2020-09-25
Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia webinarowego ze Śląskim OW NFZ z dnia 24.06.2020 r.

Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia webinarowego ze Śląskim OW NFZ z dnia 24.06.2020 r. godz. 18.00 "Bieżąca obsługa sprawozdawczości aptecznej oraz zadania Oddziału NFZ związane z przydzielaniem zakresów numerów recept dla farmaceutów".

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr n. farm. Mikołaj Konstanty

Opracowanie zostało przygotowane przez Śląski Oddział OW NFZ.

1. Czy lekarz rodzinny może wypisać zaświadczenie, że powinno się zażywać dane leki i na tej podstawie później kontynuować recepty pro auctorae/pro familia?

Odpowiedź zostanie udzielona po uzyskaniu stanowiska Terenowego Wydziału Kontroli XII w Katowicach w powyższej sprawie.

2. Czy można sprawdzić do jakiego konkretnie NFZ należy osoba której wystawia się receptę pro familia?

Jeżeli farmaceuta ma dostęp do systemu EWUŚ to widzi czy pacjent jest ubezpieczony. Od 1 lipca na receptach nie jest wymagane określenie kodu oddziału NFZ.

3. Czy można używać mnożników aptecznych przy wycenie leków recepturowych, czy wyłącznie mnożniki lekospisowe, bądź bez mnożników?

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia MZ z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków farmaceutycznych oraz zgodnie ze stanowiskiem Mazowieckiego OW NFZ z dnia 5 lipca 2018 r. prawidłowym jest używanie mnożników lekospisowych.

4. Czy można wówczas wystawić RP. refundowaną dla swojego dziecka z DN?

Pytanie zostało nieprecyzyjnie sformułowanie. Zasady wystawiania recept dla osób z uprawnieniem „DN” określa art. 96 a ust. 8 pkt 4b ustawy - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2020 poz. 944) „Recepta, na której co najmniej jeden z przepisanych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, dla którego wydano decyzję o objęciu refundacją w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, ma być wydany za odpłatnością, o której mowa w art.6 ust.2 tej ustawy, obejmuje: w przypadku osób nieubezpieczonych posiadających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych odpowiedni identyfikator: „DN” – dla pacjenta posiadającego uprawnienia określone w art. 2 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

5. Czy prawidłowe jest podpisanie e-zestawienia przez kierownika apteki jednym podpisem ePUAP zaznaczając jako osoba reprezentująca z upoważnienia i kierownik?
 
Podpis ePUAP powinien zostać w takiej sytuacji złożony przez kierownika apteki/punktu aptecznego na eZestawieniu dwukrotnie:
Pierwszy podpis: należy wybrać funkcję „Kierownik” Upoważnienie „N” lub „Kierownik” Upoważnienie „T” (jeżeli podpis składa osoba upoważniona przez pełniącego funkcję kierownika apteki/punktu aptecznego na podstawie złożonego w OW NFZ odpowiedniego upoważnienia).
Drugi podpis: należy wybrać funkcję „Osoba reprezentująca właściciela” Upoważnienie „T” na podstawie złożonego w OW NFZ odpowiedniego upoważnienia.

6. Czy to upoważnienie musi być papierowo wysłane do NFZ?

Tak, upoważnienie musi zostać złożone w formie papierowej do ŚOW NFZ w Katowicach.

7. Czy w przypadku leku robionego stosowanego zewnętrznie należy obniżać ilość substancji dla której w FP podane jest maksymalne stężenie, ale nie maksymalna dawka?

Odpowiedź na to zapytanie reguluje § 3 oraz § 4 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia MZ z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych (Dz. U. 2018 poz. 2008): „Lek apteczny sporządza się zgodnie z wymaganiami określonymi w Farmakopei Polskiej, Farmakopei Europejskiej lub innych odpowiednich farmakopeach uznawanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Osoba sporządzająca lek recepturowy: zmniejsza ilość surowca farmaceutycznego w składzie leku recepturowego do wielkości określonej przez dawkę maksymalną, jeżeli dawka maksymalna jest dla tego surowca ustalona oraz ze składu oraz sposobu użycia podanego w recepcie wynika, że nastąpiło przekroczenie dawki maksymalnej, a wystawiający receptę nie uczynił adnotacji o konieczności zastosowania dawki wskazanej w składzie leku”.

8. Czy w przypadku wystawiania refundowanych recept pro auctore i pro familiae jest wymagane prowadzenie dodatkowej dokumentacji medycznej np. potwierdzającej zdiagnozowane problemy zdrowotne (oprócz ewidencji i ewentualnych zaświadczeń o ubezpieczeniu itp.)?

Odpowiedź zostanie udzielona po uzyskaniu stanowiska Terenowego Wydziału Kontroli XII w Katowicach w powyższej sprawie.

9. Jako właściciel apteki upoważniam kierownika do reprezentacji apteki. Czy to ma być pismo dla kierownika, czy powinnam je wysłać do NFZ, czy dodatkowo coś wypełniam na portalu?

Na portalu nie dokonuje się żadnych wpisów. Należy złożyć do ŚOW NFZ pełnomocnictwo dla kierownika apteki do reprezentowania podmiotu prowadzącego aptekę.

10. Proszę o interpretację recepty na insulinę, pierwsza realizacja po 30-dniach od wystawienia, ilość wydaną zaokrąglamy do pojedynczych fiolek czy całych opakowań?

Odpowiedź na to zapytanie reguluje § 5 ust. 3-5 rozporządzenia MZ z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych (Dz. U. 2018 poz. 2008): „Dopuszcza się dzielenie opakowań następujących produktów leczniczych: 1) antybiotyki do stosowania wewnętrznego, 2) w postaci przeznaczonej do podawania pozajelitowego, 3) w postaci do podawania wziewnego, 4) posiadających kategorię dostępności „Rpw”, 5) zawierających substancje psychotropowe z grup III-P i IV-P lub środki odurzające z grupy II-N, określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii - jeżeli nie przyczyni się to do zmiany gwarantowanej przez producenta jakości produktu leczniczego, a każde wydane opakowanie bezpośrednie jest oznakowane datą ważności i numerem serii, w opakowaniu własnym apteki, do którego dołącza się ulotkę lub jej kopię. Osoba wydająca produkt leczniczy dzieli zawartość opakowania do ilości maksymalnie zbliżonej, ale nie większej niż jest określona na recepcie. Dzieleniu, o którym mowa w ust. 3, nie podlega opakowanie bezpośrednie”.

Natomiast kwestię realizacji recepty po 30 dniach od daty wystawienia określa art. 96 a ust. 7a ustawy - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2020 poz. 944) „W przypadku realizacji recepty elektronicznej: 1) po upływie 30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”, recepta jest realizowana z wyłączeniem dni stosowania, które już upłynęły, licząc je od daty wystawienia recepty albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”, 2) jednorazowo pacjent może otrzymać maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 180-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania – przy czym w przypadku produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, wydawanego w opakowaniach, których wielkość uniemożliwia wydanie go w ilości niezbędnej do stosowania przez wyliczony okres, dopuszcza się wydanie go w ilości przekraczającej tę ilość, jednak nie więcej niż o jedno najmniejsze opakowanie”.

11. Pytanie dawkowanie przy kroplach wypisanych na 3 miesiące D.S. 2xdz czy też jest wystarczające czy już nie?

12. Pytanie: czy w przypadku plastrów Systen 50 przy przepisaniu 4op, dawkowanie 1x co 3dni jest prawidłowe? Czy można wydać 4op traktując "1" jako "1 plaster co 3 dni"?

Odpowiedź na oba zapytania reguluje § 10 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. 2018 poz. 745) z późn. zm.: „Realizacja recepty, na której nie wpisano poniższych danych, wpisano je w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a ustawy - Prawo farmaceutyczne, jest dopuszczalna pod warunkiem dokonania następujących czynności: sposób dawkowania - osoba wydająca wydaje maksymalnie taką ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, która nie jest większa od ilości zawartej w dwóch najmniejszych opakowaniach określonych w wykazie dla tego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, a w przypadku produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych niepodlegających refundacji- ilość nie większą niż ilość zawarta w dwóch najmniejszych opakowaniach dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem przypadków, w których sposób dawkowania musi być wpisany zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu narkomanii”.
W przypadku przedstawionych zapisów dawkowania postaci leków jakimi są krople czy plastry transdermalne, nie jest możliwe jednoznaczne określenie braku dawkowania. Przepisy nie określają samego sposobu zapisu dawkowania. Istotną sprawą w przypadku dawkowania jest aby pacjent wiedział jak przyjmować lek oraz aby osoba wydająca lek mogła obliczyć ilość leku, którą należy wydać pacjentowi. Przy zapisie na recepcie podane dawkowanie musi zawierać częstotliwość dawkowania oraz wielkość podanej dawki.

13. Syn jest ubezpieczony, potwierdzone w ZUS, a w EWUŚ ciągle jest nieubezpieczony - DN, jak można załatwić tę sprawę, w ZUS mówią, że w NFZ, ale jak?

W celu wyjaśnienia rozbieżności dotyczących statusu ubezpieczenia pomiędzy danymi ZUS a danymi systemu eWUŚ proszę przesłać na adres: Śląski OW NFZ, 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13 lub poprzez ePUAP pismo wraz z dokumentem potwierdzającym aktualne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego np. druk ZUS ZCNA lub podać w piśmie dane osobowe (imię, nazwisko, numer PESEL) oraz dane płatnika składek.

Całość korespondencji ze Śl. OW NFZ dostępna jest na stronie:
https://www.katowice.oia.pl/files_news/news_8469/files/Za%C5%82.%20Webinar%2024.06.2020%20-%20odpowiedzi%20na%20pytania.pdf

Autor: Mikołaj Konstanty
chevron_left
30
10.2020
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry