Apothecarius ebook Więcej
2018-03-06Michał Rzepczyk
Protokół z XXVI Posiedzenia Rady SIA VII Kadencji

Protokół z obrad 26 posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VII kadencji w dniu 6 marca 2018 r.

Katowice, 6 marca 2018 r.

1. Posiedzenie Rady SIA otworzył Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz o godz. 9.25. Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu obecnych było 19/30 osób. Na podstawie listy obecności Prezes SIA stwierdził prawomocność obrad posiedzenia Rady SIA dla ważności podejmowanych uchwał. Po powitaniu zebranych i stwierdzeniu prawomocności obrad, prowadzący posiedzenie dr Piotr Brukiewicz zaproponował porządek obrad. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Protokolant mgr farm. Michał Rzepczyk.

2. Do przesłanego drogą e-mail protokołu została wniesiona przez dr n. farm. Mikołaja Konstanty poprawka dotycząca dyskusji w sprawie leku Xarelto. Dr n. farm. Mikołaj Konstanty wyjaśnił, że fragment wypowiedzi jest nieprecyzyjny i może wprowadzać potencjalnego czytelnika w błąd. Rada SIA przyjęła poprawkę jednogłośnie, następnie jednogłośnie przyjęła protokół z 25 posiedzenia Rady ŚIA VII kadencji w dniu 9.01.2018 r.

3. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad Rada SIA przystąpiła do opiniowania:

3a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki:

- mgr farm. Jacek Kontny w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Orłowiec” w 44-280 Rydułtowy, os. Orłowiec 20A;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Anna Grzegorzyca-Płaczek w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Gemini” w 44-280 Rydułtowy, ul. Strzelców Bytomskich 11;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Przemysław Czech w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Zdrowit” w 32-600 Oświęcim, ul. Śniadeckiego 23-39;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Maria Nester-Bolechowska w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Agafarmax” w 40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 14V/2;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

3b. Kandydatur na stanowisko kierownika hurtowni farmaceutycznej – wydanie zaświadczenia w związku ze zmianą na stanowisku kierownika hurtowni farmaceutycznej:

- mgr farm. Maria Goliszewska w hurtowni farmaceutycznej Interpharma Sp. z o.o. w 44-100 Gliwice, ul. Zabrska 17A;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

3c. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki dla nowo powstającej apteki ogólnodostępnej na wniosek farmaceuty wraz z wydaniem opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, na wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach:

- mgr farm. Anna Kowalska w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Kasztanowa” w 41-200 Sosnowiec, ul. Stanisława Małachowskiego 44, w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę Apteka Anna Kowalska z siedzibą w 41-200 Sosnowiec, ul. Legionów 2c/13;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, jednogłośnie udzielono rękojmi należytego prowadzenia apteki, jak również jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach dotyczący wydania opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie ww. apteki ogólnodostępnej.

3d. W dalszej kolejności opiniowano farmaceutę – opiekuna, który ma sprawować opiekę nad przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką zawodową studentów VI roku kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego – na wniosek UJCM Kraków. Po przeanalizowaniu warunków, które są wymagane od opiekunów Rada SIA udzieliła jednogłośnie zgody:
- mgr farm. Małgorzata Chrzeszczyk – Ziko Apteka, Myszków, ul. Kazimierza Pułaskiego 6A;

3e. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do otrzymanego projektu uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie w sprawie wprowadzenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Piekary Śląskie, wobec powyższego Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt.

4. Inne sprawy bieżące:

4a. Rada SIA jednogłośnie przyjęła terminy kolejnych posiedzeń Rady i Prezydium Rady SIA:
R-10.04    
P-24.04
R-08.05    
P-22.05
R-05.06    
P-19.06

4b. Do Rady SIA wpłynęła prośba o zapomogę finansową. Po rozpatrzeniu wniosku przez komisję ds. Socjalno-Bytowych, Rada SIA działając w ramach swoich kompetencji większością głosów przy jednym głosie „wstrzymującym” postanowiła udzielić wnioskodawcy … bezzwrotnej zapomogi finansowej w kwocie …
Izba posiada konto, na którym gromadzone są fundusze na rzecz pomocy Członkom SIA w trudnych sytuacjach życiowych. W dniu 26.02.2018 r. do biura SIA wpłynął wniosek mgr. farm. o udzielenie zapomogi finansowej w związku z trudną sytuacją materialną spowodowaną chorobą, która będzie wymagała zakupu specjalistycznego urządzenia, dodatkowej diagnostyki, jak również leczenia operacyjnego. Wnioskodawca wraz z wnioskiem przedstawił dokumenty potwierdzające opisaną sytuację.    

4c. Rada SIA zgodnie z uchwałą U-RSIA-018-V-2008 z dnia 4 marca 2008r., jednogłośnie postanowiła wystąpić do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach z wnioskiem wobec członków Śląskiej Izby Aptekarskiej, którzy od ponad roku zalegają z opłacaniem składek członkowskich, o zbadanie, czy nie zostały naruszone art. 23.1 i 23.a. Kodeksu Postępowania Aptekarza Rzeczpospolitej Polskiej oraz dobre obyczaje.
Obowiązek opłacania składek na rzecz samorządów zawodowych jest podstawowym obowiązkiem członka samorządu, co wynika jasno z art. 27 w związku z art. 29 ustawy o izbach aptekarskich.
Za nieprzestrzeganie obowiązków ustawowych aptekarze mogą być ukarani przez OSA.
Zgodnie z powołaną uchwałą Rady SIA, po określonym czasie nieopłacania składek przez aptekarza można skierować wniosek do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej o zbadanie postępowania aptekarza i podjęcie stosownej decyzji w tej sprawie.

4d. Członkowie Rady SIA w głosowaniu tajnym podjęli uchwałę w sprawie nadania odznaczenia „Laur Śląskiej Izby Aptekarskiej” dla dr n. farm. Lucyny Bułaś. Uchwałę podjęto stosunkiem głosów 18 „za” 1 „przeciw”.

4e. Do biura SIA wpłynęła prośba mgr farm. Anny Gondzik o skrócenie okresu odbywania szkolenia uzupełniającego. Zgodnie z regulaminem Śląskiej Izby Aptekarskiej dotyczącym przeszkolenia uzupełniającego
„4. Farmaceuta, który posiada doktorat lub ukończył specjalizację zawodową ma prawo do skrócenia o 1 miesiąc czas trwania przeszkolenia. Podstawę do uzyskania zgody na skrócenia czasu trwania przeszkolenia stanowi pismo skierowane do Rady wraz z kopią dokumentu poświadczającego uzyskany stopień naukowy lub tytuł.”
Wobec powyższego Rada SIA jednogłośnie udzieliła zgody na skrócenie okresu odbywania szkolenia.

4f. Prośba redaktora naczelnego Czasopisma Aptekarskiego Wiktora Szukiela o poparcie inicjatywy ufundowania przez samorząd aptekarski tablicy pamiątkowej poświęconej farmaceutom - parlamentarzystom II RP z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
Po przedstawieniu tematu przez Prezesa Piotra Brukiewicza Rada SIA pozytywnie ustosunkowała się do prośby Pana redaktora, jednak nie podjęto ostatecznej wiążącej decyzji.
Głos zabrał również Prof. Dionizy Moska, przypominając zebranym, że na jednym z ostatnich posiedzeń Prezydium pochyliło się nad podobnym tematem. Profesor zaproponował raz jeszcze zweryfikowanie, czy osoby wymienione przez Radę Naukową Czasopisma Aptekarskiego, a którym będzie poświęcona tablica, odbiły swój ślad w historii śląskiego parlamentaryzmu.

4g. Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej jednogłośnie wyraziła chęć objęcia Patronatu Honorowego nad XXIII Międzynarodowym Kongresem Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia "Innowacyjna Ochrona Zdrowia”, który odbędzie się 24 kwietnia 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
Podczas Kongresu spotykają się przedstawiciele środowiska m.in. medycznego, farmaceutycznego oraz organizacji rynku ochrony zdrowia, politycy, naukowcy, lekarze i pielęgniarki, diagności laboratoryjni, menedżerowie placówek medycznych, pacjenci, firmy działające w sektorze, studenci uczelni medycznych. Od kilkunastu lat konferencja pełni rolę szerokiej platformy wymiany poglądów, zdobywania nowej wiedzy, czerpania inspiracji w procesie budowy prężnej ochrony zdrowia.
Zaplanowano łącznie 6 sesji tematycznych oraz liczne dyskusje. Forum uświetni uroczysta Gala Liderów Ochrony Zdrowia. Wydarzenie odbywa się pod Patronatem Honorowym m.in. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Polskiej Akademii Nauk, Naczelnej Izby Lekarskiej, Polskiej Izby Lekarskiej, Prezydenta Miasta Katowic. Organizatorem wydarzenia jest czasopismo OSOZ Polska.

4h. Projekt badawczo-rozwojowy Śląskiego Centrum Chorób Serca, SIA i Kamsoft S.A. Po wstępnej akceptacji pomysłu i podjęciu decyzji o poparciu projektu, przygotowany został dokument opisujący projekt. Prezes dr Piotr Brukiewicz po wysłuchaniu uwag zebranych zarekomendował przyjęcie tego etapu projektu. Rada jednogłośnie zaakceptowała propozycję.

4i. Targi farmaceutyczne SIA, w trakcie których odbyły się szkolenia z tematyki ZSMOPL, RODO oraz terapii niektórych chorób układu nerwowego - Katowice 3.03.2018 r. Spotkanie odbyło się w „Dworku pod Lipami”. Na 200 zapisanych uczestniczyło około 130 farmaceutów. Dyrektywę wprowadzającą RODO prezentował pan Łukasz Bek z firmy Kamsoft. SIA we współpracy z NIA wybiorą firmę, która pomoże zaktualizować dokument przygotowany dla aptek jeszcze za kadencji prezesa dr Stanisława Piechuli. Opracowanie będzie udostępniane aptekom. Omawiano także system ZSMOPL. Prezes dr Piotr Brukiewicz stwierdził małą frekwencję farmaceutów z aptek szpitalnych, których temat także dotyczy. Szkolenie było nagrywane więc farmaceuci będą jeszcze mieli szansę z niego skorzystać. Zawiera ono wszystkie informacje potrzebne do wprowadzenia ZSMOPL w aptekach szpitalnych. Dr Kazimiera Klementys zapytała o udostępnienie nagrania na stronach WWW SIA. Prezes Dr Piotr Brukiewicz odpowiedział, że nie jest to możliwe ze względu na prawa autorskie. Zobowiązał się jednak do pomocy w przygotowaniu rodzaju poradnika krok po kroku na temat wprowadzania raportowania do ZSMOPL w aptekach szpitalnych. Prezes dr Piotr Brukiewicz podziękował kolegium kształcenia wraz z Panią Dziekan oraz prowadzącej szkolenie pani dr Małgorzacie Dosiak za przygotowanie ciekawego wystąpienia, za które farmaceuci otrzymali punkty twarde. Po targach widać, że firmy farmaceutyczne coraz mniej chętnie przyłączają się do sponsoringu spotkań, a praca Krzysztofa Mańki staje się coraz trudniejsza i wysiłek przekłada się na coraz mniejszą frekwencję producentów. Organizując następne spotkania należy pomyśleć o nowej formule, z którą powoli spotykamy się w środowisku.
Mgr Justyna Kiedrowska zapytała, czy planowane są inne szkolenia z tematyki wprowadzania ZSMOPL w aptekach, bo dostawała zapytania od aptekarzy rejonu Raciborza, którym nie pasował przyjazd na targi, a mają konkretne problemy z błędami raportowania. Prezes dr Piotr Brukiewicz odpowiedział, że chętnie odpowie na pytania wysłane przez e-mail, a gdyby udało się zebrać aptekarzy z regionu w jednym miejscu, przyjedzie do nich zabierając ze sobą osoby kompetentne do udzielenia odpowiedzi.
W kontekście RODO prezes dr Piotr Brukiewicz powiedział, że początki wprowadzania mogą być pracochłonne. Mec. Krystian Szulc powiedział, że apteki nie będą miały problemów z danymi pacjentów, jeśli będą je przekazywać tylko do NFZ i udostępniać na życzenie inspekcji farmaceutycznej, ewentualnie prokuratury. Stosowanie na przykład nakładek raportujących pozostaje do oceny apteki. Trudno liczyć na określenie czy te programy spełniają założenia ustawy o RODO, a nie będzie w stanie tego określić inspektor farmaceutyczny. Odpowiedzialność powinna spoczywać na firmach instalujących te programy i korzystających z przesyłanych przez nie danych. Przed datą 25 maja każda apteka musi otrzymać od firmy produkującej nakładkę pisemne potwierdzenie, że program spełnia założenia RODO i będzie spełniał cały czas, także po aktualizacjach. Producent oprogramowania aptecznego np. Kamsoft nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności. Dr Mikołaj Konstanty powiedział, że większość nakładek raportujących nie pobiera danych pacjentów czy informacji o zakupach czy danych personalnych osoby zamawiającej.

4j. Posiedzenie Prezydium NRA – Warszawa 8.03.2018 r. SIA będzie reprezentował mgr Krzysztof Majka.

4k. Posiedzenie NRA – Warszawa 14.03.2018 r. przedstawiono wstępny program posiedzenia.

4l. Uchwalenie przez sejm ustawy o e-receptach. Ruszył pilotaż w Siedlcach i Skierniewicach. Obecnie działania rozbijają się o brak funduszy z czego wynika, że nie ma systemu aptecznego zdolnego do obsługi e-recepty. Nowe przepisy będą rewolucją dla farmaceutów oraz przedsiębiorców. Na każdej e-recepcie będzie jeden lek. Jeśli będzie on niedostępny w danej aptece, pacjent zrealizuje zakup w innej bez blokowania do czasu sprowadzenia leku. Recepty będą w formie druku lub elektronicznie na telefon. Nowe sposoby realizacji wpłyną na całe funkcjonowanie apteki od zamawiania po magazyn. Słowniki dostępne po wypisywaniu recept przez lekarzy mogą przy braku aktualizacji lub wyborze niewłaściwego leku powodować wystawienie błędnych recept. Nie jest brana pod uwagę wersja off line na wypadek braku dostępu do internetu lub awarii komputerów czy serwerów. Mgr Krzysztof Majka powiedział, że należy się do e-recepty przygotowywać, szkolić i nabierać doświadczenia, działając we współpracy z samorządem, bo jest to już bardzo bliska przyszłość, a można odnieść wrażenie, że sporą część pracy i co gorsza odpowiedzialności chce się przenieść na farmaceutów.

4ł. Spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym dr Izabelą Majewską i wypracowanie stanowiska ws. kontroli WIF w aptekach w sprawie respektowania przepisu 94a ustawy Prawo farmaceutyczne. Dr Izabela Majewska pytała między innymi o apteki w centrach handlowych, czy będą czynne w niedziele. W temacie kontroli i szczegółów, na które inspekcja zwraca uwagę odpowiedziała, że taki jest teraz sposób działania inspektorów, lecz jeśli zbierzemy uwagi, możemy na ten temat podyskutować. Poruszano także temat odwróconego łańcucha.

4m. Integracja pionowa dużych podmiotów farmaceutycznych na świecie. Dr Mikołaj Konstanty przedstawił prezentację, którą prezentował także w NRA. Duże podmioty konsolidują się, co jest efektem zmian światowych. Raport oparty na ogólnodostępnych danych przedstawia, że na świecie są trzy duże grupy. Nowym graczem jawi się Dr.Max. Konsolidacja pionowa, czyli łączenie (w odróżnieniu od konsolidacji poziomej – łączenia aptek w sieci na różne sposoby) podmiotów takich jak hurtownie czy przedhurt lub przychodnie z aptekami, a także z producentami. Łańcuch dostaw jest maksymalnie ograniczany w celu optymalizacji kosztów. Wszystkie grupy dążą do rozwoju dokonywanego skokowo przez przejęcie sieci, hurtowni itp. Większość sieci w Polsce jest przygotowana do sprzedaży więc taki scenariusz jest jak najbardziej możliwy także u nas. Wiele aptek wchodzi w programy franczyzowe dużych graczy, co stanowi obejście np. ustawy antykonsolidacyjnej. Wszystkie firmy dążą do otwierania własnych aptek, na co mają duże środki, tworzą programy franczyzowe i partnerskie starając się uzależnić od siebie podmioty indywidualne przez umowy i korzyści prowadzące do zależności, co ułatwia estymację kosztów i potencjału. Apteki są chętnie kupowane bo nie wiadomo co stanie się w ciągu najbliższych trzech lat. Ze względu na możliwość generowania najwyższych wzrostów inwestuje się w rynki wschodzące. Ciekawym przykładem jest Norwegia, gdzie cześć aptek jest nierentownych i pozostałe apteki składają się dla pracujących tam farmaceutów by mogli dalej prowadzić swoje firmy nawet, jeśli dziennie odwiedza ich 6 pacjentów. Patrząc na wykresy, sieci wciąż rosną, a spada liczba aptek indywidualnych. Już teraz sieci te mogą dyktować ceny w miastach, gdzie stanowią większość. Mogą też wywierać nacisk na ministerstwo, żądając odpowiednich cen leków pasujących do rachunku ekonomicznego. Podsumowując, firmy prowadzące sieci aptek chcą być zintegrowanymi dostawcami usług opieki zdrowotnej, przejmując cały łańcuch dostaw leków, producenta hurt, przedhurt i apteki, co będzie bardzo niebezpieczne dla państwa. Firmy inwestują we wszystko co się da dla zwiększenia zasięgu. Wiązanie aptek umowami tam gdzie nie da się ich kupić. Skupowanie wszystkich podmiotów w pionie dostarczania leków czyli oprócz aptek, hurtu, producenta i przychodni.

4n. Dyskusja ws. współpracy z izbami aptekarskimi Czech i Słowacji. Po spotkaniu aptekarzy z grupy wyszehradzkiej pojawił się pomysł zaproszenia farmaceutów na dzień aptekarza oraz organizacja spotkań z aptekarzami z krajów ościennych. Będzie to możliwość wymiany doświadczeń w radzeniu sobie z wyzwaniami światowymi, które dotyczą naszych krajów.

5. Wolne głosy i wnioski.

- Rada SIA jednogłośnie wyraziła zgodę na przesunięcie zysków z targów farmaceutycznych SIA na poczet wydatków VII Mistrzostw Polski OIA w piłce nożnej halowej, które w tym roku organizuje SIA.

- Rada Śląskiej izby Aptekarskiej jednogłośnie postanowiła dofinansować koszty uczestnictwa zawodników Śląskiej Izby Aptekarskiej w II Pucharze Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim … Zawody odbyły się w Istebnej w dniu 27.01.2018 r.
Była to impreza sportowa dla farmaceutów mająca na celu integrację środowiska zawodowego. Na zawodach Śląską Izbę Aptekarską reprezentowało siedmiu farmaceutów.
Organizatorem zawodów była Śląska Izba Aptekarska oraz HURTAP. Patronat nad zawodami objęła Naczelna Izba Aptekarska, a patronat medialny Aptekarz Polski.

- poinformowano o pojawieniu się opinii na portalu mgr.farm na temat ogłoszeń o pracę bez wskazania, o którym portalu mówią wydaje się być wycelowana w SIA. Dr Mikołaj Konstanty zaproponował zwrócenie się z pismem do Pana Łukasza Izbickiego jako redaktora z prośbą o wyjaśnienia i określenie dokładnie co autor miał na myśli, by można było się do tematu odnieść. Podnoszenie tematów deontologii zawodu w ramach maksymalizacji własnych zysków powinno być materiałem dla rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Rozmowa z redaktorem będącym członkiem NIA nie jest niestety możliwa, bo nie pojawia się on na posiedzeniach ...

- zmiany w SIL, podziękowanie dr Jacka Kozakiewicza w związku z kończącą się kadencją. Do SIA wpłynęło pismo z podziękowaniem za współpracę.

- do SIA wpłynęło pismo z przychodni, której kierownik skarży się na wypływające z rybnickich aptek sugestie do pacjentów na temat terapii i potrzeby zmiany ordynowanych leków. Temat był już wcześniej poruszany. Zdecydowano przekazanie materiałów mgr Justynie Kiedrowskiej by podjąć go przy okazji spotkań w tematyce ZSMOPL i RODO.

6. 26 posiedzenie Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w dniu 06 marca 2018 r. zakończono ok. godz. 12.10.


Protokołował
Mgr farm. Michał Rzepczyk

Dokładny termin: 2018-03-06
Autor: Michał Rzepczyk
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet