2020-07-31
WAŻNE!!! Komunikat ws. identyfikatora OW NFZ i wersji komunikatu LEK 2.7


Wczoraj ukazał się:

1. Komunikat Ministerstwa Zdrowia ws. identyfikatora OW NFZ

Informujemy, iż od dnia 1 lipca 2020 r. na recepcie obejmującej co najmniej jeden refundowany produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny, osoba wystawiająca nie ma obowiązku wpisywać identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) właściwego dla miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy. Powyższe dotyczy zarówno recept wystawianych w postaci papierowej, jak i elektronicznej.

Przedmiotowa zmiana wynika z faktu uchylenia z dniem 1 lipca 2020 r. obowiązywania art. 96a ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944, z późn. zm.) na mocy art. 4 pkt 4 lit. i ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. poz. 1590).

Ponadto należy podkreślić, że art. 96a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne określający zakres danych, jakie muszą znaleźć się na recepcie, niewątpliwie pełni rolę wiodącej regulacji systemowo determinującej zakres danych, które mają być przetwarzane przez podmioty uczestniczące w procesie wystawiania i realizacji recept. Dlatego też pozostałe zasady dotyczące wystawiania i realizacji recept wyrażone w przepisach obowiązujących powinny być interpretowane w sposób spójny z ww. kierunkową regulacją. Wobec powyższego informujemy, iż zniesienie obowiązku zamieszczania identyfikatora oddziału wojewódzkiego NFZ właściwego dla miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy na recepcie, powoduje, że informacji tej nie trzeba odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty np. w Dokumencie Realizacji Recepty oraz nie musi być ona przekazywana oddziałom wojewódzkim NFZ wśród danych o obrocie lekami wynikających ze zrealizowanych recept.

Jednocześnie zniesienie powyższego obowiązku nie powoduje zakazu wpisywania na recepcie ww. identyfikatora oddziału wojewódzkiego NFZ, a odnotowanie takiej danej na recepcie nie powinno skutkować odmową realizacji takiej recepty.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-identyfikatora-ow-nfz

2. Komunikat nr 44/2020 dla aptek województwa śląskiego dotyczący aktualizacji wersji komunikatu LEK do wersji 2.7

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia została opublikowana nowa wersja schematu parsowania (XSD) wykorzystywanego w procesie importu komunikatu LEK 2.7 (Sprawozdawczość elektroniczna > Komunikat LEK).

Zmiana wynika z wprowadzenia braku obowiązku umieszczania na recepcie refundowanej identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Nowy schemat parsowania (XSD) wykorzystywany w procesie importu komunikatu LEK 2.7 będzie obowiązywać od okresu rozliczeniowego nr 14/2020 (dane sprawozdawane od dnia 1 sierpnia) wobec czego przypominamy o konieczności dostosowania oprogramowania użytkowanego w aptekach do obsługi nowej wersji komunikatu LEK 2.7 przed wygenerowaniem i przesłaniem komunikatu LEK za wymieniony okres.

https://www.nfz-katowice.pl/images/dopobrania/Apteki-informacje/komunik-44-20-aktualizacja-komunikat_LEK.pdf

Z informacji uzyskanych z firmy Kamsoft wynika, że dzisiaj po południu, po pomyślnych testach planowana jest publikacja nowej wersji oprogramowania KS-AOW, która umożliwi wygenerowanie i przesłanie zestawienia refundacyjnego w nowej wersji komunikatu LEK 2.7.

W tym celu apteki powinny zaktualizować swoje oprogramowanie apteczne przed wygenerowaniem i wysłaniem zestawienia refundacyjnego nr 14/2020.

Ponadto w programie sprzedaż (11) KS-AOW zostanie dodana funkcjonalność umożliwiająca sprzedaż refundowaną w przypadku braku wskazania oddziału NFZ na recepcie (Uwaga! Brak dotyczy tylko przekazywania OW NFZ. Nadal przekazujemy kody państw w przypadku recept wystawionych dla pacjentów z UE/EFTA na podstawie przepisów o koordynacji.)

Z poważaniem

Wiceprezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr n. farm. Piotr Brukiewicz

Autor: Piotr Brukiewicz
chevron_left
06
08.2020
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry