2021-04-23
Informacja w sprawie obowiązku posiadania komentarzy do ustaw w aptece

Szanowni Państwo,
w związku z informacjami na różnych portalach internetowych o tym, jakoby posiadanie komentarzy do ustaw w tym np. do ustawy o zawodzie farmaceuty było wypełnieniem obowiązku wynikającego z par. 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymogów jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz.U.2002.171.1395 z dnia 14.10.2002):

„§ 10. W lokalu apteki ogólnodostępnej i lokalu apteki szpitalnej zapewnia się dostęp do:
1) obowiązującego Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) obowiązującego Urzędowego Wykazu Wyrobów Medycznych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) obowiązującej Farmakopei Polskiej oraz niezbędnej literatury fachowej”

wyrażam pogląd, że:

- pod pojęciem literatury fachowej nie powinno się, w kontekście tego przepisu, rozumieć np.: komentarzy do ustawy prawo farmaceutyczne, ale np. artykuły naukowe lub inne fachowe czasopisma o tematyce farmaceutycznej.

- zgodnie z art. 87 Konstytucji RP źródłem prawa w Polsce są:

"Art. 87
1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.
2. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego."

Komentarz nie mieści się w grupie powyżej wskazanej i nie może wypełniać obowiązku, o którym mowa w § 10 rozporządzenia MZ wskazanego powyżej.

Poglądy autorów komentarzy nie stanowią źródła prawa.

Oczywiście obowiązek zapewnienia dostępu do przepisów prawnych w postaci ustaw lub rozporządzeń związanych z farmacją lub zawodem jest wymagany, ale może to być np. dostęp internetowy do Dziennika Ustaw lub wydruk danego aktu prawnego w aptece.

Różne komentarze można oczywiście posiadać w aptece dobrowolnie.

Krystian Szulc
Radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej

Autor: Krystian Szulc
chevron_left
15
05.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry