Powrót
2010-05-10
XLII Posiedzenie Rady ŚIA V Kadencji
Protokół z obrad 42 posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej V kadencji w dniu 10 maja 2011 roku.

Katowice, dnia 10 maja 2011 roku

Protokół z obrad 42 posiedzenia
Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej V kadencji
w dniu 10 maja 2011 roku.

1. Posiedzenie Rady SIA otworzył Prezes Rady SIA dr n. farm. Stanisław Piechula o godz. 9:15. Po powitaniu zebranych prowadzący posiedzenie dr Stanisław Piechula zaproponował porządek obrad. Porządek posiedzenia został przyjęty. Na podstawie listy obecności Prezes SIA stwierdził wystarczającą ilość członków Rady SIA dla ważności podejmowanych uchwał. Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu obecnych było 25 osób.

2. Rada SIA, po wniesionej przez dr A. Deląg poprawce do pkt. 5d, jednogłośnie przyjęła protokół z 41 posiedzenia Rady ŚIA w dniu 05.04.2011 roku oraz Nadzwyczajnego posiedzenia Rady SIA w dniu 08.02.2011r.

3. Ślubowanie i odbiór Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty przesunięto ze względu na nieobecność Pani mgr far. Zięba-Białaś Anna.

4. Rada SIA pozytywnie jednogłośnie podjęła uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu farmaceuty: mgr farm. Nielaba Beata VI/113/11; mgr farm. Bednarczuk Radosław VI/114/11; mgr farm. Noster Grzegorz VI/115/11;

5. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad Rada SIA przystąpiła do opiniowania:

5a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki – wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki:

- mgr farm. Konderak Katarzyna w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Vitaminka II” w 41-250 Czeladź, Dehnelów 35;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Obszański Tomasz w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Europharma” w 43-360 Bystra Krakowska, ul. Promienista 1;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
Jednocześnie Rada SIA zadecydowała, że w przypadku niedostarczenia do izby wypowiedzenia z ostatniego miejsca pracy na terenie SIA, wraz z uchwałą zostanie do inspektoratu przekazana informacja na ten temat. Wątpliwości Rady SIA budzi kwestia pogodzenia dwóch miejsc pracy w tak odległych od siebie miejscowościach.

- mgr farm. Olszewski Wawrzyniec w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Św. Jana” w 44-200 Rybnik, ul. Św. Józefa 16;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Pikul Małgorzata w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Przyjazna” w 41-200 Sosnowiec, Al. Wojska Polskiego 68;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Maciążek Anna w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Środula” w 41-219 Sosnowiec, ul. Wyspiańskiego 49;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

4d. Wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej – wydanie opinii zawierającej m.in. stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia apteki przez kandydata na funkcję kierownika apteki ogólnodostępnej:

- mgr farm. Młyńska Beata w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Dobra Apteka” w Chocianów, ul. Ratuszowa 1A w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Panią Iwonę Sakowska zam. Lubin;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie większością głosów przy 3 głosach „wstrzymujących”.
Jednocześnie Rada SIA zadecydowała, że wraz z uchwałą zostanie do inspektoratu przekazana informacja, że stałym miejscem zamieszkania mgr farm. Beaty Młyńska jest Dąbrowa Górnicza i wątpliwości Rady SIA budzi kwestia dojazdów kierownika do miejsca pracy i związane z tym trudności w organizowaniu pracy apteki, w związku z tym Rada prosi, aby przy akceptacji nowego kierownika apteki, zwrócić wnioskodawcy uwagę na kwestię miejsca zamieszkania mgr farm. Beaty Młyńska.

- mgr farm. Połap Beata w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Śląska” w 41-500 Chorzów, ul. 3 Maja 7/1 w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Panią Halinę Czarnecka zam. Chorzów;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Wilczek Alina w aptece ogólnodostępnej o nazwie „LYKOS” 40-240 Żory, ul. Bankowa 6 w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez LYKOS FARM Sp. z o.o. z siedzibą w 40-613 Katowice, ul. Gen. Zygmunta Waltera Jankego 130;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

4e. Wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej - wydanie opinii zawierającej m.in. stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia hurtowni przez kandydata na funkcję kierownika hurtowni farmaceutycznej:

- mgr farm. Grela Tomasz w hurtowni farmaceutycznej w 43-190 Mikołów, ul. Musioła 2 w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej złożonym przez POLVET HEALTHCARE TEODOROWSKI Spółka Jawna z siedzibą 43-180 Orzesze, ul. Powstańców 7;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

4f. Kandydatur na stanowisko kierownika hurtowni farmaceutycznej – wydanie zaświadczenia w związku ze zmianą na stanowisku kierownika hurtowni farmaceutycznej:

- mgr farm. Kochan Marcin w hurtowni farmaceutycznej HAL ALLERGY Sp. z o.o. w 02-956 Warszawa, ul. Rumiana 65;
Po przedstawieniu kandydatury wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

4g. W dniu 22.04.2011r. do SIA wpłynął wniosek ŚWIF w sprawie wydania opinii dotyczącej rękojmi należytego prowadzenia apteki przez mgr farm. …, która została ukarana karą nagany przez Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach.
Zarzuty potwierdzone w czasie postępowania przed sądem aptekarskim i stwierdzone prawomocnym orzeczeniem o ukaraniu nie pozwalają na stwierdzenie, że Pani mgr farm. … daje rękojmię należytego prowadzenia apteki, o której mowa w ustawie prawo farmaceutyczne, w związku z tym Rada SIA większością głosów przy 3 głosach „wstrzymujących” stwierdziła, że mgr farm. … nie daje rękojmi należytego prowadzenia apteki w …, o której mowa w art. 99 ust. 4a ustawy prawo farmaceutyczne.

4h. Rada ŚIA większością głosów przy 4 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała wniosek ŚlWIF w Katowicach w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w Gliwicach, …;

4i. Rada ŚIA większością głosów przy 3 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała wniosek ŚlWIF w Katowicach w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w Gliwicach, …;

4j. Rada ŚIA większością głosów przy 3 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała wniosek ŚlWIF w Katowicach w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w Gliwicach, …;

4k. Następnie zaopiniowano farmaceutów – opiekunów, którzy mają sprawować opiekę nad przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką zawodową studentów VI roku kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego – na wniosek Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Po przeanalizowaniu warunków, które są wymagane od opiekunów Rada SIA udzieliła jednogłośnie zgody:
- mgr farm. Annie Rosikowska – Apteka „Avicenna”, 43-100 Tychy, ul. Bocheńskiego 9;
- mgr farm. Szymonowi Kaźmierczak – Apteka „Pharmacon”, 44-240 Żory, os. Księcia Władysława 27;
- mgr farm. Elżbiecie Goc-Turza – Apteka „Śląska”, 40-018 Katowice, ul. Graniczna 45.
4l. Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Miasta Chorzów dotyczący zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Chorzów.

W związku z przybyciem Pani magister farmacji, która ma złożyć ślubowanie Prezes przerwał obrady i na salę zaproszona została mgr farm., po czym pod sztandarem SIA złożyła ślubowanie i odebrała z rąk Prezesa SIA Prawo Wykonywania Zawodu. Uroczystość została utrwalona na zdjęciach.
Następnie powrócono do kolejnych tematów porządku obrad.

5. Inne sprawy bieżące:

5a,b. Prezes S. Piechula poinformował zebranych o planowanym na listopad Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym, a co za tym idzie konieczności organizacji spotkań w rejonach w celu wyboru delegatów. Zaproponował także miejsce i termin zjazdu na dzień 19 XI 2011r. Odczytał zebranym przygotowane projekty uchwał. W związku z przypadającą XX-tą rocznicą reaktywowania samorządu aptekarskiego na dzień 18 XI 2011 zaproponował również organizację oficjalnej uroczystości. W trakcie dyskusji w temacie swoje zdanie wyrazili uczestnicy posiedzenia. Mgr J. Kiedrowska ma wątpliwości, czy w ciągu jednego dnia obrad uda się sprawnie i prawidłowo przeprowadzić całą procedurę zjazdu i wyborów nowych władz izby. Wiceprezes P. Klima, mgr W. Rybka, dr A. Deląg są zdania, aby nie łączyć dwóch tak ważnych imprez. Ze strony Wiceprezesa Klimy padła propozycja organizacji uroczystości XX-lecia na wiosnę 2012r. Po wysłuchaniu wszystkich głosów i propozycji Prezes zarządził głosowanie nad uchwałami.

- większością głosów przy 2 głosach „wstrzymujących”, 5 głosach „przeciw” podjęto uchwałę w sprawie terminu i miejsca zjazdu sprawozdawczo-wyborczego. Ustalono termin zjazdu na dzień 19 XI z możliwością rezerwacji również 20 XI. Miejsce zjazdu – „Dworek pod Lipami”, Plac pod Lipami 1 Katowice.

- większością głosów przy 2 głosach „wstrzymujących”, 4 głosach „przeciw” podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia Prezesa Rady SIA i biura SIA do ustalenia rejonów wyborczych i organizacji zebrań wyborczych delegatów w rejonach izby.

- większością głosów przy 2 głosach „wstrzymujących”, 4 głosach „przeciw” podjęto uchwałę w sprawie organizacji w dniu 18 XI 2011r uroczystości związanych z przypadającą XX-tą rocznicą reaktywowania samorządu aptekarskiego.

Poprawka do protokołu dr A. Deląg
Ponownie potwierdzam swój głos i opinię dot. rozdzielenia tak ważnych wydarzeń farmaceutycznych jak Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, który nie zmieści się w jednym dniu, ze względu na podsumowanie 2 kadencji, natomiast XX lecie, tak jak proponował kolega Piotr Klima, może się odbyć w innym terminie i miejscu.

5c. Prezes przedstawił ewentualne koszty obsługi elektronicznej zjazdu dającej możliwość elektronicznych głosowań. Z uwagi na wysokie koszty zdecydowano zrezygnować z takiej możliwości pozostając przy metodzie tradycyjnej.

5d. Mgr farm. D. Nowak na jednym z ostatnich posiedzeń zaproponował zasady pisania porządków obrad na posiedzenia Rady i Prezydium. W związku z tym powrócono do tematu. Prezes jeszcze raz odczytał opracowane i zebrane w punkty zasady, następnie poprosił o dyskusję w temacie. Dr A. Deląg zaproponował wykorzystanie rzutnika. Mgr A. Bednarz uważa, że nie do przyjęcia jest punkt dotyczący terminu wysyłania porządku w czwartek do godz. 12.00, gdyż ostateczna wersja dokumentu tworzona jest jeszcze w poniedziałek przed posiedzeniem. Ostatecznie jednak ustalono, że w czwartek przed posiedzeniem będzie wysyłana tzw. wersja „robocza” w celu ogólnego zapoznania się z tematyka najbliższego posiedzenia. Wykreślono także podpunkty: c) „załączony protokół z poprzedniego posiedzenia” oraz e) „informację o tym, czy posiedzenie będzie nagrywane audio czy nie”.
Podjęto także rozmowę w temacie przechowywania nagrań z posiedzeń. Jednakże Prezes stwierdził, że nie jest to przedmiotem omawianego punktu obrad i zakończył dyskusję. Wyraził opinię, że za aprobatą Członków Rady można stworzyć kolejny regulamin dotyczący przechowywania nagrań z posiedzeń.

Ostatecznie Rada SIA większością głosów przy 1 głosie „wstrzymującym” i 1 głosie „przeciw” przyjęła zasady pisania porządków obrad posiedzeń Rady i Prezydium SIA. Zebrane zasady zostaną dołączone do protokołu.

Poprawka do protokołu dr A. Deląg
Każda ważna uchwała winna być przedstawiona członkom Rady przy pomocy rzutnika, tak jak głosowanie jawne i imienne.


5e. Prezes powrócił do tematu poruszonego na ostatnim posiedzeniu Prezydium SIA w kwestii rozliczania stażu pracy w aptece w przypadku ubiegania się przez farmaceutę o stanowisko kierownika apteki. Problem dotyczy interpretacji zapisów w prawie farmaceutycznym, który nie mówi jednoznacznie jakiego etatu dotyczy 5-letni staż pracy. Jednakże posiłkując się stanowiskiem NIA w tym temacie z dn. 29 lipca 2010 skierowanym do GIF, należy przyjąć że chodzi o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Prezes poinformował zebranych, że przez prawnika SIA zostanie przygotowane opracowanie w sprawie przeliczania stażu pracy na stanowisko kierownika apteki, które zamieszczone zostanie na stronie internetowej izby.

5f. Prezes S. Piechula oddał głos Wiceprezesowi P. Klima, który przedstawił zebranym informacje na temat organizacji Konferencji „Zielarstwo i Ziołolecznictwo” w dniach 16-17.09.2011. Organizatorami będą SIA oraz Archiwum Państwowe. Następnie Prezes odczytał przygotowany przez Wiceprezesa Klimę preliminarz, w którym koszty konferencji oszacowane zostały na 10 000 złotych brutto po stronie SIA. Dr A. Deląg złożył propozycję poniesienia kosztów 10 000 zł netto. Głos zabrał skarbnik izby – mgr K. Majka zastanawiając się nad przedstawionymi kosztami. Uważa, że konferencja powinna się odbyć, jednakże na dość znaczne ostatnie wydatki izby oraz na zbyt małą frekwencję farmaceutów na ostatniej organizowanej przez Wiceprezesa Klimę konferencji należy zastanowić się nad wielkością kwoty przeznaczonej na ten cel. Zaproponował kwotę 5000 zł brutto.

Prezes zaproponował przegłosowanie trzech propozycji:
-10 000 zł brutto – głosowano 10 „za”, 4 „wstrzymujące”, 11 „przeciw”
- 5000 zł brutto - głosowano 19 „za”, 1 „wstrzymujący”, 4 „przeciw”
-10 000 zł netto - głosowano 7 „za”, 2 „wstrzymujące”, 17 „przeciw”

Ostatecznie na organizację Konferencji nt. Zielarstwa i Ziołolecznictwa przyznano kwotę 5000 zł brutto.

Poprawka do protokołu dr A. Deląg
Zawsze głosuje się propozycje najdalej idącą - dot. Konferencji 'Zielarstwo i Ziołolecznictwo" Racibórz 16/17.09.2011 - mgr Piotr Klima, a w tym przypadku było odwrotnie.

5g. W związku z ostatnimi zmianami w uchwale dotyczącej składek członkowskich pominięta została grupa farmaceutów wykonująca zawód poza apteką. Konieczne stało się więc uzupełnienie uchwały o składkach o ten punkt. Rada SIA większością głosów przy 1 głosie „wstrzymującym” oraz 1 głosie „przeciw” podjęła uchwałę w sprawie opłat członkowskich przez farmaceutów wykonujących zawód poza apteką. Ustalono miesięczną składkę członkowską na 10 złotych.

Mgr farm. D. Nowak złożył propozycję przegłosowania zwolnienia z opłacania składek członkowskich wszystkich emerytów i rencistów, niezależnie od tego czy pozostają w stosunku pracy, czy też nie. Propozycja nie uzyskała aprobaty zebranych, jednakże przystąpiono do głosowania. Większością głosów „przeciw”, 1 głosem „za” 6 głosami „wstrzymującymi” nie przyjęto propozycji mgr D. Nowak.

W związku z wynikłymi jeszcze innymi sugestiami Prezes zaproponował, aby konkretne propozycje przygotować na kolejne posiedzenie Rady SIA ale w oparciu o analizę ewentualnych strat i zysków.

5h. Prezes poprosił zebranych o akceptację zakupu nowego aparatu fotograficznego na potrzeby izby. Dotychczasowy aparat nie spełnia już wymogów jakościowych, co negatywnie wpływa na poziom zdjęć zamieszczanych w internecie i czasopiśmie Apothecarius. Wiceprezes P. Klima zaproponował obniżenie kosztów aparatu o połowę. Mgr D. Nowak uważa, że podana kwota jest ceną optymalną za sprzęt wysokiej jakości.

Poprawka do protokołu mgr farm. D. Nowak:
w konfiguracji zaproponowanej przez pracownika ŚIA Lecha Wróblewskiego obejmującej oprócz aparatu fotograficznego dodatkowy obiektyw i silną lampę błyskową umożliwiającą wykonywanie dobrej jakości zdjęć w salach wykładowych itp.

Po wysłuchaniu głosów Członków Rady przystąpiono do głosowania. Większością głosów „za” przy 6 głosach „przeciw” podjęto uchwałę o zakupie nowego aparatu fotograficznego w kwocie do 6 500 zł brutto.

5i. Do biura izby wpłynęło podziękowanie mgr Leokadii Wieloch-Depta – Prezesa Stowarzyszenia Farm. Katolickich Polski Diecezja Katowice za dofinansowanie wycieczki-pielgrzymki do Rud Raciborskich i Raciborza do grobu błogosławionej siostry Dulcisimy. W tym punkcie obrad wypowiedział się również Wiceprezes P. Klima, który uczestniczył w przedsięwzięciu.

5j. Przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad. Prezes S. Piechula przedstawił propozycję poparcia w wyborach parlamentarnych kandydatów z SIA. Wzorem lat ubiegłych biuro izby za zgodą Rady SIA dołoży materiały wyborcze kandydatów do korespondencji skierowanej do farmaceutów z rejonu wyborczego kandydata. Po ogólnej dyskusji w temacie Rada SIA w formie decyzji większością głosów „za” przy 6 głosach „wstrzymujących” wyraziła zgodę na poparcie kandydatów z SIA w wyborach parlamentarnych.
Dyskutowano również na temat wywieszania reklam wyborczych w oknach wystawowych aptek.

5k. W związku ze zbliżającymi się obchodami XX-lecia samorządu aptekarskiego Prezes przypomniał i odczytał zebranym listę osób, które z tej okazji będą odznaczone Medalem im. Aptekarza Edmunda Baranowskiego. Odczytał także listę wniosków o odznaczenia wysłanych z SIA i oczekujących na decyzję. Zwrócił uwagę na wnioski odrzucone lub niekompletne i poprosił zainteresowanych o uzupełnienie w jak najszybszym terminie.

6a. Mgr farm. Michał Rzepczyk przekazał zebranym, że grupa 6 studentów farmacji z Sosnowca zwyciężyła w konkursie prac naukowych sesji farmaceutycznej VI międzynarodowej i L międzywydziałowej konferencji zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe. Porosił także o zamieszczenie informacji w najbliższym biuletynie.

6b. O głos poprosił mgr farm. W. Rybka. W wystąpieniu zwrócił się do Członków Rady o udostępnienie nagrania z Rady Nadzwyczajnej z dn. 08.02.2011r. w celu odsłuchania przebiegu rozmów w temacie konfliktu z Prezesem S. Piechula. W związku z zaistniałą sytuacją i złożeniem przez Prezesa S. Piechula pozwu do sądu, odsłuchanie nagrań w siedzibie izby jest niemożliwe ze względu na wagę problemu. Rada SIA przychyliła się do prośby mgr W. Rybki i większością głosów „za” przy 1 głosie „przeciw” udostępniła nagrania poza biuro izby. Kopia nagrania zostanie przekazana mgr W. Rybka, jak również Prezesowi S. Piechula.

6c. Mgr farm. D. Nowak poprosił zebranych o akceptację wysyłki przygotowanej przez siebie ankiety do wszystkich farmaceutów dotyczącej oceny zasadności organizowania imprez masowych takich jak „mikołajki”, czy „koncert noworoczny” oraz szkoleń punktowanych na nośniku DVD video przez SIA. Zauważył, że ankieta może zostać wysłana wraz z przygotowywaną przez biuro izby wysyłką danych aktualizacyjnych każdego farmaceuty.
Prezes omówił cel przygotowywanej do wysyłki ankiety aktualizacyjnej, która związana jest z wykonywaniem ustawowego obowiązku prowadzenia przez izbę rejestru farmaceutów i uważa, że wraz z tą wysyłką nie powinny być wysłane inne materiały.
Wobec powyższego mgr D. Nowak poprosił zebranych o zapoznanie się z treścią przygotowanej przez siebie ankiety oraz wniesienie uwag.

Poprawka do protokołu mgr farm. D. Nowak:
do rozdanej wszystkim uczestnikom posiedzenia wydrukowanej ankiety.

Decyzję o wysyłce przeniesiono na kolejne spotkanie Rady SIA, a D. Nowak prześle plik z ankietą do rozesłania wszystkim Członkom Rady.

6d. …Wiceprezes P. Klima ponownie zwrócił się do Rady SIA z prośbą o udostępnienie nagrań …

6e. W związku z uczestnictwem studentki farmacji z Sosnowca – Pani Ady Szulc w programie telewizyjnym X-Faktor Wiceprezes P. Klima zaproponował wsparcie koleżanki poprzez wysyłkę np. SMSów. Propozycją zaakceptowano, na stronie izby pojawi się informacja i prośba do farmaceutów o wsparcie poprzez głosowanie SMS.

6f. Dr A. Deląg złożył wniosek o zrekompensowanie Wiceprezesowi P. Klima poniesionej dopłaty do wycieczki-pielgrzymki Stowarzyszenia Farm. Katolickich Polski Diecezja Katowice do Rud Raciborskich i Raciborza.
Wniosku nie przegłosowano.

6g. Mgr D. Nowak złożył wniosek o przygotowanie na kolejne posiedzenie rozliczenia poniesionych kosztów w związku z montażem w izbie klimatyzacji.

Poprawka do protokołu dr A. Deląg
Dr Andrzej Deląg złożył wniosek o przygotowanie rozliczenia kosztów montażu w siedzibie OIA klimatyzacji na kolejne posiedzenie Rady SIA, a nie Damian Nowak.

7. 42 posiedzenie Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w dniu 10 maja 2011 r. zakończono ok. godz.13.30.


Protokołowała
Katarzyna Szymała

Nagranie audio z posiedzenia Rady SIA zarchiwizowano w biurze SIA.Zasady pisania porządku obrad:

1. Porządek obrad zapowiadający kolejne posiedzenie Rady lub Prezydium ORA powinien odzwierciedlać skrótowo proponowany przebieg posiedzenia i w szczególności zawierać:
a - oznaczenie numeru posiedzenia Rady lub Prezydium, jej kadencji i roku;
b - datę i miejsce proponowanego posiedzenia, godzinę jego rozpoczęcia i zakończenia, nazwisko i imię przewodniczącego oraz protokolanta;
d - proponowany porządek posiedzenia;
2. Do porządku obrad dołączyć listy zaproszonych gości i innych osób mających uczestniczyć w Posiedzeniu.

3. Wstępna wersja porządku obrad zostaje przesłana członkom Rady bądź Prezydium na w czwartek do godz. 12.00 przed kolejnym Posiedzeniem.

4. W przypadku nadzwyczajnych posiedzeń Rady i Prezydium odpowiedni porządek obrad będzie przesyłany drogą elektroniczną e-mail'ową natychmiast bez zbędnej zwłoki.
Autor: WRÓBLEWSKI Lech