Apothecarius ebook Więcej
2018-05-08Michał Rzepczyk
Protokół z XXVIII Posiedzenia Rady SIA VII Kadencji

Protokół z obrad 28 posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VII kadencji w dniu 8 maja 2018 r.

Katowice, 8 maja 2018 r.

1. Posiedzenie Rady SIA otworzył Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz o godz. 9.35. Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu obecnych było 18/30 osób. Na podstawie listy obecności Prezes SIA stwierdził prawomocność obrad posiedzenia Rady SIA dla ważności podejmowanych uchwał. Po powitaniu zebranych i stwierdzeniu prawomocności obrad, prowadzący posiedzenie dr Piotr Brukiewicz zaproponował porządek obrad. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Protokolant mgr farm. Michał Rzepczyk.

2. Rada SIA jednogłośnie przyjęła protokół z 27 posiedzenia Rady ŚIA VII kadencji w dniu 10.04.2018 r.

3. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad Prezydium Rady SIA przystąpiło do opiniowania:

3a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki w mieście: Jastrzębie Zdrój, Chorzów ...

3b. Rada ŚIA po zapoznaniu się z okolicznościami faktycznymi sprawy oraz uzasadnieniem otrzymanego wniosku jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek ŚlWIF w Katowicach w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej … w Wodzisław Śląski …

3c. W dalszej kolejności opiniowano listę farmaceutów – opiekunów, którzy mają sprawować opiekę nad przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką zawodową studentów VI roku kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego – na wniosek ŚUM w Katowicach. W związku ze złożonymi przez kandydatów na opiekunów wyjaśnieniami i ponownym rozpatrzeniu sprawy, pozytywnie zaopiniowano farmaceutów, gdyż ustały powody, dla których wcześniej wstrzymano się od wydania opinii.

3d. Następnie opiniowano kolejne wnioski ŚUM w Katowicach ws. farmaceutów – opiekunów, którzy mają sprawować opiekę nad przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką zawodową studentów VI roku kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego. Po przeanalizowaniu warunków, które są wymagane od opiekunów Rada SIA udzieliło jednogłośnie zgody ...

3e. Opiniowanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pszczyńskiego w 2018 r.
Projekt dotyczył drobnych zmian godzin czynności trzech aptek, wobec powyższego Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt.

4. Inne sprawy bieżące:

4a. XXIII międzynarodowy Kongres OSOZ Innowacyjna Ochrona Zdrowia – Katowice 24.04.2018 r. Po raz trzeci w Katowicach przy współpracy z samorządem aptekarskim. Imprezę uświetniła obecność dwóch wiceministrów z MZ – Janusza Cieszyńskiego oraz Marcina Czecha. Jednym z głównych tematów tegorocznego kongresu w sesji farmaceutycznej był pilotaż opieki farmaceutycznej oraz wprowadzenie e-recepty. Minister Czech w swoim wystapieniu mówił o wprowadzaniu opieki farmaceutycznej. Podobnie dr hab. Agnieszka Skowron oraz prezes dr Piotr Brukiewicz. Jednodniowa formuła mimo sporego zagęszczenia tematów okazała się bardzo efektywna. Mgr Grzegorz Zagórny potwierdził, że przeniesienie kongresu do Katowic było dobrym ruchem i każdy kolejny kongres jest lepszy od poprzednich.

4b. Posiedzenie NRA – Dębica 27.04.2018 r. Spotkanie wyjazdowe na zaproszenie Prezes izby podkarpackiej. Odbyły się zawody pływackie, a w następnym dniu wyjazdowe posiedzenie NRA. Posiedzenie miało być dwudniowe ze względu na dużą ilość wniesionych punktów konstytucyjnych, lecz z powodów trudności komunikacyjnych skrócono je do jednego dnia. W następnym dniu odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa m.in. z bardzo ciekawymi wykładami na temat wspomagania organizmu.

4c. Prośba Poseł Barbary Dziuk o wsparcie finansowe.
Rada SIA jednogłośnie postanowiła udzielić wsparcia … dla Stowarzyszenia na rzecz Wspierania Badań nad Rakiem z siedzibą w Gliwicach, a co za tym idzie włączyć się we współorganizację Międzynarodowej Gali Muzycznej – Koncertu „Energia dla Życia”.
Do Rady SIA z prośbą zwróciła się Poseł na Sejm RP Barbara Dziuk współorganizatorka Międzynarodowej Gali Muzycznej – Koncertu „Energia dla Życia”. Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objęło Ministerstwo Zdrowia. Wraz z Instytutem Onkologii w Gliwicach Pani Poseł wypracowała wiele projektów niosących pomoc osobom m.in. z chorobami nowotworowymi. Udzielenie wsparcia finansowego jest zgodne z ustawowymi celami działania samorządu aptekarskiego.

4d. Do biura SIA wpłynęło pismo Gminy Miasta Tychy o opinię ws. ilości aptek całodobowych dyżurujących na terenie Miasta Tychy.
Do Śląskiej Izby Aptekarskiej nie wpływają żadne skargi od pacjentów z terenu Gminy Miasta Tychy dotyczące braku dostępności do zakupu leków w godzinach nocnych, w czasie świąt i innych dni wolnych od pracy, które mogłyby świadczyć o niezadowoleniu mieszkańców z aktualnej ilości aptek. Stosowne pismo w tej sprawie zostanie przesłane do urzędu.

5. Wolne głosy i wnioski.

- Prezes dr Piotr Brukiewicz przekazał informację o śmierci i pogrzebie mgr Aleksandra Żurka oraz poprosił o uczczenie jego pamięci minutą ciszy. Ustalono skład pocztu sztandarowego, który będzie uczestniczył w pogrzebie.

- podjęcie decyzji w sprawie zamieszczania treści porządków obrad i protokołów z posiedzeń. Mec. Krystian Szulc powiedział, że w wymiarze zamieszczania danych osobowych prawo jest bezwzględne. Patrząc na pisma procesowe, umieszczane powinny być najwyżej pierwsze litery imienia i nazwiska. Komisja europejska stoi na stanowisku, że osoby fizyczne prowadzące działalność także obejmują przepisy RODO. Dlatego publikować można tylko nazwy spółek będących osobami prawnymi działającymi na podstawie KRS. Wymagana będzie także autocenzura w związku z korespondencją z WIF na temat cofania zezwoleń na prowadzenie apteki, bo opinia Izby wystawiana jest na etapie wstępnym sprawy. Na stronach WIF takie informacje nie są zamieszczane. Pojawiają się prawomocne decyzje inspektora lub sądu administracyjnego. Anonimizacja będzie dotyczyła także porządku obrad. Rada jednogłośnie przyjęła wdrożenie zaleceń mec. Krystiana Szulca.

- Rada SIA jednogłośnie wyraziła zgodę na podpisanie na kolejny okres umowy ws. opłacania abonamentu … za używanie tabletów dla funkcyjnych członków Rady SIA oraz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Przewodniczącego Okręgowego Sądu Aptekarskiego w ilości 5 szt. ... Sprzęt będzie do dyspozycji ww. osób do końca kadencji.

- prośba mgr farm. ... o poparcie w sprawie apteki.

- prośba Gedeon Richter o rozesłanie inf. do aptek ws. programu „Apteczne (R)ewolucje”
Członkowie Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej po zapoznaniu się z przesłanym materiałem dotyczącym programu „Apteczne (R)ewolucje”, nie przychylili się do prośby.

- informacja o przygotowaniach do wdrożenia RODO. W NIA przygotowywane jest opracowanie dla aptek, które ma ułatwić dostosowanie się do nowych wymogów.

- SIA wystawi załogę do zawodów w raftingu organizowanych przez krakowską OIA w składzie: Roman Misiak, Grzegorz Gołczyk, Rafał Ludwig i Jacek Bryś.

- nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept. Na posiedzeniu przedstawiono informacje i zapytania nt. nowego rozporządzenia jakie zostały zgłoszone do SIA. Podkreślono także fakt, że na stronie MZ pojawiły się od razu komunikaty interpretujące nowe rozporządzenie. Samorząd aptekarski mając świadomość problemów jakie stwarza farmaceutom nowe rozporządzenie przesłał do MZ pismo wskazujące na potrzebę jego szybkiej nowelizacji.

- dr Piotr Kaczmarczyk przedstawił raport NIK ws. aptek szpitalnych, w którym napisano, że wszystkie apteki szpitalne są prowadzone nieprawidłowo i stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów. We wnioskach jest adnotacja o potrzebie zwiększonej ilości farmaceutów w szpitalach. Dr Piotr Kaczmarczyk powiedział, że warto na podstawie tego raportu uświadomić wagę obecności farmaceutów w aptekach szpitalnych. Tym czasem obecnie mamy do czynienia z zupełnie przeciwną sytuacją, kiedy nadzór farmaceutyczny toleruje długotrwałą obecność technika zamiast magistra. Zachęcił też do odniesienia się do materiału jako Izba i przedstawienie naszego stanowiska w tej sprawie. Mgr Katarzyna Kandziora-Kuna powiedziała, że jako długoletni pracownik apteki szpitalnej uważa, że powinniśmy dążyć także do zatrudniania farmaceutów w aptekach szpitalnych na umowę o pracę w pełnym wymiarze, bo doświadczyła zatrudniania na 1/8 etatu bo pracodawca ma przeznaczone dokładnie tyle pieniędzy na ten etat. Jednocześnie jest niezadowolony, że nie wszystko jest w tym czasie zrobione, a każdy wie, że nie jest to możliwe w takim wymiarze pracy. Dochodzi także do sytuacji gdzie farmaceuta ma tylko pojawić się z końcem miesiąca w celu podpisania dokumentów, a to on odpowiada za funkcjonowanie apteki szpitalnej. Dr Piotr Kaczmarczyk dodał, że przepisy są nieprecyzyjne i warto nad nimi popracować w oparciu o wnioski raportu NIK by w nowym prawie farmaceutycznym pojawiły się odpowiednie zapisy. Mec. Krystian Szulc powiedział, że w swojej praktyce był już obrzucony inwektywami przez farmaceutkę, której poradził by podpisała umowę na pełen etat w aptece szpitalnej. Mgr Katarzyna Kandziora-Kuna odpowiedziała, że można zrozumieć farmaceutów, którzy z potrzeb ekonomicznych godzą się na szczątkowe etaty w zamian za dodatkowe wynagrodzenie jednak cała sytuacja zatrudniania na część etatu i wymagania pełnego zaangażowania okupionego braniem pracy do domu za niewielką wypłatę powinna ulec zmianie. Dopóki ustawa nie będzie wymogiem zatrudnienia farmaceuty w aptece szpitalnej na pełen etat, dopóty taka sytuacja będzie miała miejsce zgodnie z niepisaną zasadą, że co nie jest zabronione jest dozwolone.

- mgr Dominik Lakota po raz kolejny pojął temat olejków konopnych, które są sprzedawane także w aptekach, które zawierają nie tylko canabidiol (zarejestrowany jako lek) lecz również są zanieczyszczone THC. Producenci bazują na zgłoszeniu jako suplement diety, uruchamiając sprzedaż od razu po wysłaniu produktu do rejestracji. Po otrzymaniu odrzucenia wniosku – co może trwać nawet rok - tworzą produkt pod nową nazwą i proceder się powtarza. Apteki są namawiane do dystrybucji olejków, a ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nie precyzuje jaki poziom zanieczyszczeń jest dozwolony, więc nie można sprzedawać produktu nawet z minimalną zawartością THC, o której mówią producenci. Mec. Krystian Szulc poprosił o opisanie sprawy w e-mailu, który przekaże do prokuratury.
Mgr Katarzyna Kandziora-Kuna powiedziała, że ponieważ jest po kontroli sanepid-u, została pouczona, że warto – szczególnie kiedy kupujemy produkty nie występujące w hurtowaniach farmaceutycznych, bezpośrednio od producenta lub dystrybutora – sprawdzić status produktu w tabelach GIS dostępnych w internecie czy jest zarejestrowany jako suplement diety czy „w trakcie rejestracji”, która może trwać nawet do roku czasu.

6. 28 posiedzenie Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w dniu 08 maja 2018 r. zakończono ok. godz. 12.15.


Protokołował:
Mgr farm. Michał Rzepczyk

Dokładny termin: 2018-05-08
Autor: Michał Rzepczyk
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet