2020-03-19
Śląski WIF zaleca przedsiębiorcom podjęcie działań zabezpieczających personel aptek

Komunikat Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach z 19.03.2020 r. w sprawie zalecenia podjęcia przez przedsiębiorców prowadzących apteki ogólnodostępne, punkty apteczne i kierowników aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych, działań zabezpieczających personel ww. placówek ochrony zdrowia publicznego.

Źródło: http://wif.katowice.pl/pliki/files/KOMUNIKAT%20-%20COVID-19(3).pdf

ŚLĄSKI WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY
W KATOWICACH

A.850.2.7.2020    

Katowice, 19 marca 2020 r.

KOMUNIKAT
Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach w sprawie zalecenia podjęcia przez przedsiębiorców prowadzących apteki ogólnodostępne, punkty apteczne i kierowników aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych, działań zabezpieczających personel ww. placówek ochrony zdrowia publicznego


Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wynikającą z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zwanego COVID-19 (powodującego ostrą chorobę zakaźną układu oddechowego), w związku z pojawiającymi się informacjami o braku należytego zabezpieczenia personelu aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych w środki indywidualnej ochrony antywirusowej oraz w związku ze skierowanym do tut. organu stanowiskiem Głównego Inspektora Farmaceutycznego,

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach,

przypomina, iż pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym m.in. reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki ochrony do zmieniających się warunków wykonywania obowiązków przez pracowników.

Wobec powyższego Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach zaleca takie przygotowanie miejsca pracy w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych przez podmioty je prowadzące, aby – biorąc pod uwagę specyfikę pracy farmaceuty, w szczególności narażenie na możliwość zakażenia przy bezpośrednim kontakcie z pacjentem oraz występujące ponadnormatywne obciążenie pracą – maksymalnie zabezpieczyć personel przed potencjalnym zakażeniem.

W związku z powyższym apeluję do podmiotów prowadzących apteki ogólnodostępne i punkty apteczne na terenie województwa śląskiego o:

1) zamontowanie w izbach ekspedycyjnych aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych szklanych przesłon (zabudów szklanych), o wysokości minimum 1,8 m od podłogi, pełniących funkcje barier między miejscem dostępnym dla pacjenta (klienta) a miejscem w którym znajduje się farmaceuta za stołem ekspedycyjnym, lub wstawienie tymczasowych kurtyn z materiałów nieprzepuszczalnych (przezroczystych ścianek z tworzyw sztucznych), zlokalizowanych między podłogą a sufitem ww. pomieszczeń;

2) wyznaczenie w izbach ekspedycyjnych aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych „strefy bezpiecznej odległości pacjent-farmaceuta” o długości 1,5 m, która to strefa winna być rozpoznawalna i uwidoczniona w izbie ekspedycyjnej i w której to nie powinny przebywać żadne osoby;

3) zapewnienie personelowi fachowemu wykonującemu czynności w izbie ekspedycyjnej aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych rękawiczek ochronnych oraz przyłbic ochronnych (gogli, chroniących przed zakażeniem wirusem, według obowiązujących norm), względnie maseczek i fartuchów;

4) usunięcie z izb ekspedycyjnych aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych, w częściach dostępnych dla pacjentów, wolnostojących przedmiotów;

5) zabezpieczenie aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych w środki dezynfekcyjne;

6) zobowiązanie personelu do zachowywania bezpiecznej odległości od rozmówcy (min. 1,5 m);

7) promowanie dokonywania płatności bezgotówkowych;

8) promowanie regularnego i dokładne mycia rąk przez personel, wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (o stężeniu min. 60%);

9) umieszczenie dozowników z płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnienie się, że dozowniki te są regularnie napełniane;

10) wywieszenie w widocznym miejscu informacji, jak skutecznie myć ręce;

11) upowszechnianie wśród pracowników wiedzy z zakresu BHP;

12) zwrócenie szczególnej uwagi na rekomendacje, aby podczas wykonywania obowiązków, nie dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu;

13) przestrzeganie higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (o stężeniu min. 60%).

14) zapewnienie, aby we wszystkich pomieszczeniach aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych powierzchnie dotykowe takie jak: blaty, lady, stoły, krzesła, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze), były regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem;

15) zapewnienie, aby wszystkie pomieszczenia aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych były regularnie i starannie sprzątane oraz myte z użyciem wody z detergentem, a także systematycznie przewietrzane.

Nadto Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach rekomenduje stałe śledzenie komunikatów i ogłoszeń:

1. Głównego Inspektora Sanitarnego, podawanych na oficjalnej witrynie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego (link: GIS; adres fizyczny: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/);

2. Ministra Zdrowia, podawanych na oficjalnej witrynie internetowej Ministerstwa Zdrowia (linki: MZ.1; MZ.2; MZ.3; adresy fizyczne:
https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/zalecenia-ministerstwa-zdrowia-w-sprawie-koronawirusa;
https://www.gov.pl/web/koronawirus;
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie),
oraz monitowanie aktualnego stanu prawnego i stosowanie się do powszechnie obowiązującego prawa:

3. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (link: Dz.U., adres fizyczny: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU).

ŚLĄSKI WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY
W KATOWICACH
mgr farm. Zofia Gardecka

Autor: Mikołaj Konstanty
chevron_left
28
09.2020
chevron_right
Subskrybuj
chevron_right
Powrót do góry