2021-04-01
Informacja o nowym trybie opiniowania kierowników aptek od 16.04.2021 r.

W dniu 16 kwietnia 2021 r. wchodzi w życie Ustawa o zawodzie farmaceuty (Dz.U. z 2021 r. poz. 97). W ustawie dokonano między innymi zmiany ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie opiniowania kierownika apteki (art. 88 ust. 2 oraz ust. 2 b – h prawa farmaceutycznego).

1. Od 16.04.2021 r. w trybie normalnym zmiana kierownika apteki będzie wymagała zgłoszenia do WIF z wyprzedzeniem 30 dni przed faktyczną zmianą, wyjątek stanowi sytuacja, gdy zmiana jest spowodowana przyczynami niezależnymi od apteki, wtedy kierownik obejmuje funkcję niezwłocznie.

2. Wnioski o zmianę kierownika należy składać do WIF, który z urzędu zwróci się do OIA o opinię dotyczącą spełnienia warunków dopełnienia funkcji kierownika apteki. Jednocześnie do izby należy złożyć komplet dokumentów niezbędnych do wydania rękojmi należytego prowadzenia apteki dostępny na stronie izby w dziale: Do pobrania->Kierownicy.

3. Uwaga: warunkiem akceptacji kandydata na kierownika apteki jest też realizacja obowiązku kształcenia ustawicznego i wypełniania obowiązków wobec samorządu aptekarskiego (np. opłata składek członkowskich).

4. WIF może załatwić wniosek milcząco, na wniesienie sprzeciwu WIF ma 30 dni.

5. Opiniowanie kandydata na kierownika nowo powstającej apteki odbywa się w taki sam sposób.

Powyższe będzie wymagało zmiany postępowania zarówno ze strony kandydatów na kierownika, jak też inspekcji farmaceutycznej.

Po uzyskaniu informacji od WIF w tej sprawie zamieścimy uzupełnienie w tym zakresie.

W zakresie procedowania przez samorząd nastąpią tylko niewielkie zmiany w stosunku do dotychczasowej praktyki.

Z poważaniem

Krystian Szulc
Radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej


Przepisy:

w art. 88 ustawy Prawo farmaceutyczne:

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kierownikiem apteki ogólnodostępnej może być farmaceuta, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie farmacji aptecznej, klinicznej lub farmakologii oraz co najmniej dwuletni staż pracy w aptece ogólnodostępnej w pełnym wymiarze czasu pracy, albo posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w aptece ogólnodostępnej w pełnym wymiarze czasu pracy;
2) wypełnia obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego;
3) wypełnia obowiązki członka samorządu zawodu farmaceuty;
4) daje rękojmię należytego prowadzenia apteki.”,

d) po ust. 2a dodaje się ust. 2b–2h w brzmieniu:

„2b. Zmiana kierownika apteki wymaga złożenia przez podmiot prowadzący aptekę wniosku do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, nie później niż 30 dni przed planowaną zmianą, a jeżeli zmiana kierownika apteki jest spowodowana zdarzeniem, na które apteka nie miała wpływu – niezwłocznie po zaistnieniu tego zdarzenia.

2c. Wniosek, o którym mowa w ust. 2b, może być załatwiony milcząco.

2d. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny może wnieść w drodze decyzji sprzeciw, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, jeżeli osoba ubiegająca się o funkcję kierownika apteki nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 2.

2e. Jeżeli zmiana kierownika apteki jest spowodowana zdarzeniem, na które apteka nie miała wpływu, osoba ubiegająca się o funkcję kierownika apteki może objąć tę funkcję z dniem złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2b. W przypadku wniesienia sprzeciwu przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, o którym mowa w ust. 2d, osoba ubiegająca się o funkcję kierownika apteki przestaje pełnić tę funkcję z dniem następującym po dniu, w którym decyzja, od której wniesiono sprzeciw, stała się ostateczna.

2f. Wniosek, o którym mowa w ust. 2b, zawiera:
1) datę planowanej zmiany kierownika apteki;
2) adres apteki;
3) nazwę apteki, jeżeli dotyczy;
4) dane kandydata na kierownika apteki, o których mowa w art. 100 ust. 2 pkt 5;
5) dane osoby, która zakończyła pełnienie funkcji kierownika apteki;
6) przyczynę zmiany kierownika apteki.

2g. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 2b, zwraca się do właściwej miejscowo rady okręgowej izby aptekarskiej, której farmaceuta jest członkiem, o wydanie w terminie 14 dni opinii dotyczącej spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika apteki. Brak wydania opinii w powyższym terminie przez radę okręgowej izby aptekarskiej uznaje się za brak przeciwwskazań do pełnienia funkcji kierownika apteki.

2h. W postępowaniu o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej ust. 2g stosuje się odpowiednio.”

Autor: Krystian Szulc
chevron_left
12
04.2021
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry