Ustawy

Wykaz najważniejszych ustaw dotyczących aptek.


1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r.
prawo farmaceutyczne

Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011261381

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042102135

3. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r.
o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111220696

4. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r.
o wyrobach medycznych
Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101070679

5.  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii
Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051791485

6. Ustawa z dnia 30 marca 2001 r.
o kosmetykach
Dz.U. 2001 nr 42 poz. 473

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010420473

7. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r.
o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110630322

8. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej
Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111120654

9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o izbach aptekarskich
Dz.U. poz. 1496

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1496/1

10. Ustawa z dnia 6 września 2001 r.
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1382

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011261382


11. Ustawa z dnia 29 maja 1974 r.
o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
Dz.U. 1974 nr 21 poz. 117

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740210117

12. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego
Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168

13. Ustawa z dnia 13 marca 2003 r.
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
Dz.U. 2003 nr 90 poz. 844

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030900844

14. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy
Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141

Apothecarius ebook Więcej
powrót do góry
Wykonanie: Falkonet