2008-01-19
Uchwała V KZA z 19.01.2008 r. w sprawie regulaminu wyboru delegatów na okręgowe zjazdy aptekarzy

Uchwała Nr V/27/2008 V Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 19 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu wyboru delegatów na okręgowe zjazdy aptekarzy.

Uchwała Nr V/27/2008 V Krajowego Zjazdu Aptekarzy
z dnia 19 stycznia 2008 r.

w sprawie regulaminu wyboru delegatów na okręgowe zjazdy aptekarzy

Na podstawie art. 37 pkt 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108, z późn. zm.) uchwala się Regulamin wyboru delegatów na okręgowe zjazdy aptekarzy o następującej treści:

§ 1.
1. Okręgowe izby aptekarskie, których liczba członków przekracza 300 farmaceutów, mogą być dzielone na rejony wyborcze.
2. Zasady podziału izby na rejony wyborcze ustala okręgowa rada aptekarska.

§ 2.
Liczbę delegatów na okręgowy zjazd aptekarzy, wybieranych z poszczególnych rejonów, ustala okręgowa rada aptekarska, przy uwzględnieniu wytycznych zawartych w uchwale Naczelnej Rady Aptekarskiej, określającej proporcje pomiędzy ilością członków izby a ilością delegatów.

§ 3.
1. Zebrania rejonowe zwołuje okręgowa rada aptekarska, delegując jednocześnie
ze swojego grona osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie i prawidłowy przebieg zebrania. O terminie, miejscu i celu zebrania rejonowego farmaceuci danego rejonu powinni być powiadomieni co najmniej 14 dni wcześniej.
2. W przypadku konieczności powtórnego zwołania zebrania rejonowego przez okręgową radę aptekarską, farmaceuci danego rejonu powinni być zawiadomieni co najmniej na 7 dni wcześniej.

§ 4.
1. W zawiadomieniu, o którym mowa w § 3 ust. 1 należy podać dwa terminy jego odbycia.
2. Zebranie odbywa się w pierwszym terminie, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków okręgowej izby aptekarskiej z danego rejonu.
3. W drugim terminie zebranie odbywa się niezależnie od liczby obecnych członków okręgowej izby aptekarskiej z danego rejonu.
4. Liczbę uczestników zebrania ustala się na podstawie listy obecności.

§ 5.
1. Członkowie izby uczestniczą w zebraniu rejonowym osobiście.
2. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby z danego rejonu z wyłączeniem farmaceutów, którym zawieszono prawo wykonywania zawodu.
3. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby z danego rejonu z wyłączeniem farmaceutów ukaranych przez sąd aptekarski karą upomnienia, nagany lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu - w okresie odbywania kary.

§ 6.
1. Kandydatów na delegatów zgłaszają członkowie zebrania rejonowego ustnie lub na piśmie.
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię i nazwisko kandydata;
2) informację czy jest pracodawcą, pracownikiem lub czy jest niezatrudniony;
3) imię i nazwisko zgłaszającego, a przy zgłoszeniu pisemnym także podpis.
3. Zgłoszony kandydat obowiązany jest oświadczyć, ustnie lub na piśmie, czy wyraża zgodę na kandydowanie.
4. Uczestnicy zebrania, przed głosowaniem, mają prawo zadawania pytań kandydatom na delegatów.

§ 7.
1. Nazwiska kandydatów umieszcza się na kartach do głosowania w porządku alfabetycznym.
2. Karty do głosowania, opatrzone pieczątką okręgowej izby aptekarskiej, powinny zawierać informację o liczbie delegatów wybieranych na zebraniu oraz wymaganej minimalnej liczbie skreśleń, aby głos był ważny.
3. Głosowanie na zgłoszonych kandydatów odbywa się przez skreślenie na karcie do głosowania nazwisk tych kandydatów, na których głosujący nie chce oddać głosu. Dopuszcza się możliwość głosowania przy pomocy systemu elektronicznego.
4. Głos jest nieważny gdy ilość skreśleń jest mniejsza od określonej na karcie do głosowania lub gdy na karcie zostały poczynione dodatkowe adnotacje.
5. Oddanie głosu następuje przez osobiste wrzucenie karty do głosowania do urny wyborczej.
6. Delegatami na okręgowy zjazd zostają wybrani ci kandydaci, którzy uzyskali najwięcej ważnie oddanych głosów.

§ 8.
1. Głosowanie zarządza oraz jego wyniki ogłasza przewodniczący zebrania.
2. Wyniki wyborów umieszcza się w protokole, który musi zawierać:
1) liczbę członków izby z danego rejonu uprawnionych do głosowania;
2) liczbę uczestników zebrania, którzy wzięli udział w głosowaniu;
3) liczbę oddanych głosów ważnych i nieważnych oraz liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów;
4) imiona i nazwiska wybranych delegatów.
3. Protokół podpisują przewodniczący, protokolant i członkowie komisji skrutacyjnej.
4. Przewodniczący zebrania wydaje wybranemu delegatowi zaświadczenie o wyborze.

§ 9.
Po ustaleniu wyników głosowania, sporządzeniu protokołu i zakończeniu zebrania, jego przewodniczący przekazuje niezwłocznie całą dokumentację zebrania do siedziby właściwej miejscowo okręgowej izby aptekarskiej.

§ 10.
1. Mandat delegata trwa 4 lata.
2. Delegat przestaje pełnić swoje funkcje przed upływem kadencji jedynie w przypadku:
1) śmierci;
2) skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Aptekarskiej;
3) zrzeczenia się mandatu;
4) odwołania przez farmaceutów tego rejonu, z którego został wybrany na delegata;
5) ukarania prawomocnym orzeczeniem sądu aptekarskiego na kary określone w art. 46 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o izbach aptekarskich;
6) skazania prawomocnym wyrokiem na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych lub zakazu wykonywania zawodu farmaceuty.

§ 11.
1. Zrzeczenie się funkcji delegata musi być uzasadnione i złożone na piśmie skierowanym do właściwej miejscowo okręgowej rady aptekarskiej.
2. Odwołanie delegata może nastąpić jedynie w trybie określonym w Rozdziale III Regulaminu dotyczącego wyborów organów samorządu aptekarskiego oraz trybu odwoływania tych organów i ich członków.

§ 12.
1. Wybory uzupełniające delegata lub delegatów na okręgowy zjazd aptekarzy ogłasza okręgowa rada aptekarska w przypadku otrzymania informacji:
1) o wygaśnięciu mandatu;
2) o odwołaniu delegata.
2. Wybory, o których mowa w ust. 1 przeprowadza się podczas najbliższego rejonowego zebrania farmaceutów.

§ 13.
Niniejszy regulamin może być zmieniony w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§ 14.
1. Uchyla się uchwalę Nr IV/11/2004 z dnia 24 stycznia 2004 r. IV Krajowego Zjazdu Aptekarzy w sprawie regulaminu wyboru delegatów na okręgowe zjazdy aptekarzy.
2. Dotychczas obowiązujący przepis § 1 ust. 1 wymienionej w ust. 1 uchwały należy rozumieć w ten sposób, że określone tam okręgowe izby aptekarskie były uprawnione, a nie zobowiązane do wprowadzenia podziału na rejony wyborcze.
§ 15.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.
 

Sekretarz V Krajowego Zjazdu Aptekarzy
mgr Joanna Piątkowska

Przewodniczący V Krajowego Zjazdu
Aptekarzy dr Aleksander Czarniawy

Autor: Lech Wróblewski
chevron_left
28
09.2020
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry