2020-06-10
Komunikat MZ w sprawie recept wystawianych przez farmaceutów

Komunikat MZ z 9.06.2020 r. w sprawie recept wystawianych przez farmaceutów: farmaceutycznej oraz pro auctore/pro familia:

https://ezdrowie.gov.pl/portal/artykul/komunikat-w-sprawie-recept-wystawianych-przez-farmaceutow

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr n. farm. Mikołaj Konstanty

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami informujemy, że od 1 kwietnia 2020 roku farmaceuta ma możliwość wystawienia dwóch rodzajów recept: recepty farmaceutycznej lub recepty pro auctore/pro familia.

Ww. recepty należy wystawiać w postaci elektronicznej z zastrzeżeniem takich wyjątków jak:
- brak dostępu do systemu e-zdrowia (P1),
- pacjent o nieustalonej tożsamości,
- farmaceuta z państwa członkowskiego UE realizujący okazjonalnie lub tymczasowo czynności zawodowe farmaceuty.

Recepta farmaceutyczna może zostać wystawiona w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta i tylko przez farmaceutę pracującego w aptece lub punkcie aptecznym.

Receptę tę wystawia się jedynie na produkty lecznicze o kategorii dostępności Rp. Ponadto jest ona realizowana za odpłatnością 100%, a jej wystawienie następuje w sytuacji wydania leku w aptece lub punkcie aptecznym. Dla recepty farmaceutycznej wystawianej w postaci elektronicznej wraz z receptą system apteczny przekazuje do P1 dokument jej realizacji (Dokument Realizacji Recepty).

Każdy farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu i widniejący w Centralnym Rejestrze Farmaceutów ma również możliwość wystawienia recepty pro auctore oraz pro familia. Recepta ta wystawiana jest w postaci elektronicznej za pomocą aplikacji gabinet.gov.pl. W ww. wyjątkowych sytuacjach receptę taką można wystawić także w postaci papierowej. Co istotne recepty papierowe, na których ordynowane są leki refundowane, muszą posiadać unikalny numer identyfkujący receptę, który farmaceuta otrzymuje z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) po uzyskaniu dostępu do portalu NFZ.

Jeżeli farmaceuta wystawia recepty pro auctore oraz pro familia w postaci elektronicznej, wówczas aplikacja automatycznie nadaje numer recepty, w związku z czym nie występuje konieczność ubiegania się o pulę numerów od NFZ.

Dodatkowo – niezależnie od postaci recepty wystawianej przez farmaceutę – należy pamiętać o obowiązku prowadzenia ewidencji wystawionych recept farmaceutycznych oraz wykazu recept pro auctore oraz pro familia. Ewidencję recept farmaceutycznych należy prowadzić na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych (Dz.U. poz. 2008, z późn. zm.) oraz zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do tego rozporządzenia.

Wykaz recept pro auctore oraz pro familia powinien z kolei obejmować – zgodnie z art. 96 ust. 4a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 944) – następujący zakres informacji:

1. numer kolejny wpisu

2. datę wystawienia recepty

3. numer PESEL pacjenta, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka - numer PESEL matki, a w razie braku numeru PESEL - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość

4. rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu

5. międzynarodową lub własną nazwę produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo rodzajową lub handlową nazwę wyrobu medycznego

6. postać, w jakiej produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny ma być wydany, jeżeli występuje w obrocie w więcej niż jednej postaci

7. dawkę produktu leczniczego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, jeżeli występuje w obrocie w więcej niż jednej dawce

8. ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, a w przypadku produktu leczniczego recepturowego - nazwę i ilość surowców farmaceutycznych, które mają być użyte do jego sporządzenia

9. sposób dawkowania

Zarówno ww. ewidencję, jak i wykaz, można prowadzić w postaci elektronicznej lub papierowej. Ewidencja, jak i wykaz powinny być przechowywane przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia roku, w którym wystawiono receptę.

Autor: Mikołaj Konstanty
chevron_left
29
11.2020
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry