Apothecarius ebook Więcej
2016-02-11Piotr Brukiewicz
Informacja dotycząca obowiązku rejestracji lodówek, klimatyzatorów, pomp ciepła oraz gaśnic

W pierwszej połowie stycznia rząd przyjął rozporządzenia do tzw. ustawy f-gazowej (z 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych), dostosowujących nasze przepisy do unijnych. Celem regulacji jest lepsza kontrola, emisji mogących występować poprzez używanie tzw. czynników chłodniczych.

W tym celu stworzony został m.in. Centralny Rejestr Operatorów (CRO), którego prowadzeniem zajął się Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie http://www.ichp.pl/.

Rejestr będzie gromadził dane o urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych, przeciwpożarowych i pompach ciepła, które zawierają, co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych.

Informacje pozwalające stwierdzić czy posiadane w aptece urządzenia spełniają wymagania założenia karty urządzenia w CRO dostępne są na tzw. tabliczkach znamionowych urządzeń:

- lodówka

Lodówka - tabliczka znamionowa

- lodówka

Lodówka - tabliczka znamionowa

- klimatyzator

Klimatyzator - tabliczka

- gaśnica

Gasnica

na których podana jest informacja o rodzaju i masie środka chłodniczego lub czynnika podlegającego rejestracji. W przypadku klimatyzatora są one umieszczone na tzw. jednostce centralnej znajdującej się zazwyczaj na zewnątrz pomieszczenia. Z informacji, jakie uzyskaliśmy w serwisach tych urządzeń problem raczej nie dotyczy aptek, gdyż urządzenia, jakie znajdują się w aptekach rzadko napełnienie czynnikiem chłodzącym w ilości przekraczającej 3 kg. Nie mniej należy to bezwzględnie sprawdzić, gdyż niedopełnienie tego obowiązku grozi karami!

Każde urządzenie zawierające, co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych musi teraz mieć specjalną kartę, w której określi się m.in. rodzaj i ilość czynnika. Centralny Rejestr Operatorów jest dostępny na stronie Instytutu Chemii Przemysłowej (http://www.ichp.pl/CRO ). Znajdują się tam również inne przydatne informacje dla zainteresowanych. Uwaga! Karty dla urządzeń zawierających, co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych należy sporządzić najdalej do 14 marca.

Po tym terminie kontrolerzy będą mogli nakładać kary za brak karty urządzenia - od 600 do 3 tys. zł. Wysokość kary zależy m.in. od wpływu na środowisko, dotychczasowej działalności podmiotu, który popełnił naruszenie, oraz jego skutków.

Do rejestracji w CRO i założenia karty urządzenia lub systemu przeciwpożarowego nie są wymagane żadne certyfikaty. Napraw i serwisowania lub przeglądów zarejestrowanych w CRO urządzeń będzie mogła dokonać wyłącznie serwisant z odpowiednim certyfikatem.

Wykaz substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO):
http://www.ichp.pl/szwo

Wykaz fluorowanych gazów cieplarnianych (F-GAZY):
http://www.ichp.pl/f-gazy

Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO)
http://www.ichp.pl/F-Gazy-CRO

Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO), które zawierają 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych został utworzony zgodnie z art. 19. ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015 poz. 881), zwanej dalej Ustawą.

W Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej są gromadzone Karty Urządzeń oraz Karty Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, o których mowa w art. 14 Ustawy.

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej został określony:
- sposób prowadzenia Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej,
- sposób gromadzenia danych w Centralnym Rejestrze Operatorów,
- sposób udostępniania danych zawartych w Centralnym Rejestrze Operatorów,
- sposób zabezpieczenia danych zawartych w Centralnym Rejestrze Operatorów
- wzór formularza rejestracyjnego, o którym mowa w art. 14 ust. 6 Ustawy.

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru Karty Urządzenia i wzoru Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz sposobu ich sporządzania i prowadzenia został określony w Załączniku I wzór Karty Urządzenia, natomiast w Załączniku II został określony wzór Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej.

Kto ma obowiązek rejestracji w CRO?
Zgodnie z art. 14 ust. 6 Ustawy przed sporządzeniem pierwszej Karty Urządzeń lub Karty Systemów Ochrony Przeciwpożarowej operator zobowiązany jest do rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, określonego w Załączniku I do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej. Osoba wypełniająca formularz rejestracyjny w imieniu operatora urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej staje się administratorem konta tego operatora.

Operatorzy mogą dokonać rejestracji na stronie internetowej www.cro.ichp.pl. Prosimy przed rejestracją zapoznać się z dokumentem „Instrukcja Użytkownika Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO)”.


Kto jest operatorem urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej?
Zgodnie z Ustawą operator oznacza operatora w rozumieniu art. 2 pkt. 6 rozporządzenia (WE) nr 842/2006 lub przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 3 pkt. 26 lit. e rozporządzenia (WE) nr 1005/2009.
W praktyce operatorem urządzenia jest właściciel urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej, czy też osoba zarządzająca obiektem, w którym urządzenie lub system ochrony przeciwpożarowej się znajduje.

Kto zakłada Karty Urządzeń lub Karty Systemów Ochrony Przeciwpożarowej?
Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy operator zakłada Karty Urządzeń lub Karty Systemów Ochrony Przeciwpożarowej dla każdego urządzenia albo systemu ochrony przeciwpożarowej.
W praktyce Karty Urządzeń lub Karty Systemów Ochrony Przeciwpożarowej zakładane są przez administratora konta operatora lub osoby kontaktowe konta operatora, które uzyskały dostęp do CRO po dodaniu ich w CRO przez administratora konta operatora.

Kto dokonuje wpisu do karty?
Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy operatorzy urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej są obowiązani do zapewnienia, aby wpisu do Karty Urządzenia albo Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej dotyczących czynności, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 4, dokonywały osoby posiadające certyfikat dla personelu uprawniający do wykonywania czynności, których dane te dotyczą.

Także zgodnie z art. 5. 1. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej administrator konta operatora lub osoby kontaktowe konta operatora (pracownicy operatora) udostępniają dane zawarte w Karcie Urządzenia lub Karcie Systemu Ochrony Przeciwpożarowej danego operatora urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej innym osobom w zakresie niezbędnym do dokonania przez te osoby wpisów w tych kartach zgodnie z przepisami ustawy.

W praktyce oznacza to, że serwisant posiadający certyfikat i wykonujący czynności wymagające wpisu do Karty Urządzenia lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej będzie dokonywał wpisu w obecności pracownika operatora, który posiada konto w CRO, i ten pracownik po zalogowaniu się do CRO udostępnia daną Kartę Urządzenia albo Kartę Systemu Ochrony Przeciwpożarowej i w jego obecności serwisant dokonuje wpisu do Karty.

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

Dokładny termin: 2016-01-29
Autor: Piotr Brukiewicz
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet