też podstaw na stosowanie różnych marż na leki krajowe i zagraniczne. Do niezależnej decyzji każdego właściciela apteki należy wysokość stosowanej marży na leki pełnopłatne. Z uwagi na powyższe Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach także zwraca się z prośbą do hurtowni farmaceutycznych, by zaniechać działań opisanych przez Izbę Gospodarczą Apteka Polska i z dniem 1 czerwca 2004 roku usunąć z faktur i ofert cenowych kolumnę „ceny sugerowane” lub ze względu na wykorzystywanie przez apteki tej kolumny do celów opisanych wyżej, zamieszczać zawsze pełną cenę urzędową oraz ceny sugerowane zawsze z jedną i ta samą marżą 25%(narzut 33,33%) na wszystkie pozycje pełnopłatne. Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach prosi także o informacje, które hurtownie zechcą się zastosować do apelu IGAP. Stanowiska hurtowni farmaceutycznych zostaną przekazane do wiadomości właścicieli aptek. Apel Izby Gospodarczej Apteka Polska oraz pismo Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach popierające stanowisko IGAP zostanie przesłane do aptek w bieżącej korespondencji.

7. Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach jednogłośnie podjęła uchwałę, zgodnie z którą Regulaminy Pracy i Wynagradzania pracowników biura Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach utraciły moc prawną. Pracownicy biura otrzymają aneksy do umów o pracę, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Ponadto Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach, przy 1 głosie „wstrzymującym się” wyraziła zgodę na dotychczasowy tygodniowy czas pracy i zachowanie przez pracowników prawa do otrzymania nagrody jubileuszowej na dotychczasowych zasadach, jeżeli przysługuje ona do końca 2005 roku.

8. W związku z koniecznością szybkiego reagowania przez Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach na bieżące wydarzenia, Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach, dr Stanisław Piechula zaproponował podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach Nr 2/2003/IV z dnia 25 listopada 2003 roku, w sprawie upoważnienia Prezydium Rady do działania w jej imieniu. Zmiana miałaby polegać na dodaniu w podstawie prawnej do wydania uchwały, punktu 6 i 7 artykułu 29 ustawy o izbach aptekarskich oraz w treści uchwały punktów: 6 - współdziałanie z samorządem terytorialnym w sprawie rozmieszczenia aptek, 7 - prowadzenie bieżących spraw Izby, 8 - podjęcia czynności nagłych nie cierpiących zwłoki, związanych z obroną interesów członków Izby lub samej Izby. Radca prawny Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach podał przykłady, które wskazywały na konieczność reagowania w odpowiednim czasie, ponieważ istniała konieczność dotrzymania terminów administracyjnych. Poza tym czasami, aby działać sprawnie, Izba musi reagować szybko lub natychmiast. Obrazowo działalność Prezydium ORA, mec. Krystian Szulc porównał do zarządu spółek, a Rady Aptekarskiej do kompetencji rad nadzorczych. Część członków Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach uznała zwiększenie kompetencji Prezydium ORA, za pozbawienie Rady Aptekarskiej funkcji kontrolnej nad bieżącą działalnością Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach. Mgr Stanisław Berezowski uznał, że w sprawach nie cierpiących zwłoki zawsze można, w trybie pilnym, zwołać posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej. Z kolei mgr Władysław Rybka stwierdził, że nie widzi zagrożenia w tym, że Prezydium będzie szybko reagować w obronie interesów farmaceutów. Takie działanie należy uznać za korzystne. W związku z brakiem możliwości uzgodnienia stanowiska, Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach, poddał projekt uchwały zmieniającej uchwałę ORA z 25 listopada 2003 roku pod głosowanie. Przy 1głosie „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach wyraziła zgodę na podjęcie uchwały rozszerzającej uprawnienia Prezydium ORA do działania w imieniu Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach.

9. Z uwagi na znaczące koszty, związane z udziałem w spotkaniach i opuszczaniem apteki, a także koniecznością używania samochodów prywatnych do celów służbowych, ponoszone przez Zastępców Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach, Prezes ORA zaproponował podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego ryczałtu samorządowego dla w/w, na pokrycie kosztów działalności wynikającej z obowiązków służbowych w wysokości 1 tysiąca złotych. Mgr Stanisław Berezowski stwierdził, że uchwała podjęta przez Zjazd Aptekarzy nie pozwala na wynagradzanie wiceprezesów, na co Prezes Stanisław Piechula powiedział, że postara się dotrzeć do tej uchwały, gdyż jego zdaniem nie ma w niej takich zapisów. Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach nie wyraziła zgody na proponowaną formę zwrotu kosztów. Większość członków ORA w Katowicach opowiedziała się za rozliczaniem konkretnych wydatków ponoszonych w związku z działalnością służbową. Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach ponownie wróci do sprawy wynagrodzeń dla niektórych funkcyjnych członków Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach po sprawdzeniu jakie możliwości w tej kwestii przewiduje Uchwała Krajowego Zjazdu Aptekarzy.

10. Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach postanowiła na obecnym posiedzeniu nie dyskutować nad tym punktem porządku obrad.

11a. Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach, jednogłośnie, zaopiniowała negatywnie możliwość likwidacji dyżurów aptek na terenie miasta Pyskowice. Apteki ogólnodostępne mają obowiązek zapewnienia ciągłości możliwości zakupu leków przez pacjentów. Wobec braku na terenie miasta apteki całodobowej, tylko dyżur daje pewność realizacji ustawowego obowiązku ciążącego na aptece.

11b. W związku z rezygnacją mgr farm. Marii Bartwińskiej-Kondek, dotychczasowego przedstawiciela samorządu aptekarskiego z udziału w pracach Społecznej Rady Konsultacyjnej ds. Funkcjonowania Ochrony Zdrowia na terenie miasta Zabrze, Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach postanowiła, jednogłośnie, wydelegować do tej Rady Panią mgr farm. Marię Bilińską. O powyższej decyzji zostanie powiadomiony Prezydent miasta Zabrze.

11c. Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach przedstawił członkom ORA w Katowicach skład nowego Zarządu katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Nowym Prezesem Zarządu została wybrana dr Kazimiera Klementys. Prezes ORA w Katowicach podał też nazwiska wybranych delegatów na Krajowy Zjazd. Przy tej okazji Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach wyraził oburzenie, że w trakcie Walnego Zgromadzenia, nikt nie podziękował dotychczasowemu Prezesowi katowickiego Oddziału PTFarm. mgr Piotrowi Klimie za wieloletnią pracę. Podziękowania złożył dopiero Prezes ORA w Katowicach dr Stanisław Piechula. Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach postawił wniosek , aby Rada Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach wystąpiła do Naczelnej Rady Aptekarskiej o przyznanie mgr Piotrowi Klimie medalu im. Bronisława Koskowskiego za zaangażowanie w prace na rzecz środowiska farmaceutycznego. Wniosek został przyjęty przy 1 głosie „ wstrzymującym się”. Mgr Piotr Klima podziękował dr Stanisławowi Piechuli za pozytywną ocenę jego pracy na rzecz środowiska farmaceutycznego. Wstrzymująca się od głosu mgr Lidia Wolnicka - Morawiec zwróciła uwagę, że ustępujący Prezes Oddziału PTFarm. mgr Piotr Klima również nie podziękował za współpracę Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Katowicach, która w miarę możliwości wspomagała finansowo katowicki Oddział PTFarm.

11d. Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach dr Stanisław Piechula poinformował, że po jego rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu Krajowego Izby Gospodarczej Apteka Polska, nowym Prezesem IGAP został wybrany mgr Grzegorz Zagórny.

11e. Mgr Stanisław Berezowski zapytał, co dalej z akcją Aptekarze Pacjentom, polegającą na czasowym obniżeniu cen insulin w aptekach, aby pacjenci mieli czas na przestawienie się na polskie insuliny. Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach poinformował, że nastąpiło opóźnienie w dostarczeniu materiałów. Materiały te roześle Izba Gospodarcza Apteka Polska. Mgr Grzegorz Zagórny przypomniał, że obecnie Izba Aptekarska w Katowicach musi zająć stanowisko w kwestii terminu przywrócenia w aptekach cen insulin stosowanych wcześniej. Uznano, że czerwiec będzie tym miesiącem, w którym w aptekach nastąpi przywrócenie cen, które obowiązywały przed rozpoczęciem akcji Aptekarze Pacjentom.

11f. Mgr Lidia Wolnicka - Morawiec poinformowała, że docierają do niej głosy, zwracające uwagę na zbyt dużą obszerność korespondencji otrzymywanej przez aptekarzy z OIA w Katowicach. W tak dużej ilości informacji gubią się te najistotniejsze. Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach zwrócił uwagę, że korespondencja z Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach zawiera tylko informacje, które mają pomóc członkom Izby Aptekarskiej w Katowicach. Stwierdził jednak, że spróbuje znaleźć „złoty środek”.

11g. Mgr Piotr Klima zgłosił wniosek, aby przed wyborami, które odbędą się 13 czerwca br, zaprosić na spotkanie z farmaceutami kandydata do Europarlamentu. Ponadto członkowie ORA w Katowicach zostali poinformowanie, że ze środowiskiem farmaceutycznym, chce się spotkać prof. Zbigniew Religa, który zainicjował powstanie nowej partii politycznej. Przy tej okazji

11h. Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach przypomniał, że obecnie posiedzenia Prezydium ORA, będą się odbywać dwa razy w miesiącu, Rady jeden raz na miesiąc. Na posiedzeniach Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach będą rozpatrywane bieżące sprawy administracyjne. Prezes ORA w Katowicach chciałby również na posiedzenia Prezydium zapraszać Komisje Problemowe OIA w Katowicach. Przedstawiciele Komisji przedstawialiby efekty prac oraz plany działania. Prezes ORA w Katowicach przypomniał terminy posiedzeń w czerwcu br. oraz poinformował, że terminy posiedzeń w okresie wakacyjnym zostaną ustalone na posiedzeniu Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach w dniu 15 czerwca 2004 roku.

11i. Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach zwrócił uwagę na pilną konieczność wyegzekwowania od członków Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach, obowiązku zawiadamiania biura Izby, o każdorazowej zmianie miejsca pracy. Uchwałę w tej sprawie przygotuje radca prawny OIA w Katowicach mec. Krystian Szulc.

11j. Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach poinformował, że od spotkania w dniu 26 maja 2004 roku, obecność na zebraniach naukowych w Domu Lekarza w Katowicach, będzie sprawdzana za pomocą czytnika z karty ubezpieczenia zdrowotnego dawnej ŚlRKCh lub nowego prawa jazdy. Obecność może być sprawdzana w dowolnym czasie trwającego zebrania.

12. Na tym zakończono 8 posiedzenie Rady Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach, IV kadencji, dnia 27 kwietnia 2004 roku.

Protokołował: Leszek Dusik
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet