Apothecarius ebook Więcej
2010-10-05WRÓBLEWSKI Lech
XXXV Posiedzenie Rady ŚIA V Kadencji.
Protokół z obrad 35 posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej V kadencji w dniu 05 października 2010 roku.

1. Posiedzenie Rady SIA otworzył Prezes Rady SIA dr n. farm. Stanisław Piechula. Po powitaniu zebranych prowadzący posiedzenie dr. Stanisław Piechula zaproponował porządek obrad. Prezes uzupełnił porządek o punkt „przyjęcie porządku obrad”. Przekazał także zebranym informację - propozycję otrzymaną od dr. Andrzeja Deląga, który nie mógł być obecny na posiedzeniu ze względu na wyjazd służbowy, o przeniesienie szczegółowych wyjaśnień i dyskusji na temat rozliczeń działalności Izby w latach 2006-2010, ze względu na ich znaczenie, na Zjazd Śląskiej Izby Aptekarskiej w dniu 06-11-2010r. Wniosek dr. Deląga został przegłosowany. Rada większością głosów, przy 2 głosach wstrzymujących nie wyraziła zgody na ściągnięcie punktu 3b z porządku obrad. Ze względu na prośbę o pilne potraktowanie sprawy do porządku obrad dodano także punkt 2d - Opiniowanie prośby Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej w sprawie całodobowych dyżurów aptek w 2011r.
Przed punktem 4 porządku Prezes dodał jeszcze uwagi SIA do Minister Zdrowia w sprawie ustawy refundacyjnej. Wpłynął także wniosek mgr farm. Piotra Klimy z prośbą o dotację do konferencji na temat dopalaczy. W tej formie porządek posiedzenia został przyjęty większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym. Na podstawie listy obecności Prezes SIA stwierdził wystarczającą ilość członków Rady SIA dla ważności podejmowanych uchwał.

2. Następnie przystąpiono do punktu dotyczącego przyjęcia protokołu z 34 posiedzenia Rady ŚIA w dniu 07.09.2010 roku. Zostały wniesione dwie uwagi.
- Pan Damian Nowak zaproponował uzupełnienie punktu 4a o treść: „W związku z koniecznością wcześniejszego opuszczenia posiedzenia przez delegację: mgr farm. Piotr Klima, mgr farm. Damian Nowak, mgr farm. Aleksander Porwit, mgr farm. Zdzisław Gawroński, głos zabrał mgr farm. Piotr Klima przekazując zebranym kolejne informacje dotyczące przygotowań do organizowanej w Raciborzu Konferencji Naukowej.”
- Pan dr. Deląg wniósł o nie przyjęcie protokołu w całości, gdyż „...nie akceptuje go w przedstawionej wersji - formie, ponieważ nie odnosi się do faktów, a nawet konkluzji wynikających z przebiegu dyskusji na posiedzeniu Rady, oraz uczestników przedmiotowej wymiany poglądów”.
W trakcie ogólnej dyskusji nad przyjęciem protokołu, głos zabrał także mgr farm. Władysław Rybka informując zebranych, że nie zostały w protokole zamieszczone wypowiedzi dr Deląga w sprawie Torfarmu, na co Prezes odpowiedział, że była to rozmowa po zakończeniu posiedzenia i dlatego nie została ujęta w protokole, z czym W. Rybka się nie zgodził.
Ostatecznie po zamieszczeniu uwag Pana Damiana Nowaka, przystąpiono do przegłosowania przyjęcia protokołu z 34 posiedzenia Rady ŚIA w dniu 07.09.2010 roku.
Rada SIA większością głosów przy jednym głosie przeciw i dwóch głosach wstrzymujących przyjęła protokół z 35 posiedzenia Rady ŚIA z 23 marca 2010 roku.

3. W dalszej części posiedzenia przystąpiono do opiniowania:

3a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki – wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki:

- mgr farm. Ledwoń Beata w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Damed” w 41-500 Chorzów, ul. Dąbrowskiego 76/1;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Krzewińska Ewa w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Na Długiej” w 41-506 Chorzów, ul. Długa 24;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

3b. Wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej – wydanie opinii zawierającej m.in. stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia apteki przez kandydata na funkcję kierownika apteki ogólnodostępnej:

- mgr farm. Koclejda Grzegorz w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Euromedica” w 43-400 Cieszyn, ul. Kościuszki 12c w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Europharma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 41-400 Mysłowice, ul. Ks. J. Nygi 3/12;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Kaźmierczak Maria w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Miejska” w 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Świerczewskiego 17 w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez „ORDYNACKA M. i M. Dera Spółka Jawna z siedzibą w 00-355 Warszawa, ul. Tamka 49;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Skórka Alicja w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Blisko Ciebie” w 43-600 Jaworzno, Pl. Górników 5a w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Pana Leszka Jargan zam. Sosnowiec, Panią Jolantę Jargan zam. Sosnowiec, Pana Andrzeja Szklorz zam. Sosnowiec, Panią Katarzynę Szklorz zam. Sosnowiec;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- dr farm. Stefanik Wioletta w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Przyjazna VI” w 44-100 Gliwice, ul. Zubrzyckiego 14 w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez HPS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 40-486 Katowice, ul. Mysłowicka 13;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

3c. Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice dotyczącej zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Mysłowice.

3d. Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała prośbę Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej w sprawie całodobowych dyżurów aptek ogólnodostępnych w 2011r.

4. Inne sprawy bieżące:

- Z okazji urodzin Profesora Dionizego Moski, Prezes w imieniu wszystkich zebranych wręczył Solenizantowi bukiet kwiatów i złożył serdeczne życzenia. Nie kryjąc wzruszenia Profesor podziękował zebranym za pamięć.

- Prezes skorygował informację w sprawie najbliższych posiedzeń, nastąpiła pomyłka w datach posiedzeń rady-prezydium w grudniu. Poprosił zebranych o zanotowanie prawidłowych terminów.

- Kolejnym punktem porządku obrad było omówienie wniosków złożonych przez mgr farm. Władysława Rybkę na czerwcowym posiedzeniu Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej, a dotyczących rozliczeń finansowych izby.
Przed posiedzeniem do wszystkich Członków Rady drogą e-mailową został przesłany komplet dokumentów wynikających z realizacji wniosków z prośbą o zapoznanie. Przygotowana została również prezentacja multimedialna w formie zestawień tabelarycznych dla czytelniejszego zobrazowania tematu. Na posiedzenie zaproszono główną księgową Panią mgr Ewę Kłoda oraz Pana Krzysztofa Mańka i Panią Beatę Konieczny. Zgodnie z kolejnością złożonych wniosków Prezes przystąpił do omówienia szczegółów. W trakcie ogólnej dyskusji głos zabierali Członkowie Rady między innymi mgr farm. Grzegorz Zagórny, mgr farm. Ryszard Jasiński, mgr farm. Andrzej Bednarz, mgr farm. Tomasz Kloc, mgr farm. Krzysztof Majka, mgr farm. Justyna Kiedrowska wyrażając swoje stanowisko. Mgr farm. Władysław Rybka przedstawił zebranym swoje wątpliwości co do wykazanych rozliczeń i poprosił o szczegółowe wyjaśnienia, co zostało uczynione przez Prezesa SIA i Panią Ewę Kłoda.
W punkcie dotyczącym rozliczeń wynagrodzeń mgr farm. Damiana Nowaka za wykonaną pracę na rzecz izby, mgr farm. Damian Nowak wykazał nieprawidłowości w przedstawieniu jego wynagrodzeń. Zwrócił uwagę, że nie wszystkie wykazane faktury odzwierciedlają jego wynagrodzenia. Po analizie wystawionych faktur i wypłat dla D. Nowaka sprawa została wyjaśniona, a pomyłka skorygowana. Mgr farm. Damian Nowak w związku z zaistniałą sytuacją poprosił również o skorygowanie treści protokołu z dnia 09 marca 2010r, w którym to w części dotyczącej prezentacji archiwizacji działalności SIA i omówienia pobieranych przez D. Nowaka wynagrodzeń wystąpiła nieścisłość. Prezes zapewnił, że sprostowanie zostanie napisane i opublikowane w protokole.

Sprostowanie:
W protokole z 28 posiedzenia Rady ŚIA V Kadencji w dniu 9 marca 2010r. pojawił się następujący zapis:

Następnie głos zabrał Prezes i zaproponował aby utrzymać z ubiegłej kadencji zasadę finansowania działalności wykonywanej przez D. Nowaka …

Niniejszym prostuję i wyjaśniam w/w informację, że takiej uchwały ani zasady finansowania działalności wykonywanej przez mgr. farm. Damiana Nowaka nie było i nie otrzymywał on takiego wynagrodzenia rocznie. Za swoją pracę związaną z dokumentacją audio - video na rzecz izby otrzymywał mniejsze kwoty i w zależności od tego jakie przedstawił koszty za wykonywanie poszczególnych prac, co zostało szczegółowo przedstawione radzie w toku rozliczeń.
Prezes Rady ŚIA, dr farm. Stanisław Piechula

Na zakończenie tego punktu obrad, zgodnie z kolejnością omawianych wniosków przystąpiono do głosowania. Rada SIA większością głosów przy:

1. czterech wstrzymujących, dwóch przeciw przyjęła wyjaśnienia - przygotowanie wyliczeń finansowych imprez w V kadencji typu: mikołaj, Koncert Noworoczny, Zjazd Wyborczy 2007, Zjazdy Sprawozdawcze. Przygotowanie powierzyć głównej księgowej;

2. czterech wstrzymujących, trzech przeciw przyjęła wyjaśnienia - sporządzenie bilansu z działalności grupy zakupowej KAPSIA w V kadencji (faktury, wydatkowanie pieniędzy na działalność, pozyskane kwoty od firm);

3. jednym przeciw przyjęła wyjaśnienia - odszukanie uchwały dotyczącej wynagrodzenia … dla mgr farm. Damiana Nowaka za wykonaną pracę na rzecz izby w IV i V kadencji;

4. czterech wstrzymujących, jednym przeciw przyjęła wyjaśnienia - odszukanie uchwały dotyczącej Portalu Lex Pharma … oraz przedstawienie własności domen finansowanych ze środków izby;

5. jednym wstrzymującym, dwóch przeciw przyjęła wyjaśnienia - celowość wydatkowania pieniędzy na podstawie uchwały U-RSIA-004-V-2007 z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie pełnomocnictwa ogólnego przez Prezesa Stanisława Piechulę i Wiceprezes Annę Śliwińską;

- W związku z przedstawieniem jak wyglądały płatności za użytkowanie serwisu Lex Pharma w latach 2006 i 2007, prezes Stanisław Piechula przygotował propozycję uchwały w sprawie rozliczenia użytkowania serwisu Lex Pharma za lata 2008-2010 i zaproponował jej osobiste i tajne przegłosowanie. Głos zabrał mgr farm. Damian Nowak informując zebranych, że każdy farmaceuta powinien w tej sprawie podejmować decyzje indywidualnie, a dostęp do serwisów prawnych umożliwiony jest np. przez wyszukiwarkę Google. S. Piechula wyjaśnił, że w serwisie LexPharma są nie tylko stale aktualizowane i obowiązujące wersje przepisów, ale także przydatne opracowania. Ostatecznie Rada SIA podjęła uchwałę regulującą płatności za dostęp do serwisu Lex Pharma i większością głosów, przy pięciu głosach przeciw i dwóch głosach nieważnych postanowiła przyznać tak jak w latach poprzednich za stałe korzystanie z internetowego serwisu prawnego administrowanego przez dr Stanisława Piechula w 2008 i w 2009 roku wynagrodzenie … za aptekę z terenu działania SIA w Katowicach oraz większością głosów przy czterech głosach przeciw i jednym głosie nieważnym postanowiła przyznać za stałe korzystanie z internetowego serwisu prawnego administrowanego przez dr Stanisława Piechula w 2010 roku wynagrodzenie … za aptekę z terenu działania OIA w Katowicach płatne po przedłożeniu faktury.

- Do izby wpłynęła odpowiedź z Inspektoratu Farmaceutycznego na pismo biura izby w sprawie zaopiniowania na wcześniejszym posiedzeniu prezydium aptek w Pszczynie oraz Dąbrowie Górniczej i wątpliwości Prezydium co do obsady mgr farm. w tych aptekach i kwestii codziennych dojazdów kierowników na odległość ok. 100 km i związanych z tym trudności w organizowaniu pracy apteki.
Pani dr I. Majewska zapewnia, że przed wydaniem zgody na otwarcie tychże aptek, zezwoleniobiorcy zostaną poproszeni o złożenie stosownych wyjaśnień w tej kwestii.

- W związku ze startem szkoleń internetowych organizowanych przez Śląską Izbę Aptekarską i możliwością zdobywania przez farmaceutów kolejnych punktów szkoleniowych Prezes poprosił Członków Rady o zgodę i akceptację przedstawionej propozycji prowadzenia przez Śląska Izbę Aptekarską szkoleń i przydzielania punktów tzw. ”wewnętrznych”, które będą brane pod uwagę przy analizie ciągłego dokształcania się farmaceutów.
Głos zabrali również wiceprezes Piotr Brukiewicz oraz mgr farm Damian Nowak popierając inicjatywę Prezesa.
Ostatecznie Rada SIA postanowiła jednogłośnie pozytywnie przydzielać punkty edukacyjne „wewnętrzne” Śląskiej Izby Aptekarskiej przy szkoleniach internetowych i innych organizowanych przez izbę.

- Do biura izby wpłynęła prośba mgr farm. o pomoc w sprawie obowiązku dyżurów nocnych na terenie powiatu zawierciańskiego. Prezes przedstawił zebranym problem pani magister i poprosił o podjecie stosownej uchwały w tej sprawie. W roku 2010 apteka … ze względów na obiektywne i niezależne od niej okoliczności wnioskowała o zwolnienie z obowiązku dyżurów. Przedstawione w 2010r. powody zdrowotne i organizacyjne trwają nadal i będą miały miejsce w roku 2011, co jasno wynika z wniosku apteki do Rady o zwolnienie z dyżurów.
Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym postanowiła zwrócić się do Rady Powiatu Zawierciańskiego o zwolnienie z obowiązku dyżurów w 2011 roku …

- Do izby wpłynęło pismo z firmy Sanofi Aventis informujące o niestandardowym wzroście zakupów leku Rilutek przez niektóre apteki w Gliwicach. Informacja ta została przekazana do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego, gdzie po przeprowadzonych kontrolach w aptekach stwierdzono nieprawidłowości w obrocie lekami. Do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej zostaną skierowani kierownicy aptek, w których odbywała się sprzedaż leku niezgodna z ustawą prawo farmaceutyczne.

- W związku ze zgłoszeniem się do izby mgr. farm. Członka naszej Izby z prośbą o pomoc w prowadzeniu kampanii wyborczej poprzez apteki w zbliżających się Wyborach Samorządowych, w których będzie starał się o mandat radnego Rady Miasta Katowice, Prezes, widząc konieczność wspierania osób związanych z farmacją między innymi w wyborach samorządowych, zwrócił się do zebranych z gorącą prośbą o udzielenie pomocy kandydatom ze środowiska farmaceutycznego w prowadzeniu kampanii wyborczej.
Rada jednogłośnie pozytywnie podjęła decyzję o udzielaniu pomocy kandydatom ze środowiska farmaceutycznego w prowadzeniu kampanii wyborczej w zbliżających się Wyborach Samorządowych poprzez rozwieszenie plakatów wyborczych w oknach aptek oraz rozdawanie materiałów informacyjnych pacjentom.

- W kolejnym punkcie porządku obrad, po konsultacji i rozmowie z prezesami innych izb, prowadzący posiedzenie Stanisław Piechula złożył propozycję organizacji przez izbę protestu i inicjatywy obywatelskiej oraz poprosił o podjęcie przez Radę decyzji, o zapewnieniu przez izbę aptekarską zaplecza organizacyjnego-administracyjnego dla realizacji tychże inicjatyw.
Prezes omówił zagadnienie, przedstawiając zebranym kolejność podejmowanych działań oraz propozycje tematów, w których między innymi pojawiały się takie propozycje jak: - zniesienie VAT-u na leki lub wybrane grupy leków np. refundowane, czy na receptę; - zapewnienie prawa pacjenta do otrzymania leku refundowanego niezależnie od poprawności wypisania recepty. W trakcie ogólnej dyskusji i wypowiedzi Członków Rady rozważano wszystkie „za” i „przeciw” przedsięwzięcia. Ostatecznie Rada SIA postanowiła większością głosów, przy jednym głosie wstrzymującym, zapewnić zaplecze organizacyjno-administracyjne dla realizacji tych propozycji.

5. Wolne głosy i wnioski.

- W związku z toczącymi się pracami nad nową ustawą refundacyjną Prezes zachęcił zebranych, aby jak najwięcej uwag zostało wysłanych do Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie. Poinformował również, że Naczelna Izba Aptekarska zbiera uwagi z okręgowych izb aptekarskich aby przesłać je do Ministerstwa Zdrowia w ich imieniu. Prezes poprosił o podjęcie przez Radę decyzji o wysłaniu uwag z ze śląskiej izby bezpośrednio do Ministerstwa Zdrowia pomijając Izbę Naczelną, gdyż z informacji posiadanych przez prezesa wynika, że inne izby również tak uczyniły. Głos zabrał Mec. Krystian Szulc, zwracając zebranym uwagę na fakt, że zarówno Naczelna Izba Aptekarska, jak i izby okręgowe posiadają osobowość prawną i mają prawo zabrać głos w tej sprawie.
W związku z tym Rada SIA jednogłośnie podjęła decyzję o skierowaniu uwag w sprawie ustawy refundacyjnej bezpośrednio do Ministerstwa Zdrowia.

- Następnie o głos poprosił Mec. Szulc. Dziękując za wyróżnienie tytułem mecenasa Samorządu Aptekarskiego zapewnił, że w dalszej pracy w miarę możliwości będzie starał się profesjonalnie reprezentować interesy izby i jej członków.

- Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej na prośbę - wniosek Pana mec. Szulca jednogłośnie wyraziła zgodę na przystąpienie mecenasa, jako pracownika izby do ubezpieczenia pracowniczego Commercial Union, na warunkach takich jak pozostali pracownicy izby, począwszy od miesiąca października.

- Do Śląskiej Rady Aptekarskiej wpłynęła prośba mgr farm. Piotra Klimy o włączenie się izby w akcję przeciwko dystrybucji dopalaczy. Ze względu na konieczność wcześniejszego opuszczenia posiedzenia prezes odczytał pismo mgr. Klimy skierowane do Członków Rady z propozycją organizacji Konferencji popularno-naukowej w Raciborzu i Katowicach. Poprosił również o pomoc w częściowym sfinansowaniu tego przedsięwzięcia w kwocie 3000 zł.
Rada sceptycznie odniosła się do pomysłu kolegi Klimy, gdyż sprawa dopalaczy jest już podjęta nawet przez Rząd i ponoszenie dodatkowych kosztów w tym zakresie nie ma sensu. Po ogólnej dyskusji w temacie przystąpiono do przegłosowania prośby. Rada SIA większością głosów, przy jednym głosie za i czterech głosach wstrzymujących nie wyraziła zgody na częściowe sfinansowanie Konferencji popularno-naukowej przeciwko dystrybucji dopalaczy w kwocie 3000 zł. Formalny wniosek złożył mgr farm. Andrzej Bednarz o przegłosowanie dotacji w kwocie 1000 zł, Rada większością głosów, trzema za, pięcioma wstrzymującymi nie przyznała 1000 zł.

- Głos zabrał Mec. K. Szulc, przekazując informację o spotkaniu, na którym był obecny wraz z prezesem, a które odbyło się w Izbie Lekarskiej w Katowicach i poświęcone było najważniejszym problemom ochrony zdrowia w województwie śląskim, w tym planowi finansowemu NFZ. Do udziału w debacie zaproszeni zostali parlamentarzyści, przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, władze ŚUM oraz przedstawiciele samorządów zawodów medycznych i dyrektorzy zakładów opieki zdrowotnej.

- Prezes poprosił Radę o aprobatę wniesienia zawiadomienia do prokuratury w sprawie likwidacji apteki szpitalnej w szpitalu św. Barbary w Sosnowcu, po sprawdzeniu czy w szpitalu działa inna apteka. Wniosek zaaprobowano.

- Na zakończenie głos zabrał mgr farm. Grzegorz Zagórny i przekazał informację w sprawie nowych zasad wypłat refundacji, które zgodnie z tymi zasadami będą dokonywane w terminie 15 dni po dacie otrzymania zestawienia refundacyjnego. Zmiana określania dnia wypłaty jest wynikiem kontroli NIK i postawienia zarzutu, że dochodzi do dyskryminacji aptek przy wypłacaniu wszystkim refundacji w jednakowym terminie, zarówno tym którzy złożyli wcześniej jak i tym, którzy złożyli później. W związku z wprowadzoną zmianą izba za aprobatą Rady zwróci się z do Dyrektora NFZ, w imieniu właścicieli aptek z terenu działania naszej izby, z prośbą o powrót do poprzedniego systemu rozliczania, gdyż pozwalał on na spokojne rozliczenie okresu refundacyjnego i dostarczenie rozliczenia bez zbędnego pośpiechu.

6. Na tym zakończono 35 posiedzenie Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w dniu 05 października 2010 r.


Protokołowała
Katarzyna Szymała
Autor: WRÓBLEWSKI Lech
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet