Apothecarius ebook Więcej
2017-09-06Michał Rzepczyk
Protokół z XXI Posiedzenia Rady SIA VII Kadencji

Protokół z obrad 21 posiedzenia Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VII kadencji w dniu 6 września 2017 r.

Katowice, 6 września 2017 r.

1. Posiedzenie Rady SIA otworzył Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz o godz. 9.30. Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu obecnych było 18/30 osób. Na podstawie listy obecności Prezes SIA stwierdził prawomocność obrad posiedzenia Rady SIA dla ważności podejmowanych uchwał. Po powitaniu zebranych i stwierdzeniu prawomocności obrad, prowadzący posiedzenie dr Piotr Brukiewicz zaproponował porządek obrad. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Protokolant mgr farm. Michał Rzepczyk.

2. Rada SIA jednogłośnie przyjęła protokół z 20 posiedzenia Rady ŚIA VII kadencji w dniu 8.08.2017 r.

3. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad Prezydium Rady SIA przystąpiło do opiniowania:

3a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki:

 - mgr farm. Patrycja Sawczak-Wieczorek w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Będzińska” w 42-504 Będzin, ul. Niepodległości 1;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Ryszarda Węgrzyn w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Vita” w 41-250 Czeladź, ul. 21 Listopada 12;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Katarzyna Krzyszkowska w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Hygieia” w 41-712 Ruda Śląska, ul. Karola Goduli 34;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Anna Lisiczka w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Pharmakon” w 41-800 Zabrze, ul. K. Miarki 7;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Dominika Dziedzic w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Pharmakon” w 41-813 Zabrze, ul. H. Jordana 82;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Urszula Rode w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Supernowa” w 41-922 Radzionków, ul. Szymały 1a;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

3b. Kandydatur na stanowisko kierownika hurtowni farmaceutycznej – wydanie zaświadczenia w związku ze zmianą na stanowisku kierownika hurtowni farmaceutycznej:

- mgr farm. Marta Tarasin-Wąs w hurtowni farmaceutycznej 3M Poland Sp. z o.o. w 97-500 Radomsko, ul. Krasickiego 65;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

3c. Kandydatur na stanowisko kierownika hurtowni farmaceutycznej - wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego prowadzenia hurtowni dla nowo powstającej hurtowni farmaceutycznej na wniosek farmaceuty:

- mgr farm. Jadwiga Kłys w hurtowni farmaceutycznej IMPILO Sp. z o.o. sp. k. w 42-500 Będzin, ul. Zagórska 73;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

4. Inne sprawy bieżące:

4a. Rada SIA jednogłośnie przyjęła terminy kolejnych posiedzeń Rady SIA i Prezydium SIA:

03.10 – R
17.10 – P  (3 tyg. przerwy)
07.11 – R
21.11 – P
06-12 – R (środa)
19-12 – P

4b. Członkowie Rady w głosowaniu tajnym podjęli uchwałę w sprawie nadania wyróżnienia „Laur SIA” Poseł Barbarze Dziuk oraz odznaki „Pharmaciae Seniori” mgr farm. Stanisławie Czarskiej, mgr farm. Edwardowi Kasza, mgr farm. Klarze Kempskiej-Kosterka, mgr farm. Eugenii Kowalskiej, mgr farm. Mariannie Mentel, mgr farm. Zdzisławie Moś, mgr farm. Kazimierze Okólskiej, dr n. przyr. Leokadii Wieloch-Depcie, mgr farm. Helenie Womela.
Pani Poseł Barbara Dziuk była bardzo zaangażowana w prace legislacyjne mające wpływ na podnoszenie jakości świadczenia usług medycznych i farmaceutycznych. W trakcie działań poprzedzających wprowadzenie ustawy nowelizującej ustawę Prawo farmaceutyczne „Apteka dla Aptekarza” wielokrotnie spotykała się z przedstawicielami Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach wysłuchując i przychylając się do argumentacji motywującej ograniczenie możliwości otwierania aptek przez różne podmioty.
Wszystkie osoby, którym przyznano odznakę „Pharmaciae Seniori” to farmaceuci z wieloletnim, nienagannym stażem pracy w zawodzie zasługujący na wyróżnienie ich odznaką przyznawaną seniorom farmacji, którzy w czasie swej wieloletniej pracy zawodowej przyczyniali się do podnoszenia prestiżu zawodu farmaceuty.

4c. Podjęcie decyzji ws. opłat za ogłoszenia zamieszczane w portalu http://ogloszenia.katowice.oia.pl/ od października - cd.
Portal ogłoszeń został uruchomiony w marcu 2017 r. i do września udostępniony był bezpłatnie dla wszystkich rodzajów ogłoszeń. Rada SIA po analizie statystyk zamieszczonych do tej pory ogłoszeń, jak również sprawdzeniu zasad działania innych dostępnych na rynku portali ogłoszeniowych oraz biorąc pod uwagę, że największą grupą korzystających z portalu są przedsiębiorcy szukający pracowników, postanowiła wprowadzić od 1 października 2017 r. następujące zasady i opłaty za korzystanie z serwisu Śląskiej Izby Aptekarskiej www.ogloszenia.katowice.oia.pl:
- bezpłatne zamieszczenie ogłoszenia: szukam pracy, sprzedam, społecznościowe,
- odpłatne w kwocie 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za jednorazowe zamieszczenie ogłoszenia: dam pracę, kupię.
Widoczność ogłoszenia ustalono na 30 dni. Decyzję podjęto większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym.

4d. Prośba o objęcie przez SIA patronatu nad drugą edycją Plebiscytu „Farmaceuta Roku. Nagroda Magazynu Aptekarskiego”.
Do Rady SIA wpływają wnioski różnych podmiotów o objęcie patronatu nad organizowanymi przez nich przedsięwzięciami przykładowo w formie konkursów, plebiscytów itp.
Zgodnie z art. 1 ustawy „1. Naczelna Izba Aptekarska i okręgowe izby aptekarskie stanowią samorząd zawodu aptekarskiego, jako reprezentację zawodowych, społecznych i gospodarczych interesów tego zawodu.” Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej ma własne możliwości promowania i nagradzania farmaceutów za zachowania zgodne z etyką i deontologią zawodową działanie na rzecz samorządu i dobra publicznego w postaci różnych nagród i tytułów. W tej sytuacji obejmowanie patronatu nad innymi podobnymi przedsięwzięciami nie jest celowe i mogłoby wykraczać poza ustawowe zadania i kompetencje samorządu. Mając na względzie powyższe Rada SIA jednogłośnie postanowiła nie obejmować patronatów nad przedsięwzięciami o charakterze komercyjnym organizowanymi przez różne podmioty.

4e. Propozycja założenia spółki Expert Zdrowia.
Po wysłuchaniu propozycji przedstawionej przez dra n. farm. Mikołaja Konstantego Rada SIA większością głosów, przy dwóch głosach wstrzymujących wyraziła zgodę na przystąpienie przez Śląska Izbę Aptekarską w Katowicach z siedzibą w 40-637 Katowice, ul. Kryniczna 15 do tworzonej przez Aptekarską Grupę Wsparcia Radix Sp. z o.o. z siedzibą w 40-637 Katowice, ul. Kryniczna 15 oraz Gempharm Sp. z o.o. z siedzibą w 43-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Budowlanych 11 nowej spółki celowej pod nazwą Ekspert Zdrowia Sp. z o.o. …
Spółka będzie miała na celu m.in. pomoc i organizowanie korzystnych warunków zaopatrzenia aptekom niezależnym na bezpiecznych dla aptek zasadach z poszanowaniem ich odrębności.
Mając na względzie zapis art. 7 ust 2 p. 13 ustawy o izbach aptekarskich udział SIA w spółce jest zgodny z celami i zadaniami samorządu aptekarskiego oraz członków SIA. Podjęta uchwała ma na celu zabezpieczenie interesów aptekarzy, w szczególności po zmianie prawa farmaceutycznego i wprowadzeniu zapisów o „aptece dla aptekarza”.    

4f. Spotkanie z dr. hab. n. farm. Pawłem Olczykiem. Prezes dr Piotr Brukiewicz powiedział, że z zaproszonym pracuje nad realizacją projektu opieki farmaceutycznej organizowanym przez Zakład Farmacji Aptecznej SUM  oraz współpracuje z panem dr. hab. Pawłem Olczykiem pełniącym obecnie funkcję konsultanta wojewódzkiego ds. farmacji aptecznej, a niedługo czeka nas zadanie wspólnego przygotowania materiału dla aptekarzy na temat marihuany leczniczej. Pan dr hab. Paweł Olczyk podziękował za zaproszenie, a także za pomoc studentom pracującym w zakładzie farmacji aptecznej, co w czasach ciągłego niedoboru funduszy pomaga zapobiec „drenażowi mózgów” za granicę, oraz stanowi modelowy w skali kraju przykład współdziałania samorządu aptekarskiego z uniwersytetem medycznym. Prezes dr Piotr Brukiewicz powiedział, że dr hab. n. farm. Paweł Olczyk ma zamiar włączyć się w prace samorządu aptekarskiego. Następnie wspomniał o planowanym spotkaniu sekcji receptury w Warszawie, na którym ma pojawić się know-how receptury medycznej marihuany. Czekamy na surowce oraz receptariusz, bo w polskich podręcznikach nie ma w tym temacie praktycznie żadnych informacji. W temacie projektu opieki farmaceutycznej dr hab. n. farm. Paweł Olczyk powiedział, że grono aptek potencjalnie uczestniczących w projekcie się powiększa. Jak tylko otrzyma on potwierdzenie chęci współpracy od przychodni, złoży wniosek do komisji bioetycznej i projekt zacznie funkcjonować. Zapytany o pracę konsultanta wojewódzkiego odpowiedział, że współpraca z urzędem wojewódzkim układa się modelowo, a panie inspektor działają bardzo sprawnie.

4g. Posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej – Warszawa 04 oraz 09.08.2017 r. Obecny był także mgr Krzysztof Majka. O poruszanych spawach odwoławczych rozmawiano na poprzednich posiedzeniach. Przygotowywano temat opieki farmaceutycznej oraz „licznik stażu kierownika”. Odbyło się spotkanie z PTFarm w sprawie szkoleń.

4h. Posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej – Warszawa 05.09.2017 r. Przyjęto uchwałę w sprawie nowej wersji procedury stwierdzania rękojmi należytego prowadzenia apteki. … Powołany zostanie zespół do spraw opieki farmaceutycznej. Pilotaż będzie bezpłatny i wziąć udział będą w nim mogły tylko apteki, które będą mogły współpracować z OSOZ. Opieka ma być z założenia m.in. fakultatywna i opierać się na farmaceucie. Omija się w ten sposób możliwości wpływu szczególnie pochodzenia zewnętrznego. Głównym celem jest wykonanie i ocena przeglądu lekowego (MUR) oraz ocena jego efektywności. Nowy zespół ds. OF będzie kontynuował to, co stworzył poprzedni. Wszyscy aptekarze będą mogli przystąpić do projektu.
Mgr Krzysztof Majka dodał, ze prezentacja prezesa dr Piotra Brukiewicza była bardzo dobrze przygotowana merytorycznie i stanowi ogromny sukces Rady oraz osób bezpośrednio zaangażowanych w projekt. Członkowie NRA nie mieli wątpliwości, co do poparcia projektu.

4i. Prośba epruf s.a. o spotkanie w sprawie ubezpieczeń lekowych. Firma epruf chciałaby spotkać się z Radą, a następnie z farmaceutami. Propozycja spotkania została przyjęta jednogłośnie.

4j. Kongres Naukowy Farmacja 21. Nowe Wyzwania. Organizatorzy zapraszają prezesa SIA. W zamian chcą by poinformować farmaceutów poprzez publikację ogłoszenia na stronie. Zaproponowano standardową stawkę za umieszczenie reklamy na stronie WWW.

4k. Spotkanie z podsekretarzem stanu Marcinem Czech ws. opieki farmaceutycznej odbyło się w dniu 29 sierpnia br. i w jego trakcie rozmawiano o potrzebie kontynuacji prac nad wdrożeniem OF, którego ważnym elementem ma być pilotaż. Stwierdzono także, że jednym z priorytetów jest ustawa o zawodzie.

5. Wolne głosy i wnioski.
- Targi Farmaceutyczne SIA – 03.03.2018 r. Dworek pod Dębami w Katowicach Giszowcu. Targi nie będą związane z mistrzostwami w piłce z powodu uwag wniesionych przez uczestników poprzednich edycji oraz wystawiających się firm.
- rozbudowa budynku SIA – ciąg dalszy sprawy. Mgr Andrzej Bednarz powiedział, że odbyło się spotkanie z architektem, który przedstawił projekt wraz z wyliczeniami. Zebrani poprosili o przedstawienie trzech ofert różnych wykonawców, które zadeklarowano się przedstawić do końca września, by można było przedstawić je na Zjeździe.
- XXV lat pracy mgr Ewy Kłody. Zaproponowano uhonorowanie premią w wysokości podobnej do przyznanej pracownikom SIA.
- przedstawiono także najnowsze zapytania (i odpowiedzi) od farmaceutów jakie wpłynęły do SIA oraz poinformowano o nowych zasadach realizacji umów na środki pomocnicze w związku z nową wersją słownika refundowanych wyrobów medycznych.
- przegląd najbliższych imprez sportowych. Wkrótce odbędą się regaty na mazurach, następnie puchar Hurtap`u oraz wyścigi na rowerach górskich. Informacje znajdują się na stronach SIA.
- zaproszenia na obchody ogólnopolskiego „Dnia Aptekarza”, które odbędą się w Warszawie 11 października są do odbioru w biurze Izby.
- na wniosek dra n. farm. Mikołaja Konstanty Rada SIA jednogłośnie postanowiła pokryć koszty podróży oraz dofinansować koszty pobytu (noclegu) … dla uczestników Śląskiej Izby Aptekarskiej biorących udział w II Mistrzostwach Polski Farmaceutów w maratonie MTB, które odbędą się w Józefowie koło Warszawy 23 września 2017 r.
Organizatorem zawodów jest HURTAP SA przy współudziale Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi. Patronat nad zawodami objęła Naczelna Izba Aptekarska, a patronat medialny Gazeta Farmaceutyczna. Organizowana impreza ma na celu integrację środowiska zawodowego. Na I Mistrzostwach Polski Farmaceutów w maratonie MTB Śląską Izbę Aptekarską reprezentowało dwóch farmaceutów. Uczestnicy imprezy pokryją część kosztów pobytu.

6. 21 posiedzenie Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w dniu 6 września 2017 r. zakończono ok. godz. 12.10.

Protokołował
Mgr farm. Michał Rzepczyk

Dokładny termin: 2017-09-06
Autor: Michał Rzepczyk
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet