2005-03-14
XVII Posiedzenie ORA IV Kadencji.
Protokół z 17 posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach, IV kadencji, dnia 1 marca 2005 roku.


1. Posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej, Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach, IV kadencji, otworzył jej Prezes dr farm. Stanisław Piechula. Po powitaniu zebranych Prezes ORA zaproponował porządek posiedzenia. Porządek obrad został przyjęty.

2. ORA w Katowicach, przy jednym głosie „wstrzymującym się”, przyjęła protokół z 16 posiedzenia ORA.

3. ORA jednogłośnie podjęła uchwały stwierdzające prawo wykonywania zawodu farmaceuty: mgr farm. Anna Niewiadomska (06022051), mgr farm. Aneta Dydak (06023058), mgr farm. Tomasz Skrupski (06024055), mgr farm. Magdalena Lis (06025052) oraz mgr farm. Katarzyna Agnieszka Barej (06026059), mgr farm. Katarzyna Makuch (06027056) i mgr farm. Zuzanna Świercz (06028053).

4. Po przedstawieniu przez mgr farm. Ewę Kłodę, Główną Księgową OIA w Katowicach, bilansu finansowego Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach za 2004 rok, Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Izby Aptekarskiej Katowicach za rok 2004. Bilans finansowy OIA – do wglądu w biurze OIA w Katowicach. Ponadto mgr Ewa Kłoda poinformowała, że zgłasza OIA do Urzędu Skarbowego w sprawie płacenia podatku VAT. Prawdopodobnie od 1 kwietnia 2005 r. OIA będzie płatnikiem VAT. Zmiana ta jest wynikiem wpływu środków pieniężnych za reklamy umieszczane w biuletynie OIA. Następnie ORA w Katowicach przedyskutowała kwestię dotyczącą wypłacenia pracownikom biura OIA w Katowicach nagrody pieniężnej. Pieniądze na nagrody pochodziłyby z odsetek z lokaty, jaką posiadała OIA. Kwota ta wynosi 2400 zł. i zostanie podzielona proporcjonalnie wszystkim pracownikom. ORA jednogłośnie podjęła uchwałę przyznającą nagrody pieniężne dla wszystkich etatowych pracowników OIA.

5a. ORA opiniowała kandydatury następujących osób na stanowisko kierownika apteki ogólnodostępnej:

- mgr farm. Lucyny J. w aptece ogólnodostępnej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Warszawska 5, w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki złożonym przez IZMAR sp. z o. o. – przełożono na kolejne posiedzenie ze względu na brak kompletu dokumentów;

– dr farm. Grażyny Z., w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Św. Łukasza” w Kuźni Raciborskiej ul. Kościelna 1, w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez „Apteka Św. Łukasza – Robert Góralczyk” Spółka Jawna – przełożono na kolejne posiedzenie ze względu na brak kompletu dokumentów i opłaconych składek;

- Pani mgr farm. Haliny S. w aptece ogólnodostępnej w Rzeszowie ul. Piłsudskiego 22 (pismo Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Rzeszowie) – jednogłośnie pozytywnie.

5b. ORA zaopiniowała pozytywnie wnioski dotyczące możliwości dalszego pełnienia funkcji kierownika po ukończeniu 65 roku życia:

- Pani mgr farm. Nel L. w aptece ogólnodostępnej w Pyskowicach ul. Wojska Polskiego 10 - jednogłośnie

- Pani mgr farm. Elżbiety P. w aptece ogólnodostępnej w Mysłowicach ul. Świerczyny 14 - jednogłośnie

5c. ORA w Katowicach zaopiniowała pozytywnie prośbę mgr farm. Magdaleny S. o możliwość odbycia półrocznego stażu przewidzianego w ramach programu kształcenia studentów farmacji, w aptece prywatnej w Sosnowcu ul. Lenartowicza 108. Pani mgr farm. Magdalena S. jest studentką Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu, jednak chce odrabiać obowiązkowy staż na terenie swojego miejsca zamieszkania.

6a. Prezesa ORA złożył relację z posiedzenia Naczelnej Rady Aptekarskiej.
Prezes ORA poinformował, że NRA rozwiązała umowę o współpracę z firmą Press Forum, wydającą czasopismo „Forum Farmaceutyczne”. Od tej pory NRA będzie publikować swój biuletyn - który do tej pory miał formę wkładki w czasopiśmie - samodzielnie. Przedstawiciele wydawnictwa Press Forum są zainteresowani dalszą współpracą z OIA w ramach kontynuacji publikacji czasopisma. ORA, przy jednym głosie „przeciwko”, upoważniła Prezesa ORA, Stanisława Piechulę to prowadzenia rozmów i podpisania umowy w zakresie dalszej współpracy z czasopismem „Forum Farmaceutyczne”.

6b. Na zebranie przybył Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przy OIA w Katowicach, mgr farm. Ryszard Breguła oraz mec. Barbara Jendryczko, która zapewnia obsługę prawną spraw dyscyplinarnych. Celem spotkania miało być ustalenie wspólnego stanowiska w sprawie reklamy leków. Prezes ORA przypomniał zebranym treść uchwały nr 2-IV-2005 z dnia 1 lutego 2005 roku w sprawie podjęcia działań w związku z łamaniem przez apteki Art. 57 ustawy Prawo farmaceutyczne, czyli reklamowania leków wydawanych wyłącznie na receptę. Mec. Barbara Jendryczko dodała, że reklamy leku nie stanowi umieszczenie nazwy leku w cenniku leków, lub informacja o leku na opakowaniu, czy też na paragonie fiskalnym. Wszelkie inne formy noszą znamiona reklamy i w ten sposób naruszają przepisy Prawa farmaceutycznego. Ponadto zwróciła uwagę, że informacja, która zawiera w sobie elementy zachęcające do nabycia leku także nosi znamiona reklamy. Prezes ORA poinformował, że Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny po skazaniu kierownika apteki przez Sąd Aptekarski, rozpoczynać będzie postępowanie w sprawie cofnięcia zgody na kierowania apteką. Jednakże trzeba przyjąć jakąś graniczną datę, od której będzie się z całą bezwzględnością egzekwować wszelkie przejawy łamania ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie reklamy leków. Tekst uchwały został wysłany do aptek w dniu 16 lutego. Członkowie Rady podjęli decyzję, że od tego dnia do 1 marca upłynęło na tyle dużo czasu, że każda apteka miała możliwość zapoznania się z informacjami i wycofania z prowadzonych reklam. Tak więc, osoby prowadzące różnego rodzaju formy reklamy po 1 marca będą kierowane do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
Ponadto mec. Barbara Jendryczko poprosiła członków Rady, aby szczególną wagę przykładali do opiniowania osób w wieku emerytalnym, które nadal chcą pełnić funkcję kierownika apteki. Prezes ORA powiedział, że każda osoba jest zobowiązana do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że nadal może pełnić tą funkcję. Pani Jendryczko stwierdziła jednak, że pomimo tego należy przeprowadzić rozmowę z osobą zainteresowaną. Gdyby zachodziło podejrzenie, że dana osoba ma ograniczoną sprawność, Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach ma ustawowe prawo skierować ją na dodatkowe badania lekarskie. Członkowie ORA po rozważeniu tematu, poddali pod głosowanie możliwość zapraszania osób po ukończeniu 65 roku życia na rozmowy. Stosunkiem głosów: 11 – „za”, 6 – „przeciwko” i 1 – „wstrzymujący się”, ORA podjęła decyzję o każdorazowym wzywaniu w/w osób na rozmowy wyjaśniające.

6c. Ponieważ ORA podjęła decyzję o kierowaniu do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wszystkich spraw związanych z reklamą prowadzonych po 1 marca 2005 r., oddalono wniosek o skierowanie do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej akcji reklamowych prowadzonych przez Aptekę „Pod Lwem” w Chorzowie, „Apteki Magiczne” oraz „Śląskie Apteki Polskich Farmaceutów – po pierwsze człowiek, po drugie – taniej”. Jeśli do OIA wpłyną sygnały, że po 1 marca nie zaprzestano akcji, sprawy zostaną skierowane do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

6d. Prezes ORA przedstawił zebranym list otwarty ABS skierowany do Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach. Autorzy pisma ustosunkowują się do uchwały ORA w sprawie reklamy leków zarzucając, że uchwała pozwalająca na kierowanie do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej kierowników aptek, uderzy przede wszystkim w małe podmioty gospodarcze, dając większe możliwości działania dużym korporacjom. Prezes ORA przygotował odpowiedź na zarzuty. W swoim piśmie wyraża obawę, że działania ABS doprowadzą do skłócenia aptek między sobą, zaś niektóre posunięcia są tylko i wyłącznie formą autoreklamy mającej na celu utrzymanie i powiększenie liczby aptek biorących udział w programie ABS. Wyraził także nadzieję, że jak apteki zrozumieją, w czym biorą udział i jak są sterowane oraz wykorzystywane, to zrezygnują z tego programu.

6e. Mec. Krystian Szulc przedstawił sytuację, która miała miejsce w Pszczynie. Kilku farmaceutów z tego miasta zadzwoniło do mecenasa dzieląc się swymi obawami, związanymi z telefonami pogróżkami mgr farm. Grzegorza H.. Ponadto z kilku aptek miasta Pszczyna wpłynęły pisma z prośbą o interwencję. Autorzy listów skarżą się, iż byli zastraszani przez w/w magistra. Aby wyjaśnić sytuację, ORA postanowiła zaprosić na rozmowę wyjaśniającą mgr farm. Grzegorza H.. Rozmowa odbędzie się w siedzibie OIA w Katowicach w dniu 15 marca. Po przeprowadzeniu rozmowy, zostaną podjęte dalsze kroki w tej sprawie.

6f. ORA w Katowicach postanowiła udostępnić wykaz farmaceutów powiatu wodzisławskiego, dla potrzeb obronnych państwa. O udostępnienie danych wystąpiło Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim.

6g. ORA w Katowicach rozpatrywała prośbę Przewodniczącej Klubu Seniora Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego o sponsorowanie spotkania członków Klubu Seniora w dniu 9 kwietnia 2005 roku. Przewidywany koszt imprezy dla 70 osób wyniesie ok. 2200 zł. ORA przyznała 2000 zł. na wydatki związane z wynajmem sali i poczęstunkiem.

6h. ORA zapoznała się z pismem mgr farm. Leokadii S. z prośbą o pomoc finansową. Prośba motywowana jest trudną sytuacją materialną i ciężką chorobą. Ponieważ Pani mgr farm. Leokadia S. w ubiegłym roku otrzymywała bezzwrotne zapomogi finansowe, członkowie ORA stanęli na stanowisku, że przyznają jednorazową zapomogę finansową dla pani mgr farm. Leokadii S. w wysokości 300 zł, jednakże będzie to całość kwoty, jaka otrzyma w roku 2005.

6i. Odczytano pismo Wydawnictwa Amun z podziękowaniami za współpracę. Ponieważ do listu dołączono kartki z pracami artystów, członkowie ORA postanowili pokryć równowartość kwoty za kartki świąteczne, załączone do listu.

6j. Prezes ORA przedstawił projekt uchwały w sprawie modyfikacji zapisów o specjalizacjach. ORA w Katowicach występuje w niej do NRA w Warszawie, by wystąpiła o taką modyfikację zapisów o specjalizacjach farmaceutów, by jak największa ilość farmaceutów mogła się specjalizować. ORA przyjęło uchwałę stosunkiem głosów: 18- „za”, 1- „przeciw” i 2 – „wstrzymujące się”.

7a. Prezes ORA złożył relację ze spotkania ze Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym, które dotyczyło współpracy WIF i OIA oraz najważniejszych spraw dotyczących aptek i farmaceutów. Podczas spotkania Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poinformował, że podczas kontroli WIF będzie mierzył wielkość lokali aptecznych i sprawdzał oryginały koncesji, gdyż często zachodzą rozbieżności między dokumentami a stanem faktycznym. Dr farm. Izabela Majewska zwróciła uwagę, że często w aptekach ekspediują osoby, które nie posiadają uprawnień do wydawania leków. Ponadto podczas spotkania podjęto temat dostosowania lokali aptecznych do wymagań Prawa farmaceutycznego. Szczegóły spotkania Prezes ORA przedstawi farmaceutom pisemnie w najbliższym Gońcu.

7b. Ustalono terminy posiedzeń w II kwartale 2005 roku. Posiedzenia Rady odbędą się: 5 kwietnia, 10 maja i 7 czerwca. Terminy posiedzeń Prezydium: 19 kwiecień, 26 kwiecień, 17 maj, 31 maj, 14 czerwiec i 21 czerwiec.

7c. Z uwagi na wielość tematów poruszanych podczas posiedzenia ustalono, że tematyka działalności „Akademii Zdrowia” zostanie poruszona na kolejnym posiedzeniu Rady.

7d. Prezes ORA przedstawił zebranym stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie projektowanych zmian w zasadach ordynacji leków. Prezes NRL podkreśla, że umieszczanie na receptach nazw międzynarodowych leków może rodzić wiele niebezpieczeństw, ponieważ tylko lekarz może stwierdzić, który z dostępnych leków jest najbardziej właściwy dla danego pacjenta i to on ponosi skutki swoich decyzji. Natomiast przekazanie farmaceucie współodpowiedzialności za rodzaj leku może skutkować m.in. zwiększeniem nacisków producentów leków na apteki celem zwiększenia sprzedaży konkretnego preparatu. W tym samym piśmie farmaceuta został określony jako „aptekarz, który mimo wykształcenia farmaceutycznego prowadzi sklep z lekami”. Stanowisko to spotkało się z szybką reakcją środowiska farmaceutycznego. Wyrazem tego jest protest wystosowany przez dr T. Szubę oraz podziękowanie OIA w Katowicach za próby obrony aptekarzy. Wszystkie pisma są dostępne na stronie internetowej OIA w Katowicach.

7e. Prezes ORA w Katowicach przedstawił pismo firmy Bristol-Myers Squibb w sprawie wstrzymania w obrocie niektórych serii leków.

7f. Dr Stanisław Piechula oznajmił, że w najbliższej korespondencji do aptek zostanie wysłane oświadczenie kierowane do wszystkich kierowników aptek. Kierownicy będą zobowiązani do określenia, jaki rodzaj księgowości jest prowadzony w kierowanych przez nich aptekach. Deklaracje te pozwolą uporządkować sprawy związane z wysokością opłacanych składek, których wysokość uzależniona jest od rodzaju prowadzonej księgowości.

7g. Wiceprezes ORA, dr farm. Andrzej Deląg złożył relację z przygotowań do Kongresu w Krakowie. Ustalono, że koszt uczestnictwa będzie wynosił 200 zł. Dzięki uczestnictwu w wykładach będzie można zdobyć 10 punktów szkoleniowych. Kolejne spotkanie organizacyjne odbędzie się 17 marca w Krakowie.

8. Prawnik OIA w Katowicach poinformował, że zachodzi konieczność podjęcia uchwały upoważniającej Prezesa i Wiceprezesów ORA do reprezentowania ORA przed Sądem w sprawie przeciwko Aptekom Polskim.
ORA podjęła również uchwałę upoważniającą firmę brokerską do działań pośredniczących w negocjacji nowego pakietu ubezpieczeniowego, który miałby zapewnić ubezpieczenie prawne dla zainteresowanych.
Prezes ORA powiadomił zebranych, że wystosuje pismo do Śląskiego Oddziału NFZ w Katowicach w sprawie ilości pozycji w dokumencie elektronicznym, które mogą być na jednej recepcie.
Równocześnie mec. Krystian Szulc przypomniał zebranym, że NFZ nie może ściągać pieniędzy z refundacji za leki, jeśli nie posiada wyroku sądowego umożliwiającego taki krok. Mecenas zobowiązał się opracować pismo w tej sprawie.
Prezes ORA poinformował członków Rady o wymianie kserokopiarki w biurze OIA. Równocześnie poruszono temat wymiany mebli w sekretariacie biura OIA. Zachodzi konieczność wymiany, gdyż OIA kilkakrotnie zmuszana była do przeprowadzek, a część mebli była przerabiana, niektóre z nich nie nadają się do użytku. Sprzęt będący w dobrym stanie zostanie wykorzystany w innych pomieszczeniach, zaś do sekretariatu zostaną dokupione nowe szafy tak, by powierzchnia była zagospodarowana bardziej ekonomicznie.

Na tym zakończono 17 posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach.

Protokołowała: Dorota Hapeta
chevron_left
06
08.2020
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry